gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MUHASEBE YETKİLİSİ KİMLER NASIL OLUYOR

Muhasebe yetkili sertifika işlemleri hakkında bilgi...

06 Mart 2011 Pazar 10:53
Muhasebe Yetkilisi Kimler Nasıl Oluyor

 
 • 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde Muhasebe hizmeti;
  • Gelirlerin ve alacakların tahsili,
  • Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi,
  • Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve
  • Diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve
  • Raporlanması işlemleri olarak belirlenmiştir.
 
 • Muhasebe hizmetlerinin muhasebe yetkilisi sertifikasına sahip muhasebe yetkilisince  yürüteceği hüküm altına alınmıştır.
 • Yine Kanunla genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini yürütecek personelin Maliye Bakanlığınca görevin niteliği dikkate alınarak mesleki konularda eğitime tabi tutulacağı ve bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verileceği hüküm altına alınmıştır.
 • 5018 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre muhasebe yetkilisi olarak atanacakların;
  • En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak.
  • Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak koşuluyla bu idarelerde muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görevlerde bulunmak.
  • Son üç yıl içerisinde olumsuz sicil almamış olmak.
  • Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.
  • Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak. Şartlarını taşımaları ve Maliye Bakanlığınca yapılacak sertifika eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika almaları gerekmektedir.
 
 • 5018 sayılı Kanunun 01/01/2006 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte;
  • Bu tarihten önce muhasebe yetkilisi kadrolarında bulunanlar ile
  • Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini birinci derecede sorumlu olarak fiilen yürütenlerin kazanılmış haklarının korunması, kanunda belirtilen nitelikteki muhasebe yetkililerinin yetiştirilmesine kadar kanunla öngörülen sisteme bir an önce işlerlik kazandırılması amacıyla geçici hükümlere yer verilmiştir.
 
 • 5018 sayılı Geçici 5 inci maddede yer alan şartları taşıyan personelin Bakanlığımızca muhasebe yetkilisi sertifikası eğitimine tabi tutulması ve sertifika alanların kamu idarelerinin muhasebe hizmetini yürütmek üzere muhasebe yetkilisi olarak atanması sağlanmıştır.
 • 5018 sayılı Geçici 5 inci maddeye göre düzenlenen sertifika eğitimlerinde;
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve İlgili Muhasebe Düzenlemeleri
  • Mali İstatistik ve Raporlama
  • Avrupa Birliği Kamu Malî Yönetimi ve Muhasebe Mevzuatı
  • Taşınır Mal Yönetmeliği
  • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Konularında idare gruplarına göre 5 ve 10 gün süreli sertifika eğitimleri düzenlenmiştir.
 • Bu kapsamda 2006 ve 2007 yıllarında genel yönetim kapsamındaki idarelerde görev yapan 5757 personel muhasebe yetkilisi eğitimine alınmıştır.
 • Bunlardan Kanunun Geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre muhasebe yetkilisi kadrolarına sınavsız olarak atananlar sınava tabi tutulmuş ve bu sınavlarda başarılı olan 2306 kişiye muhasebe yetkilisi sertifikası verilmiştir.
 • Aynı maddeye göre muhasebe yetkilisi kadrolarına daha önce sınavla atanan 1604 kişiye sınavsız olarak sertifika verilmiştir.
 • Bu dönemde Kanunun Geçici 5 inci maddesine göre genel yönetim kapsamındaki idarelerde görev yapan toplam 3910 personele muhasebe yetkilisi sertifikası verilmiştir.
 • Yapılan eğitimler sonucunda sertifika verilen personel, kamu idarelerinin muhasebe birimleri ve bu personelden muhasebe yetkilisi olarak atananlardan halen bu görevi yürütenler dikkate alındığında;
  • Genel yönetim kapsamındaki idarelerin muhasebe hizmetlerinin %99,
  • Özel bütçeli idarelerin muhasebe hizmetlerinin %45
  • Mahalli idarelerin muhasebe hizmetlerinin %44
  • Sosyal güvenlik kurumlarının muhasebe hizmetlerinin %58
Oranında muhasebe yetkilisi sertifikası alan personelce yürütüldüğü görülmektedir.
 • 01/01/2008 tarihinden itibaren 5018 sayılı Kanunun Geçici 5 inci maddesine göre sertifika alanların muhasebe yetkilisi olarak atanmalarına imkan kalmadığından Kanunun 62 inci maddesine göre sertifika eğitimi düzenlenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
 • 5018 Sayılı Kanunun 62 nci maddesine dayanılarak çıkarılan Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre 2009 yılı Ocak ayında genel bütçeli idarelerde muhasebe yetkilisi olarak görev yapacak olan muhasebe yetkilisi adayları için muhasebe yetkilisi sertifika eğitim programı düzenlenmiştir. 
 • Bu kapsamda;
  • Yaklaşık 2 aylık süre ve 240 saat süreli eğitim düzenlenmiş,
  • Eğitimlere toplam 1028 kişi katılmış,
  • Eğitim sonrası yapılan sertifika sınavında 806 personel başarılı olmuş ve muhasebe yetkilisi sertifikası almaya hak kazanmıştır.
 
 • Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü muhasebe yetkilisi olarak atanacak görevlilerin sertifika eğitimleri ve sınavları gerçekleştirildiği gibi sertifika alanlara ilişkin;
  • Eğitim kayıtları,
  • Sınav sonuçları,
  • Görev yerleri
  • Görev unvanları
Bilgileri de elektronik ortamda tutulmakta, aynı zamanda muhasebe yetkilisi atamalarına esas olmak üzere sertifika alan personelin kurumuna yazılı olarak bildirildiği gibi internet üzerinden de yayınlanmaktadır.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET