gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

NASIL İTHALAT YAPILIR?

Vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.

17 Şubat 2011 Perşembe 21:31
Nasıl ithalat yapılır?

Vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.
Ancak, - Özel anlaşmalara dayanan ithalatta,
- Kitap ve diğer yayınların ithalatında,
- Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Dış Ticaret Müsteşarlığı perakende satışına izin verilen malların ithalatında, vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz.
Tacir olmayan gerçek kişiler, özelliği ve niteliği itibariyle, özel, şahsi ve ailevi kullanıma mahsus olduğu anlaşılan veya hediye amaçlı olarak getirildiği açıkça belli olan maddeleri ithal edebilirler.
Buna ilişkin usul ve esaslar Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığınca belirlenir.
Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir.
İthalatı kanunlarla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddelerin ithali ancak, bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilir.
İthalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar (Kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla).
Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından aksine bir talimat verilmediği sürece, İthalat Yönetmelik eki İthalat Tebliğleri hükümleri çerçevesinde yetkili kuruluşlardan alınan belgeler, ilgili kuruluşlarca belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları kaydıyla, düzenlendiği takvim yılı içerisinde geçerlidir.
İthal edilecek malların bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak bankalarca veya özel finans kurumlarınca yapılacak işlemler kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir.
İthal edilecek malların gümrüklere gelmesini müteakip, İthalat Rejimi Kararına Ekli Listelerde belirtilen oranlarda varsa Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu ödenmesi gerekir.

İthalatın nasıl yapılacağına ilişkin upload/ithalatta yapılacak işlemler.pdf tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET