gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK BORCU YOKTUR YAZILARINA BİLİNMEYENLER

Borcu yoktur yazısı kapsamına hangi borçler girdiği, hakedişlerin alınması sorularına cevap verilmektedir.

12 Ocak 2011 Çarşamba 00:06

 SORU: 1- İhaleyi kazanan işverenlerce ihale makamına sunmak üzere SGK'dan alınan borcu yoktur yazılarında hangi tür borçlar sorgulanmaktadır?

 
           CEVAP: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunan isteklilerin ihale dışında bırakılacağı hükme bağlanmış olduğundan, 5510 sayılı Kanununa tabi işverenlerin tüzel kişi olması halinde sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası prim borçları, gerçek kişi olması halinde ise kendi sigortalılığından dolayı prim ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı, varsa faiz, çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası prim borçları kapsama girmektedir.
 
            SORU: 2- İhaleyi kazanan işverenlerce ihale makamına sunmak üzere Kurumunuzdan alınan borcu yoktur yazılarında dikkate alınmayacak borçlar nelerdir?
 CEVAP:İşverenlerin Kurumumuza olan tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarları, konut edindirme yardımı, idari para cezaları, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, damga vergisi ve bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı, varsa faiz ve diğer fer’ilerinden oluşan borçlar sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmemekte olup, sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan ve sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan borçları, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilmemektedir.                  
             Diğer taraftan, söz konusu işverenlerin alt işverenlerinin bulunması ve alt işverenlerinin de kapsama giren borçlarının bulunması halinde, sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşmayan alt işverenlere ait sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar da kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilmemektedir.
 
           SORU: 3- İhaleyi kazanan işverenlerce ihale makamına sunmak üzere Kurumunuzdan alınan borcu yoktur yazılarında ihale tarihi itibariyle Kurumunuza ödenen tutarlar dikkate alınacak mı?
 
            CEVAP: Yapılan yeni düzenleme ile ihale tarihi itibariyle Kurumumuza borcu bulunan işverenlerce yine ihale tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borçlarını ödemesi halinde ihale makamlarına ibraz etmek üzere borcu yoktur yazısı verilebilecektir.
 
SORU: 4- İhale makamlarından hak ediş ödemesi alınabilmesi için Kurumunuzdan alınacak borcu yoktur yazılarının uygulaması hakkında bilgi verir misiniz?
            CEVAP: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Prim ve idari para cezası borçlarının hak edişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması başlığını taşıyan 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında; İşverenlerin hak edişlerinin, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödeneceği, kesin teminatlarının ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edileceği öngörülmüş bulunduğundan, Kanunun bu hükmüne istinaden yayımlanmış olan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik gereğince, hak ediş ödemelerinden önce işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ve idari para cezası borçlarının olmadığına ilişkin borcu yoktur yazısı almaları gerekmektedir.
 
SORU: 5- İşverenlere sağlanan Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden önce Kurumunuzdan borcu yoktur yazısı istenilmesinin yasal dayanağı nedir. Hangi tür borçlar bu kapsama girmektedir?
 
CEVAP: 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında; Ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan genel düzenlemeler hariç olmak üzere, belirli bölgelere veya sektörlere yönelik yada kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen özel belgelere veya izinlere dayalı olarak kamudan kaynak tahsis edilmesi şeklinde kanun, kararname ve diğer mevzuatla sağlanan araştırma, geliştirme, üretim, yatırım, pazarlama ve benzeri tüm aşamalarda uygulanan devlet yardımı, teşvik ve desteklerin, daha önce başlayıp devam eden nakdi olmayanlar hariç olmak üzere, verilmesinden önce işverenlerden Kuruma muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine yada yapılandırıldığına dair belge ve bilgilerin istenmesinin zorunlu olduğu hükme bağlandığından,
            Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanacak olan tüzel kişiliği haiz olan ve tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluş işverenlerinin çalıştırdığı sigortalılardan, gerçek kişiliği haiz işverenlerin ise gerek kendi sigortalılığı gerekse çalıştırdığı sigortalılardan dolayı Türkiye genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla toplamı 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olan muaccel sosyal sigorta ve genel sağlık sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bu kapsama girmektedir.”

Kaynak: sgk.gov.tr
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET