gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜNİVERSİTEYİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİĞİM İÇİN OKUTMANLIKTA EK KADEME ALABİLİR MİYİM?

Soru: Üniversiteyi birincilikle bitirdiğim için okutmanlıkta ek kademe alabilir miyim?

03 Aralık 2010 Cuma 10:00
Üniversiteyi birincilikle bitirdiğim için okutmanlıkta ek kademe alabilir miyim?


 
Cevap:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinde memurların hizmet sınıfları sayılmış ve memurların gördükleri öğrenimler dikkate alınmak suretiyle memuriyete giriş dereceleri ve yükselebilecekleri derece ve kademeler belirlenmiştir. Anılan maddenin ortak hükümler bölümünde ayrıca giriş derece ve kademelerine ayrıca ilave edilecek derece kademelerde münhasıran belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteyi biricilikle bitirenlere derece veya kademe verilmesine ilişkin bir hükme bulunmamaktadır.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3 üncü maddesinin son fıkrasında; "Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümleri" ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunun hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak, aylık, derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir." hükmü ile 20 nci maddede "Bu konuda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun hükümleri uygulanır." denilmekte olup, 4 ncü maddesinde ise; "Öğretim elemanlarının bu kanunun 3 üncü maddesine göre tespit edilen görev aylıkları kazanılmış hak teşkil etmeyip aylık ödemelerine esas tutulur ve bu Kanun kapsamından çıkmaları halinde dikkate alınmaz. ..." hükmü yer almaktadır.

Sözkonusu hükümlerde 2914 sayılı Kanuna tabi personelin görev aylıkları ve kazanılmış hak aylıkları farklı olarak düzenlenmiştir. Söz konusu personelden öğretim görevlileri, okutman ve öğretim yardımcılarının görev aylıklarının başlangıçları kendilerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç diğer hükümlerinin uygulanması suretiyle bulunması gerekmektedir.

657 sayılı Kanunun, 2914 sayılı Kanun ve 2547 sayılı Kanunlarda Üniversiteyi birincilikle bitirenlerin kazanılmış hak aylıklarına veya görev aylıklarına derece veya kademe ilave edilmesi yönünde bir düzenleme yer almamaktadır.

Yukarda yer verilen açıklamalar uyarınca; üniversiteyi birincilikle bitirenlere derece veya kademe verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET