gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VEKALETEN GÖREVLENDİRİLENLER, DİSİPLİN AMİRİ OLARAK MEMURA DİSİPLİN CEZASI VEREBİLİR Mİ?

Vekaleten görevlendirilenler, disiplin amiri olarak memura disiplin cezası verebilir mi ?

27 Ocak 2014 Pazartesi 21:00
Vekaleten görevlendirilenler, disiplin amiri olarak memura disiplin cezası verebilir mi?

Vekaleten görevlendirme; 657 sayılı Kanunun 86’ncı maddesinde düzenlendiği 
şekliyle bir görevin vekaleten yürütülmesidir. Yoksa disiplin amirinin bu yetkisini kullanmak 
üzere bir başkasına vekalet vermesi değildir. Disiplin amirliği yetkisi münhasır şahsa bağlı bir 
yetkidir ve vekil de asilin yetkilerine sahiptir. 
(657/86-Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya 
görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine 
kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.) 
Danıştay Onbirinci Dairesi 17 Şubat 2000 tarih ve E.1998/2640, K.2000/615 sayılı 
kararıyla “vekilin de, vekalet ettiği görevin yetki ve sınırları içinde kalmak şartıyla asılın bütün 
hak ve yetkisine sahip olduğuna karar vermiştir. 
Danıştay Birinci Dairesi 2 Aralık 1996 tarih ve E.1996/222, K.1996/228 sayılı kararıyla 
“bir göreve vekâlet atananlarla, yasa gereği kendiliğinden o görevi vekaleten yürütmekle 
yükümlü olanların, görevi yürüttükleri sürece hukuken asilin sahip olduğu bütün yetkileri 
kullanmaları zorunlu” olduğuna işaret etmiştir. 
K:Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Personel D. Başk., Disiplin

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET