gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BİREYSEL EMEKLİLİKTE ANAPARADAN KESİLEN VERGİNİN İADESİ

6327 sayılı Kanunun geçici 1. maddesine göre, 7.10.2001 tarihinden sonra akdedilmiş bireysel emeklilik ve şahıs sigorta poliçeleriyle ilgili olarak daha önce sistemden ayrılmış olanlar ile 29.8.2012 tarihine kadar sistemden aynlacak olanlara emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan veya yapılacak olan anapara tutarlan dahil ödemeler üzerinden kesilen vergilerin, irat (getiri) tutarına isabet eden tutarı aşan kısmı 29.8.2012 tarihinden itibaren iade edilmeye başlanacak.

17 Temmuz 2012 Salı 09:46

 

BİREYSEL EMEKLİLİKTE ANAPARADAN KESİLEN VERGİNİN İADESİ
Bireysel emeklilik geri ödemelerinde anaparadan da vergi kesilmesi uygulamasına 29.8.2012 tarihinden itibaren son veriliyor. Vergi kesintisi sadece birikimlerin getirisi üzerinden yapılacak. 6327 sayılı Kanunun geçici 1. maddesine göre, 7.10.2001 tarihinden sonra akdedilmiş bireysel emeklilik ve şahıs sigorta poliçeleriyle ilgili olarak daha önce sistemden ayrılmış olanlar ile 29.8.2012 tarihine kadar sistemden aynlacak olanlara emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan veya yapılacak olan anapara tutarlan dahil ödemeler üzerinden kesilen vergilerin, irat (getiri) tutarına isabet eden tutarı aşan kısmı 29.8.2012 tarihinden itibaren iade edilmeye başlanacak.
BAŞVURULAR 31 AĞUSTOSTAN SONRA
ladenin yapılabilmesi için, hak sahiplerince 29.08.2012 ile 29.08.2013 tarihleri arasında vergi kesintisinin yatırıldığı vergi dairesine müracaat edilmesi gerekiyor. İade başvurusunda, ilgili emeklilik şirketi tarafından düzenlenen bireysel emeklilik poliçesinin bir örneği ile düzenlenmiş olan poliçenin başlangıç ve bitiş tarihleri ile yapılan kesintileri gösteren belgelerin bir örneği ibraz edilecek. Ancak vergi dairesine daha önceki tarihlerde yaptıklan başvurularda söz konusu belgeleri teslim etmiş olanların tekrar belge ibraz etmeleri gerekmiyor. Yapılan iade talepleri, başvuruda eksiklik bulunmaması koşuluyla, Vergi Usul Kanununun düzeltme zamanaşımı hükümleri dikkate alınarak yerine getirilecek. Daha önceki bir tarihte ilgili vergi dairesine düzeltme başvurusunda bulunulmuş olması halinde, düzeltme zamanaşımı hükümlerinin uygulanmasında bu başvuru tarihi dikkate alınacak.
DAVA AÇANLARIN DURUMU
Anapara üzerinden yapılan vergi kesintisi nedeniyle dava açmış GÜNÜN SÖZÜ "Adaletsiz davranan adaletsizliğe maruz kalandan daha sefildir." Eflatun olanların, açtıkları davadan vazgeçmesi gerekiyor. Bu nedenle, hak sahipleri tarafından davanın görüldüğü yargı merciine göre Vergi Mahkemesi, Bölge idare Mahkemesi veya Danıştay Başkanlığına başvurularak, söz konusu davadan feragat edilmesi ve feragat edildiğini gösterir şerhli dilekçe örneğinin veya bu belge temin edilemediği takdirde mahkemenin feragat nedeniyle davanın reddine dair vereceği karar örneğinin iade talebiyle birlikte ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekiyor. Açılan davalardan vazgeçilmesi durumunda, idarece de açılmış davalar sürdürülmeyecek ve taraflarca herhangi bir masraf ve vekalet ücreti talep edilmeyecek.

İADE HESABI
iade işlemlerine esas irat tutarı, getirileri dahil bireysel emeklilik şirketleri tarafından ödemeye konu toplam birikim tutanndan, katılımcı tarafından ödenen katkı paylan indirilerek bulunacak. Hesaplanan irat tutanna isabet eden vergi; . On yıl süreyle katkı payı ödemeden aynlanlara yapılan ödemeler için yüzde 15, . On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan aynlanlara yapılan ödemeler için yüzde 10, . Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle aynlanlara yapılan ödemeler için yüzde 5 oranı dikkate alınmak suretiyle tespit edilecek. İrat tutanna isabet eden vergi tutarını aşan, başka bir anlatımla irat hesaplandıktan sonra kalan anapara tutarına isabet eden kesilmiş ve ödenmiş vergi tutarı 29.8.2012 tarihinden itibaren hak sahiplerine iade edilebilecek.
sezgin.ozcan@aksam.com.tr metin.tas@aksam.com.tr AKŞAM

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET