gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇALIŞAN VAZİFE MALULLERİNİN PRİM ÖDEME MEVZUATI

Vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonra çalışanlara yönelik prim ödeme mevzuatına ilişkin SGK açıklama yaptı.

06 Ocak 2014 Pazartesi 21:05
ÇALIŞAN VAZİFE MALULLERİNİN PRİM ÖDEME MEVZUATI

 SGK Vazife Malullüğü duyurusu;

Vazife malullüğü; kamu görevlilerinin, 5434 sayılıT.C. Emekli Sandığı Kanununun 56

ncı maddesinde sayılanların, geçici köykorucularının, sivil görevlilerin, görevlerini yapmakta

iken görevlerinin çeşitli sebep ve tesiriyle veya işyerlerindemeydana gelen kazalar nedeniyle

yürüttükleri görevleri yerine getiremeyecekderecede malul olmaları halinde kendileri,

hayatlarını kaybetmeleri halinde de hak sahiplerihakkında uygulanacak hükümlerin

belirlendiği bir statüdür.

 

Kamu görevlilerinin, 5434 sayılı Kanunun 56 ncımaddesinde sayılanların, geçici köy

korucularının, sivil görevlilerin malul halegelmeleri veya hayatlarını kaybetmelerine neden

olan olay veya kazanın niteliğine, oluşmasına nedenolanların amaçlarına ya da meydana geliş

yeri ve zamanına göre haklarında vazife malullüğühükümleri uygulanmakta olup, vazife

malullüğü de farklı adlar altında; normal vazifemalullüğü, TSK vazife malullüğü, harp

malullüğü, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve AylıkBağlanması Hakkında Kanun kapsamında

vazife malullüğü ve 3713 sayılı Terörle MücadeleKanunu kapsamında vazife malullüğü

şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmadaesas alınan kanun hükümleri uyarınca da

ilgililerin sosyal güvenlikleri sağlanmaktadır.

 

2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan 12/7/2013 tarihli ve 6495

sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde KararnamelerdeDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun

ile vazife malullüğüne dair Kanunlarda değişiklikleryapılarak, aylık bağlandıktan sonra geçen

hizmet sürelerinin ayrıca değerlendirilmesisuretiyle ikinci bir aylık bağlanması imkanı

sağlanmıştır.

 

Bu nedenle, 6495 sayılı Kanun kapsamına girenlerhakkında yapılacak işlemlere esas

olmak üzere ilgililerin sonradan geçenhizmetlerinin ayrıştırılmasını sağlayacak ikinci bir

emeklilik sicil dosyası açılacak dolayısıyla ikincibir emeklilik sicil numarası verilecektir. Bu

kapsamda aylık almakta olup da 5510 sayılı Kanunun4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)

bendine tabi görev yapan veya bu statüde yenigöreve başlayanların kurumunuzca Sigortalı İşe

Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgelerinin internetüzerinden “5510 4/1-c (Devlet Memurları) Tescil

İşlemleri” ekranından tescil işlemleri yapılarakikinci emeklilik sicil numaraları alınacaktır.

Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesininbirinci fıkrasının (c) bendi kapsamında

görev yapan personel hakkında Kurumumuzla yapılanyazışmalar sigortalıların emeklilik sicil

numaraları ile yapıldığından ikincisigortalılıklarına ilişkin yazışmalarda yeni verilen emeklilik

sicil numarasının, daha önce aylık bağlanmış olanhizmetlerine ilişkin yazışmalarda ise ilk

verilen emeklilik sicil numarasının kullanılmasıgerekmektedir.

Diğer taraftan, 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılıKanun hükümleri uygulanarak aylık

bağlanmasını (3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunukapsamında malul sayılanlar) gerektiren

kanunlara göre aylık bağlanan maluller ile 5434sayılı Kanunun 56 ncı ve mülga 64 üncü

maddesi kapsamında aylık bağlanan malullerin,vazife malullüğü aylığı bağlanmasından önce

geçen sigortalılık ve çalışma süreleri malullükaylığı bağlanmasından sonra geçen sigortalılık ve

çalışma sürelerinin tabi olacağı sigortalılık hâliyönünden dikkate alınmayacağından, vazife 

malullüğü aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya başlayanlardanaylık bağlandıktan sonraki

çalışmaları 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihindensonra olanlar hakkında 5510 sayılı Kanun

hükümleri, önce olanlar hakkında ise mülgahükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri

esas alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

 

Buna göre, vazife malullüğü aylığı bağlandıktansonraki çalışmaları;

-5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önceolanların emekli kesenek ve kurum

karşılıklarının mülga hükümleri de dahil 5434sayılı Kanun hükümlerine göre gönderilmeye

devam edilmesi,

-5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonraolanlardan aylık bağlandığı tarihten

önce 5434 sayılı Kanun kapsamında geçen çalışmalarınedeniyle Kanunun geçici 4 üncü

maddesi kapsamında sayılarak emekli kesenek vekurum karşılıkları 5434 sayılı Kanun

hükümlerine göre gönderilenlerin sigortaprimlerinin Ocak 2014 ayından itibaren 5510 sayılı

Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleriesas alınarak tespit edilecek prime esas

kazanç tutarları üzerinden gönderilmesigerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET