gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

120 TL ALTINDAKİ İDARİ PARA CEZALARINA AF

Maliye Bakanlığı tarafından SGK'ya yazılan bir yazı ile 120 TL Altındaki İdari Para Cezalarına Af geldi. 6111 sayılı Kanun ile yapılandırılan borçlarda affa uğradı.

23 Mayıs 2011 Pazartesi 11:14

            6111 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında “(1) 07/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 5 inci maddesini birinci fıkrası ile 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları hariç olmak üzere 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce idari yaptırım kararı verildiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydı gereken ve her bir kabahat için 120.-Türk Lirasının (bu tutar dahil) altında kalan idari para cezaları tebliğ edilmez, tebliğ edilmiş olanların ve bunlara bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra kapsamına giren ve mülga 5539 sayılı Kanun ile 6001 sayılı Kanun gereğince verilen idari para cezası ile birlikte ilgilisine tebliği gereken ve tutarı 12 Türk Lirası ve altında kalan geçiş ücretleri için de bu fıkra hükmü uygulanır” hükmü yer almaktadır.
 
            Bu hükme göre, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve kontrolü Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları hariç olmak üzere 31/12/2010 tarihinden önce idari yaptırım kararı verildiği halde 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı 25/02/2011 tarihine kadar ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken ve her bir kabahat için 120.- TL nin (bu tutar dahil) altında kalan idari para cezalarının tebliğ edilmemesi, tebliğ edilmiş olanların ve bunlara bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmesi gerekmektedir.”
 
            4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve kontrolü Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları hariç olmak üzere 31/12/2010 tarihinden önce idari yaptırım kararı verildiği halde 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı 25/02/2011 tarihine kadar ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken ve her bir kabahat için 120.- TL nin (bu tutar dahil) altında kalan idari para cezalarının 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı 25/02/2011 tarihi itibariyle;
-          Tebliği edilmemiş olanların ilgilisine tebliğ edilmemesini,
-          Tebliğ edilmiş olanların ve bunlara bağlı fer’i alacakların teshilinden vazgeçilmesi gerekmektedir.


Alıntılar için www.kamudanhaberler.com linkini veriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET