gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VERGİ BORÇ 6111 YAPILANDIRMA SONRASI SORULARA CEVAPLAR

Vergi Borç 6111 Yapılandırma Sonrası Sorulara Cevaplar

13 Kasım 2011 Pazar 01:17
Vergi Borç 6111 Yapılandırma Sonrası Sorulara Cevaplar

 6111 Sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan borçların normal taksit süresinde ödenmemesi durumunda Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılır mı?6111 sayılı Kanuna göre cari ödeme şartı nedir?  Stok ve kasa fazlasıyla ilgili 6111 Sayılı Kanun kapsamından yararlandıktan sonra, ödeme beyanname verme süresi içinde yapılmaz ise yapılandırma bozulur mu?

6111 Sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan borçların normal taksit süresinde ödenmemesi durumunda Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılır mı?      
 
Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya  daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51.maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.
 
Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.
 
Taksitler için yapılan ödemelerde her bir taksite yönelik 5 liraya kadar eksik ödemeler ihlal sebebi sayılmamıstır. Bununla birlikte, taksit tutarının %10'u 5 liranın altında ise yüzde %10 tutarına isabet eden tutar kadar eksik ödeme ihlal sebebi sayılmayacaktır. Ancak, bu tutarları aşan eksik ödemelerin ihlal sebebi olarak değerlendirilecegi tabiidir.

6111 sayılı Kanuna göre cari ödeme şartı nedir?     
 
 
Bu hüküm, Kanunun 2 nci maddesine göre ödenecek taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde uygulanacak hükümler ile ilişkili olmayıp taksit ödeme süresince mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk edecek vergilerin zamanında ödenmesi ile ilgilidir. Buna göre, Kanunun 2 nci maddesi hükmünden yararlanmak üzere yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için başvuruda bulunan mükelleflerin maddede öngörülen diger şartların yanı sıra; maddede belirtilen vergi türlerinden, taksit ödeme süresince beyan üzerine ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden mükellef tarafından seçilen son taksit ödeme süresinin sonuna kadar, erken ödeme halinde borcun tamamen ödendiği tarihe kadar, tahakkuk edenleri vadesinde ödemeleri şarttır.
 
Örneğin, gelir vergisi mükellefi olan bir borçlu, Kanunun 2 nci maddesinden bu vergi türü için 18 eşit taksitte ödeme seçeneği ile yararlanması durumunda, ilk taksit ödeme süresinin başladığı 1/5/2011 tarihinden 18 eşit taksitin sona erdiği 31/3/2014 tarihine kadar beyanı üzerine tahakkuk eden gelir vergisini, katma değer vergisini, gelir (stopaj) vergisini ve mükellefiyeti bulunması halinde özel tüketim vergisini ve bu vergilerle birlikte tahakkuk eden damga vergisini vadesinde ödemesi gerekmektedir. Taksit ödeme süresince beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenmesi şartı, bir takvim yılında her bir vergi türü için en fazla iki defa ihlal edilebilecektir. Böyle bir durumda borçlular Kanun hükümlerinden yararlanma haklarını kaybetmeyecektir.

Ancak, bir vergi türünün bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde mükellefler üçüncü ihlale konu verginin vadesinin rastladığı ayın sonuna kadar (bu tarih dahil) ödedikleri taksitler için Kanun hükmünden yararlanacak bu tarihten sonra ise Kanun kapsamında ödeme haklarını kaybedeceklerdir.
 
Stok ve kasa fazlasıyla ilgili 6111 Sayılı Kanun kapsamından yararlandıktan sonra, ödeme beyanname verme süresi içinde yapılmaz ise yapılandırma bozulur mu?     
 
Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2010 tarihi itibariyle düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını 30 Haziran 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzelterek beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir. Bu tarihte ödenmemesi durumda, yapılan işlemler geçerli olur ancak 6183 sayılı Tahsilat Kanununa göre gerekli takibat yapılır.
Kaynak GİB Sitesi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET