gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAKATLIK VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMAK İSTİYORUM, ŞARTLARI NELERDİR?

Sakatlık vergi indirimine ilişkin detaylar...

16 Aralık 2010 Perşembe 11:53
Sakatlık vergi indiriminden yararlanmak istiyorum, şartları nelerdir?

Sakatlık indirimine hak kazanan;
      - Ücretli hizmet erbabı,
      - Serbest meslek erbabı,
-Ailesinde bakmakla yükümlü olduğu özürlü bulunan,
Ücretli hizmet erbabı,
Serbest meslek erbabı,
- Basit Usulde vergilendirilenler,
yararlanacaklardır.
Sakatlık indirimi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan Tebliğle, bakmakla yükümlü olunan kişi tanımlanmıştır. Bu tabirden kişilerin, tabi oldukları çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü oldukları anne, baba, eş ve çocukları anlaşılacaktır.
Çocuklarda yaş sınırlamasına gidilmeksizin işlem yapılmaktadır.
İlgililerin çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen dereceler itibariyle tespit edilen aylık sakatlık indirimi tutarları 2010 yılı için aşağıdaki gibidir.
- Birinci derece sakatlar için 680 TL, 
- ikinci derece sakatlar için 330 TL, 
- Üçüncü derece sakatlar için 160 TL’dir.
Bu tutarlar, ücretlilerde (kendi veya bakmakla yükümlü olduğu kişi için) aylık gelir vergisi matrahından indirilir.
Serbest Meslek erbaplarında (kendi veya bakmakla yükümlü oldukları kişi için) ve basit usulde vergilendirilenlerde ise beyan edilecek yıllık gelirlerinden (yukarıda aylık olarak belirlenen tutarlar yıllık olarak hesaplanarak)  indirilir.
Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen kişiler aşağıdaki belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Malmüdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır.
Başvuru sırasında; aşağıdaki belgeler verilecektir.
Ücretli; Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, üç adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği,
Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan ücretli,
Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, sakat kişiye ait üç adet fotoğraf, kendisinin ve  özürlü kişinin nüfus cüzdanı örneği, özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösterir belge (sağlık karnesi örneği).
Sakat serbest meslek erbabı;
Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge, nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.
Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı;
Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge, sakat kişinin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı, sakat kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge (sağlık karnesi örneği).
Basit usulde vergilendirilenler;
Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge, nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.
Başvuru sahibinin çalışma gücü kayıp oranları Gelir Vergisi Kanununa ve bu Kanun gereğince hazırlanan Yönetmeliğe göre belirlenmektedir.
İlgililerin hastanelerden aldıkları ve ilgili müdürlükler vasıtasıyla Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilen raporları Merkez Sağlık Kurulunca “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” ve eki cetvellere göre incelenir.
Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen sakatlık dereceleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgilinin başvurduğu Vergi Dairesi Başkanlığına veya Defterdarlığa, bu birimler tarafından da başvuru sahibine tebliğ edilir.
2010 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (729x 12=)
: 8748 TL  
Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı  
: % 50
— Mükellefin kendisi için     % 50
 
 
Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (8.748 x% 50=)  
: 4.374TL
Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı ( 4.374 x% 15=)
: 656 TL
Asgari Geçim İndiriminin Aylık Tutarı
: 54.6 TL’dır.

- 2010 yılı Ocak Ayı Brüt Ücreti  
:    729TL
- 2010 yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı
:    620 TL
- İkinci Derece Sakatlık İndirimi
:    330 TL
- Sakatlık İndirimi Düşüldükten Sonra Kalan Tevkifat Matrahı 
:    290 TL
- 2010 yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi
:      44 TL
- 2010 yılı Ocak Ayı Mahsup Edilecek A.G.İ. Tutarı: 
:      54.6 TL
- 2010 yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi 
:        0 TL
- 2010 yılı Ocak Ayında yararlanılacak A.G.İ. Tutarı
:      54.6 TL'dir.
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET