gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİNDE ÖDEME KOLAYLIĞINDA SORU VE CEVAPLAR

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 24 üncü maddeye göre yeniden yapılandırmayanlar hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır? Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlardan dolayı daha önce işveren tarafından Kuruma itiraz edilmiş veya yargı yoluna başvurulmuş ise, bu borçlar için yeniden yapılandırılabilecek ödeme kolaylığından yararlanılabilecek midir? Bunun için ne yapılması gerekiyor? ve diğerleri..

21 Ocak 2011 Cuma 21:09

 Büyükşehir Belediyeleri ile Belediyelerin, uzlaşılan ve Bakanlar Kurulunca karara bağlanan borçları hariç olmak üzere resmi sektör işverenleri, özel sektör işverenleri, esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar, tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlar, isteğe bağlı sigortalılar ve topluluk sigortasına tabi avukat ve noterler Kanun kapsamına girmektedir.
     Sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve sosyal yardım zammı borçları ile özel bina inşaatı ve ihale konusu işlerden kaynaklanan asgari işçilik farkından doğan prim borçları, topluluk sigortasına tabi avukatlar ve noterlerin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kollarına ait prim borçları, isteğe bağlı sigortalılardan sigortalılığı sona ermeyenlerin prim borçları ile esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar, tarımda kendi adına ve hesabına çalışanların prim ve sosyal güvenlik destek prim borçları ödeme kolaylığı kapsamına girmektedir.
Resmi ve özel sektör işverenlerinin tasarrufu teşvik, konut edindirme yardımı, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, damga vergisi, kira borçları ve bunların ferileri ile icra masrafları gibi borçları kapsam dışındadır.  
Kamu sektörü ve özel sektör işverenlerinin tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan 2008/Mart ve öncesi dönemlere ilişkin borçları, başka bir anlatımla 2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden oluşan borçlar için başvurulabilecektir. 
 İşverenlerin 31/3/2008 tarihi ve öncesinde biten özel bina inşaatı ve ihale konusu işler nedeniyle ön değerlendirme, araştırma veya tespit yapılması için 30/6/2008 tarihine kadar müracaat edilmesi kaydıyla bu işlemler sonucunda ortaya çıkan fark işçilik prim borcu bulunan işverenler de 28/7/2008 tarihine kadar müracaat ederek ödeme kolaylığından yararlanacaklardır.
İsteğe bağlı sigortalılığı sona erenler bu ödeme kolaylığından yararlanamayacaklardır. 
 2003/Mayıs ila 2008/Mart dönemleri arasında isteğe bağlı sigortalılıklarının devam ettiği süre içinde oluşan prim borçları nedeniyle ödeme kolaylığından yararlanacaklardır.
     Topluluk sigortasına tâbi olan avukat ve noterler, 2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim borçları için ödeme kolaylığından yararlanmak için başvurabileceklerdir.
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanların 31/3/2008 tarihine kadar olan prim ve sosyal güvenlik destek prim borçları, ödeme kolaylığı kapsamına girmektedir. 
 Ödeme kolaylığı kapsamına giren borçlar için, işyerinin/ sigortalıların bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Devredilen Sigorta Müdürlüklerine başvurulacaktır.
Ödeme kolaylığı hükümlerinden yararlanmak isteyenler, 27/5/2008 tarihinden 28/7/2008 (dahil) tarihine kadar işyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl/Devredilen Sigorta Müdürlüklerinden temin edilebilecek yada Kurumun www.sgk.gov.tr adresinde yayımlanan Genelge ekinde bulabilecekleri başvuru formu ile başvuracaklardır.  
Başvurular posta yolu ile yapılabilecektir. Başvuru formlarının taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS (Acele Posta Servisi) yoluyla gönderilmesi halinde, başvuru formunun postaya veriliş tarihi esas alınacaktır. Başvuru formlarının adi posta yolu ile gönderilmesi halinde ise, anılan formun Kurum kayıtlarına intikal tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilecektir. Başvuruların adi posta yolu ile yapılması ve Kurum kayıtlarına, son başvuru tarihinden sonra intikal etmesi durumunda ödeme kolaylığı başvurusu yapılmamış sayılacaktır. 
 İşverenlerin aynı Sosyal Güvenlik İl/ Devredilen Sigorta Müdürlüklerinde birden fazla tescilli işyerinin olması ve bu işyerlerinin borçları için ödeme kolaylığından yararlanmak istemeleri halinde, her bir işyeri dosyası için ayrı ayrı başvuru formu düzenleyerek başvuracaklardır.
İşverenlerin birden fazla Sosyal Güvenlik İl/Devredilen Sigorta Müdürlüklerinde tescilli işyerlerinin olması, bu işyerlerinin de kapsama giren borçlarının bulunması ve bu borçları ödeme kolaylığından yararlanarak ödemek istemeleri halinde, talepte bulunulacak işyerlerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Devredilen Sigorta Müdürlüğünün her birine ayrı ayrı başvuracaklardır. 
 Kapsama giren borçlar, peşin veya yirmi dört aya kadar eşit taksitle ödenebilecektir.
 Başvuru tarihini takip eden bir ay içinde borç aslının, gecikme cezası ve gecikme zammının % 15’i ile birlikte ödenmesi halinde, borç peşin ödenmiş sayılır ve bu durumda bakiye gecikme cezası ve gecikme zammının % 85’i silinecektir.
Borcun peşin ödenmesi halinde, borçlu mevcut gecikme cezası ve gecikme zammının % 85’ini ödemekten kurtulmakta ve başvurduğu ayı takip eden ayda ödeme yaptığı için bir aylık faiz ödenmemektedir. 
     Yapılandırmaya esas olan borçlar en fazla 24 aya kadar taksitle ödenebilecektir.
Borçların, 12 aya kadar taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının % 55’i; 24 aya kadar taksitle ödenmesinin tercih edilmesi halinde ise % 30’u silinecektir. Taksitle ödemede ayrıca,
  • Vade farkı alınmayacaktır.
  • Teminat aranmayacaktır.
  • Mevcut hacizler ödemeler nispetinde, bankalar ve ihale makamları nezdindeki hacizler ise ilk ödemeden sonra kaldırılacaktır.
1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamındaki sigortalılar veya bunların hak sahipleri borçlarının bulunmaması veya borçları bulunmakla birlikte bu borçların özel kanunlara göre yapılandırılmış olması ve ödeme yükümlülüklerinin de yerine getirilmesi şartıyla, ödeme kolaylığı sağlanan toplam borçlarının ilk dört taksitini ödemeleri halinde sağlık sigortasından yararlanmaya başlayacaklardır. 
 Ödeme kolaylığı sağlanan borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde, vade farkı (taksit faizi) alınmayacaktır.
Başlangıçta taksitle ödeme yolu seçilip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmı peşin olarak ödenebilir. Ancak bu durumda, başlangıçta seçilen taksitlendirme süresine bağlı terkin oranı uygulanacak ve bu oran hiçbir şekilde değişmeyecektir.  
 Borçluların borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla aksatmamaları (hiç ödememe veya eksik ödeme) gerekmektedir. Aksi takdirde taksitlendirme haklarını kaybedecekler ve ödeme kolaylığından yararlanamayacaklardır.
 Borçlular borç türü bazında, bir takvim yılında üç defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını, en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödeyebileceklerdir. Bu durumda, taksitin ödenmesi gereken süreden ödeme yapılacak tarihe kadar geçen sürede, gecikilen her ay için DİBS faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarı ile birlikte ödenmeyen yada eksik ödenen taksitlerini ödeyebileceklerdir.
Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların ödeme kolaylığı kapsamına giren borçlarının taksitlendirilmesini talep etmeleri halinde, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 5 inci maddesi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 6 ncı maddesi kapsamına giren borçları için ilgili kanunlar gereğince yapılan kesinti tutarları bu madde uyarınca ödenmesi gereken taksit tutarlarına, yine belediyelerin isteklerine bağlı olarak, mahsup edilecektir. Kesinti tutarlarının, aylık taksit tutarlarına mahsup edilmediği durumlarda aylık taksit tutarlarının tamamı, kesinti tutarlarının, aylık taksit tutarlarını tam olarak karşılamadığı durumlarda ise bakiye taksit tutarları, bu belediyelerce ödenecektir. 
 Bir takvim yılında ödenmeyen ya da eksik ödenen taksit tutarlarının üçten fazla olmamak ve en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.
5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 24 üncü maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre borçlarını tecil ve taksitlendirerek, tecil ve taksitlendirme işlemi bozulmamış olanlar, kalan borç tutarları için başvuru süresi içinde talep etmeleri halinde, ödeme kolaylığı hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Bu durumda borçluların hem 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme işlemleri hem de 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi uyarınca taksitlendirmeleri devam edecektir.  
Bu durumda bulunan işverenler, işyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Devredilen Sigorta Müdürlüğüne daha önce yapılmış olan tecil ve taksitlendirme işleminin bozulmasına ilişkin formu doldurarak verecekler ve ayrıca, ödeme kolaylığından yararlanmak için de başvuru formu düzenleyeceklerdir. Bu durumda, mevcut tecil ve taksitlendirme işlemleri bozularak, tecil ve taksitlendirme şartlarına uygun olarak daha önce ödemiş oldukları taksit tutarları, 16-180 Ek sayılı Genelgeye göre mahsup edildikten sonra kalan borçlar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek, ödeme kolaylığından yararlanacaklardır. 
 4958 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (K) fıkrasına göre borçlarını taksitlendirerek, taksitlendirme şartlarına uygun olarak ödemekte olanlar, kalan borç tutarları için başvuru süresi içinde talep etmeleri halinde, 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 24 üncü maddeye göre ödeme kolaylığı hükümlerinden yararlanacaklardır.
5458 sayılı Kanuna göre borçlarını yeniden yapılandırarak, yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmamış olanlar, kalan borç tutarları için başvuru süresi içinde talep etmeleri halinde, ödeme kolaylığı hükümlerinden yararlanacaklardır.  
 İşverenlerin ve sigortalıların talep etmeleri halinde yeniden yapılandırma anlaşmaları bozularak, yeniden yapılandırma şartlarına uygun olarak ödenmiş olan taksit tutarları 16–180 Ek sayılı Genelge gereğince mahsup edildikten sonra kalan borçlar, vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek, ödeme kolaylığından yararlanarak borçlarını, peşin veya taksitle ödeyebileceklerdir.
 Başvuru tarihinden önce ödeme kolaylığı kapsamına giren borçlar nedeniyle, taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler talep halinde ödemeler nispetinde kaldırılacak, alınan teminatlar ise, yine yapılan ödemeler nispetinde iade edilecektir.
Banka mevduatları üzerine tatbik edilen haciz işlemleri ilk taksitin ödenmesinden sonra tümüyle kaldırılacaktır.  
 Ödeme kolaylığından yararlanmak üzere başvuran borçluların, kapsama giren borçlardan dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan itirazlar ve yargı nezdinde sürdürülen davalardan feragat edilmesi, yapılan itirazlardan vazgeçilmesi ve ihtilaf yaratılmaması gerektiğinden davalardan feragat etmeyen ve itirazlardan vazgeçmeyenler ödeme kolaylığından yararlanamayacaklardır.
5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 24 üncü madde kapsamına giren borçları için anılan kanundan yararlanmayan borçlular hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre icra takip, haciz ve satış işlemleri uygulanacaktır. 
 Taksit tutarlarına ilişkin ödeme yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirilmemesi, başka bir ifade ile eksik yerine getirilmesi halinde, ödeme yükümlülüğü ihlal edilmiş sayılır.
506 sayılı Kanunun 87 nci maddesi uyarınca asıl işveren, aracının borçlarından müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadır. Bu nedenle, asıl işverenin ödeme kolaylığı için talepte bulunması halinde, aracının da borcu varsa bu borçta dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır. Ancak, bu durumda asıl işveren aracının ödeme kolaylığına müracaat etmeyeceğine dair aracı ile müşterek imzaladıkları taahhütname getirecektir. Buna karşın, aracı sadece kendi borcu için ödeme kolaylığından yararlanmak amacıyla müracaat etmesi halinde ise, asıl işverenden anılan borç nedeniyle daha sonra Kurumla ihtilaf yaratmayacağına dair taahhütname alınacaktır. 
 İlk taksit ödeme yükümlülüğü, başvurunun yapıldığı ayı takip eden ayda başlayacaktır.
Kanundan faydalanmak için başvuruda bulunmayan ya da yükümlülüklerini yerine getirmeyenler; icra, haciz ve satış işlemlerine muhatap olacaklar, devletçe sağlanan üretim, yatırım, yardım gibi destek ve teşviklerden yararlanamayacaklar, ihalelere girmek için gerekli olan “Borcu yoktur” yazısını alamayacaklar, istihdam paketiyle getirilen prim indirimi avantajından yararlanamayacaklar ve Bağ-Kur sigortalıları sağlık sigortasından faydalanma imkanını kullanamamış olacaktır. 
 
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi Kurumumuzun web adresi olan www.sgk.gov.tr adresinde yayımlanan Genelgemiz ile Sosyal Güvenlik İl/ Devredilen Sigorta Müdürlüklerimizden alınabilinir.
Yine ayrıca;
  İşveren işlemleri ve Bağ-Kur sigortalıları için: primtahsilat@sgk.gov.tr,  sigprimler@ssk.gov.tr,
  İsteğe bağlı ve topluluk sigortası işlemleri için : sigortatescil@sgk.gov.tr,
  Sosyal yardım zammı için:butcemuhasebe@sgk.gov.tr,
  Adresine mail atılabilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET