gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİĞİ

Sözleşmeli personel, 233 sayılı KHK, 5434 sayılı Kanun Geçici 192. madde, özelleştirilen kurumlar, 5434 sayılı Kanunun Ek 71. maddesi sosyal güvenliği

11 Nisan 2011 Pazartesi 22:09

 
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİĞİ
5434 Sayılı Kanuna göre iştirakçi olabilmek için daimi kadrodan aylık almak gerekmektedir. Oysa 5434 sayılı Kanuna eklenen ek ve geçici maddelerde özel hükümlerle veya kendi kanunlarındaki özel hükümlere göre sözleşmeli olarak çalışan bazı personele de iştirakçi olma hakkı tanınmıştır.
-Sözleşmeli personele 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışması öngörülmemesi şartıyla (c) bendi kapsamında sigortalılık hakkı tanınmıştır.
233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kurumlarda çalışan sözleşmeli personelin sosyal güvenlik yönünden asıl olarak Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilenmeleri gerekmekle beraber, 5434 sayılı Kanunun Geçici l9l. Maddesi uyarınca yazılı olarak başvurulması halinde 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgilenmeleri imkanı getirilmiştir.
29.01.1990 tarihinde yürürlüğe giren 399 sayılı KHK ile, ekli listede yer alan kurumlarda görev yapan gerek I sayılı cetvelde belirlenen kadro karşılık gösterilmek suretiyle çalışan sözleşmeli personelin, gerekse de II sayılı cetvelde belirlenen diğer sözleşmeli personelin isteklerine bakılmaksızın 5434 sayılı Kanun ile ilgilendirilmeleri imkanı sağlanmıştır.
Kamu idarelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b maddesine göre sözleşmeli çalışan personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olacaktır.
5434 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 192 NCİ MADDESİ ;
Kanunun Geçici l92 inci maddesi ile de, Geçici l9l inci maddeye göre 5434 sayılı Kanunla ilgisini sürdürenlerden herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılarak diğer sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgili bir görevde çalışanların, istekleri halinde yazılı başvurularının kayıtlara alındığı tarihi izleyen aybaşından (aynı l5’inden ) itibaren ilgilerini devam ettirmeleri imkanı sağlanmıştır.
          Bu maddeye göre ilgilenebilmek için;
          1)-          Geçici 191. maddeye göre 5434 sayılı Kanuna göre ilgilendirilmiş olmak,
          2)- Görevlerinden ayrılarak SSK (5510/4-a), Bağ-Kur(5510/4-b) ve 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesine göre kurulan emekli sandıklarına tabi çalışıyor olmak,
          3)-          Kuruma yazılı müracaat etmek
                    gerekmektedir.
ÖZELLEŞTİRİLEN KURUMLARDA İLGİ DEVAMI
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında bulunan ve özelleştirme programına alınan kuruluşların personeli hakkında kurumun sermayesindeki kamu payı % 50 nin altına düşene kadar 399 sayılı K.H.K. hükümleri uygulanacağından özelleştirme programına alınan kuruluşlara atananlar isteklerine bakılmaksızın 5434 sayılı Kanunla ilgilendirilecektir.
5434 SAYILI KANUNUN EK 71 İNCİ MADDESİ
                Sosyal güvenlik bakımından 5434 sayılı Kanuna tabi bir görevde bulunmakta iken, özelleştirme programına alınan kuruluşların bu Kanuna göre emeklilik hakkı tanınan kadro ve pozisyonlarına atananlarla, bu kuruluşların özelleştirilmeleri sonucu sermayelerindeki kamu payı % 50’nin altına düşenler ile bunlardan anonim şirkete dönüştürülüp dönüştürülmediğine bakılmaksızın satılan veya devredilenlerde 5434 sayılı Kanuna   tabi olarak çalışan personelden isteyenlerin ilgileri devam ettirilmektedir
 Sosyal Güvenlik Kurumu

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET