gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK SEVKLERE ÖDEDİĞİ MUTAT YOL PARASI NE KADAR?

Sevk formunda sevk vasıtası belirtilmediği sürece mutat taşıt ücreti ödenir. Yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna yapılan sevklere istinaden mutat taşıt giderleri aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

09 Mart 2013 Cumartesi 14:12

Sevk formunda sevk vasıtası belirtilmediği sürece mutat taşıt ücreti ödenir. Yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna yapılan sevklere istinaden mutat taşıt giderleri;
a) 0-100 km arası mesafeler için fatura / bilet tutarını aşmamak üzere Ulaştırma Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret tarifesi Hakkında Tebliğ’de (bundan sonra “ÜTHT” şeklinde kısaltılacaktır.) yer alan Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesinde (bundan sonra “Ücret Tarifesi” şeklinde anılacaktır) 101-115 km arası mesafe için belirlenen tutarın,
- 0-25 km arası mesafeler için 0,4
- 26-50 km arası mesafeler için 0,5
- 51-75 km arası mesafeler için 0,7
- 76-100 km arası mesafeler için 0,8
katsayıları ile çarpımı sonucu bulunacak miktarlar üzerinden,
b) 101-2001 km ve üzeri mesafeleri için fatura/ bilet tutarını aşmamak üzere ÜTHT’ nde yer alan Ücret Tarifesi esas alınarak ödenecektir.


29/01/2013 TARİHLİ KARAYOLUYLA ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI ALANINDA
UYGULANACAK TABAN ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 67)
MADDE 1 – (1) Karayoluyla yapılan şehirlerarası yolcu taşımacılığı piyasasında, aşırı ücret uygulamaları nedeniyle gelişme gösteren haksız rekabetin önlenmesi amacıyla 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 11 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığımızca "Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı" alanında 4 ay süreyle uygulanmak üzere aşağıdaki taban ücret tarifesi belirlenmiştir.
 
“KARAYOLUYLA ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA UYGULANACAK
TABAN ÜCRET TARİFESİ
 
YOL MESAFESİ
(KM)
TARİFE
(TL)
YOL MESAFESİ
(KM)
TARİFE
(TL)
101-115
13
701-800
54
116-130
14
801-900
58
131-150
15
901-1000
61
151-175
17
1001-1100
64
176-200
19
1101-1200
67
201-250
22
1201-1300
70
251-300
25
1301-1400
72
301-350
29
1401-1500
75
351-400
33
1501-1625
79
401-475
38
1626-1750
83
476-550
42
1751-1875
88
551-625
46
1876-2000
92
626-700
50
2001 ve üzeri
96
NOT: Çanakkale Boğazı geçişli hatlarda tablodaki ücretlere geçiş ücreti eklenerek uygulama yapılacaktır.”
 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ Bl ve D1 yetki belgesi sahipleri tarafından karayoluyla yapılan tarifeli şehirlerarası yolcu taşımalarında kilometre esasına göre 1 Şubat - 31 Mayıs 2013 tarihleri arasında uygulanacak olup, uygulama süresince aşağıdaki hususlara uyulacaktır.
a) Bu Tebliğ ile belirlenen taban ücret tarifesine Katma Değer Vergisi (KDV) dâhildir.
b) Uyguladıkları ücret tarifesi bu Tebliğe uymayan yetki belgesi sahipleri bu Tebliğin yayımından itibaren Bakanlığa başvurarak en geç yirmi (20) gün içerisinde her türlü iş ve işlemlerini tamamlayarak bu Tebliğe uygun ücret tarifesini alır ve uygularlar.
c) Yetki belgesi sahipleri Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 57 nci maddesi çerçevesinde indirimli yolcu bileti kesme haklarını, bu Tebliğ ile belirlenen taban ücret tarifesinden daha aşağı olmamak üzere kullanabilirler.
ç) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 57 nci maddesi çerçevesinde Bakanlıktan önceden izin almak suretiyle yapılan özel indirimli bilet satışları ile çocuklar ve özürlüler için yapılan zorunlu indirimlerde (c) bendi hükümleri uygulanmaz.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET