gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜNİVERSİTELERE AİT KAMU MALINA ZARAR VEREN PERSONELİN SORUMLULUĞU

Kamu idaresinin yönetim ve kullanımında bulunan taşınırların kaybolması, çalınması, eksilmesi veya zarar görmesine sebep olunması hallerinde sorumluluğu bulunan personelin sorumluluğu

20 Haziran 2012 Çarşamba 13:07

 

Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bazı durumlarda Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar

Kamu idaresinin yönetim ve kullanımında bulunan taşınırların kaybolması, çalınması, eksilmesi veya zarar görmesine sebep olunması hallerinde tesis

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Özlük hakları” başlıklı 62. maddesi uyarınca, üniversite öğretim elemanları ve üst kuruluşlar ile

Memurları Kanunu) uygulanır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Kişisel sorumluluk ve zarar” başlıklı değişik 12. maddesi uyarınca, Devlet memurları, görevlerini dikkat

Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden

kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk” başlıklı 48. maddesi uyarınca, kamu idareleri,

sorumlularına ödettirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının

belirlenmiştir.

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre Harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden,

Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının zikredilen Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere

Harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan

üzere taşınır teslim edilen kamu görevlileri bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek, gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmak

Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli tedbirlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle

Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle

nedenlerle yok olan taşınırlar hususunda, kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik olup olmadığı araştırılarak sonuçları ayrı bir tutanakta belirtilir ve yönetmeliğin

Aynı Kanun’un “Kamu zararı” başlıklı 71. maddesi uyarınca kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı

Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili

üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Kapsam” başlıklı 2. maddesi uyarınca, bu Yönetmelik genel yönetim

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunan kamu idarelerinde görevli memurların, kullanımlarındaki

zararlar hakkında, 657 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlete ve

Anılan Yönetmeliğin “Kamu zararının belirlenmesi” başlıklı 6. maddesinin (e) bendinde, kamu zararının belirlenmesinde; görevlilere teslim edilen

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Kamu zararının tespiti ve bildirilmesi” başlıklı 7. Maddesine nazaran,

yürütülür.

Anılan Yönetmeliğin 22. maddesinin (c) bendi uyarınca, kamu idaresinin yönetim ve kullanımında bulunan taşınırların kaybolması, çalınması, eksilmesi

Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamına girmeyenler de Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul

Memurların kasıt, kusur, ihmal ve tedbirsizlik sonucu idareye verdikleri zararlar ile kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak kişilerin uğradıkları zararların nevi ve miktarlarının tespiti,

Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesi uyarınca memurların zararları tazmin mükellefiyetinin doğması için;

Ø Zararın mevcut olması,

Ø Zararın doğrudan doğruya memurun fiilinden doğması,

Ø Zararın mücbir sebepten hasıl olmaması

şarttır.

Söz konusu Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca memurun kasıt, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idarenin malca uğradığı zararın ilgili tarafından rayiç

Demirbaş defterinde alındığı tarihteki değeri de belli edilmek suretiyle kayıtlı bulunan veya demirbaş defterinde kayıtlı olmakla beraber değeri belli

değeri, piyasa araştırması yapılmak, ticaret odaları ile belediyelerden bilgi istemek suretiyle belirlenir ve ondan sonra zararın miktarı tespit edilir.

Zarar gören Devlet malı eğer amortismana tabii mallardan ise rayiç bedelden amortisman payı düşülür. Zarar gören Devlet malı, bir yerden gönderilmiş

Yukarıda anılan Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 5. ve 27. maddeleri uyarınca, kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin elinde iken ortaya çıkan kamu zararı

Kamu idaresinin yönetim ve kullanımında bulunan malların zarar görmesi durumunda ilgililerin hal ve durumun gerektirdiği bütün dikkat ve özeni gösterdiği yahut20 06 2012 Kam Malına Zarar Verilmesi

hm.ibu.edu.tr/dosyalar/malazarar.htm 2/2

Kamu idaresinin yönetim ve kullanımında bulunan malların zarar görmesi durumunda ilgililerin hal ve durumun gerektirdiği bütün dikkat ve özeni gösterdiği yahut

Kast, bir eylemin sonucunun bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın

sonucun gerçekleşmesinden önce önlemleri zamanında almamaktır. Dikkatsizlik, dalgın, düzensiz, dağınık, umursamazlık durumudur.

Kamu idaresinin yönetim ve kullanımında bulunan zarar görmesi durumunda ilgililerin hal ve durumun gerektirdiği bütün dikkat ve özeni gösterdiği

İdari işlemlere esas teşkil eden raporların hazırlanmasında, öncelikle konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri toplaması, mevzuatın değerlendirilmesi, somut olayın tüm yönlerinin ortaya

ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizliği bulunup bulunmadığına ilişkin olarak tatmin edici tespit ve açıklamaların yer alması gerekir.

Kamu görevlisinin kendisine teslim malın zarar görmesine kasıtlı olarak neden olması durumunda eylemi suç teşkil ediyor olabilir. Türk Ceza Kanunu’nun

şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Anılan Kanun’un 152’nci maddesi uyarınca, mala zarar verme suçunun kamu

cezasına hükmolunur.

Üniversite kamu görevlisinin kamu malına karşı gerçekleştirdiği eylemi görevi dolayısıyla ya da görevini yaptığı sırada gerçekleşmiş ise bu durumda uygulanacak olan soruşturma usulü 2547

Kuruma ait malların kaybının disiplin boyutu da bulunmaktadır. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin

bendi uyarınca, “görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak”, 6’ncı maddesinin (f) bendi uyarınca, “Kuruma

resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak veya hor kullanmak”, Aylıktan kesme cezasını; 9’uncu maddesinin (o) bendi uyarınca, “Görevle ilgili resmi belge araç ve

durdurulması cezasını gerektiren fiil ve hal olarak düzenlenmiştir.

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET