gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SORUŞTURMACI OLARAK GÖREVLENDİRİLEN MUHAKKİKİN UNVANI NE OLMALIDIR?

Soruşturmacı olarak görevlendirilen muhakkikin unvanı ne olmalıdır?

29 Ocak 2014 Çarşamba 21:54
Soruşturmacı olarak görevlendirilen muhakkikin unvanı ne olmalıdır?

Disiplin hukuku açısından üzerinde durulması gereken önemli bir husus; disiplin 
soruşturmasını yürüten soruşturmacı ile hakkında soruşturma yapılan memurun eşit 
konumda ve eşit haklara sahip olmaları gereğidir. Bu nokta da disiplin hukukuna özgü bir ilke 
olan “denklik ilkesi” devreye girer. Disiplin soruşturmasının soruşturmacı atanarak yapılması 
durumunda, soruşturmacının memurluk görev ve derecesinin, hakkında soruşturma yaptığı 
memurdan üst ya da en azından aynı düzeyde olması memuriyet güvencesi bakımından 
önemlidir. 
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 14.03.1986 tarihli ve K.N:1986/18, 
EN:1985/141 sayılı kararında; “…5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9.maddesinin (d) fıkrasında 
Valilerin, Bakanlıkların il teşkilatında yer alan daire ve kurumların ayrı ayrı denetim ve 
teftişlerini yapabileceklerini veya memurları vasıtasıyla yaptırabilecekleri belirtilmiş ise de; 
valilere tanınan bu yetkinin hakkında soruşturma yapılacak memurun görevi, unvanı, 
soruşturma yapılan olayın ve mesleğin özellikle dikkate alınarak kullanılması zorunludur. Vali 
tarafından görevlendirilen soruşturmacıların memurluk görev ve derecelerinin, haklarında 
soruşturma yapacakları memurlardan üst ya da hiç olmazsa aynı düzeyde olmasının idare 
hukuku ilkeleri bakımından ve memuriyet güvencesi yönünden önem taşıyacağı 
kuşkusuzdur.”, denilerek açıkça denklik ilkesi kabul edilmiştir. 
Sonuç olarak, Soruşturmayı yapacak kişi veya kişileri belirleme yetkisi, sadece 
soruşturma açmaya yetkili disiplin amiri tarafından kullanılmak zorundadır. Disiplin amiri 
soruşturmayı kendisi yapabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birden fazla soruşturmacıya 
da yaptırabilir. Ancak, soruşturma yapacak kişilerin unvanının, hakkında soruşturma açılan 
kişinin unvanına denk ya da daha üst unvanda olması gerekmektedir. Diğer taraftan 
soruşturma yapan ile soruşturulan arasında, bilinen bir ihtilafın bulunmamasına da dikkat 
edilmelidir.
K:Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Personel D. Başk., Disiplin

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET