gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TEKNİSYEN KADROSUNDA GÖREV YAPAN VE MESLEK YÜKSEK OKULU ..... BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLANLAR SINAVA TABİ O

Teknisyen kadrosundan tekniker kadrosuna unvan değişikliği sınavında başarılı olanların atanması mümkün olup, kapsama dahil kurum ve kuruluşlarda uygulamanın bu şekilde yapılması gerektiğine ilişkin Devlet Personel Başkanlığı değerlendirmesi...

21 Aralık 2010 Salı 23:32
Teknisyen kadrosunda görev yapan ve meslek yüksek okulu ..... bölümünden mezun olanlar sınava tabi o

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 21/09/2004 tarihli ve 2004/ 8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış; ek 3'üncü maddesinin 1'nci fıkrasında ise, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, teknisyen kadrosundan tekniker kadrosuna unvan değişikliği sınavında başarılı olanların atanması mümkün olup, kapsama dahil kurum ve kuruluşlarda uygulamanın bu şekilde yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET