gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

UZMAN ÇAVUŞLARIN İNTİBAKLARI NASIL YAPILIR?

İçişleri Bakanlığı uzman çavuşların intibakı hakkında diğer kamu kurumlarına örnek olabilecek bir yazı ile bilgilendirdi. Bu yazı içeriğini aşağıya alıyoruz.

10 Kasım 2013 Pazar 09:11
UZMAN ÇAVUŞLARIN İNTİBAKLARI NASIL YAPILIR?

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak görev yapmakta iken istifaen görevinden ayrılarak Bakanlığımı/ merkez ve taşra teşkilatına açıktan atanan personelin bulundukları derece ve kademede kazanmış oldukları kıdeme tekabül eden süre kadar bekletilip bekletilemeyeceği Devlet Personel Başkanlığına sorulmuş.

Devlet Personel Başkanlığından alınan 28.03.2012 tarih ve B. 13.1.DPB.01200-647.02¬3898 sayılı yazı ile "... 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36' net maddesinde öğrenim durumu itibariyle tespit edilen giriş derece ve kademelerin üzerinde bir derece ve kademe ile Uzman Erbaşlık görev ine başlatılanların, atandıkları kadroda, ilk kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi için kanuni bekleme sürelerinin, fazladan kazanılan derece ve kademeye tekabül eden süre kadar uzatılması ve bu süre tamamlanıncaya kadar da atandıkları derecede kademe ilerlemesi yaptırılmaması gerektiği mütalaa edilmektedir." denilmesi üzerine ilgililer hakkında ilgi (a) genelgemizle buna göre işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Büro Memurları Sendikası tarafından İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan davada Ankara 3. İdare Mahkemesinin 16.02.2012 tarih ve E:201 l/805-K:2012/206 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olduğundan Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinden görüş sorulmuş cevaben alman 03.01.2013 tarihli Bakanlık görüşünde " 657 sayılı Kanuna tabi olmayan, fakat 926 sayılı Kanun ve 3269 sayılı Kanuna tabi personelden kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanların, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile 657 sayılı Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilecekleri. Kanun anlamında sınıflar arası değişiklikten söz edilemeyeceği, atanan personelin kademe ilerlemesi durumunu düzenleyen 71 'inci madde hükmünün bu kapsamda olmayan personele uygulanamayacağı, dolayısıyla; İlgililer hakkında mezkur yargı kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesinin uygun olacağı," değerlendirilmesi üzerine mahkeme kararı dikkate alınarak bu kapsamdaki personelin bekletilen terfilerinin yapılması gerektiği ilgi (b) yazımızla duyurulmuştur.
 
Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığının ilgi (c) yazılarında "3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya 45 yaşma girmiş olmaları sebebiyle görev süreleri sona erenler ile kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet Memuru olarak ataması yapılanların memuriyete giriş derece ve kademelerinin Öğrenim durumlarına göre belirlenmesi, bunların uzman erbaşlıkta geçen hizmet sürelerinin tamamının öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla her yılı bir kademe ilerlemesi her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmesi gerekmektedir." denilmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET