gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TİCARİ AMAÇLI İNTERNET KULLANIM VE SAĞLAYICI İLE IP DAĞILIMI SORU VE CEVAPLARI

Ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcı nedir? Ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcıların temel yükümlülükleri nelerdir? Ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcıların işyerlerinde uyulması gereken kurallar nelerdir? Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın mülki idare amirliklerinden ve ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcılardan doğrudan bilgi alma yetkisi var mıdır? Yönetmelikte ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri arasında “Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak” maddesi var. Onaylanan filtreleme yazılımları hangileridir? IP log imzalayıcı nedir? Nasıl kullanılır? İç IP dağıtım logları nedir ve nasıl tutulur?

08 Aralık 2013 Pazar 17:17
TİCARİ AMAÇLI İNTERNET KULLANIM VE SAĞLAYICI İLE IP DAĞILIMI SORU VE CEVAPLARI

Soru:  Ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcı nedir?
Cevap:  Ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcı, İnternet salonu ve benzeri umuma açık yerlerde belirli bir ücret karşılığı İnternet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına imkân sağlayan işletmelerdir.

Soru:  Ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcıların temel yükümlülükleri nelerdir?
Cevap:  İlgili Yönetmeliğin 5 inci maddesi ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıların temel yükümlülüklerini şu şekilde saymaktadır: a) Mülki idare amirinden izin belgesi almak. b) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak. c) Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak. ç) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak ve kullanmak. d) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek. e) Başkanlık tarafından verilen yazılım ile, (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri bir yıl süre ile saklamak.

Soru:  Ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcıların işyerlerinde uyulması gereken kurallar nelerdir?
Cevap:  İşyerlerinde uyulması gereken kurallar Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde şu şekilde sıralanmıştır: a) 12 yaşından küçükler ancak, yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler. b) 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den sonra işyerlerine alınmazlar. c) Tütün ve tütün mamulleri içilemez. ç) İşyerlerinde 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı hareket edilemez. d) İşyerlerinde 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu maddesi gereğince alkollü içecek satılması, bulundurulması veya sunulması yasaktır. e) İşyerlerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hakların ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır. f) İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz. g) İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek oyunlar oynatılamaz. ğ) İşyerlerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera kayıt sistemi kurulur. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar yedi gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez.

Soru:  Ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının sorumlu müdür atama zorunluluğu var mıdır?
Cevap:  Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre izin belgesi sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir sorumlu müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerinde sorumlu müdür görevlendirebilir. Sorumlu müdür mülki idare amirliklerine bildirilerek izin belgesinde belirtilir. İşyeri sahibinin gerçek kişi olması durumunda formdaki sorumlu müdür alanına işyeri sahibi kısmındaki bilgiler aynen yazılabilir.

Soru:  Ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcıların denetimleri nasıl yapılmaktadır?
Cevap:  Yönetmeliğin “Denetleme usul ve esasları” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, işletmelerin, 5 inci maddede yer alan “Ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri” ve 9 uncu maddede düzenlenen “İşyerlerinde uyulması gereken kurallar” başlığı altındaki yükümlülükler ve şartlar açısından mülki idare amirlikleri tarafından denetlenmeleri hükmünü getirmiştir. Yine aynı maddenin (b) bendinde ise işletmelerin, kolluk tarafından genel güvenlik ve asayiş yönünden denetlenmesi ve tespit edilen mevzuata aykırı hususların mülki idare amirliklerine gereği yapılmak üzere bildirilmesini hükme bağlamıştır.

Soru:  Ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcılara uygulanacak idari para cezaları konusundaki düzenleme nasıldır?
Cevap:  Yönetmeliğin “İdari para cezaları” başlıklı 11 inci maddesi konuyu şu şekilde düzenlemektedir: (1) 5 inci maddedeki yükümlülüklere aykırı hareket ettiği belirlenen ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcılara, mülki idare amiri tarafından üçbin Yeni Türk Lirasından onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. (2) 9 uncu maddede belirtilen kurallara uymayanlara, mülki idare amiri tarafından 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca idari para cezası verilir. (3) İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre uygulanır. Görüldüğü gibi, “Denetleme usul ve esasları” ve “İdari para cezaları” ile ilgili Yönetmelik hükümlerinin uygulanması konusunda mahalli mülki amirlikler yetkili kılınmıştır.

Soru:  Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın mülki idare amirliklerinden ve ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcılardan doğrudan bilgi alma yetkisi var mıdır?
Cevap:  Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre Başkanlık, Kanunla verilen görevleri dolayısıyla ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcılara ilişkin gerekli gördüğü bilgileri doğrudan ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcılardan veya mülki idare amirliklerinden talep edebilir. Bu çerçevede, ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcılar Başkanlığın taleplerini derhal yerine getirmekle yükümlüdür.

Soru:  Mülki idari amirliklerinden izin alınmadan açılan ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcılar hakkındaki müeyyide nedir?
Cevap:  Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre mülki idare amirlerince izin alınmadan açıldığı tespit edilen işyerleri, mülki idare amirlikleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılır ve kapatılan işyerleri en geç üç gün içinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na bildirilir.

Soru:  Yönetmelikte ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri arasında “Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak” maddesi var. Onaylanan filtreleme yazılımları hangileridir?
Cevap:  Onaylanan filtreleme yazılımları http://www.tib.gov.tr/onayli_filtreleme_yazilimlari.html adresinde ilan edilmiştir. Ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcılara yönelik yapılan kontrollerde hiçbir içerik filtreleme yazılımının %100 filtreleme yapamayacağı gerçeği gözardı edilmemelidir.

Soru:  Mülki idare amirliklerinin ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcılara yönelik eğitim yükümlülükleri var mıdır?
Cevap:  Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre, ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcıların izin belgesi sahibi veya sorumlu müdürlerine, mülki idare amirliklerince yılda bir kez bilgilendirme eğitimi verilir. Eğitimin içeriği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Başkanlığın görüşü alınarak belirlenir.

Soru:  İnternet toplu kullanım sağlayıcı nedir? Yükümlülükleri nelerdir? Mülki idare amirliklerinden izin belgesi almaları gerekir mi?
Cevap:  İnternet toplu kullanım sağlayıcı, kişilere belli bir yerde ve belli bir süre İnternet kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişilerdir. Örneğin; kamu kuruluşları, şirketler, oteller gibi çalışanlarına ve müşterilerine İnternet erişim olanağı sunan yerler İnternet toplu kullanım sağlayıcıdır. İnternet toplu kullanım sağlayıcıların izin belgesi almalarına gerek yoktur. Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki yükümlülükleri yerine getirmek durumundadırlar. Bahsi geçen yükümlülükler şunlardır: a) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak. b) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek.

Soru:  İnternet toplu kullanım sağlayıcıların sabit IP alması zorunlu mudur, nereden alınacaktır?
Cevap:  Yönetmeliğe göre ticari amaçlı İnternet toplu kullanım sağlayıcıların erişim sağlayıcılarına başvurarak sabit IP almaları ve bu IP üzerinden İnternete bağlanmaları gerekmektedir. Erişim sağlayıcılar İnternet ortamına erişmeyi sağlayan TTNET, Adanet, Grid A.Ş. gibi işletmelerdir. Sabit IP adresleri 192.168, 172.16 veya 10 ile başlayamaz.

Soru:  IP log imzalayıcı nedir? Nasıl kullanılır?
Cevap:  Ip Log İmzalayıcı çeşitli yöntemlerle oluşturulan iç IP dağıtım loglarının doğruluk ve bütünlüğünün korunması için bu log dosyalarını girdi olarak alıp imzasının oluşturulması ve bu dosyaların imzası ile birlikte saklanması amacıyla geliştirilmiştir. Ip Log İmzalayıcı, yerel ağınızda tüm bilgisayarlara değil, iç IP dağıtım loglarının alınabileceği veya oluşturulabileceği bir bilgiyara kurulmalıdır. İç IP dağıtım logunun manuel oluşturulması durumunda oluşturulan log dosyası günlük olarak Ip Log İmzalayıcının data klasörüne kopyalanıp, uygulamanın ayarlar kısmından imzalama zamanı olarak dosya eklendiğinde seçilirse eklenen dosya imzalanarak saklanacaktır. İç IP dağıtım logu otomatik olarak oluşturulup bilgisayarınızda bir dizine kaydediliyorsa uygulamanın ayarlar kısmından log klasörü olarak data klasörü yerine bu klasörü tanıtıp, imzalama zamanı olarakta belirli bir saat belirtebilirsiniz. Her iki durumdada iç IP dağıtım logu ve uygulamanın oluşturduğu ilgili gösterilen log dosyasının imzası uygulamanın kurulduğu dizinin altında gizli olan signed files klasöründe saklanır.

Soru:  İç IP dağıtım logları nedir ve nasıl tutulur?
Cevap:  Yönetmelikte iç IP dağıtım logları; kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgiler, olarak tanımlanmaktadır. Tanımdan anlaşıldığı üzere; İç ağdaki her bilgisayarın MAC adresi ile hangi tarih-saat aralığında hangi IP adresine sahip olduğu bilgisi tutulmalıdır. İç ağdaki bilgisayarlara IP dağıtımı iki türlü yapılmaktadır. Birincisi; her bir bilgisayara elle, sırayla sabit(statik) IP verilmesi ikincisi ise; bir DHCP sunucu veya genelde kullanılan şekliyle ADSL modem gibi bir cihaz tarafından değişken(dinamik) IP atanmasıdır. İç IP dağıtım loglarını tutmanın en kolay yolu iç ağdaki her bilgisayara sabit(statik) IP vermektir. Böylece iç ağdaki hangi bilgisayarın ne zaman hangi IP ye sahip olduğu bilgisi değişmediğinden log dosyasıda değişmeyecektir. Bu IP dağıtım bilgileri bir text dosyaya kaydedilip doğruluk ve bütünlük değeri bir program ile kayıt altına alınabilir. İç ağdaki bilgisayarlara değişken(dinamik) IP verilmesi durumunda; ADSL modem gibi cihazların DHCP özelliği kapatılarak, bir bilgisayara kurulacak DHCP sunucu yazılımı vasıtasıyla IP dağıtımı yapılabilir ve aynı programdan IP dağıtımının logu alınabilir. ADSL modemin dağıttığı IP adresinin logunu tutma üzelliği varsa modem üzerinden de log alınabilir. Aynı şekilde kullanılan içerik filtreleme yazılımının log tutma özelliği varsa bundan da yararlanılabilir. Sonra alınan log dosyaları ve bir program vasıtasıyla üretilecek doğruluk ve bütünlük değerleri kayıt altına alınıp saklanabilir.
K: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET