gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AVUKATLARA UYAP SGK SORGULAMA HİZMETİ DURDURULDU

Avukat Portal Bilgi Sistemi'nde sunulan SGK sorgulama hizmetinin durdurulması üzerine Türkiye Barolar Birliği Sosyal Güvenli Kurumuna yazılı başvuruda bulundu.

01 Mayıs 2015 Cuma 11:46
AVUKATLARA UYAP SGK SORGULAMA HİZMETİ DURDURULDU

Avukat haberleri


Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Avukat Portal Bilgi Sistemi içerisinde sunulan SGK Sorgulama hizmeti, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun 35. maddesinde yapılan değişiklik gerekçe gösterilerek Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından durdurulmuş ve bu nedenle SGK sorgulama hizmeti kapatıldı.

Bu gelişme üzerine Birlik Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu aşağıdaki yazı ile SGK'ya başvurdu. Yazıda;

Bilindiği üzere avukatlar, Avukat Portal Bilgi Sistemi içerisinde dosyalarındaki taraflarla ilgili verilere (nüfus kaydı, araç trafik tescil kayıtları gibi) ulaşabilmektedirler. SGK sorgulama hizmeti kapatılana dek avukatlar dosyalarındaki taraflarla ve uyuşmazlıkla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu verilerini de sorgulayabilmedeydi.

Avukatların Avukat Portal Bilgi Sistemi içerisinde tarafların Sosyal Güvenlik Kurumu bilgilerini sorgulama yapmaları icra daireleri aracılığıyla veya icra dairesi aracılığı olmaksızın doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan ayrı ayrı yazışmaları engellemiştir. Bu durum büyük ölçüde gerek alacaklıların alacağının tahsilini hızlandırmış, gerekse borçluların hak kayıplarını engellemiştir.

Avukatların Avukat Portal Bilgi Sistemi içerisinde çeşitli kurumların verilerini sorgulayabilmelerinin yasal dayanağı 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 2. maddesinin üçüncü fıkrası olup buna göre, "Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir. "

Avukatlar, uyuşmazlıkların doğumundan başlayarak, yargılama aşaması ve hakkın teslimine kadar olan süreçte kişileri temsil ederler. Anayasa'nm 36. maddesi uyarınca, "Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir." Avukatların müvekkilleri adına kullandıkları hak ve yetkileri ancak kanunla kısıtlanabilir çünkü adil yargılanma hakkı bir temel hak olup, temel hak ve hürriyetler Anayasa'nm 13. maddesi uyarınca yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.
 

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun 35. maddesine 6552 sayılı Kanun'la eklenen beşinci fıkra hükmü uyarınca, "Kurumca, işverenlerin, sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının, emeklilerin, bunların hak sahipleri ile dul ve yetimlerinin ve Kurumdan aylık alan diğer kişilerin bireysel veri ve hakları, bireysel veri ve haklarından oluşan toplu veri ve hakları ile işletmelerin ticari sırları satılamaz ve paylaşılamaz. Kurum bunların dışında sahip olduğu gayri maddi haklarını Yönetim Kurulunun onayı ile satabilir veya paylaşabilir. Bu fıkranın aksine davrananlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." 5502 sayılı Kanun'un 35. maddesinin 5. fıkrası genel düzenleme olup, avukatların Avukatlık Kanunu'ndan aldıkları hak ve yetkileri ortadan kaldırmamaktadır. Avukat Portal Bilgi Sistemi içerisinde SGK Sorgulama hizmetinin çalışabilmesi için gereğini bilgilerinize ve takdirlerinize sunarız.

Kamudan Haberler


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET