gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YEDEK SUBAYLIKLA İLGİLİ SORULARA CEVAPLAR

MSB ASAL'a sık sorulan sorulara ilişkin cevaplardır.

19 Haziran 2013 Çarşamba 15:27
YEDEK SUBAYLIKLA İLGİLİ SORULARA CEVAPLAR

1.    SORU  :      Askerlik süresinin kısaltılması ile ilgi bir çalışmanız var mı?
 
       CEVAP :      Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği bir hak ve ödev olan askerlik hizmeti halen, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu esaslarına göre yürütülmektedir. Mevcut uygulamada değişiklik konusunda bir çalışma bulunmamaktadır.
 
2.    SORU  :      Dört yıllık üniversite mezunuyum. En kısa sürede ne zaman askere gidebilirim?
 
       CEVAP :      Mezuniyetinizi müteakip; nüfus cüzdanı, 2 adet vesikalık fotoğraf, diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve 3 suret fotokopisi ile birlikte en yakın askerlik şubesine müracaat ederek askerliğinize yedek subay aday adayı olarak karar aldırmanız ve erken sevk dilekçesi vermeniz gerekmektedir.
 
3.    SORU  :      Üniversitede akademik personel olarak görev yapmaktayım. Millî Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlerin yararlandığı haktan, akademik personelin de yararlanması ile ilgili bir çalışmanız var mı?
 
       CEVAP :      Mevcut uygulamada değişiklik konusunda bir çalışma bulunmamaktadır.
 
4.    SORU  :      Yedek subay olarak askere alınacağım. Annemin rahatsızlığı nedeniyle İstanbul ve çevresinde askerliğimi kısa dönem olarak yerine getirebilir miyim?
 
       CEVAP :      Yedek subay aday adayı yükümlülerin sınıf, statü ve birlik yerleri Türk Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacına göre bilgisayar ortamında belirlenmektedir.
 
5.    SORU  :      Yurtdışı üniversite mezunuyum. Denklik belgem onaylanıncaya kadar erteleme hakkım var mıdır?
 
CEVAP :      Yurt dışındaki yüksek lisans programlarından mezun olan yükümlülere, istekli olmaları halinde, denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için yüksek lisans denklik başvuru tarihinden itibaren bir yıl sevk tehiri hakkı verilebilmekte olup, YÖK'e denklik başvurusu yaptığınıza dair bir belge ile en yakın askerlik şubesine müracaat etmeniz halinde ertelemeniz yapılabilecektir.
 
6.    SORU  :      Harp okullarından ayrılan yükümlülerin öğrencilik sürelerinin ne kadarı askerlik hizmetinden sayılmaktadır?
 
       CEVAP :      Okula kayıt tarihi ile okuldan ilişik kesme tarihleri arasında geçen sürenin ay olarak üçte biri yapacakları askerlik hizmetinden düşürülerek hesaplanmaktadır.
 
7.    SORU  :      Astsubay hazırlama okullarında geçen süre askerlik hizmetinden sayılmakta mıdır?
             
CEVAP :      Askerlik Kanunu ile Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulları Yönetmeliğinde, Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okullarında öğrenci olarak geçen sürelerin askerlik hizmetinden sayılacağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığından, sınıf okulunda geçirdiğiniz sürenin askerlik hizmetinden sayılmasına yasal imkân bulunmamaktadır.
 
8.    SORU  :      Lisansüstü eğitim sebebiyle erteleme yaş sınırı nedir?
 
       CEVAP :      17 Ekim 2009 tarihli 27379 sayılı Resmi Gazetede (09 Şubat 2013/28554 Değişiklik) yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliğinin 35/E 2 maddesi gereğince lisansüstü eğitim sebebiyle erteleme yaş sınırı 35’dir.
 
9.    SORU  :      Yurt içinde yüksek lisans eğitimine başladım. Askerliğimi erteletmem için ne yapmalıyım?
 
CEVAP :      Sevk tehiri işleminizin yapılabilmesi için, yüksek lisans eğitimi yaptığınız kuruma müracaat etmeniz ve kurumunuz tarafından da MSB Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğine uygun olarak erteleme teklifinizin bağlı olduğunuz Askeralma Bölge Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
 
10.  SORU  :      Yurt dışında yüksek lisans eğitimi yapmaktayım. Askerlik ertelememi nasıl yaptıracağım?
 
CEVAP :      Yurt dışında lisansüstü eğitim yapan yükümlülerin sevk tehirleri, yurt dışı temsilciliklerimizin, MSB Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğine uygun olarak Askeralma Dairesi Başkanlığına sevk tehiri teklifinde bulunulması halinde yapılabilmektedir. Bu nedenle, kayıt kabul belgesi ile birlikte yurt dışı temsilciliğimize, müracaat etmeniz gerekmektedir.
 
11.  SORU  :      Memuriyete atandım. Tecil hakkım ne kadardır?
 
CEVAP :      Aday memur olarak göreve başlayan yükümlülerin sevk tehirleri, bağlı bulundukları bakanlığın veya bakanlığa bağlı olmayan kurumlarda görev yapanlarda ilgili kurumun, yükümlünün kayıtlı bulunduğu askerlik şubesinin bağlı olduğu askeralma bölge başkanlığına MSB Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğine uygun olarak sevk tehiri teklifinde bulunması halinde asaletleri tasdik edilinceye kadar tehir edilebilmektedir.
 
12. SORU   :      Dört yıldan fazla öğrenim süreli öğretim kurumu mezunlarının yüksek lisans eğitimi yapma hakkı var mıdır?
 
      CEVAP        :      Dört yıldan fazla öğrenim süreli yüksek öğretim kurumu mezunlarının yüksek lisans eğitimi nedeniyle askere sevkleri, öğrenim gördükleri kurumun teklifi üzerine tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen azami süre kadar tehir edilebilmektedir.
 
13.  SORU  :      Yüksek lisans eğitiminden mezun oldum. İkinci bir branşta yüksek lisans eğitimi yapmak istiyorum. Tecil hakkım var mı?
 
CEVAP :      MSB Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği gereğince; bir branşta lisansüstü eğitimden mezun olan yükümlülerin aynı ve daha aşağı seviyede yapacakları ikinci lisansüstü eğitimlerinden dolayı sevk tehiri işlemi yapılmamaktadır.
 
14.  SORU :      Şahsi müracaat üzerine sevk tehiri ve sevk tehiri iptal işlemi yapılıyor mu?
 
      CEVAP        :      Şahsi müracaatlar üzerine sevk tehiri işlemi yapılamamaktadır. Sevk tehiri işlemi ilgili kurumların teklifi üzerine yapılabilmektedir. Ancak sevk tehiri iptal işlemi, sevk tehiri teklif makamının teklifi üzerine veya yükümlünün sevk tehirine neden olan çalışmalarını bıraktığını/tamamladığını belgeleyerek sevk tehiri işlem makamına müracaat etmesi halinde yapılabilmektedir.
 
 
15. SORU   :      Sevke tabi yedek subay aday adayıyım. Sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptırmak üzere askerlik şubesine giderken hangi belgeleri hazır bulundurmam gerekir?
 
       CEVAP :      Yükümlüler sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptırmak üzere askerlik şubesi başkanlıklarına müracaatları esnasında diploma, diploma yerine geçen mezuniyet (çıkış) belgesi aslı ile bir suret tıpkıçekimi, yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlardan; dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim gördüklerine dair YÖK tarafından verilen ve üzerinde mühür, soğuk damga veya sıcak baskı hologramı bulunan, “Diploma Denklik Belgesi” veya “Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi” ile diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesinden bir suret, lisans not döküm belgesi (transkript), doktora eğitimini tamamlayarak bilim doktoru, yardımcı doçent, doçent veya profesör unvanına sahip olanların durumlarını belirtir belge, tıp doktorlarından uzman doktor olduğunu beyan edenler için uzmanlık belgesi, ihtisas jüri mazbatası ve uzman tabip olarak görev yaptığına dair Sağlık Bakanlığının veya halen görev yaptığı resmi kurum yazısının tıpkıçekimi, yabancı dil sınav belgeleri aslı veya çıktısı (KPDS/ÜDS/YDS/TOEFL) (varsa), öğretmen olanlar için öğretmen bildirim çizelgesini yanlarında hazır bulundururlar.
 
16. SORU   :      Seçim ve sınıflandırma işlemi neye göre yapılmaktadır?
 
       CEVAP :      Yedek subay aday adaylarının seçim ve sınıflandırma işlemi Türk Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılmaktadır.
 
17. SORU   :      Test ve mülakat faaliyetleri kaldırıldı mı? Yedek subay celp dönemleri değiştirildi mi?
 
       CEVAP :      Ağustos 2013 yedek subay celbinden itibaren test ve mülakat faaliyetleri kaldırılmış olup karışık sınıf ve tıp doktoru ayrımı kaldırılarak yedek subay celp dönemleri er celp dönemleri ile birleştirilerek (Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım) dört celp olarak düzenlenmiştir.
 
18. SORU   :      Sevk öncesi hazırlık işlemlerini askerlik şubesine gitmeden e-Devlet üzerinden yapabilir miyim?
 

       CEVAP :      Yükümlülerin askerlik şubesine gitmeden önce e-Devlet üzerindeki sevk öncesi hazırlık işlem formunu doldurmaları, müteakiben bizzat askerlik şubelerine müracaat etmeleri, işlemlerinin daha doğru ve kısa sürede tamamlamalarına katkı sağlayacaktır. Ancak yükümlülerin sevke tabi olduğu celp döneminde sınıflandırılabilmeleri için şahsen askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat etmeleri gerekir.

K:www.asal.msb.gov.tr

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET