gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

4/C GEÇİCİ PERSONEL İŞ SONU TAZMİNAT MALİYE BAKANLIĞI GÖRÜŞÜ

Maliye Bakanlığı'nın geçici persoenele iş sonu tazminat ödenmeyeceğine ilişkin görüşü aşağıda açıklanmaktadır.

13 Mayıs 2011 Cuma 23:43


2009/15759 sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri
Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar” çerçevesinde istihdam edilen geçici personele “iş sonu tazminatı” ödenmesi hususunda kapsam dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarınca tereddüte düşülen hususlara ilişkin Maliye Bakanlığının görüşü aşağıda yer almaktadır.
 
Bilindiği üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasında; “Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.” hükmü yer almaktadır.
 
Bu hüküm çerçevesinde 21/12/2009 tarihli ve 2009/15759 sayılı “Geçici Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar” 4/2/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Anılan Kararın 7 nci maddesinde; “(1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre yapılan çalışmaların toplam süresi üzerinden hesaplanarak bu maddedeki esaslara göre iş sonu tazminatı ödenir.
 
(2) Ücretli izin süreleri dahil en az 12 ay fiilen çalışan geçici personelden;
a) Sosyal Güvenlik Kurumunca kendilerine yaşlılık veya malullük aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,
b) İlgilinin ölümü,
c) İlgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi veya yenilememesi, hâllerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, çalışılan her bir yıl için, ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı brüt aylık ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. 12 aydan artan süreler için 12 ay için hesaplanan miktardan artan süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.
 
(2) Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatında dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ölüm hâlinde, birinci fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir.
 
4- 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tabloda damga vergisinden istisna
olan tazminatlar ve ödemeler sayılmış olup bunların arasında iş sonu tazminatının yer almaması ve anılan Kanunda bu tazminatın damga vergisine tabi olmadığı yönünde bir hükmün bulunmaması nedeniyle iş sonu tazminatının, Kanuna ekli l sayılı Tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar ” bölümü l/ (b) bendi kapsamında belirlenen oranlar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerektiği,
 
5- Ücretli izin süreleri dahil 12 aydan artan süreler için 12 ay için hesaplanan miktardan
artan süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılması ve bu kapsamda 1 ayın 30 gün, 1 yılın ise 360 gün üzerinden hesaplanması gerektiği,
 
6- 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 11 inci maddesinde; “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası gereğince çalıştırılan geçici personele yapılacak ödemelerin, bütçelerinin (01.4) ekonomik kodunda yer alan ödenekleri aşmayacak şekilde yaparlar” hükmü çerçevesinde ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Bütçe Hazırlama Rehberinin Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber bölümünde söz konusu personele yapılacak her türlü ödemelerin 01.4.1.04 tertibine gider olarak yazılacağı belirtildiğinden dolayı iş sonu tazminatı ödemelerinin bu tertibe gider olarak yazılması gerektiği,
 
7- Geçici personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendinde sayılan personel arasında yer almamasından dolayı bu personele 500 TL. tutarındaki tazminatın ödenemeyeceği,
 
Değerlendirilmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET