gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

4/C'LİNİN 30 GÜNLÜK HASTALIK İZİN SINIRLAMASI DURDURULDU

Eğitim -Bir-Sen Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Tekin Çınar, Danıştayın, 4/C'lilerin hastalık izninde '30 Gün' sınırlamasının yürütmesini durdurulduğunu söyledi.

31 Ekim 2012 Çarşamba 16:15

 
 
Çınar, konu hakkında açıklamasına şöyle devam etti: "31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan20/12/2010 tarih ve 2010/1205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileyürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar'ın 9. maddesinde yer alan "Geçici personele, resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir" hükmündeki "yılda 30 günü geçmemek üzere" ibaresinin iptali için Danıştay'da açtığımız davada, talebimiz haklı bulunarak yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Danıştay 12. Dairesi'nce yürütmenin durdurulmasının reddine ilişkin karar üzerine konuyu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşıyarak, bu karara itiraz etmiştik. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, itirazımızı haklı bularak Çınar: 4/C linin hastalık izninde yeni düzenleme "yılda 30 günü geçmemek üzere" ibaresinin yürütmesinin durdurulmasını kararlaştırdı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2011/922 Esas sayılı kararında şu ifadelere yer verildi: "...hastalık halinin insanın iradesi dışında gerçekleşen ve öngörülemeyen bir mücbir sebep hali ve haklı bir mazeret olması ve çalışma verimini ortadan kaldırması karşısında hastalık hali için izin süresini 30 günle sınırlandıran düzenlemede idareye tanınan takdir yetkisinin ölçüsüz kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 657 sayılı Yasada öngörülen istihdam şekilleri açısından olaya baktığımızda, memurların 657 sayılı Yasanın 105. maddesindeki düzenleme uyarınca aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın hastalık izninden yararlandıkları, aynı yasanın 4/B maddesinde tanımı yapılan sözleşmeli personel için hastalık izni açısından getirilen sınırlandırmanın yargı kararları ile hukuka aykırı görülmesi üzerine anılan personelin de bu haktan yararlandığı anlaşılmaktadır. Geçici personelin (4/C) statüsü 657 sayılı Yasada düzenlenen diğer istihdam türlerine göre farklılık arz etse de, memurlar ve sözleşmeli personel gibi kamuda çalışan geçici personelin memur ve sözleşmeli personel için kabul edilen ücretli hastalık izninden sınırlı olarak yararlandırılmasında hukuka uyarlık görülmemiştir." 4/C'li personelin de memurlar ve sözleşmeli personel gibi hastalık izninin 30 günle sınırlandırılamayacağına ilişkin bu karar oldukça önemli bir karar olup Eğitim-Bir-Sen olarak hukuk mücadelesiyle 4/C'liler adına elde ettiğimiz önemli bir kazanırındır."
ÇORUM GAZETESİ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET