gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YEŞİL KARTLILAR YENİ SİSTEMDE SGK'DA GENEL SAĞLIK SİGORTASI OLACAKLAR?

2012 ile birlikte genel sağlık sigortası sayılacak yeşil kartlıların nasıl genel sağlık sigortalısı olacakları, hangi işlem yapmaları gerektiği ve ödeyecekleri primler açıklanmaktadır.

03 Ocak 2012 Salı 12:36
Yeşil Kartlılar Yeni Sistemde SGK'da Genel Sağlık Sigortası Olacaklar?

5510 say

ile ye

2012 tarihinden itibaren genel sa


1 Ocak 2012 tarihine kadar ye

edece

1 Ocak 2012 tarihinden önce dolduranlar

yararlanmak için Kaymakaml


1 Ocak 2012 tarihinden sonra ise ye

sosyal güvencesi olmayanlar

Kurumu taraf

itibaren bir ay içinde gelir tespiti için Sosyal Yard

Vak


Yap

miktar

primleri devlet taraf

f

Yap

ayl

Kanunun 60

tescil edilen ki

Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar oldu

asgari ücretin üçte biri,

Asgari ücretten asgari ücretin iki kat

ücret,

Asgari ücretin iki kat

kat

üzerinden %12 oran


1 Ocak 2012 tarihinden sonra ye

doldu

Vak

Gelir tespiti için Sosyal Yard

Güvenlik Kurumuna ba

ılı Kanunun geçici 12 nci maddesine göre; yeşil kart sahibi olanlarşil kartlı olmayanlardan herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar, 1 Ocakğlık sigortası kapsamına alınacaklardır.şil karttan yararlanma hakkı devamğinden yeşil kart almak isteyenler ile yeşil kart sahibi olan ancak vize tarihiniın yeşil kart sağlık yardımlarındanık ve Valiliklere başvurmaları gerekmektedir.şil kartlı olmayanlar ile herhangi birın genel sağlık sigortası tescili Sosyal Güvenlikından re’sen yapılacaktır. Bu kişilerin 1 Ocak 2012 tarihindenımlaşma ve Dayanışmaıflarına başvurmaları gerekmektedir.ılan gelir tespiti sonucunda; aile içindeki kişi başına düşen gelirının aylık tutarının asgari ücretin üçte birinden az olması halinde bu kişiler,ından karşılanarak Kanunun 60 ıncı maddesinin birinciıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında tescil edilecektir.ılan gelir testi sonucunda; aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarınınık tutarının asgari ücretin üçte birinden fazla olması halinde ise bu kişiler,ıncı maddesinin (g) bendi kapsamında tescil edilecektir. Bu kapsamdaşilerden aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının aylık tutarı;ğu tespit edilenlerına kadar olduğu tespit edilenler asgariından fazla olduğu tespit edilenler asgari ücretin ikiı,ında genel sağlık sigortası primi ödeyecektir.şil kart vizesi dolanların ise vize tarihininğu tarihten itibaren bir ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmaıflarına müracaat ederek gelir tespiti talebinde bulunmaları gerekmektedir.ımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ya da Sosyalşvurmayanlardan ise asgari ücretin iki katı tutarı

üzerinden hesaplanan genel sa

ğlık sigortası primi alınacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET