gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN ZİRAAT MÜHENDİSİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Ziraat Mühendisleri işsizlik sorunuyla başa çıkmaya çalışırken, özel sektörde bulunanlar ise ağır görev ve sorumluluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle Ziraat Mühendisleri kamuda görev almak istemektedir. Özel sektörde işe alınma yanında iş güvencesi de önemli bir sorun olarak yaşanmaktadır.

25 Nisan 2015 Cumartesi 10:28
ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN ZİRAAT MÜHENDİSİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Ziraat Mühendisi haberleri


ÖZEL SEKTÖR ZİRAAT MÜHENDİSİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI


Ziraat Mühendisi özel sektör işveren ile arasında “İŞ SÖZLEŞMESİ” imzalayarak çalışmaya başlar.

Sözleşmenin Kapsamı 

Sözleşmede tarafların görev ve sorumlulukları belirlenir.

Yapılacak İş Tanımı

Sözleşme konusu iş; işveren ve üyelerinin tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında fikir sahibi olmalarını, geliştirilen teknolojileri kullanmak suretiyle bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmalarını, bunların sonucunda işletmenin yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan bakım, kontrol, izleme, eğitim ve bilgilendirme faaliyetinin tümünü  ifade eden ziraat mühendisliği hizmetidir. 

Ziraat Mühendisi aşağıda  belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde işveren ile birlikte müştereken sorumludur. Bu sorumluluk cezai  sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Ziraat Mühendisi cezai bir fiile neden olmuş ise sorumlu tutulmaktadır.

Ziraat Mühendisinin görevleri

Orman bitkileri dışında, bitki çeşitlerinin ıslahı, tohumluklarının üretimi, pazarlaması, ithal ve ihracı aşamalarında; tescil, kontrol, sertifikalandırma ve denetimi konularında faaliyet göstermek üzere kurulan işletmelerde bu faaliyetler, sorumlu teknik eleman olarak, ziraat mühendisleri tarafından görev dahilinde yürütülür.
 Bu görevler: 
-İhraç edilecek yaş meyve sebze ürünlerinin satın alınacağı üretici ve çiftçilere ait  tarla, sera ve bahçelerde ürünlerin üretim aşamasından, hasat ve ihracata hazır hale getirilinceye kadar bütün aşamalarda ürünlerin kontrolünü yapmak, 
-Ürünlerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürürlüğe konulan  mevzuatlar çerçevesinde üretimlerinin yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek, 
-Ürünlerin Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde üretilmesini denetlemek ve yaptırmak, 
-Ürünlerin ihracat yapılacak ülkelerin istemiş olduğu kriterlere göre üretilip üretilmediğini denetlemek, yaptırmak ve bu konuda çiftçileri eğitmek,
-Kullanılan kimyasalların kayıt altına alınması, mevzuatlarda belirtilen limitler çerçevesinde kullanılmasını denetlemek ve yaptırmak, 
-İhraç ürünlerin yasaklı Listesinde bulunanların kullanımını engellemek, 
-Ürünlerin üretim, hasat işleme ve son aşamalara kadarki bütün süreçlerde izlenebilirliği sağlamak,
-Koruyucu kimyasalların kontrollü kullanımını sağlamak,  
-Ürünlerin hasat öncesi  laboratuarlarda analizlerini yaptırmak, hasat sonrası ihraç partilerinde numune analizlerinin anlaşmalı laboratuarlarda yaptırılmasını sağlamak , 
-Sözleşmeli üretim kapsamında ürettirilecek ürünlerin ihracat kriterleri çerçevesinde üretilmesi konusunda kontrol ve çiftçi eğitimlerini yapmak.
-Üretim yaptırılacak ve ürün temin edilecek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının istemiş olduğu formaliteleri yerine getirmek ve iş birliği içinde gerekli çalışmaları yapmak. 
-Çiftçilerin yasal mevzuatların öngördüğü prosedürler çerçevesinde üretim yapmalarını sağlamak amacıyla eğitimlerini sağlamak, 
-Gıda ve gıda ambalajı üreten işletmede gıda mevzuatına uygun üretim yapılmasından işveren ile beraber sorumlu olmak,
-Gıda üretim zincirinin tüm aşamalarında Gıda Kodeksinde yer alan Gıda Hijyenine uygun hijyenik kuralları sağlamak,
-İşletmenin hijyen ve sanitasyonunun devamlılığını sağlamak
-Üretim alanı ile ilgili olarak üretilen ürünlerin Türk gıda kodeksi ile ilgili kanun yönetmelik, tebliğ gibi mevzuatlarda yer alan niteliklere uygun olarak üretilmesini sağlamak,
-İşletmede çalışan işçi ve diğer personelin sağlık kontrollerinin yapılması ve devamlılığını sağlamak,
-İşçilerin üretim konusundaki eğitimini sağlamak,
-İşletme Kayıtlarının Tutulması ve Değerlendirilmesi
-Haşerelere karşı mücadele edilmesini sağlamak,
-İş güvenliğinin sağlanması konusunda işverene önerilerde bulunmak, 
-Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması aşamalarında; her türlü hastalık ve zararlılar konusunda teşhis, ilaç ve metod önerisi, mücadele, planlama ve uygulamaların denetlenmesi, gazlama (fümigasyon) gibi faaliyetleri yürütmek,
-Tarımda kullanılan büyüme düzenleyici ilaç, vitamin, hormon, bakteri gibi kimyasal ilaç ve preparatların üretimi, ithali, pazarlanması ve bunların bitkilere uygulanmaları aşamalarındaki ruhsatlandırma ve denetim işlerini yerine getirmek,
-İşletme içinde üretim ve pazarlamanın  denetlenmesi, tescili ve ruhsatlandırılması işlerinde aktif olarak faaliyette bulunmak, 
-İşletmenin insanlar tarafından tüketilen gıda maddeleri üretim, hasat, işleme, sınıflandırma, ambalajlama, muhafaza, depolama, değerlendirme ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili olarak gıda kontrolü, etüd, planlama ve projelendirme işleriyle bunların uygulama ve kontrol işlerini yürütmek,
-Kritik kontrol noktalarının belirlenen program doğrultusunda denetlenmesi için izleme sistemi oluşturulmalıdır. 
-İzleme sisteminin gerektirdiği tüm kontrollerini yerine getirmek,
-Tüm bu aşamalarla ilgili kayıtların ve uygulanan işlemlerin yer aldığı bir dokümantasyon sisteminin oluşturulması,
-Gıda maddelerini denetlemek üzere işyerine gelen gıda kontrolörlerine, denetim esnasında yardımcı olmak,
-Laboratuar incelemeleri veya diğer bilgiler ciddi bir sağlık riski varlığını belirtiyor ise Bakanlığa bilgi vermek,
-Üretilen ürünle ilgili olarak insan sağlığına yönelik bir tehlike söz konusu olduğunda; teknolojik olarak benzer şartlarda üretilmiş ve muhtemelen aynı riski taşıyan ürünün pazardan çekilmesinin sağlanması ve bu ürünün imha edilmesi, insan tüketimi dışında kullanılması veya güvenilir olacak şekilde yeniden işlenmesine karar vermek üzere Bakanlığın kontrol ve gözetimi altına alınmasını sağlamak,
-İşletme yönetici ve çalışanlarının  tarım alanında çeşitli kaynaklardan sağlanan modern bilgi ve teknikler konusunda haberdar edilmesinin sağlanması, 

-İşletmenin mevcut çalışanlarına yönelik hijyenik üretim bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla işçi  tarafından üretim yapısına uygun, hijyen kuralları ile ilgili yılda en az 2 defa eğitim programı düzenlemek.

Hizmet verilme yeri

Ziraat Mühendisi çalışma yeri Sözleşmede belirtilen adrestir. Karşılıklı kabul şartıyla, işverenintarafından görevlendirilecek Türkiye sınırları içindeki değişik işyerlerinde(yaş meyve sebze temin edilecek bağ, bahçe, sera , tarla ve işverene aitpaketleme tesislerinde) işveren veya vekilinin göstereceği yerlerde çalışma yeri olarak kabul edilir. 


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET