gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

6111 SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMASINDA SORUNLAR VE CEVAPLARI

6111 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelerden; 1- 4447 sayılı kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılması sırasında ortalama sigortalı sayısının ve kapsama giren sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespitine ilişkin olarak, 2- Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formunu (Ek-10 Belgesi) ve eki belgeleri Kuruma vermekle yükümlü olmayan işverenlerle ilgili olarak, 3- 5746 sayılı Kanun kapsamına giren işletmelerce 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı 5746 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten yararlanma şartları ile ilgili olarak, uygulamaya açıklık getirilmesi bakımından, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gereksinim duyulmuştur.

25 Temmuz 2011 Pazartesi 15:50

6111 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelerden;
1- 4447 sayılı kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılması sırasında ortalama sigortalı sayısının ve kapsama giren sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespitine ilişkin olarak,
2- Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formunu (Ek-10 Belgesi) ve eki belgeleri Kuruma vermekle yükümlü olmayan işverenlerle ilgili olarak,
3- 5746 sayılı Kanun kapsamına giren işletmelerce 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı 5746 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten yararlanma şartları ile ilgili olarak,
uygulamaya açıklık getirilmesi bakımından, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gereksinim duyulmuştur.
1- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinde Öngörülen Sigorta Prim Desteğinden Yararlanılması Sırasında Ortalama Sigortalı Sayısının ve Kapsama Giren Sigortalıların Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olarak Çalıştırılıp Çalıştırılmadığının Tespiti
4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılabilmesi için maddede aranılan şartlardan birisi de işe alınan sigortalıların, işe alındıkları tarihten önceki altı aylık süreye ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmalarıdır.
Söz konusu sigorta prim desteğinden yararlanılması sırasında, maddede aranılan şartların sağlanmış olup olmadığı hususu, 06111 nolu Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinin onaylanmasından önce sistem tarafından kontrol edilmesine rağmen, sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu aylık prim ve hizmet belgelerinin onaylanmasının ardından, başka bir ifade ile aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi sona erdikten sonra kontrol edilebilmektedir.
Aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi sona erdikten sonra yapılan kontroller sonucunda, 4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş. ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmadıkları halde, aylık prim ve hizmet belgelerini 06111 nolu Kanun numarasını seçmek suretiyle düzenleyen işverenlerden İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmış olan prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınmaktadır. Dolayısıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen teşvikten yersiz yararlandığı tespit edilen işverenler sonradan 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen beş puanlık sigorta prim desteğinden de yararlanamamaktadırlar. ekranı vasıtasıyla sisteme tanımladıkları sigortalıları
Bu bağlamda, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılması sırasında ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesinden önce işverenlerce kontrol edilmesi ve 4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş.nolu Kanun numarası seçilmek suretiyle değil, gerekli şartların sağlanmış olması kaydıyla 05510 nolu Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri ile Kurumumuza bildirilmeleri gerekmektedir. ekranı vasıtasıyla sisteme tanımlandığı halde, aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlendiği dönemde ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmayan sigortalıların 06111
Dolayısıyla, işverenlerimizce sonradan gecikme cezası ve gecikme zammı ile karşı karşıya kalınmamasını teminen, 4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş. ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmış olup olmadığı hususunda 2011/29 sayılı Genelgede yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem yapmaları gerekmektedir. ekranı vasıtasıyla sisteme tanımlanmış sigortalıların
1.1- Ortalama sigortalı sayısının belirlenmesi
Örnek 1- (A) Limited Şirketinin 2011/Nisan ayında (A), (B), (C) ve (D) sigortalılarını işe aldığı ve bu sigortalılardan (A), (B) ve (C) sigortalılarının 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamına girdiği varsayıldığında, kapsama giren (A), (B) ve (C) sigortalılarından dolayı geçici 10 uncu maddede öngörülen sigorta prim desteğinden, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılacakları aylarda yararlanılabilecektir.
Bu sigortalılar yönünden ortalama sigortalı sayısının tespitinde, çalışmaya başladıkları işyerinden işe başladıkları tarihten önce işverenlerince Kuruma verilen 2010/Ekim, Kasım Aralık ve 2011/Ocak, Şubat, Mart aylarına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalaması dikkate alınacaktır. Söz konusu işyerinde;  
2010/Ekim ayında      : 8
2010/Kasım ayında    : 8
2010/Aralık ayında     : 5
2011/Ocak ayında      : 4
2011/Şubat ayında     : 5
2011/Mart ayında       : 5
sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında, (A), (B) ve (C) sigortalılarının bahse konu sigorta prim desteğinden yararlanmasına ilişkin ortalama sigortalı sayısı;
8 + 8 + 5 + 4 + 5 + 5 = 35
35 / 6 = 5,83 = 6 olacaktır. (Bu hesaplama sırasında, küsurat kısmının 0,01 ila 0,49 arasında olması halinde sıfır olarak dikkate alınacaktır.)
Örnek 2- Aynı işyerinde 2011/Haziran ayında, kapsama giren (E) ve (F) sigortalılarının işe alındığı varsayıldığında, (E) ve (F) sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısı, 2010/Aralık ve 2011/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalaması alınmak suretiyle hesaplanacaktır. Söz konusu işyerinde;
2010/Aralık ayında     : 5
2011/Ocak ayında      : 4
2010/Şubat ayında     : 5
2011/ Mart ayında      : 5
2011/Nisan ayında     : 7
2011/Mayıs ayında     : 6
sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında, (E) ve (F) sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısı;
5 + 4 + 5 + 5 + 7 + 6 = 32
32 / 6 = 5,33 = 5 olacaktır.
Örnek 3- Aynı işyerinde 2011/Temmuz ayında, kapsama giren (G), (H) ve (L) sigortalılarının işe alındığı varsayıldığında, (G), (H) ve (L) sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısı, 2011/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalaması alınmak suretiyle hesaplanacaktır. Söz konusu işyerinde;
2011/Ocak ayında      : 4
2010/Şubat ayında     : 5
2011/ Mart ayında      : 5
2011/Nisan ayında     : 7
2011/Mayıs ayında     : 6
2011/Haziran ayında : 6
sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında (G), (H) ve (L) sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısı;
4 + 5 + 5 + 7 + 6 + 6 = 33
34 / 6 = 5,50 = 6 olacaktır.
Bu durumda,
2011/ Nisan ayında işe alınan sigortalılara ilişkin ortalama sigortalı sayısı        : 6
2011/ Haziran ayında işe alınan sigortalılara ilişkin ortalama sigortalı sayısı     : 5
2011/ Temmuz ayında işe alınan sigortalılara ilişkin ortalama sigortalı sayısı    : 6
olacaktır.
1.2- Kapsama giren sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti
Yukarıda belirtilen işyerinde,
2011/Temmuz ayında 8 sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında;
- 2011/Nisan ayında işe alınan (A), (B) ve (C) sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısının 6 olması ve 2011/Temmuz ayında 8 sigortalı çalıştırılması nedeniyle, geçici 10 uncu maddede öngörülen teşvikten, 2011/Temmuz ayında (A), (B) ve (C) sigortalılarının yalnızca ikisinden dolayı,
- 2011/Haziran ayında işe alınan (E) ve (F) sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısının 5 olması ve 2011/Temmuz ayında 8 sigortalı çalıştırılması nedeniyle, geçici 10 uncu maddede öngörülen teşvikten, 2011/Temmuz ayında (E) ve (F) sigortalılarının her ikisinden dolayı,
- 2011/Temmuz ayında işe alınan (G), (H) ve (L) sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısının 6 olması ve 2011/Temmuz ayında 8 sigortalı çalıştırılması nedeniyle, geçici 10 uncu maddede öngörülen teşvikten, 2011/Temmuz ayında (G), (H) ve (L) sigortalılarının yalnızca ikisinden dolayı,
yararlanılabilecektir.
2011/Ağustos ayında 7 sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında;
- 2011/Nisan ayında işe alınan (A), (B) ve (C) sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısının 6 olması ve 2011/Ağustos ayında 7 sigortalı çalıştırılması nedeniyle, geçici 10 uncu maddede öngörülen teşvikten, 2011/Ağustos ayında (A), (B) ve (C) sigortalılarının yalnızca birinden dolayı,
- 2011/Haziran ayında işe alınan (E) ve (F) sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısının 5 olması ve 2011/Ağustos ayında 7 sigortalı çalıştırılması nedeniyle, geçici 10 uncu maddede öngörülen teşvikten, 2011/Ağustos ayında (E) ve (F) sigortalılarının her ikisinden dolayı,
- 2011/Temmuz ayında işe alınan (G), (H) ve (L) sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısının 6 olması ve 2011/Ağustos ayında 7 sigortalı çalıştırılması nedeniyle, geçici 10 uncu maddede öngörülen teşvikten, 2011/Ağustos ayında (G), (H) ve (L) sigortalılarının yalnızca birinden dolayı,
yararlanılabilecektir.
2011/Eylül ayında 6 sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında;
- 2011/Nisan ayında işe alınan (A), (B), (C) sigortalılarına ve 2011/Temmuz ayında işe alınan (G), (H) ve (L) sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısının 6 olması ve 2011/Eylül ayında 6 sigortalı çalıştırılması nedeniyle, geçici 10 uncu maddede öngörülen teşvikten, 2011/Eylül ayında (A), (B), (C), (G), (H) ve (L) sigortalılarından dolayı yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
- 2011/Haziran ayında işe alınan (E) ve (F) sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısının 5 olması ve 2011/Eylül ayında 6 sigortalı çalıştırılması nedeniyle, geçici 10 uncu maddede öngörülen teşvikten, 2011/Eylül ayında (E) ve (F) sigortalılarının yalnızca birinden dolayı yararlanılabilecektir.
2- Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formunu (Ek-10 Belgesi) ve Eki Belgeleri Kuruma Vermekle Yükümlü Olmayan İşverenler
5510 sayılı Kanunun 86 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şarttır. “ hükmüne, 6111 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile Kurumca belirlenen işyerlerinde bu şart aranmaz.”hükmü eklenmiştir.
16/6/2011 tarihli ve 27966 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (d) bendi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103 üncü maddesinin 16 ncı fıkrası 25/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.
Bu bağlamda, 2011/Şubat ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak;
- Genel bütçeye dahil daireler, özel bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüslerin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıkların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,
- Sendikalar,
- Vakıflar,
- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri,
- Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri,
- 50 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerleri,
eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde belirtmeleri halinde, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 nolu ekinde yer alan Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu ve eki belgeleri Kurumumuza vermelerine gerek bulunmamaktadır.
3- 5746 Sayılı Kanun Kapsamına Giren İşletmelerce 4734 Sayılı Kanundan İstisna Olan Alım Ve Yapım İşlerinde Çalıştırılan Sigortalılardan Dolayı 5746 Sayılı Kanunda Öngörülen Teşvikten Yararlanma Şartları
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yapılan değişiklik ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda öngörülen teşvikten yararlanmakta olan işverenler, 1/3/2011 tarihinden itibaren, öncelikle kapsama giren sigortalıların prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlarından dolayı beş puanlıkprim indiriminden yararlanmakta, ardından işveren hissesine isabet eden beş puanlık kısım düşüldükten sonra sigortalıların prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlarından dolayı 5746 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten yararlanmaktadırlar.
Yine bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerinde çalışan sigortalılardan dolayı 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden, ihale konusu işlerde çalışan sigortalılardan dolayı ise 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda öngörülen teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı, 5746 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten yararlanılması mümkün bulunmakta iken, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
Bu itibarla, 5746 sayılı Kanun kapsamına giren işletmelerce, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı yalnızca 5746 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten yararlanılması amacıyla, bahse konu işlerde çalışan sigortalılarını 15746 nolu Kanun numarası seçmek suretiyle düzenleyecekleri aylık prim ve hizmet belgeleri ile Kurumumuza bildirmeleri gerekmektedir.
Sigortalıların 15746 nolu Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri ile Kurumumuza bildirilmesi halinde, yalnızca 5746 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten yararlanılabilecektir. Başka bir ifade ile tahakkuk makbuzunda yalnızca 5746 tahakkuku gösterilecek olup, ayrıca 5510 sayılı Kanun tahakkuku gösterilmeyecektir.
Aylık prim ve hizmet belgelerinin 15746 nolu Kanun numarası seçilmek suretiyle Kurumumuza bildirilebilmesi için işverenlerce 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerinin yapıldığına ilişkin bir dilekçe ve eki sözleşme ile birlikte işyerlerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET