gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

RTÜK HAKKINDA ÖĞRENMEK İSTEDİĞİNİZ BÜTÜN SORULARA CEVAPLAR

Düzeltme ve cevap hakkı, TV program şikayetleri nasıl değerlendiriliyor, izleme ölçümleri ve dahası 79 cevapta...

09 Şubat 2011 Çarşamba 21:19
RTÜK Hakkında Öğrenmek İstediğiniz Bütün Sorulara Cevaplar

1- RTÜK’ün gelirleri nelerdir ve gider fazlası gelirler nerelerde kullanılmaktadır?
 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun gelirleri 3984 sayılı Kanun 4756 sayılı kanunla değişik 12 inci maddesinde;
 
- Özel radyo ve televizyon kuruluşlarından alınacak kanal ve radyo frekansı yıllık kira bedelleri
- Özel radyo ve televizyon kuruluşlarının elde ettikleri yıllık brüt reklam gelirlerinden %5 oranında ayrılacak paylar
- Gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bütçesinin transfer tertibinde yer alacak ödenek,
- Radyo ve televizyon kuruluşlarına 33 üncü madde uyarınca verilecek idari para cezaları,
olarak sayılmıştır.
Aynı maddede lisans ve yayın izni ücretlerinin Hazineye gelir kaydedileceği öngörülmüştür.
 
Ayrıca;
1- 4756 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle; Üst Kurulun yıllık bütçesinden harcanmayan miktarın yıl sonunda yurt içinde kültür ve tabiat varlıklarının, yurt dışında  Türk Kültür varlıklarının korunması ve ihyacı amacıyla Kültür Bakanlığına aktarılacağı hüküm altına alınmıştır.
2- 4481 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca elde edilen gelirlerin birikmiş tutarları üzerinden Maliye Bakanlığının teklifi, Başbakanın onayı ile uygun görülen miktarlar Maliye Bakanlığına aktarılmaktadır.
3- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 4397 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin (f) fıkrası uyarınca Üst Kurulun elde ettiği reklam gelirleri Üst Kurul payının %15 i Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna aktarılmaktadır. (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı)
 
2- Mevzuat değişikliklerinin zamanında bildirilmesi mümkün olabilir mi?
 
Mevzuat değişiklikleri Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle kamuoyuna bildirilmektedir. Genellikle Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren Kanun değişiklikleri ayrıca RTÜK’ün web sayfasında da yayınlanmaktadır. (Hukuk Müşavirliği ile Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı)
 
3-   RTÜK’çe düzenlenen eğitim programlarının belli periyotlarda yapılması sağlanabilir mi?
 
Yeni konular tespit edildikçe eğitim programları düzenlenmesine devam edilecektir. (Eğitim Dairesi Başkanlığı)
 
4-  RTÜK, ihtiyaca binaen, bölgesel-yerel medya kuruluşları ile ortak eğitim toplantıları düzenlemek suretiyle, bu sektörde çalışanları mevzuat hakkında bilgilendirebilir mi?
 
Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından, bölgesel ve yerel yayıncılara yönelik eğitim seminerleri düzenlenmektedir. (Eğitim Dairesi Başkanlığı)
 
5- Bazı haber programlarında ve spor müsabakalarında (futbol, basketbol v.b.) kullanılan terimlerin Türkçe’lerinin kullanılmasının sağlanması konusunda Kurulunuzda ne gibi çalışmalar yapmaktasınız? Ayrıca radyo ve televizyonlarda spor müsabakalarını ve haber programlarını sunan kişileri bu yönde bilgilendirici bir eğitim semineri düzenlenmesi ve bunun mutat hale getirilip belirli sürelerle akredite edilmeleri ile ilgili gerek radyo ve televizyonlarla gerek Türk Dil Kurumuyla bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Ayrıca bunun önündeki engeller nelerdir?
 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bölgesel ve yerel yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarının çalışanlarına Türk dilinin doğru ve güzel kullanımı ile ilgili eğitimler 2003 yılından itibaren yapılmaktadır.
 
Bundan sonra da bu eğitimler ülkemizin çeşitli bölgelerindeki radyo ve televizyon kuruluşları çalışanlarına verilecektir.
 
Ayrıca 2000 yılında Türk Dil Kurumu ve RTÜK’ün işbirliği ile yapılan “Radyo ve Televizyonlarda Türkçe’nin Kullanımı” konulu araştırma sonuçları yayın kuruluşlarına gönderilmiştir.
 
Bu arada 3984 Sayılı Yasanın 4. bendine aykırı yayın yapan kuruluşlara da aynı Yasanın 33. maddesinde öngörülen müeyyideler uygulanmaktadır. (İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı ile Eğitim Dairesi Başkanlığı)
 
6- Yayın kuruluşlarından bilgi alımında yaşanan problemlerden ötürü, gerekli bilgilerin RTÜK’ten alınabilmesi söz konusu olabilir mi?
 
Karşılıklı bilgi alışverişi konusunda RTÜK her zaman, her türlü işbirliğine açıktır. (İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı)
 
7- Bilgi Edinme Hakkı Kanunundan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna en çok hangi sorular sorulmuştur?
 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince yapılan araştırma sonucunda en çok sorulan sorular;
·        Radyo ve televizyon yayını yapma şartları, frekans tahsisi,
·        Ulusal, bölgesel ve yerel kanallar listesi,
·        Verici ve frekans değişikliği,
·        Madde ihlalleri,
·        Yeniden yayına başlama şartları,
·        Ulusal yayın yapan radyo ve televizyon sahiplerinin ve hissedarlarının ortaklık oranları,
·        Yeni yayın başvurusu yapan şirketler, 
·        Naklen atanma koşulları,
·        Maaşlar,
·        İş talebi,
·        Türkçe’nin kullanılması,
·        Toplum yararına yayın yapılması
konularındadır. (Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği)
 
8-  RTÜK …….. Daire Başkanlığının görev ve yetkileri nelerdir?
 
Üst Kurul ve Teşkilatının görev ve yetkileri www.rtuk.gov.tr birimler ve faaliyetler bölümünde yer almaktadır.
 
9- Kurumlar arası geçiş yoluyla RTÜK’e memur olarak geçebilme imkanı var mıdır?
 
3984 ve 2954 Sayılı Kanun hükümleri içerisinde vardır. (Personel Dairesi Başkanlığı)
 
10- RTÜK’ün kaç memur kadrosu vardır ve halen ihtiyaç var mıdır?
 
Kurulumuzun kadro cetveli 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununda yayımlanmıştır. (Bilgi Edinme Bölümünde ayrıca yer almaktadır.) Atamalarla ilgili Başbakanlık Genelgesine göre işlem yapılmaktadır. (Personel Dairesi Başkanlığı)
 
11- RTÜK’ün Bölge Müdürlükleri ne zaman faaliyete geçecek ve yurt genelinde yayılacaktır?
                 
Üst Kurulumuzun İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır ve Van Bölge Müdürlükleri olmak üzere 5 bölge müdürlüğü kurulmuş ve hizmete açılmıştır. (Personel Dairesi Başkanlığı)
 
12- Üst Kurulunuza Uzman olarak atanabilmek için hangi prosedürü izlemek gerekiyor?
 
Uzman ve Uzman Yardımcısı alınması işlemleri 07 Kasım 1998 tarihli “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlık Sınav, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Söz konusu yönetmelik www.rtuk.gov.tr’deki internet adresimizde yer almaktadır. (Personel Dairesi Başkanlığı)
 
13- RTÜK’te görev almak için aranan şartlar, genel koşullar ve başvuru şekli hakkında bilgi verebilir misiniz?
 
Bu bilgiler, 08 Kasım 2002 tarih ve 24930 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personel Yönetmeliğinde mevcuttur. Söz konusu Yönetmeliği www.rtuk.gov.tr’deki internet adresinden incelemek mümkündür. (Personel Dairesi Başkanlığı)
 
14- RTÜK’te kaç değişik unvan ile, kaç kişi görev yapmaktadır?
 
Üst Kurulumuzda personel sayısı ile mevcut kadro, unvan ve sayıları www.rtuk.gov.tr internet adresinin Bilgi Edindirme sayfasında yer almaktadır. (Personel Dairesi Başkanlığı)
 
15- TRT Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine atama işlemleri nasıl yapılmaktadır?
 
3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanununun 36. maddesindeki yetkiye dayanılarak, TRT Genel Müdürü, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 13. maddesindeki şartları taşıyanlar arasından Üst Kurul tarafından belirlenen üç aday arasından Bakanlar Kurulunca atanmaktadır. Altı kişilik Yönetim Kurulu Üyesi ise 2954 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca Üst Kurul tarafından belirlenen on iki aday arasından Bakanlar Kurulu kararı atanmaktadır. (Personel Dairesi Başkanlığı)
 
16- Üst Kurulunuzda görev yapan personelin statüsü nedir, hangi sosyal güvenlik kuruluşuna tabidir?
 
Üst Kurulumuzda, kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılmaktadır. Bu personel 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabidir. (Personel Dairesi Başkanlığı)
  
17- RTÜK tarafından basılan kitaplara nasıl ulaşabilirim ?
     
RTÜK tarafından bastırılan kitaplar Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilmektedir.
( Eğitim Dairesi Başkanlığı )
                                                                                                       
18- Diğer ülkelerde de RTÜK benzeri kurumlar var mıdır? Varsa bu kurullar nasıl çalışmaktadır?
 
Avrupa ülkelerinin hepsinde RTÜK benzeri kurumlar radyo ve televizyon yayınlarından sorumludur. Her ülkenin yapısına göre farklı kurum yapıları geliştirilmiştir. Örnek olarak eyaletlere bölünmüş olan Almanya’da 15 eyaletin üst kurulları bulunmakta ancak bir de hepsini bünyesinde barındıran bir eyaletler arası Üst Kurul bulunmaktadır. İngilizler telekomünikasyon ve yayıncılığı bütünleşme kavramı çevresinde bir arada toplayan yeni bir yapı geliştirmiş ve 2003 yılından itibaren hayata geçirilmiştir. (Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı)
 
19- Mevzuata uymayan yayın kuruluşlarına nasıl bir yaptırım uygulanır?
 
Yaptırım uygulaması yasal olarak RTÜK’ün yetkisi dahilindedir. Mevzuata uymayan yayın kuruluşlarına nasıl bir yaptırım uygulanacağı 3984 sayılı Kanunun müeyyideler başlıklı 33, 34 ve Ek-2’nci maddelerinde belirtilmiştir. Buna göre;
 
a) Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlal eden, yayın ilkelerine ve Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyonları uyarır veya aynı yayın kuşağında özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya aynı yayın kuşağında özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde ihlale konu programın yayını bir ila on iki kez arasında durdurulur. Aykırılığın tekrarı halinde 33’ncü maddede belirtilen idari para cezaları uygulanır.
İhlalin, ihlal tarihinden itibaren, takip eden bir yıl içinde tekrarı halinde bu idari para cezaları yüzde elli oranında artırılır. İhlalin, ihlal tarihinden itibaren takip eden bir yıl içinde üçüncü kez tekrarında ihlalin ağırlığına göre izin uygulaması bir yıla kadar geçici olarak durdurulur.
3984 sayılı Kanunun 4’ncü maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki ilkelere aykırı yayın yapılması halinde uyarı yapılmaz ve yayın kuruluşunun yayını bir ay durdurulur. İhlalin tekrarı halinde yayın süresiz olarak durdurulur ve yayın lisans izni iptal edilir.
Yayın izninin verilmesi için gerekli şartlardan birini kaybeden veya şartların uygunluğunu hile ile elde eden kuruluşların yayın lisans izni iptal edilir.
b) İzinsiz yayın faaliyetinde bulunan yayın kuruluşları hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
3984 sayılı Kanunda belirtilen istisnalar dışında, Üst Kuruldan izin almadan radyo ve televizyon yayını yapan ya da Üst Kurul tarafından geçici ya da sürekli iptal edilmesine rağmen yayın yapan kişiye, kuruluşların ise sahip ve yöneticilerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası bir milyar liradan yüz milyar liraya kadar para cezası verilir. Ancak, Türkiye Cumhuriyetinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne karşı yıkıcı ve bölücü faaliyetlere sevk edecek şekilde yayın yaptıkları tespit edilerek yayınları durdurulan veya yayın izinleri iptal edilen kişiler, Türk Ceza Kanununun 314’ncü maddesine göre cezalandırılır. Ayrıca, tüm yayın cihazları Türk Ceza Kanununun 36’ncı maddesine göre müsadere edilir.
 
Yayın bantlarının bir yıl süre ile muhafaza etmeyen ve bu süre içinde Üst Kurul veya Cumhuriyet Savcılığınca istenmesine rağmen sesli ve görüntülü olarak teslim etmeyen yayın kuruluşlarının sahip ve yöneticileri, altı aydan bir yıla kadar ağır hapis ve bir milyar liradan on milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bir aydan üç aya kadar ilgili kuruluşun yayınının durdurulmasına karar verilir. Gönderilen bandın içerik bakımından istenen yayın almaması veya bantta tahrifat, çıkarma, silme gibi işlemler yapılması halinde, ayrıca iki yıldan on yıla kadar ağır hapis ve iki milyar liradan on milyar liraya kadar ağır para cezası verilir.
c) Cevap ve düzeltme metninin yayınlanmasına ilişkin Mahkeme kararına rağmen yayını yapmayan veya karara uygun şekilde yapmayan veya geciktiren kuruluşun yayınlarından sorumlularına otuz milyar liradan doksan milyar liraya kadar ağır para cezası verilir. Ayrıca, kuruluşa üç aya kadar gelir getirici yayın yapma yasağı verilebilir. İkinci kez tekrarı halinde yayın izni iptal edilir ve en yüksek para cezasına hükmolunur. (Hukuk Müşavirliği)
 
20- Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Kuruluşlarında Uyması Gerekli Asgari, İdari ve Mali Şartlarla Yayın Alanı, Yayın Saat ve Süreleri Hakkındaki Yönetmeliğe uymayan yayın kuruluşlarına hangi yaptırımlar uygulanmalıdır?
 
Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Kuruluşlarında Uyması Gerekli Asgari, İdari ve Mali Şartlarla Yayın Alanı, Yayın Saat ve Süreleri Hakkındaki Yönetmeliğe uymayan yayın kuruluşlarına 3984 sayılı Kanunun, Üst Kurulun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen kuruluşlara uygulanacak müeyyideleri içeren 33’ncü maddesi hükümlerinin (uyarı, program durdurma, para cezası …) uygulanması gerekir. (Hukuk Müşavirliği)
 
21-  RTÜK neden durdurulan programların yerine belgesel yayınlıyor?
 
3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Yasanın 33.maddesine göre; yayını durdurulan programların yerine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına Üst Kurulca hazırlattırılan eğitim, kültür, trafik, kadın ve çocuk hakları, gençlerin fiziksel ve ahlakî gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar yayınlanmaktadır. (İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı)
 
22- Bir görsel medya organında reklam olduğu belirtilmeden yapılan reklam yayınlarına hangi cezalar verilmektedir? Bu zamana kadar hangi kuruluşlara bu yönde ceza verilmiştir?
 
Bu konu, 3984 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun”un “Reklamların Biçimi ve Sunuluşu” başlıklı 20. maddesinin ilk paragrafında düzenlenmiştir.
Söz konusu düzenleme “Reklamlar program hizmetinin diğer unsurlardan açıkça ve kolaylıkla ayırt edilebilecek ve görsel ve işitsel bakımından ayrılığı fark edilecek biçimde düzenlenecek, bilinçaltı ile algılanan reklamlara izin verilmeyecektir.” hükmüne amirdir.
 
Yukarıda açıklanan madde hükmüne aykırı yapılan yayınların tespiti halinde yayın kuruluşlarına, aynı yasanın 33. madde hükümlerine göre müeyyide uygulanmaktadır.
 
Üst Kurulumuz tarafından kuruluşlar hakkında verilen müeyyide kararları www.rtuk.gov.tr adresinde yer alan basın bildirilerinde açıklanmıştır. (Hukuk Müşavirliği ve İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı )
  
23- Hukuken ihtiyati tedbir kararı, hangi adli merciler tarafından verilebilir?
 
Davacılar, davadan önce veya dava sırasında, dava konusu şeyi garanti altına almaya yarayan bir önlem olarak mahkemelerden ihtiyati tedbir kararı verilmesi yönünde talepte bulunabilirler. İhtiyati tedbir kararları bu talebi inceleyen mahkemelerce verilir. (Hukuk Müşavirliği)
 
24- RTÜK neden yıllar önce yayınlanan programlar için uzun bir süre sonra ceza veriyor? RTÜK müeyyidelerinin uygulama sürecinin hızlandırılması konusunda bir gelişme var mıdır?
 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun bütün işlemleri idari yargının denetimine açıktır. Yayın kuruluşları tarafından iptali istenen Üst Kurul kararlarının, uygulanabilmeleri için hukuki sürecin sonuçlanması beklenmektedir. Bu durumda yasal sürelere ve prosedüre uymak ve Mahkeme kararlarını beklemek gerekmektedir. Bu da bazı cezaların, yayın tarihinden yıllar sonra uygulanmasına neden olabilmektedir. (Hukuk Müşavirliği)
 
25- Yayın kuruluşlarına ilişkin suç duyurularında, mahkemelerin sürekli “takipsizlik kararı” vermesi neye bağlanabilir?
 
İzinsiz yayın faaliyetinde bulunan yayın kuruluşları hakkında 3984 sayılı Kanunun Ek-2 maddesi çerçevesinde Üst Kurulumuzca ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurularında bulunulmaktadır. Yapılan suç duyuruları üzerine Savcılık tarafından yapılan Hazırlık Soruşturmaları neticesinde Savcılar suç unsuru buldukları konular ile ilgili olarak Ceza Mahkemelerinde kamu davası açmaktadırlar. Suç unsuru bulunmayan konular ile ilgili olarak da Savcılıkça takipsizlik kararı verilir.
 
Yayın kuruluşları ile ilgili olarak Üst Kurulumuzca bugüne kadar Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları neticesinde yayın kuruluşları hakkında kamu davası açılan dosyalar çoğunlukta bulunmaktadır. (Hukuk Müşavirliği)
 
26- Seçim dönemleri ile ilgili özel ve detaylı bilgilendirme sağlanabilir mi?
 
3984 Sayılı Yasa’nın 27. maddesinde belirtildiği gibi seçim dönemlerinde yayınlar, Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları doğrultusunda denetlenmektedir. Ancak seçim dönemlerinde, Yüksek Seçim Kurulu’nun açıklamaları doğrultusunda bilgilendirici toplantıların düzenlenmesi uygun olabilir. (İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı)
 
27- Bir partinin yerel kongresi canlı olarak yayınlanabilir mi?
 
3984 sayılı Yasa’nın 27. maddesindeki Seçim Dönemi kurallarına ve 4. madde’nin (n) bendine aykırı olmamak kaydı ile yayınlanabilir. (İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı)
  
28- Reklam Yönetmeliği hakkında detaylı bilgilendirme sağlanabilir mi?
 
Ulusal, bölgesel ve yerel yayıncılar için Reklam Yönetmeliği hakkında bilgilendirme toplantısı yapılabilir. Ayrıca Reklam Yönetmeliği talepte bulunan tüm ilgililere gönderilebilir. (İzleme ve Değerlendirme Dairesi ve Eğitim Dairesi Başkanlığı)
 
29- Bilgi iletişim telefonları yoluyla düzenlenen yarışma ve benzeri programlarla ilgili yasal düzenlemeler nelerdir?
 
3984 sayılı Yasa’nın Yayın İlkeleri ile ilgili 4. Maddesi’nin (p) bendinde bilgi iletişim telefonları yoluyla düzenlenen yarışma ve benzeri programlarla ilgilidüzenleme yapılmıştır. (İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı)
 
30- Yeniden iletim konusunda açıklayıcı ve detaylı bilgiler verilebilir mi?
 
Yeniden iletim konusu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 3. maddesinde tanımlanmış, 26. maddesinde de nasıl düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, “Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik”te de konuyla ilgili düzenlemelere yer verilmiş olup, RTÜK’çe düzenlenen eğitim seminerlerinde de detaylı bilgiler aktarılmaktadır. (İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı)
 
31- Aynı anda canlı yayında yeniden iletim olabilir mi?
 
Yeniden iletim “Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin” tanımlar bölümünde açıklandığı üzere radyo ve televizyon yayınlarının ilk yayınlarının hiçbir değişiklik yapılmaksızın bütününün veya önemli bir bölümünün alınmasını ve aynı anda bu yayının sadece iletim ortamında meydana gelen gecikme ile sınırlı kalınarak başka bir yayıncı tarafından iletilmesini ifade etmektedir. Dolayısıyla bir başka yayıncı tarafından yapılan canlı yayının diğer bir yayıncı tarafından indirilip tekrar yayınlanması yeniden iletim kapsamında değerlendirilir. Banttan yayınlar yeniden iletim kapsamında değerlendirilemez. (İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı ile Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı)
 
32- Canlı yayınlarda geçen altyazı konusunda nasıl bir düzenleme mevcuttur?
 
Ekranın bölmeli olarak kullanılması hususu ilgili Yönetmelikte çeşitli hükümlere bağlanmıştır. Canlı yayında da aynı kurallar geçerli olmaktadır. (İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı)
 
33- Avrupa Birliği Uyum Yasaları doğrultusunda gidilen uygulama ve değişiklikler nelerdir?
 
AB Konseyinin çıkardığı “Sınır Tanımayan Televizyon Direktifi” ve Türkiye’nin taraf olduğu “Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi” doğrultusunda gerek Kanunda gerekse Yönetmeliklerde bazı değişiklikler yapılmış, yayıncı tanımı değiştirilmiş, yayın ilkelerinde Türkçe’den başka dil ve lehçelerde yayın yapılabileceği hüküm altına alınmış, reklamların yerleştirilmesi ve biçimi ve sunuluşu direktife ve sözleşmeye uygun hale getirilmiş, reklamlarla ilgili küçükleri koruyucu özel maddeler konulmuş, simge sistemi oluşturulmuş, kamunun önemli olaylara erişimini sağlayacak madde düzenlemesine gidilmiş, tele-alışveriş düzenlenmiş, sanal reklam kavramı açıklanmış, yeniden iletim serbest bırakılmış, telif hakkı, komşu haklar ve bağlantılı haklar tanımları WIPO sözleşmesine uygun olarak değiştirilmiştir.
 
Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde TC Hükümetince hazırlanan reform paketleri çerçevesinde, çeşitli kanunların yanı sıra 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanunda da değişikliğe gidilmiştir. Reform paketleri içerisinde yer alan 4771, 4928, 5218 sayılı Kanunlarla çeşitli maddelerde değişiklikler yapılmıştır.
 
Bunlar;
 
4771 sayılı Kanun değişikliği kapsamında 4ncü maddenin (f) ve (v) bentleri ile 26ncı madde de değiştirilmiştir.
 
4928 sayılı Kanun değişikliği kapsamında 4ncü maddenin 1nci fıkrasının dördüncü cümlesi, 15nci maddenin dördüncü fıkrası ikinci cümlesi, 32nci maddenin üçüncü fıkrası değiştirilmiştir.
 
34- Avrupa Birliğine üye ülkelerde ana dilde yayın var mı?
 
Avrupa Birliğine üye tüm ülkelerde resmi dil dışındaki azınlık ve/veya bölgesel dillerde yayın imkanı tanınmıştır. (İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı ile Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı)
 
35- Farklı dil ve lehçelerde yayın konusunda ayrıntılı bilgi edinilebilir mi?
 
Farklı dil ve lehçelerde yayın konusu25 Ocak 2004 tarih ve 25357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde açıklanmaktadır.(Hukuk Müşavirliği, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı ile Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı)
 
36- Farklı dil ve lehçelerde müzik yayınları konusunda yasal mevzuat nedir?
 
Farklı dil ve lehçelerde yayın yapılabileceği 3984 sayılı Kanunun 4928 sayılı Kanunla değişik 4’ncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu yayınların yapılması ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte; farklı dil ve lehçelerde yayın için Üst Kuruldan izin alınmak suretiyle kamu ve özel ulusal radyo ve televizyon kuruluşlarının yayın yapabilecekleri, yayınların, radyo kuruluşlarında günde 60 dakikayı aşmamak üzere haftada 5 saat, televizyon kuruluşlarının ise günde 45 dakikayı aşmamak üzere haftada toplam dört saat yayın yapabilecekleri bu dil ve lehçelerde yayın yapan kuruluşların, bu yayınları Türkçe alt yazıyla vermekle veya hemen Türkçe tercümesini yayınlamakla yükümlü oldukları, süreklilik arz etmeyen münferit müzik eserlerinin yayınlarının izin kapsamı dışında değerlendirilebileceği, bu yayınların 3984 sayılı Kanun ve yönetmeliklerdeki ilke ve esaslara uygun olarak yapılması gerektiği aksi takdirde Kanunun 33’ncü maddesi hükmü uyarınca müeyyide uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. (Hukuk Müşavirliği)
 
37- Farklı dil ve lehçelerde yayın konusu, Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde nasıl değerlendirilmektedir?
 
Farklı dil ve lehçelerde yayın izni, reform paketleri çerçevesinde uygulamaya konulmuştur. Bu izin 24 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Ulusal Programı Siyasi Kriterler başlığı altında yer alan “Düşünce ve İfade Özgürlüğü” kapsamında çıkarılmıştır. (Hukuk Müşavirliği ile Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı)
 
38-  Farklı dil ve lehçelerde yayın, sadece televizyon yayınları ile sınırlandırılabilir mi?
 
Farklı dil ve lehçelerde yayın sadece televizyon yayınları ile kısıtlanamaz. Yayınlar radyo, televizyon ve internet ortamı olarak değerlendirilmektedir. (Hukuk Müşavirliği, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı)
 
39- Ermenistan’dan Türkiye aleyhine yayın yapan ve topraklarımızdan izlenebilen yayınlar hakkında ne gibi yaptırımlar söz konusu olabilir?
 
Ermenistan gibi Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi’ne tabi olmayan ülkelerden ülkemize yapılan yayınlar hakkında söz konusu ülkenin ilgili kurumu nezdinde Dışişleri Bakanlığı kanalıyla girişimde bulunulabilir. (Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı)
 
40- Yayınların bölücü ve yıkıcı unsurları içerip-içermediğinin sınırı açıkça nasıl belirlenebilir?
 
Yayınların yıkıcı-bölücü ve irticai unsurları içerip içermediğinin sınırları 3984 sayılı Kanunun 4. Maddesinin “a” ve “b” bentleri ile ilgili Yönetmeliklerde açıkça belirlenmiştir. (İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı)
 
41- Toplumsal çöküntüye sebep olan Tele-Vole tarzı programların tümü yasaklanabilir mi?
 
Yasalarla belirlenmiş hükümler çerçevesinde yaptırım uygulanmaktadır, tüm bir türe karşı genel bir yaptırım uygulaması yasalar çerçevesinde uygun değildir. (İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı)
 
42- Akıllı İşaretler nedir? Nereden bilgi edinebiliriz?
Akıllı İşaretler, çocuk ve gençleri cinsellik, şiddet, olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar (kötü dil kullanımı, sigara, alkol, kumar ve madde bağımlılığına özendirme, her türlü ayrımcılık ve intihar sahnelerinin gösterilmesi) gibi zararlı yayın içeriğine karşı korumak için geliştirilmiş olan görsel-işitsel uyarı sistemidir.
Internet sitemiz www.rtuk.gov.tr ‘den bilgi edinebilirsiniz
(İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı ile Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı)
 
43- Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Beyannamelerinin Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilmesi zorunluluğu hangi yayıncı kuruluşları kapsamaktadır?
 
Ulusal ve bölgesel düzeyde yayın yapan ile birden fazla ilde kablo ve uydu ortamında yayın yapan yayıncı kuruluşları kapsamaktadır. Yerel yayın kuruluşları ile kablo ortamında sadece bir ilde yayın yapan kuruluşlar yıllık bilanço ve gelir tablolarını bağlı bulundukları vergi dairesine tasdik ettirerek göndereceklerdir. (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı)
 
44- Yeminli Mali Müşavir Raporu düzenlettirilmesinin amacı nedir? 
 
Kuruluşların, brüt reklam gelirlerinin ve bu gelirler üzerinden ödenecek Üst Kurul Paylarının doğruluğunu, araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı)
 
45- Yeminli Mali Müşavirin sorumluluğu bulunmakta mıdır?
 
İmza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik raporu düzenleyen Yeminli Mali Müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere, tasdikin doğruluğundan sorumludur. Yeminli Mali Müşavirler yaptıkları tasdiklerin doğru olmaması halinde, eksik ödenen Üst Kurul Paylarından ve bunlara ilişkin gecikme zamlarından, kuruluşlarla birlikte müşterek ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. (İdari ve Mali İşler Dairesi)
 
46-  Reklam Gelirleri Üst Kurul Payları ile ilgili olarak, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetki kullanarak daha geç sürelerde yayın durdurma işlemi yapılabilir mi?
 
Yürürlükteki Kanun ve Yönetmeliklerde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun böyle bir inisiyatif kullanma yetkisi bulunmamaktadır. (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı) 
 
47- Reklam Gelirlerinin ödenmesinde, ödeme sürelerinin ve taksitlendirilmelerinin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından değerlendirilmesi yapılabilir mi?
 
Yürürlükteki Kanun ve Yönetmelikler, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna böyle bir inisiyatif kullanma yetkisi vermemektedir. (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı)
 
48- Reklam Yönetmeliği hakkında detaylı bilgilendirme sağlanabilir mi?
 
Ulusal, bölgesel ve yerel yayıncılar için Reklam Yönetmeliği hakkında bilgilendirme toplantısı yapılabilir. Ayrıca Reklam Yönetmeliği talepte bulunan tüm ilgililere gönderilebilir. (İzleme ve Değerlendirme Dairesi ve Eğitim Dairesi Başkanlığı)
 
49- Yeni yayın başvurusu yapan (ihaleye kadar yayın yapamayacak) şirketlerin adres listesi ile 1995 yılında karasal ulusal-bölgesel ve yerel radyo-televizyon yayıncılığı için başvuruda bulunan şirket listesi ve mevcut yayın yapan kuruluşların listesi nasıl edinilebilir?
 
Yayıncı kuruluşlara ait listeler RTÜK (www.rtuk.gov.tr) web sayfasında GÜNCEL bölüm “Lisans Başvurusunda Bulunan Radyo ve Televizyon Kuruluşları Güncel Listesi” adı altında yer almaktadır. (İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı)
 
50- Yerel radyolar için yeni frekans tahsisi yapılıyor mu? Eğer yapılabiliyorsa yerine getirilmesi gereken yükümlülükler nelerdir?
 
3984 sayılı Yasa gereği yayıncıların anonim şirket olma zorunluluğu vardır. Anonim şirket olunduğuna dair bilgi ve/veya belgeler ile yazılı olarak müracaat edildiği takdirde 22/01/2003 tarih ve 25001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik gereği başvuru talebi ihaleye katılabilmek üzere kabul edilmektedir. Ancak ihale sonucuna kadar yayın yapılmasına müsaade edilmemektedir.
 
Bu gün itibariyle karasal bazda yayın yapabilmek ise:
Halen yayın faaliyetinde bulunan bir kuruluşunun hisselerinin devralınması ile mümkün olabilmektedir. Bu tür işlem öncesi de kuruluşa ait bilgilerin kontrolü açısından Üst Kurul ile koordineli işlem yapmakta yarar vardır.
Kablo ve uydu ortamından yayın yapabilmenin şartları ve gerekli bilgi, belgeler ise RTÜK web (www.rtuk.gov.tr) sayfasında yer almaktadır. (İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı)
 
51-  Radyolar frekans kullanma hususunda tamamen serbest midirler?
 
3984 Sayılı Yasanın Geçici 6’ncı maddesinde; yayıncı kuruluşların halen kullanımında olan kanal ve frekansların bu kuruluşlar için hiçbir şekilde müktesep hak oluşturmayacağı ve söz konusu Kanunun 16’ncı maddesinde ise kanal ve frekans tahsisi yetkisinin münhasıran Üst Kurul’a ait olduğu hükmü bulunmaktadır.
 
Ayrıca 22/01/2003 tarih ve 25001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliğinin 3. maddesinde bütün kuruluşların frekans değişikliği için Üst Kurul’dan izin alma zorunluluğu getirilmiştir. (İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı)
 
52- Merkezde yayını olan bir radyo veya televizyon kuruluşunun, o ilin tüm coğrafi alanı içerisinde yayın yapabilmesi mümkün müdür? Lisans izninin kapsamı nedir?
 
Üst Kurula ulusal ve bölgesel bazda lisans müracaatında bulunan yayıncı kuruluşlardan ayrı olarak yerel lisans müracaatında bulunan radyo ve televizyon kuruluşları diğer yayıncı kuruluşları enterfere etmemek kaydıyla sadece müracaat ettikleri İl Merkezi veya İlçesi sınırları dahilinde yayın yapmakla yükümlüdür. (İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı)
 
53- İzinsiz yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşu hakkında ne yapılmaktadır?
 
İzinsiz yayınlar ile ilgili olarak, bu yayınların ilgilileri hakkında 3984 Sayılı Yasanın 34. ve Ek-2 maddesi uyarınca işlem yapılmaktadır. (İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı)
 
54- Bir yerel televizyon kanalı iki ayrı frekanstan yayın yapabilir mi?
 
Aynı yerleşim biriminde yerel bir televizyon kuruluşunun iki ayrı frekans kanalından yayın yapması mümkün değildir. (İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı)
 
55- Kendiliğinden yayın alanının kapsamını genişleten veya vericisinin gücünü yükselten yayın kuruluşları hakkında ne yapmak gerekir?
 
Kendiliğinden yayın alanının kapsamını genişleten veya vericisinin gücünü yükselten yayın kuruluşları Başkanlığımızın ve Bölge Müdürlüklerimizin olmadığı (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır) dolayısıyla rutin kontrollerin yapılmadığı illerde oto kontrol mekanizması sayesinde kendini ele verir.
 
Oto kontrol mekanizmayı ise kuruluşun komşu kanal ve frekanslarından yayın yapmakta olan yayıncı enterferansa maruz kalarak veya o kanalı parazitli (enterferanstan dolayı) izlemek zorunda kalan izleyici yine şikayet etmek yoluyla Üst Kurul gündemine getirerek sağlarlar.
 
Üst Kurul’dan izinsiz olarak yayın alanını genişleten veya vericisinin gücünü yükselten kuruluş, ihlali nedeniyle Üst Kurul’ca uyarılır, durumu düzeltmediği takdirde ise kuruluş hakkında 3984 Sayılı Kanunun 34. ve Ek-2. maddesi uyarınca işlem yapılır. (İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı)
 
56- Kapalı devre yayınlar hakkında geniş ve açıklayıcı bilgi edinebilmek mümkün müdür?
 
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin kapalı devre radyo ve televizyon sistemi kurmaları ve işletmeleri ile ilgili hükümler 29 Ekim 2002 tarih ve 24911 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kapalı Devre Radyo ve Televizyon Yayınları Yönetmeliği” ile belirlenmiştir. (İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı)
 
57- Kapalı devre yayın sisteminden, yerel televizyon yayınına geçmek mümkün müdür?
 
Kapalı devre televizyon yayın sistemi bulunan bir kuruluşun yerel yayına geçmesi mümkün değildir. Üst Kurula yerel lisans müracaatında bulunan kuruluşlar televizyon ve radyo yayınlarını karasal vericiler üzerinden yapmak durumundadırlar. (İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı)
 
58- Kapalı devre yayınların izlenmesi/dinlenmesi nasıl sağlanıyor?
 
Kapalı Devre Radyo ve Televizyon Yayınlarının Üst Kurul tarafından izlenip/dinlenmesi hususunda 3984 sayılı Kanun ve İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. (İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı)
 
59- Radyo ve televizyon frekans ihaleleri yapıldığında öncelik, halen yayın yapan kuruluşlara mı verilecektir?
 
Anonim Şirket statüsündeki yayıncı kuruluşlar lisans başvuru tipini (yerel, bölgesel ve ulusal) belirterek televizyon ve radyo kanallarına yönelik ihalelere katılmak üzere Üst Kurul’a müracaatta bulunabilirler. Dolayısıyla halen yayın yapsın ya da yapmasın kuruluşların ihaleye girememeleri söz konusu değildir.
 
Üst Kurul’un öngördüğü şartları yerine getiren kuruluşların ihaleyi kazanmaları mümkün olabilecektir. (İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı)
 
60- RTÜK’ün yayın kuruluşlarına ilişkin listesi ile fiilen yayın yapan kuruluş sayısı arasında fark var mıdır?
 
1995 yılında Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca yerel, bölgesel ve ulusal bazda yayın yapmak üzere kuruluşların müracaatları alınmıştır.
 
1995 yılında lisans başvurusu yapmış ancak o tarihte yayında olmadıkları tespit edilen yayıncı kuruluşların daha sonra yayına geçmelerine Lisans ve Yayın İzni Yönetmeliğinin 40’ıncı maddesi ve Geçici 1’inci maddesi gereğince izin verilmediğinden, yayıncıların durumu 22/01/2003 tarih ve 25001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik Değişikliği uyarınca değerlendirilmiş olduğundan/değerlendirildiğinden ve izinsiz olarak (Üst Kurul’a müracaatı olmadan) yayın yapan kuruluşların belirlenmesi halinde yayınlarına son verildiğinden yayın yapan yayıncı sayısı ve Üst Kurul kayıtlarında yer alan yayıncı sayısı arasında fark olabilmektedir. (İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı)
 
61- Yayıncı kuruluşların kullandıkları yayın cihazları ile ilgili belli bir standart var mıdır?
           
Kullanılan cihazların belli bir standardı bulunmaktadır ve Türk Standartları Enstitüsü-TSE tarafından veya uluslararası kuruluşlar (ITU, ISO, vs.) tarafından belirlenen standartlarda imal edilen cihazların yayıncılıkta kullanılması Üst Kurulca çıkarılan yönetmeliklerle, zorunlu hale getirilmiştir. (İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı )
 
62- Yayınlarını yasal sınırları dışına taşıran kuruluşlar hakkında ne yapılabilir? Bu konuda Belediyelerin sorumluluğu var mıdır?
 
Yayınlarını yasal sınırları dışına taşıran kuruluşlar hakkında 3984 sayılı Kanunun izinsiz yayınlar ile ilgili Ek-2 maddesi gereği işlem yapılabilir. (Suç duyurusu) Belediyelerin bu konu ile bir ilgisi bulunmamaktadır. (Hukuk Müşavirliği)
 
63- Başbakanlıkça verilen Ulusal Güvenlik Belgesi’nin amacı nedir? Avrupa ülkelerinde de böyle bir uygulama var mıdır?
 
Yayınların, T.C. Anayasasında belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı yapılmaması, bakımından, kısacası ulusal güvenliği sağlamak için yayın kuruluşlarının ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri hakkında ulusal güvenlik açısından sakınca bulunmadığını gösterir belge istenmektedir. Avrupa ülkelerinde Ulusal Güvenlik Belgesi uygulaması bulunmamakla birlikte her ülke Anayasalarındaki temel niteliklerini ve milli güvenliğini korumak için önlemler alabilmek için lisans vereceği kuruluşun uygun olup olmadığını farklı şekillerde araştırmaktadır. (Hukuk Müşavirliği ile Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı)
 
64- Karasal-kablolu-uydu yayın hakkında detaylı bilgi edinebilir miyiz?
 
3984 sayılı Yasanın Tanımlar başlıklı 3. Maddesinde;
 
Karasal yayın: Radyo, televizyon ve veri yayınlarının şifreli ve/veya şifresiz olarak karasal vericiler kullanılarak havadan doğrudan halkın izlemesine yönelik yapılan yayın türü,
 
Uydu yayını: Radyo ve televizyon programlarının yetkili yayıncı veya hizmeti temin edecek kişi veya kuruluş tarafından şifreli veya şifresiz olarak uzayda sinyal iletebilen herhangi bir araç vasıtasıyla yapılan ilk yayını,
 
Kablolu yayın: Radyo, televizyon ve veri yayınlarının kablo, cam iletken ve benzeri bir fiziki ortam üzerinden abonelere ulaştırılmasını sağlayan yayın türü olarak ifade edilmektedir.
 
Bu yayınlarla ilgili olarak Üst Kurulca yönetmelikler hazırlanmış ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Üst Kurul WEB sitesinden bu ve diğer Yönetmeliklere erişilerek gerekli bilgi alınabilir. (İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı )
 
65- Kayıt ve arşivleme sistemleri açısından CD mi yoksa kaset mi daha ucuz ve kullanışlıdır?
 
Teknolojik gelişim kayıtların CD ortamına kayıt edilmesi yönünde olup yayınların kasetlere (Ses ve VHS) kayıt edilmesinden vazgeçilmekte ve VHS video cihazları üretimden kalkmaktadır. Kayıtların CD veya DVD’lere yapılmasının uzun vadede daha uygun olacağı, ancak şu aşamada VHS kasetlere kaydın daha ekonomik olduğu değerlendirilmektedir. (Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
 
66- Kablolu şebeke ile yayın dağıtımı hususunda hangi kurum ilgilenmektedir?
 
Kablolu şebekenin işletmesini TTAŞ yapmakta; bu ortamdan iletilen yayınlara lisans ve yayın izni Üst Kurulca verilmekte ve yayınlar içerik yönünden denetlenmekte; Telekomünikasyon Kurumu ise kabloyu işleten kuruluşla ilgili düzenlemeleri yapmaktadır. (İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı )
 
67- İllerde bulunan verici istasyonlarında çalışan personel ve tesisler hakkında RTÜK’te     herhangi bir bilgi kaydı var mıdır?
 
Karasal ortamdan yapılan radyo ve televizyon yayınları, 3984 sayılı Yasanın Geçici 6. Maddesi kapsamında yürütüldüğünden ve bu ortamdan yapılan yayınlara henüz lisans ve yayın izni verilemediğinden dolayı, verici istasyonlarında çalışan personel ve tesislerle ilgili herhangi bir bilgiyi yayıncı kuruluşlar RTÜK’e iletmekle yükümlü bulunmamaktadırlar. (İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı )
 
68- Telsiz kanallarına müdahale ve haberleşmenin engellenmesine neden olan frekans ve enterfere ile ilgili sorunların çözümü nasıl sağlanabilir?
 
İl Emniyet Müdürlükleri ve Belediye Başkanlıklarına tahsisli röle frekanslarını ve hava seyrüsefer bandını enterfere ederek haberleşmenin engellenmesine neden olan frekanslar enterferansa maruz kalan kurum tarafından Telekomünikasyon Kurumuna bildirilmektedir.
 
Telekomünikasyon Kurumu can ve mal güvenliğini ilgilendiren konularda vericilerin faaliyetine son verir ve Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna kapatmadan haberdar eder. Diğerlerine ise enterferansın giderilmesi için süre vererek durumu Üst Kurul’a bildirir.
 
Vericisinin faaliyetine son verilen kuruluş enterferansa sebebiyet veren vericiye ait enterferansın düzeldiğine dair Bakım-Onarım Test Raporunu Telekomünikasyon Kurumu’na gönderir ve uygun görüldüğü takdirde konu Üst Kurul’a iletilerek, Üst Kurul tarafından da kuruluşun bulunduğu İldeki Valiliğe ve kuruluşa yayın yapabileceği bildirilir. (İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı)
 
69- İzleyici Ölçümü nedir ?
 
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür. (Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı)
 
70- İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?
 
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. (Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı)
 
71- Türkiye’deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?
 
Türkiye'de reyting ölçümü, Avrupa'da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen  tarafından 1989 yılından bu yana gerçekleştirilmektedir.
 
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir. (Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı)
 
72- Türkiye’deki radyolar için dinlenme (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye'de radyolar için yapılan reyting ölçümü, dünyada İngiltere dahil bir çok ülkede uygulandığı gibi “günlük yöntemi” ile yapılmaktadır. Bu yöntemde bireyler bir hafta boyunca beş dakika ve üzerindeki tüm radyo dinlemelerini bir günlüğe kaydetmekte ve dinlediği radyo istasyonlarını, nerede (ev, araba vb.) ve ne şekilde (radyodan, internetten, cep telefonundan vb.) dinlediğini detaylı olarak belirtmektedir. Çalışma 24 İlde, 12 yaş ve üzeri kent ve yarı kent nüfusunu temsil edecek şekilde seçilmiş 14.500 bireyle yürütülmektedir. Ölçüm sonuçları her üç ayda bir sadece sistemde olan radyoların erişimleri görülecek şekilde yayınlanır ve abone radyo kuruluşlarına ve radyo/medya ajanslarına raporlanır. 2008 3.çeyrek dönemi itibarıyla sistemde 29 ulusal, 24 bölgesel, 71 yerel olmak üzere toplam 124 radyo ve 16 radyo/medya ajansı bulunmaktadır.
Radyo dinleme oranı ölçümleri Türkiye’de ölçümlenmeye başlandığı 2003 yılından beri Ipsos KMG şirketince yürütülmektedir. Ortadoğu İşletme Bölümü çalışmayı denek temini, saha, üretim ve raporlama aşamaları da dahil olmak üzere her aşamada ve her dönem denetlemektedir.

73- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun izlenme veya dinlenme ölçümleri ile ilgili yapmış   olduğu çalışmalar nelerdir?
 
4756 sayılı Yasa ile değişik 3984 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun konuyla ilgili (d) ve (e) bentleri hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Aynı maddenin izleyici ölçümlerinin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılmasına ilişkin (f) bendi iptal edilmemiş, ancak bu bendin uygulamasına yönelik bendlerin iptali nedeniyle izleyici ölçümleri çalışmalarına başlanamamıştır. Gerekçeli kararın Resmi Gazetede yayımlanmaması nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, izleyici ölçümleri konusunda hazırlık çalışmalarına devam edilmekte olup konuya ait kurum bilgi birikimine ulaşmıştır.
 (Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı)
 
74- İzlenme veya dinlenme ölçümlerinde kullanılan teknoloji nedir? Dünyadaki uygulamaları nelerdir?
 
İzlenme oranlarının ölçümleri, genel olarak ülkemizde de uygulanan peoplemeter teknolojisiyle yapılmaktadır. Radyo dinlenme ölçümleri ise, genel olarak dönemsel (haftalık, aylık ya da yıllık) anket yöntemiyle yapılmaktadır. Dinlenme ölçümlerinin, elektronik olarak yapılmasına yönelik çalışmalar bazı ülkelerde denenmekte ancak maliyeti nedeniyle tercih edilmemektedir.
 
İdari organizasyon olarak ise, TV/ radyo yayıncıların kendi içlerinde sağladıkları bir mutabakat çerçevesinde, reklam şirketleri ve reklam veren firmaların temsilcileriyle de bir araya gelerek oluşturdukları JIC (Joint Industry Committee)-(Ortak Endüstri Komitesi)’ler ölçüm hizmeti sunan firmalarla anlaşma sağlamaktadır. Kamu kuruluşlarının sistemdeki yeri ise iki ana gruba ayrılmaktadır :
 
a)Radyo ve TV yayınlarını düzenleyen/denetleyen kamu kuruluşlarının, sistemin işleyiş kurallarını belirledikleri ya da ölçüm sonuçlarını satın aldıkları ülkelerden bazıları:
İngiltere, Romanya, Malta, Slovenya, Makedonya, İsviçre, Letonya.
 
b)Radyo ve TV yayınlarını düzenleyen/denetleyen kamu kuruluşlarının, izlenme oranları tespitine yönelik çalışmaların içinde bulunmadığı ülkelerden bazıları:
İsveç, Norveç, İspanya, Finlandiya, Almanya.
(Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı)
 
75- Radyo ve televizyon yayınlarına ait şikayetler Üst Kurula nasıl ulaştırılır?
 
Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna yayın şikayetleri iki ayrı ortam üzerinden ulaşmaktadır.
 
·        ALO RTÜK 178 telefon hattı, ( Yeni sistem tesis edilinceye kadar)
·        RTÜK Internet Sitesi (www.rtuk.gov.tr)
  
Telefon hattından Türkiye’nin her yerinden, 178 telefon hattına GSM veya normal hatlı telefonlarından sadece 178’i çevirerek ulaşmak mümkündür.
 
RTÜK Internet Sitesinin ana sayfasındaki, RTÜK elektronik posta adresi ile mesaj gönderilebilir veya aynı sayfadaki ‘Şikayet Formu’ bölümüne girilerek şikayetler bildirilebilir. (Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı)
   
76-  ALO RTÜK Şikayet Hattı nedir?
 
ALO RTÜK 178 Telefonla Şikayet Hattı 16 Ocak 1998 tarihinde hizmete girmiştir. Türkiye’nin her yerinden vatandaşlarımız telefonda 178’i tuşlayarak hatta ulaşabilmektedir. Bilgisayarlı kayıt sistemiyle çalışan hat, 24 saat devrededir. Hatta yapılan başvurular günlük olarak İzleme ve Değerlendirme Dairesi Uzmanları tarafından rapor halinde getirilmekte, daha sonra şikayetler değerlendirilmektedir. Mesajlar günlük olarak değerlendirildiği gibi ayrıca yıllık olarak da değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Uzmanları tarafından yapılan yıllık değerlendirmeler, şikayet sayısına, türüne göre tasnif edildikten sonra sosyolojik olarak incelenmekte, istatistiksel açıdan değerlendirilmekte belli aralıklarla yapılan değerlendirmeler RTÜK WEB sitesinde yayınlanmakta, her yıl sonunda da kitap haline getirilerek kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır.
Ayrıca, ALO RTÜK hattına gelen şikayetler yıllık olarak tasnif edildikten sonra ilgili kuruluşlara da gönderilmekte ve yayıncıların istifadesine sunulmaktadır. 
 
Alo RTÜK 178 telefon şikayet hattının tesis edilmesi radyo ve televizyon yayınlarının denetlenmesinde önemli rol oynamıştır. (Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı)
 
77-  Kamuoyundan gelen şikayetlere ilişkin değerlendirmelere nasıl ulaşılabilir?
 
Kamuoyundan Üst Kurula gelen şikayetler belli periyotlarda istatistiksel tablolara dönüştürülmekte ve RTÜK Internet sitesinin ‘Kamuoyu Şikayetleri’ adı altındaki sayfalarında yayınlanmaktadır. Ayrıca her yıla ilişkin değerlendirmeler, kitap haline getirilmektedir. (Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı)
 
78- RTÜK WEB Portalına erişim sağlarken karşılaştığım teknik problemlerimi nasıl çözebilirim ?
 
Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığının telefon faks ve e- posta adresleri İletişim bilgilerinde mevcuttur

79-  Düzeltme ve Cevap Hakkı Nedir.

 Gerçek ve tüzelkişilerin kişilik haklarına saldırı teşkil eden yayınlar ile gerçeğe aykırı olduğu iddia edilen yayınlara karşı cevap ve düzeltme hakkı tanınması için ilgililer yargı yoluna başvurabilirler.
 Yayın kuruluşları yaptıkları her yayının bandını bir yıl muhafazaya mecburdur. İlgili dava açmaya esas olmak üzere, yazılı olarak Üst Kurula başvurarak yayın bandından ücretini ödeyerek bir kopya isteyebilir. 
Yargıya yapılan başvuru üzerine yargı gerekli incelemeyi yapar. Başvuru yerinde görülürse düzeltme ve cevap, saldırı teşkil eden veya gerçeğe aykırı yayının yapıldığı ayni saatte, aynı program içinde yayınlanır. Yayın süresi ve şeklini halin icabına ve delillere göre hakim takdir eder.
 Kişilerin yargıya başvurmaları yayından itibaren 10 gün içinde yapılır. Mahkeme 3 gün içinde karar verir. Verilen karara karşı tebliğden itibaren 3 gün içinde bir üst mahkemeye itraz edilebilir. Üst mahkeme 3 gün içinde karar verir. Verilen karar kesindir.
 Mahkeme kararı ilgili kuruluşa tebliğ edildiğinin ertesi günü yayın yapılır.
 Yayını yapmayan veya karara uygun şekilde yapmayan veya geciktiren kuruluşun yayınlarından sorumlu en üst yöneticisi ile kuruluşun sahibi olan anonim şirketin yönetim kurulu başkanına otuz milyar liradan doksan milyar liraya kadar ağır para cezası verilir. Ayrıca, kuruluşa Üst Kurulca eylemin ağırlığına göre üç aya kadar gelir getirici yayın yapma yasağı verilebilir. İkinci kez tekrarı halinde yayın izni iptal edilir ve en yüksek para cezasına hükmolunur. Bu cezalar ertelenemez. Hangi yayınların gelir  getirici yayınlar olduğu Üst Kurul tarafından belirlenir.
Yetkili ve görevli mahkeme ulusal yayın yapan kuruluşlar için Ankara Sulh Ceza Mahkemesi, bölgesel ve yerel yayın yapan kuruluşlar için başvuru sahibinin ikametgâhı sulh ceza mahkemesidir.
Kanynak: RTÜK

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET