gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

6111 PRİM YAPILANDIRMA İLE İLGİLİ MERKA EDİLEN KONULAR CEVAP BULDU

6111 Prim Yapılandırma ile İlgili Merka Edilen Konular Cevap Buldu

05 Temmuz 2011 Salı 12:20
6111 Prim Yapılandırma ile İlgili Merka Edilen Konular Cevap Buldu

6111 sayılı Kanun kapsamına giren Kurumumuz alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar 18/3/2011 tarihli, 2011/29 sayılı ve 12/5/2011 tarihli, 2011/37 sayılı Genelgelerde açıklanmıştır.
Ancak bazı konularda SGK'ya yapılan müracaatlar üzerine;
1- Ünite bölgesinde birden fazla işyeri bulunan bazı işverenlerimizin 6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarının bulunduğu işyeri dosyasından dolayı başvuruda bulunmaları gerekirken, sehven borçlarının bulunmadığı işyerlerinden dolayı yapılandırma başvurusunda bulundukları, dolayısıyla 6111 sayılı Kanunda öngörülen yapılandırma hükümlerinden yararlanamadıkları,
2- Bazı işverenlerimizin 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddesi kapsamındaki (bozulması gerektiği halde Ünite tarafından bozulmamış) yapılandırma anlaşmalarının ihyasına ilişkin başvurularının e-Sigorta kanalıyla alınmasına rağmen, aynı işyerlerinden dolayı geçici 24 üncü veya geçici 25 inci madde kapsamına girmeyip 6111 sayılı Kanun kapsamına giren diğer alacaklara ilişkin yapılandırma başvurularının e-Sigorta kanalıyla alınamadığı,
3- Dava konusu alacaklar dolayısıyla yapılandırma başvurusunda bulunan, ancak çeşitli nedenlerle yapılandırma başvurusu sırasında davadan feragat edildiğine dair dilekçelerini vermemiş işveren ve sigortalılarımızın başvurularının işleme konulmadığı,
4- Tutuklu veya hükümlü olan bazı gerçek kişi işverenlerimizin ve sigortalılarımızın 6111 sayılı Kanunda öngörülen hükümlerden yararlanmak amacıyla yapılandırma başvurularını 31/5/2011 tarihinden önce ceza infaz kurumuna vermelerine rağmen bu başvuruların Kurumumuza 31/5/2011 tarihinden sonra intikal etmiş olması nedeniyle söz konusu başvurulara istinaden yapılandırma işlemlerinin yapılmadığı,
5- İşverenlerimizce, yeniden yapılandırılan borçlara ilişkin aylık taksitlerin veya peşin ödemeye esas tutarın ihale makamındaki teminatlarının nakde çevrilmek suretiyle tahsil edilmesi amacıyla talepte bulundukları,
6- Bazı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 24/2/2011 tarihi ile 2011/29 sayılı Genelgenin yayımlandığı 18/3/2011 tarihi arasında Kurum hesaplarına intikal eden paraların 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan borçlara mahsup edilmediği,
7- Bazı işverenlerimizin yapılandırma başvurularınıe-Sigorta kanalıyla yaptıkları yönünde ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat ettikleri, müracaat sırasında bilgisayardan alınmış başvuru çıktısının ibraz edildiği, ancak işveren sistemi ana menüden 18-18 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen İNTERNETTEN BAŞVURAN İŞY.LİST seçeneği vasıtasıyla alınan listelerde bu işyerlerine rastlanılmadığı gibi, ibraz edilen başvuru formunun da barkodsuz olması nedeniyle yapılandırma işlemlerinin yapılmadığı,
8- Yeniden yapılandırılan borçlar için taksitle ödeme başvurusunda bulunan borçluların cari aylara ilişkin prim ödeme yükümlülüklerinin hangi aydan itibaren başlayacağı hususunda tereddütlerin hasıl olduğu,
anlaşıldığından uygulamada ortaya çıkan bu hususlarla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur.
1) 6111 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılabilmesi için en geç 31/5/2011 tarihine kadar Kurumumuza başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bu bağlamda, 31/5/2011 tarihine kadar yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak amacıyla Kurumumuza başvuruda bulunulmuş olması kaydıyla, başvuru formunda Ünite bölgesindeki işyeri sicil numarasının sehven hatalı yazılmış olduğunun anlaşılması veya işverenlerce sehven farklı işyeri dosyasından dolayı başvuruda bulunulduğunun yazılı olarak beyan edilmesi halinde, söz konusu işyerlerinin borçları yeniden yapılandırılacaktır.
2) 2011-29 sayılı Genelgenin “4.3- İhya işlemleri” başlıklı bölümünde, ihya başvurularının kabul edilmesi halinde, geçici 24 üncü veya geçici 25 inci madde kapsamına girmeyen ancak 6111 sayılı Kanun kapsamına giren alacakların, 6111 sayılı Kanuna göre ayrıca yapılandırılacağı açıklanmıştır.
Bu bağlamda, işverenlerimizce e-Sigorta kanalıyla yapılmış olan ihya başvuru tarihleri esas alınarak, 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddesi kapsamına girmeyen ancak 6111 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar, ihya başvuru tarihi esas alınarak işverenlerin tercih edecekleri taksit sayısı üzerinden yeniden yapılandırılacaktır.
3)6111 sayılı Kanunun yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılmasının şartlarından biri de yeniden yapılandırılması talep edilen borçlar için açılmış davalardan vazgeçilmesi olduğundan, anılan Kanunun yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak üzere başvuran borçluların yapılandırılmasını talep ettikleri borçlarından dolayı açtıkları davalardan vazgeçmeleri gerekmektedir.
6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılması talep edilen kapsama giren borçlara ilişkin başvuru dilekçesi ile birlikte devam eden davalarından vazgeçildiğine dair Kurumumuza yazılı bildirimde bulunulmamış olması halinde, yeniden yapılandırma başvuruları reddedilmeden önce söz konusu davalardan vazgeçildiğine dair yazılı dilekçelerini onbeş gün içinde Kurumumuz ilgili ünitesine intikal ettirmeleri, aksi halde anılan Kanun hükmünden yararlanamayacakları hususu ivedilikle işveren ve sigortalılara bildirilecektir. Bu şekilde de davalarından vazgeçildiğine dair dilekçelerini Kurumumuza intikal ettirmeyen işveren ve sigortalıların anılan Kanundan yararlanmaları mümkün olamayacağından, dava konusu borçları ile ilgili başvuruları geçersiz sayılacak ve durum kendilerine bir yazı ile bildirilecektir.
4) Tutuklu veya hükümlü olan işverenlerimizin ve sigortalılarımızın 6111 sayılı Kanunda öngörülen hükümlerden yararlanmak amacıyla yapılandırma başvurularını 31/5/2011 tarihinden önce ceza infaz kurumuna vermelerine rağmen bu başvuruların Kurumumuza 31/5/2011 tarihinden sonra intikal etmiş olması halinde, yapılandırma başvuruşlarının ceza infaz kurumu kayıtlarına alındığı tarih; ceza infaz kurumu kayıtlarına alındığı tarihin bilinememesi hallinde, ceza infaz kurumunca düzenlenen ve ekinde başvuru formunun bulunduğu yazının tarihi, başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.
5) İşverenlerimizce, yeniden yapılandırılan borçlara ilişkin aylık taksitlerin veya peşin ödemeye esas tutarın ihale makamındaki teminatın nakde çevrilmek suretiyle tahsil edilmesinin talep edilmesi halinde, ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince, İdare tarafından alınan teminatın yeniden yapılandırılan borç tutarı kadar olan kısmının nakde çevrilmesinin ardından Kurumumuz hesaplarına aktarılması, artan kısmının ise soğuk damgalı ilişkisizlik belgesi ibraz edilmediği sürece iade edilmemesi hususu idareye bildirilecektir.
6) Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin kapsamına giren borçları için Kurum hesaplarına yatırılan paralar,
- 24/2/2011 ve öncesinde Kurum hesaplarına intikal etmiş ise 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre,
- 24/2/2011 tarihinden sonra intikal etmiş ise, yeniden yapılandırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara,
mahsup edilecektir. Dolayısıyla Kurum hesaplarına intikal eden paraların 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan borçlara mahsup edilebilmesi için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması ve paranın 24/2/2011 tarihinden sonra Kurumumuz hesaplarına yatırılmış olması yeterlidir.
7) İşverenlerce e-Sigorta kanalıyla yapılandırma başvurusunda bulunulabilmesi için 5458 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci madde kapsamında yapılandırılmış ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulması gereken bir yapılandırma işleminin bulunmaması gerekmektedir. Aksi halde 6111 sayılı Kanuna istinaden e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan başvurular sırasında, sistem tarafından 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci madde kapsamındaki yapılandırma anlaşmalarının bozulması amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edilmesi gerektiği yönünde uyarı mesajı verilerek başvuru kaydedilmemektedir.
Ancak, bazı işverenlerimizce söz konusu başvurular sırasında ekrana gelen uyarı mesajına dikkate edilmeden “KAYDET” bütonuna basılmış ve başvuru işlemlerinin yapıldığı düşünülerek başkaca bir başvuruda da bulunulmamıştır.
Bu bağlamda, e-Sigorta kanalıyla başvuruda bulundukları yönünde internetten alınmış barkodsuz başvuru formu ile birlikte Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvuran işverenlerimizin, bozulması gerektiği halde bozulmamış geçici 24 üncü veya 25 inci madde yapılandırma başvurularının olduğunun anlaşılması halinde, söz konusu başvurular da e-Sigorta kanalıyla yapılmış başvuru gibi değerlendirilerek kapsama giren borçlar yeniden yapılandırılacaktır.
8) 6111 sayılı Kanun gereğince yeniden yapılandırılan Kurumumuz alacaklarına ilişkin ilk taksit ödeme yükümlülüğü 2011/Haziran ayında başlamaktadır. Dolayısıyla, taksitle ödeme başvurusunda bulunan borçluların cari aylara ilişkin prim borçlarını ödeme yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri hususu da 2011/Mayıs ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden primlerden başlanılarak yapılacaktır.
Buna karşın, peşin ödeme başvurusunda bulunan borçlular yönünden cari aylara ilişkin prim borçlarının ödenip ödenmediğinin kontrolü yapılmayacaktır.

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü 30.06.2011

Alıntılar için www.kamudanhaberler.com linkini veriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET