gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

NÜFUS KAYIT ÖRNEKLERİ HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Nüfus kayıtları ve bu kayıtların tutulmasına dayanak olan belgeler gizlidir. Bunlar, yetkili ve sorumlu memurlar ile teftiş ve denetim yetkisi olanlar dışında kimse tarafından görülüp incelenemez. Mahkemeler bu hükmün dışındadır. Nüfus kayıtlarına bu bilgileri işleyen memurlar ve Kimlik Paylaşımı Sistemi kapsamında nüfus kayıtlarından faydalanan diğer görevliler de bu gizliliğe uymak zorundadırlar. Bu yükümlülük, kamu görevlilerinin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder

05 Mayıs 2011 Perşembe 19:43
Nüfus Kayıt Örnekleri Hakkında Bilinmeyenler

Nüfus Kayıt Örneği İle İlgili Sorular


1- Nüfus kayıt örneğimi nasıl ve nereden alabilirim?
Nüfus kayıt örneği, kişilerin bulundukları yer nüfus idaresinden yazılı müracaatları üzerine kendilerine verilmektedir.
 
2- Üçüncü kişilere ait kimlik bilgilerini öğrenebilir miyim?
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44 üncü maddesinin ( g ) bendinde “Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.”Aynı maddenin 4 üncü fıkrasında ise “(g) bendinde sayılan kişiler dışında kalan üçüncü şahıslar medeni hal bilgisi dışında bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya bilgi alamazlar.” hükmündedir.
 
3- Soyağacı, soy kütüğü, secere bilgilerimi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde alabilir miyim?
Nüfus Hizmetlerinin yürütülmesi ve nüfus kayıtlarının tutulmasına ve nüfus kayıtlarına ilişkin bilgi ve belge verilmesine ilişkin hususlar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir.
 
 
Nüfus kayıt örneği kişinin aile kütüğündeki nüfus kaydının çıkartılarak aslına uygunluğu onaylanmış aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi belge olup birçok hak ve yükümlülüğün yerine getirilmesinde karine teşkil etmektedir. Nüfus kayıt örneğinin verilmesindeki usuller ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 43 ve 44 üncü maddelerinde ayrıntılı bir şekilde belirlenmiş olup Kanunun 44 üncü maddesinin g bendinde kaydın sahipleri ancak, alt ve üst soylarına ait nüfus kayıt örneklerini doğrudan almaya yetkili olup bunlar dışında diğer kişilerin nüfus kayıt örneklerini almaları mümkün değildir. Ayrıca, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda soyağacı ya da soy kütüğü verilmesine yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır.
 
 
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun gizlilik başlıklı 9 uncu maddesi “Nüfus kayıtları ve bu kayıtların tutulmasına dayanak olan belgeler gizlidir. Bunlar, yetkili ve sorumlu memurlar ile teftiş ve denetim yetkisi olanlar dışında kimse tarafından görülüp incelenemez. Mahkemeler bu hükmün dışındadır. Nüfus kayıtlarına bu bilgileri işleyen memurlar ve Kimlik Paylaşımı Sistemi kapsamında nüfus kayıtlarından faydalanan diğer görevliler de bu gizliliğe uymak zorundadırlar. Bu yükümlülük, kamu görevlilerinin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.” hükmündedir.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 21 inci ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 32 nci maddesi ile de kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışında tutulmuştur.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca kişiler ancak alt ve üst soylarını kapsayan nüfus kayıt örneklerini yerleşim yeri nüfus müdürlüğünden alması mümkündür. Bunun dışındaki talepler 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44 üncü maddesinin (g) bendi ve 4982 sayılı Kanununun 7, 9, 21’inci maddelerine aykırılık teşkil etmektedir.
Belirtilen nedenlerle, alt ve üst soyunu kapsayan nüfus kayıt örneklerinin dışında soyağacı ya da soy kütüğü olarak tanımlanan taleplerin yerine getirilmesi mümkün değildir.
 
4-Çok dilli belgeleri nereden alabilirim?
Çok dilde düzenlenen kayıt örnekleri yurt dışında konsolosluk aracılığı ile, Türkiye’de ise yerleşim yeri nüfus müdürlüğünden temin edilebilir.
 
5-Veraset ilamı çıkartmak için ne yapmalıyım?
Veraset ilamı için mahkemeye başvurulması gerekmektedir.
 
6-Nüfus kayıtları ne kadar eskidir?
Nüfus kayıtları,1904-1905 yıllarında Genel Nüfus Yazımı ile sadece o tarihte sağ olanların tescilleri ile tesis edilmiştir. Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti geçirmiş olduğu savaşlar ve coğrafi olaylar ile doğal afetler gibi nedenlerle her idari birimde aynı tarihi içeren kayıtlar bulunmamaktadır.
 
7-Aile büyüklerimin kayıtlarını biriminizden alabilir miyim?
Mevcut nüfus kayıtlarımız Osmanlıcadan Türkçeye tercüme edilmiş ve bilgi işlem ortamına aktarılmıştır. Bu itibarla nedenini ve aile bağınızı 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44 üncü maddesi uyarınca alt ve üst soylarınızı belirterek ikamet ettiğiniz nüfus müdürlüğünden alabilirsiniz.
 
8-Nüfus defterleri elektronik ortama aktarıldı mı? İnternetten ulaşılabilir mi?
Nüfus kütükleri Türkiye genelinde yapılan yenileme çalışmaları sonrasında bilgi işlem ortamına aktarılmış olup, nüfus müdürlükleri tarafından mevzuatımız gereğince verilmektedir. Nüfus kayıtlarınıza internet üzerinden ulaşma imkânı bulunmaktadır.
 
9-Şehit olan aile büyüklerimin bilgilerine ulaşabilir miyim?
Mevcut nüfus kütüklerinde kaydı bulunan ve kaydına bu yolda şerh verilmiş olan kişilerle
ilgili bilgi verilebilir. Bunun dışında Milli Savunma Bakanlığı arşivinden de bilgi alınabilir.
 

http://www.nvi.gov.tr

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET