gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TMSF HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Türkiyede tüm mevduatlar ve katılım fonları sigorta kapsamında mıdır? Yurt dışında yaşayan kişilerin mevduatları veya katılım fonları sigorta kapsamında mıdır? Türkiyede hangi bankalar mevduat ve katılım fonu sigorta sistemine dahildir? Bir gerçek kişinin bir mevduat bankasında birden fazla hesabı bulunması halinde sigorta tutarı nasıl hesaplanır?

04 Mayıs 2011 Çarşamba 23:27
TMSF Hakkında Bilinmeyenler


Türkiyede tüm mevduatlar ve katılım fonları sigorta kapsamında mıdır?
Türkiyede faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Yeni Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden;
a) Tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının,
b) Katılma hesapları birim hesap değerleri ve özel cari hesapların,
50 bin YTLye (ellibin YTL) kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.
 
Yurt dışında yaşayan kişilerin mevduatları veya katılım fonları sigorta kapsamında mıdır?
Yurt dışında yaşayan yerli ya da yabancı gerçek kişilere ait yurt içi şubelerde bulunan tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamı, katılma hesapları birim hesap değerleri ve özel cari hesapları sigorta kapsamındadır.
 
Türkiyede faaliyet gösteren kredi kuruluşlarının yurt dışı şubelerinde açılan mevduat, katılma ya da özel cari hesapları sigorta kapsamına dahil midir?
Türkiye’de faaliyet gösteren kredi kuruluşlarının yurt dışı şubelerinde açılan mevduat, katılım ya da özel cari hesapları sigorta kapsamında değildir.
 
Ticari hesaplar sigorta kapsamında mıdır?
Gerçek veya tüzel kişiler adına açılan ticari işlemlere konu olan hesaplar (münhasıran çek keşide edilmesi hariç) sigorta kapsamında değildir.
 
Kıyı Bankacılığı (Off-Shore) faaliyetinde bulunan kredi kuruluşlarında açılan hesaplar sigortaya tabi midir?
Kıyı Bankacılığı (Off-Shore) faaliyetinde bulunan kredi kuruluşlarında açılan hesaplar sigorta kapsamında değildir.
 
Türkiyede faaliyet gösteren mevduat ve katılım fonu kabulüne yetkili bulunan kredi kuruluşları, yurt dışında kurulu ortaklıkları, başka banka veya finansal kuruluşlar adına Türkiyede ikamet eden kişilerden mevduat veya katılım fonu kabul edebilirler mi?
Türkiyede faaliyet gösteren mevduat ve katılım fonu kabulüne yetkili bulunan kredi kuruluşları yurt dışında kurulu ortaklıkları, başka banka veya finansal kuruluşlar adına Türkiyede ikamet eden kişilerden mevduat veya katılım fonu kabul etmeleri, evrak ya da cüzdan bulundurmaları, personel istihdam etmeleri, bu kuruluşların reklamını yaptırmak suretiyle müşterilerini anılan kuruluşlara yönlendirmeleri, bu ve benzeri yöntemler kullanarak yurt dışında kurulu kuruluşlar adına mevduat ve katılım fonu kabul etmeleri yasaktır.
Tasarruf Mevduatı ve Katılım Fonu sigortası nedir?
Tasarruf mevduatı ve katılım fonu sigortası, mevduat ve katılım fonu toplamaya yetkili mevduat ve katılım bankalarının (kredi kuruluşlarının) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından faaliyet izinlerinin kaldırılması durumunda, mevduat ve katılım fonu hak sahiplerinin maruz kalacağı kayıpların devlet veya bu amaçla kurulmuş özel bir kurum tarafından kısmen ya da tamamen ödenmesinin garanti edilmesidir. Türkiyede mevduatın ve katılım fonlarının sigortalanması yetki ve görevi kamu tüzel kişiliğini haiz Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) aittir.
 
Türkiyede hangi bankalar mevduat ve katılım fonu sigorta sistemine dahildir?
Türkiyede faaliyet gösteren, mevduat ve katılım fonu kabulüne yetkili yerli ve yabancı tüm kredi kuruluşları ile merkezi yurt dışında bulunan kredi kuruluşlarının Türkiyedeki şubelerinde bulunan mevduat ve katılım fonları sigorta sistemine dahildir.
 
Tasarruf mevduatı ve katılım fonuna ilişkin sigorta primleri kim tarafından ödenir?
Tasarruf mevduatı ve katılım fonuna ilişkin sigorta primleri ilgili kredi kuruluşu tarafından TMSFye ödenir.
 
 
Mevduat ve katılım fonu sigortasına tabi olmayan diğer hesaplar hangileridir?
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, 07.11.2006 tarihli ve 26339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmeliğin” 5 inci maddesi uyarınca; a) Kredi kuruluşunun hakim ortakları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar,
b) Kredi kuruluşunun yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar,
c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri kapsamına giren mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar sigortaya tabi değildir.
 
Kredi kuruluşları tarafından satışına aracılık edilen devlet tahvili, hazine bonosu, yatırım fonu gibi yatırım araçları sigorta kapsamında mıdır?
Kredi kuruluşları tarafından satışına aracılık edilen devlet tahvili, hazine bonosu, yatırım fonu gibi yatırım araçları TMSFnin sigorta kapsamında değildir.
 
Serbest bölgelerde kurulu kredi kuruluşlarında bulunan mevduat, katılım ya da özel cari hesaplar sigorta kapsamında mıdır?
Serbest bölgelerdeki bankacılık faaliyetlerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında bulunmasından hareketle, kredi kuruluşlarının serbest bölgelerdeki şubeleri nezdindeki hesapları da sigorta kapsamındadır.
 
TMSF tarafından bankacılık faaliyetine devam etmekte olan bir kredi kuruluşundaki mevduat/katılım fonu ile ilgili olarak sigorta kapsamında ödeme yapılır mı?
TMSF, 5411 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin altıncı fıkrası uyarınca yalnızca faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşları nezdinde bulunan ve doğruluğu hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde kanıtlanan mevduat ve katılım fonunun sigorta kapsamındaki kısmını öder.
 
Veli ya da vasi tarafından ergin olmayan (18 yaşından küçük) veya vesayet altındaki kişiler adına açılmış tasarruf mevduatı hesapları ve katılma hesapları sigorta kapsamında mıdır?
Bu hesaplar da sigorta kapsamındadır. Veli ya da vasinin aynı kredi kuruluşunda kendisine ait başka bir tasarruf mevduatı veya katılma hesabı var ise velinin / vasinin kendi hesabı da ayrıca sigorta kapsamındadır. Küçük ile veli mevduat güvence tutarından ayrı ayrı yararlanır.
 
Bir gerçek kişinin birden fazla mevduat bankasında hesabı bulunması halinde sigorta tutarı nasıl hesaplanır?
Bir gerçek kişinin birden fazla mevduat bankasındaki hesapları her bir banka için ayrı ayrı hesaplanır. Yani hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamı 50 bin YTLye kadar olan kısmı her bir mevduat bankası için ayrı ayrı sigorta kapsamındadır.
 
 
                A Mevduat Bankası               Sigortaya Tabi Kısım              B Mevduat Bankası               Sigortaya Tabi Kısım              Sigortalanan Toplam Mevduat
Mete       30.000 YTL             30.000 YTL             70.000 YTL             50.000 YTL             80.000 YTL
Hilal        55.000 YTL             50.000 YTL             45.000 YTL             45.000 YTL             95.000 YTL
Hakan     120.000 YTL           50.000 YTL             150.000 YTL           50.000 YTL             100.000 YTL
 
 
Bir gerçek kişinin birden fazla katılım bankasında hesabı bulunması halinde sigorta tutarı nasıl hesaplanır?
Bir gerçek kişinin birden fazla katılım bankasındaki hesapları her bir banka için ayrı ayrı hesaplanır.Yani Katılma hesapları birim hesap değerleri ve özel cari hesapları toplamı 50 bin YTLye kadar olan kısmı her bir katılım bankası için ayrı ayrı sigorta kapsamındadır.
 
 
                A Katılım Bankası Sigortaya Tabi Kısım              B Katılım Bankası Sigortaya Tabi Kısım              Sigortalanan Toplam Katılım Fonu
Razan      30.000 YTL             30.000 YTL             70.000 YTL             50.000 YTL             80.000 YTL
Sanem    55.000 YTL             50.000 YTL             45.000 YTL             45.000 YTL             95.000 YTL
Yasemin 120.000 YTL           50.000 YTL             150.000 YTL           50.000 YTL             100.000 YTL
 
 
Bir gerçek kişinin bir mevduat bankasında birden fazla hesabı bulunması halinde sigorta tutarı nasıl hesaplanır?
Bir gerçek kişinin bir mevduat bankasında aynı veya farklı şubelerinde birden fazla mevduat hesabı bulunması halinde o gerçek kişiye ait tüm mevduat hesapları toplamının 50 bin YTLye kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.
 
                 A Mevduat Bankası Adana Şubesi      A Mevduat Bankası Rize Şubesi          A Mevduat Bankası Kars Şubesi          A Mevduat Bankası Toplam Mevduat Tutarı        A Mevduat Bankası Sigortalı Mevduat Tutarı
Gamze    25.000 YTL             15.000 YTL             17.500 YTL             57.5000 YTL           50.000 YTL
Bülent    20.000 YTL             10.000 YTL             12.000 YTL             42.000 YTL             42.000 YTL
 
 
Bir gerçek kişinin bir katılım bankasında birden fazla hesabı bulunması halinde sigorta tutarı nasıl hesaplanır?
Bir gerçek kişinin bir katılım bankasında aynı veya farklı şubelerinde birden fazla katılım yada özel cari hesabı bulunması halinde o gerçek kişiye ait tüm katılma ve özel cari hesapları toplamının 50 bin YTLye kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.
 
 
                A Katılım Bankası Adana Şubesi(Katılım Hesabı Birim Hesap Değeri)            A Katılım Bankası Taksim Şubesi (özel Cari Hesabı)         A Katılım Bankası Malatya Şubesi (Katılım Hesabı Birim Hesap Değeri)             A Katılım Bankasındaki Katılım Hesabı Birim Hesap Değeri ve özel Cari Hesapları Tutarı    A Katılım Bankasındaki Sigortalı Katılım Hesabı Birim Hesap Değeri ve özel Cari Hesapları Tutarı
özlem     35.000 YTL             10.000 YTL             25.000 YTL             70.000 YTL             50.000 YTL
Oya          20.000 YTL             10.000 YTL             15.000 YTL             45.000 YTL             45.000 YT
 
 
 
 
Bir gerçek kişinin hem mevduat bankasında hem de katılım bankasında hesabı bulunması halinde sigorta tutarı nasıl hesaplanır?
Bir gerçek kişinin hem mevduat ve hem de katılım bankasında bulunan hesaplarına ilişkin sigorta tutarı her bir kredi kuruluşu için ayrı ayrı hesaplanır; yani mevduat hesaplarının anaparaları ve bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamı ile katılma hesapları birim hesap değerleri ve özel cari hesapları toplamı 50 bin YTLye kadar olan kısmı ayrı ayrı sigorta kapsamındadır.
 
 
                A Mevduat Bankası               Sigortaya Tabi Kısım              B Katılım Bankası Sigortaya Tabi Kısım              Toplam Sigortalı Tutar
Ayla         25.000 YTL             25.000 YTL             30.000 YTL             30.000 YTL             55.000 YTL
Atilla       75.000 YTL             50.000 YTL             65.000 YTL             50.000 YTL             100.000 YTL
 
 
Ortak hesap sahipleri sigorta sisteminden nasıl faydalanır?
Ortak hesap sahiplerinin sigorta kapsamı hesaba ortak olanların her biri için ayrı ayrı hesaplanır. Ortak hesapta hesap sahiplerinin payları belirtilmemiş ise her hesap sahibinin eşit oranda paya sahip olduğu kabul edilir.
 
 
                A Mevduat Bankası(Ortak Hesap)       Sigortaya Tabi Kısım              B Katılım Bankası (Ortak Hesap)         Sigortaya Tabi Kısım
Yusuf      120.000 YTL           50.000 YTL             90.000 YTL             45.000 YTL
Resul                      50.000 YTL                             45.000 YTL
 
Ortak hesap sahiplerinin aynı bankada ayrı ayrı başka hesapları da var ise ortak hesaptaki tutar ile diğer hesaplardaki tutarların toplamının 50 bin YTLye kadar olan kısmı sigorta kapsamında olacaktır.
 
                A Mevduat Bankası(Ortak Hesap)       A Mevduat Bankası (İkinci Mevduat Hesabı)     *Hesaplar Toplamı                Sigortaya Tabi Kısım
Anıl         60.000 YTL             35.000 YTL             65.000 YTL             50.000 YTL
Elif                          45.000 YTL             75.000 YTL             50.000 YTL
 
 
*Bu örnekte ortak hesaptaki hesap sahiplerinin eşit oranda paya sahip olduğu kabul edilmiştir.Buna göre,Anıl ve Elifin 60.000-YTL içindeki payları her biri için 30.000-YTL tutarındadır.
 
 
18 yaşından küçük kişiler adına açılmış hesaplar sigorta kapsamında mıdır?
18 yaşından küçük kişiler adına açılmış mevduat, katılım ve özel cari hesaplar sigorta kapsamındadır.
 
Sigorta kapsamındaki mevduat, katılma ve özel cari hesaplara dair ödemeler hangi para cinsinden yapılır?
Sigorta kapsamındaki tüm ödemeler YTL olarak yapılır.
Döviz hesaplarının YTL karşılıkları ilgili kredi kuruluşunun faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki TC. Merkez Bankası A.Ş.nin döviz alış kurları esas alınarak, altın cinsinden açılan hesapların karşılıkları ise ilgili kredi kuruluşunun faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı ve TC. Merkez Bankası A.Ş.nin döviz alış kurları esas alınarak belirlenir.
 
TMSF sigorta kapsamındaki mevduat, katılma ve özel cari hesaplara dair ödemeler ne kadar sürede yapılır?
23.02.2007 tarih ve 26443 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalardaki Sigortalı Mevduat ve Sigortalı Katılım Fonunun ödenmesi ile Bu Bankaların İflas ve Tasfiyesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, doğruluğu hiç bir şüpheye yer vermeyecek şekilde tespit edilen mevduat ve katılım fonunun sigorta kapsamındaki kısmının tespiti ve ödeme süresi, bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarihten itibaren 3 aydır. Gerektiğinde bu süre üç ay uzatılabilir. Zorunlu nedenlerle üç aylık uzatma süresinin yetersiz kalması halinde bu süre Fon Kurulunca her biri üç ayı geçmemek üzere iki kez daha uzatılabilir. ödemeler, Fon Kurulu kararı ile doğrudan veya TMSF tarafından ilan edilecek bir banka aracılığıyla gerçekleştirilir.
 
Mevduat ve katılım fonunun sigorta limitini aşan kısmı talep edilebilir mi?
Kredi kuruluşlarının iflası halinde mevduat ve katılım fonu sahipleri, TMSFnin imtiyazlı alacaklarından ve Devlet ile sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki alacaklarından sonra gelmek üzere sigortaya tâbi olmayan kısım için 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesindeki üçüncü sıra anlamında imtiyazlı alacaklıdırlar. Bu alacakların iflas masasında ilgili sırasına kaydedilebilmesi için alacaklının yazılı talebi gerekir.
 
Kredi kuruluşlarının sigorta kapsamında bulunan mevduat ve katılım fonlarının sigortalanmasına ilişkin ilan yükümlülüğü var mıdır?
Kredi kuruluşları, bir kişiye ait tasarruf mevduatı, katılım fonu ile bu mahiyetteki altın depo ve döviz hesaplarının sigortalanmasına ilişkin içeriği TMSF tarafından belirlenen yazılı açıklamayı şubelerinin görünen bir yerine asmak zorundadırlar.
 
Mevduat ve katılım fonlarının gizliliği var mıdır?
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bankalara veya müşterilerine ait sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayan banka mensupları, diğer görevliler ve üçüncü kişiler hakkında ceza uygulanacağı hüküm altına alımıştır.
 
Mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar ne zaman zamanaşımına uğrar?
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasına ve 01.11.2006 tarih 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci maddesine göre, bankalar nezdindeki her türlü mevduat, katılım fonu emanet ve alacaklar; hak sahibinin en son talebi, işlemi veya herhangi bir şekilde yazılı bir talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmazlar ise zamanaşımına uğrar.
Ergin olmayanlar adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi küçüğün ergin olduğu tarihte, vadeli hesaplarda zamanaşımı süresi vade bitiminde işlemeye başlar.
 
Kiralık kasalardaki kıymetlerde ve üzerinde bloke bulunan hesaplarda zamanaşımı süresi ne zaman başlar?
“Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 9 uncu maddesi uyarınca, kiralık kasalardaki kıymetler için zamanaşımı, kasanın en son açıldığı tarihten itibaren başlar.
Yetkili merciler tarafından üzerine bloke konulan hesaplarda ise zamanaşımı süresi blokenin konduğu tarihte durur hesaptaki blokenin kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye devam eder.
 
Kredi kuruluşları nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zamanaşımına uğramadan kredi kuruluşu hak sahibini uyarır mı?
“Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Bankalar bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan ve tutarı 50 YTL ve üzerindeki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların hak sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının TMSFye devredileceği hususunda, izleyen takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadır. Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar ile tutarı 50 YTLnin altındaki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar Şubat ayının başından itibaren bankaların internet sitesinde liste halinde üç ay müddetle ilan edilir. Bankalar, söz konusu listelerin kendi internet sitesinde ilan edildiği hususunu, Şubat ayının onbeşinci gününe kadar ülke genelinde yayım yapan tirajı en yüksek iki gazetede iki gün süreyle ilan etmek zorundadırlar. İnternet sitelerinde ilan edilen bu listeler, bankalar tarafından eşzamanlı olarak ayrıca TMSFye gönderilir. TMSF bu listeleri Nisan ayının sonuna kadar konsolide edilmiş olarak internet sitesinde yayınlar.
 
Kredi kuruluşunun yaptığı yazılı uyarıya rağmen nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacak sahibinden cevap alamaması durumunda ne olur?
Mayıs ayının onbeşinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, faiz ve kar payları ile birlikte Mayıs ayı sonuna kadar TMSFnin TC. Merkez Bankası A.Şdeki hesaplarına devredilir ve devir tarihi itibariyle TMSF tarafından gelir kaydedilir.
 
Zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların iadesi olur mu?
TMSFye gelir kaydedilen mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların, sehven TMSFye devredilenler hariç, sahiplerine iadesi mümkün değildir.
 Kaynak:TMSF

kamudanhaberler.com
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET