gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ, DÖNER SERMAYE GELİRİNİ, İSTERSE DAĞITMAYABİLİR Mİ?

Soru: Sayın yetkili, Sitede bulamadığım bir soruya cevap arıyorum. Yüksek Okullarda öğretim görevlisinin doğrudan katkısı ile kazanılan döner sermaye gelirlerini Müdür istemez ise dağıtmayabilir mi? Yada belirli bir oranını dağıtmak zorunda mıdır.?

03 Aralık 2010 Cuma 10:03
Yüksekokul müdürü, döner sermaye gelirini, isterse dağıtmayabilir mi?

Cevap:

Üniversitelerde, fakültelerde, yüksek okullarda ve genel olarak bütün kurumlardaki döner sermayelerin farklı yönetmelikleri vardır. Üniversitelerdeki döner sermaye yönetmeliklerinin hükümlerini rektörler yürütür. Döner sermaye gelirlerinin belirli bir oranda dağıtılma zorunluluğu yoktur.

Bu bağlamda sizin bulunduğunuz yüksekokul döner sermaye gelirleri de kendi müstakil yönetmelik hükümlerine göre yönetilir, müdürün isteyip, istememesine göre değil de kendi yönetmeliğine uygun olarak dağıtılır veya dağıtılmaz.

Diğer taraftan 2547 sayılı Kanunun 58'inci maddesinin dördüncü fıkrasında şu hüküm yer almaktadır:

"(12.08.2003 tarih ve 25197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4969 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle değişen ve 22.07.2003 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Her eğitim-öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim elemanlarının katkısıyla toplanan döner sermaye gayrisafi hasılatının en az % 35'i o kuruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır. Kalan kısmı ise üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde bağlı bulunduğu üniversitenin bilimsel araştırma projeleri ile döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksek okul, konservatuar ile uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ve aynı birimlerde görevli 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel (döner sermaye işletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık personeli dahil) arasında katkıları da dikkate alınmak suretiyle paylaştırılır. Öğretim üyeleri ile Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sağlık, teknik ve sanatla ilgili birimlerde görevli öğretim elemanlarına döner sermayeden bir ayda ayrılacak payın tutarı, bunların bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat(makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının iki katını, diğer öğretim elemanları için bir katını, 657 sayılı Kanuna tabi personel için ise % 100'ünü (1) geçemez. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi ve acil serviste çalışan sağlık personeli için % 100 oranı, (2) ayrıca % 50'sine kadar artırılabilir. Rektörler ve rektör yardımcıları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerindeki döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin birinden katkılarına bakılmaksızın bu maddedeki esaslara göre her ay pay alabilirler ve bunlara bir ayda ödenebilecek pay, bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının iki katını geçemez. Öğretim üyelerine saat 14.00'den sonra döner sermayeye yaptıkları doğrudan gelir getirici katkılarından dolayı ilave olarak. almakta oldukları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ye her türlü tazminat (makam, temsil ye görev tazminatları hariç) toplamının on katına kadar pay verilebilir. Rektör ve rektör yardımcıları ile bu kapsamdaki gelirin elde edildiği fakültelerin dekan ve dekan yardımcıları ile başhekim ve başhekim yardımcılarına doğrudan gelir getirici katkılarına bakılmaksızın bu kapsamda elde edilen gelirlerden karşılanmak üzere, bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının dört katına kadar ayrıca pay verilebilir.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET