gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇALIŞMA BAKANLIĞI VE SGK'DA BEKLENEN KHK TASARISI İLE GELENLER

Tasarıyla Çalışma Bakanlığı Teftiş Başkanlıklarıyla Türkiye İş Kurumu Teftiş Başkanlığı birleşiyor ve çalışma müfettişliği ünvanını alıyor. Sosyal Güvenlik Teftiş Başkanlığı birleşmenin dışında kalıyor. Sosyal Güvenlik Kurumunda yeni 3 genel müdürlük oluşturuluyor. Kurumun üst yöneticileri müşterek kararname dışında Başkan ve Bakan tarafından atanması öngörülüyor.

15 Ekim 2011 Cumartesi 01:00
Çalışma Bakanlığı ve SGK'da Beklenen KHK Tasarısı İle Gelenler

Gizli tutulan Tasarı en sonunda sızdırıldı. Tasarıyla Çalışma Bakanlığı Teftiş Başkanlıklarıyla Türkiye İş Kurumu Teftiş Başkanlığı birleşiyor. Sosyal Güvenlik Teftiş Başkanlığı birleşmenin dışında kalıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumunda yeni 3 genel müdürlük oluşturuluyor. Kurumun üst yöneticileri müşterek kararname dışında Başkan ve Bakan tarafından atanması öngörülüyor

MADDE 61 - a) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış, “Baş İş Müfettişi” ve “Başmüfettiş” kadroları “Çalışma Başmüfettişi” şeklinde, “İş Müfettişi” ve “Müfettiş” kadroları “Çalışma Müfettişi” şeklinde ve “İş Müfettiş Yardımcısı” şeklinde, “Müfettiş Yardımcısı” kadroları “Çalışma Müfettişi Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiş ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

b) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümünde yer alan “Teftiş Kurulu Başkanı” ve “İş Teftiş Kurulu Başkanı” unvanlı kadrolar ile aynı Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne ait bölümleri yürürlükten kaldırılmış ve bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

c) Ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sosyal Güvenlik Kurumuna ait bölümlerinden çıkartılmış, ekli (5) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sosyal Güvenlik Kurumuna ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 38 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 657 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A/11 numaralı bendindeki “Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çalışma Müfettişi Yardımcıları” ibaresi, “Müfettişliğe” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çalışma Müfettişliğine” ibaresi eklenmiş, “İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcıları” ibaresi “İstihdam Uzman Yardımcıları”, “İstihdam ve Meslek Uzmanlığına” ibaresi “İstihdam Uzmanlığına”, 152 nci maddesinin A-Özel Hizmet Tazminatı başlığı altındaki (g) bendinde yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölümün (f) bendine “Çalışma Başmüfettişleri, Çalışma Müfettişleri ve Çalışma Müfettişi Yardımcıları” ibareleri eklenmiş, (h) bendinde yer alan “İstihdam ve Meslek Uzmanları” ibaresi “İstihdam Uzmanları”, (I) Sayılı Cetvelin I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı başlığı altındaki (h) bendinde yer alan “İstihdam ve Meslek Uzmanları” ibaresi “İstihdam Uzmanları” olarak değiştirilmiştir.

b) (I) Sayılı Cetvelin “1-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendinde yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi” ibaresi eklenmiş, (g) bendinde yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri” ibaresi “Çalışma Müfettişleri” şeklinde değiştirilmiştir.

c) (II) Sayılı Cetvelin “2-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” başlıklı bölümünde yer alan “Sosyal Güvenlik İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)” ibaresi “Sosyal Güvenlik İl Müdürü” olarak değiştirilmiş, “Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet birimi)” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye İstihdam Kurumu Daire Başkanları” ibaresi, “Sosyal Güvenlik İl Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çalışma ve İstihdam İl Müdürü” ibaresi eklenmiş, “5-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında” başlıklı bölümünde yer alan “Sosyal Güvenlik İl Müdürü” ibaresi “Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı (Büyükşehir statüsündeki illerde), Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü (Büyükşehir statüsündeki illerde)” olarak değiştirilmiştir.

ç) (IV) Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (5/c) bendine “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı” ibaresi eklenmiş, (8/a) bendindeki “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri” ibaresi “Çalışma Müfettişleri” ibaresi şeklinde değiştirilmiş, (9/a) bendindeki “Sosyal Güvenlik İl Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çalışma ve İstihdam İl Müdürü (Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin)” ibaresi, (9/b) bendindeki “Sosyal Güvenlik İl Müdürleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çalışma ve İstihdam İl Müdürleri, Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcıları (Büyükşehir statüsündeki illerde), Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürleri (Büyükşehir statüsündeki illerde)” ibareleri eklenmiştir.

"c) Ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sosyal Güvenlik Kurumuna ait bölümlerinden çıkartılmış, ekli (5) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sosyal Güvenlik Kurumuna ait bölümüne eklenmiştir"

MADDE 27 - 5502 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, İnsan Kaynakları Daire Başkanı, İnşaat ve Emlak Daire Başkanı, kadrosunda bulunanların kadroları iptal edilerek Bakanlık Müşaviri kadrosuna atanmış sayılırlar. Bu Kanunla ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarının herhangi bir sebeple boşalması halinde kadroları hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu madde gereğince Bakanlık Müşavirliğince atanmış sayılanların eski kadrosuna ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklarını almaya devam ederler, ancak atandıkları yeni kadronun aylık ve malî hakların toplam net tutarı eski kadrolarının aylık ve malî hakları toplam net tutarından yüksek olanlar yeni kadronun aylık ve malî haklarını almaya devam ederler. Bu süreler 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır.”

“GEÇİCİ MADDE 10- Kurumun yeniden yapılandırılması sonrasında yürütülen hizmetlerin aksamaması amacıyla bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren altı ay süreyle diğer mevzuatlardaki hükümlere bakılmaksızın görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar Kurum Başkanının teklifi ilgili Bakanın onayı ile gerçekleştirilir. Bu atamalarda vekâleten görev yapan ve yapmakta olan personelin başarılı olma durumları dikkate alınır. İlk defa alınacak personel de bu fıkrada belirtilen süreyle sınırlı olması kaydıyla alınacak personel sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılmak suretiyle alınır. Sözlü sınav Resmi Gazetede ve Kurumun web sayfasında duyurulur. Bu duyuruda; sınavın yeri, alınacak personel sayısı ve unvanı, aranılacak KPSS puan türü ve asgari puan ve diğer hususlar yer alır. Sözlü sınav Kurum Başkanı tarafından oluşturulacak beş kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Bu sınavda ses kaydı, kamera ve benzeri cihazlara hiçbir kayıt tutulmaz.

MADDE 15 - 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (g) bendinde yer alan “Sosyal Sigortalar Genel Müdürü” ibaresi “Emeklilik İşlemleri Genel Müdürü, Sigorta Primleri Genel Müdürü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 - 5502 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Kurum alacaklarından, tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla olacağı anlaşılanlar ile yapılacak takip sonunda tahsili imkânsız olanların tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkinine karar vermek ve terkin yetkisinin tamamını veya bir kısmını yetki sınırlarını da belirtmek kaydıyla Kurum Başkanına, Genel Müdürlere ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlerine devretmek, prim ve prime ilişkin alacaklar hariç olmak üzere Kurum yararının bulunması halinde; uyuşmazlıkların dava açılmadan veya icra takibi yapılmadan uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, Kurum tarafından veya Kuruma karşı açılan dava veya icra takiplerinin uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, sulhe, kabule, feragate ve kanun yollarına başvurulmamasına karar vermek.”

MADDE 17 - 5502 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü

b) Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

c) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

ç) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

d) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

e) Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

f) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Her bir genel müdürlük bünyesinde, Yönetim Kurulu kararı ile en fazla 8 adet daire başkanlığı kurulabilir.”

MADDE 18 - 5502 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Emeklilik İşleri Genel Müdürlüğü

MADDE 13- Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sosyal güvenlik mevzuatında emeklilik işlemleriyle ilgili verilen görevleri yapmak.

b) Sigortalı ve Hak sahiplerinin gelir ve/veya aylık bağlama işlemlerini yürütmek.

c) Sigortalı hizmet kayıtlarını oluşturmak.

d) Sigortalı ve hak sahiplerine yönelik hizmetlerin ve her türlü iletişimin, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

e) Hizmet borçlanma işlemlerini yapmak.

f) Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlarla ilgili işlemleri yapmak.

g) Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek,

h) Diğer kanunlarda yer alan ve görev alanına giren hususlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

i) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.

j) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

MADDE 19 - 5502 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13/A maddesi eklenmiştir.

“Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

MADDE 13/A- Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kurumun prim ve prime ilişkin diğer alacaklarının tahsilâtını yapmak, tahsil edilemeyen prim ve prime ilişkin diğer alacakları gecikme süresi ve miktarına göre sınıflandırarak takibine öncelik vermek, süresi içerisinde tahsil edilemeyen prim ve prime ilişkin diğer alacaklar ile ilgili olarak borçlular hakkında gerekli idarî ve icraî takibatını yapmak. Bunlardan kaynaklanan davaların kadrolu veya vekâlet akdine dayanılarak çalıştırılacak sözleşmeli avukatlarca, yetkili mercilerde her derecede takip edilmesini, sağlamak üzere Hukuk Müşavirliğine iletilmesini sağlamak.

b) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereği tahsil edilmesi gereken işsizlik sigortası primlerinin tahsil ve takip işlemlerini yapmak.

c) Yönetim Kurulunca gerekli görülen durumlarda, Kurumun süresinde ödenmeyen prim ve prime ilişkin alacakları ile diğer kanunlarla tahsil ve takip yetkisi Kuruma verilen alacakların tahsilât işlemlerini, yapılacak protokoller çerçevesinde kısmen veya tamamen kamu gelirlerinin toplanması ve takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden hizmet almak suretiyle gerçekleştirmek.

ç) Kapsamda olduğu halde tescili yapılmayan sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının ve işyerlerinin işlemlerini re’sen sonuçlandırmak, kayıt dışı çalışmanın önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ve her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü konusunda işbirliği yapmak, projeler oluşturmak, geliştirmek ve uygulamak.

d) Sigortalıları, hak sahiplerini ve işverenleri sosyal güvenlik mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim araçları ile bilgilendirmek.

e) Diğer kanunlarda yer alan ve görev alanına giren hususlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

f) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.

g) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.”

MADDE 20 - 5502 sayılı Kanunun 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 18/A maddesi eklenmiştir.

“Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

MADDE 18/A) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğini sağlamak ve gerekli çalışmaları yapmak,

b)Sosyal Güvenliğe ilişkin konularda uluslararası gelişmeleri izlemek ve çalışmalara katılmak,

c)Kurumun görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve uygulama çalışmalarını yürütmek,

ç)Ülkemizin Uluslararası kuruluşlara üyeliğinden ve usulüne uygun yürürlüğe konmuş çok taraflı sözleşmelerden doğan yükümlülükleri yerine getirmek,

d)Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.”

MADDE 21 - 5502 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Personel Genel Müdürlüğü

b) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü”

MADDE 22 - 5502 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Personel Genel Müdürlüğü

MADDE 24- Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kurumun insan gücü planlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

b) Kurum personelinin kadro, atama, nakil, sicil, disiplin, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

c) Kurum personelinin eğitim planı hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

ç) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.”

MADDE 23 - 5502 sayılı Kanunun 25 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 25- Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği mal ve hizmetlere ilişkin satın alma ve taşınırlara ilişkin satma, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütmek.

b) Taşınırların kayıtlarını tutmak.

c) Kurum sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini plânlamak ve yürütmek.

ç) Taşınmazlara ilişkin her türlü satım, yapma, yaptırma, bakım, onarım ve tadilat işlerini yürütmek.

d) Kurumun ihtiyaç duyduğu hizmet binalarını kiralamak, satın almak, yapmak/yaptırmak veya Kurumun mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binaların devri karşılığında ve/veya kurum bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden, düzenlenen protokol çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile Kurum iştiraklerine doğrudan yaptırmak, iş ve işlemlerini yürütmek.

e) Kurum gayrimenkul ve demirbaşlarını sigorta yapmak, kiraya vermek, işletmek, kamu kurumları arasında taşınmaz ve ayni hak devri ile Kuruma yapılacak gayrimenkul bağış işlemlerinin yürütülmesinde mevzuata yönelik değerlendirmeleri, teknik-ekonomik etütleri ve rantabilite hesaplarını yapmak, izlemek, her aşamada takip etmek ve yürütmek.

f) Kurum gayrimenkul ve demirbaşlarının bakım ve onarım işlerini yürütmek.

g) Kurum iştiraklerine ait gayrimenkullerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, izlemek, denetlemek ve gerekli önlemler hakkında önerilerde bulunmak.

ğ) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.”

MADDE 24 - 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kurum Yönetim Kurulu üyeleri Genel müdür kadrosuna ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları ile özlük, emeklilik ve diğer malî haklarını alırlar.”

MADDE 25 - 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başkan, başkan yardımcısı, genel müdür, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı ataması müşterek kararnameyle, genel müdürlükler ile Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesindeki daire başkanları, I. Hukuk Müşaviri, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı ve sosyal güvenlik il müdürleri Başkanın önerisi üzerine Bakan tarafından, bunların dışında kalan personelin ataması Başkan tarafından yapılır. Genel Müdürlükler ile Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek sayıda daire başkanlığı kurulur.”

MADDE 26 - 5502 sayılı Kanuna ekli (I) Sayılı Cetvelin “Ana Hizmet Birimleri” bölümündeki Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü” ibaresi “Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiş ve aynı bölüme “Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü” ve “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı” ibareleri eklenmiştir. Aynı cetvelin “Yardımcı Hizmet Birimleri” bölümündeki “İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı” ibaresi “İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü”, “Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı” ile “İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı” ibareleri çıkarılmış, “Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.

 

 

                 

 

MADDE 38 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 657 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A/11 numaralı bendindeki “Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çalışma Müfettişi Yardımcıları” ibaresi, “Müfettişliğe” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çalışma Müfettişliğine” ibaresi eklenmiş, “İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcıları” ibaresi “İstihdam Uzman Yardımcıları”, “İstihdam ve Meslek Uzmanlığına” ibaresi “İstihdam Uzmanlığına”, 152 nci maddesinin A-Özel Hizmet Tazminatı başlığı altındaki (g) bendinde yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölümün (f) bendine “Çalışma Başmüfettişleri, Çalışma Müfettişleri ve Çalışma Müfettişi Yardımcıları” ibareleri eklenmiş, (h) bendinde yer alan “İstihdam ve Meslek Uzmanları” ibaresi “İstihdam Uzmanları”, (I) Sayılı Cetvelin I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı başlığı altındaki (h) bendinde yer alan “İstihdam ve Meslek Uzmanları” ibaresi “İstihdam Uzmanları” olarak değiştirilmiştir.

b) (I) Sayılı Cetvelin “1-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendinde yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi” ibaresi eklenmiş, (g) bendinde yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri” ibaresi “Çalışma Müfettişleri” şeklinde değiştirilmiştir.

c) (II) Sayılı Cetvelin “2-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” başlıklı bölümünde yer alan “Sosyal Güvenlik İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)” ibaresi “Sosyal Güvenlik İl Müdürü” olarak değiştirilmiş, “Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet birimi)” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye İstihdam Kurumu Daire Başkanları” ibaresi, “Sosyal Güvenlik İl Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çalışma ve İstihdam İl Müdürü” ibaresi eklenmiş, “5-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında” başlıklı bölümünde yer alan “Sosyal Güvenlik İl Müdürü” ibaresi “Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı (Büyükşehir statüsündeki illerde), Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü (Büyükşehir statüsündeki illerde)” olarak değiştirilmiştir.

ç) (IV) Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (5/c) bendine “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı” ibaresi eklenmiş, (8/a) bendindeki “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri” ibaresi “Çalışma Müfettişleri” ibaresi şeklinde değiştirilmiş, (9/a) bendindeki “Sosyal Güvenlik İl Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çalışma ve İstihdam İl Müdürü (Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin)” ibaresi, (9/b) bendindeki “Sosyal Güvenlik İl Müdürleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çalışma ve İstihdam İl Müdürleri, Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcıları (Büyükşehir statüsündeki illerde), Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürleri (Büyükşehir statüsündeki illerde)” ibareleri eklenmiştir.       

 

 

 

"c) Ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sosyal Güvenlik Kurumuna ait bölümlerinden çıkartılmış, ekli (5) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sosyal Güvenlik Kurumuna ait bölümüne eklenmiştir"

Sn. sosgüd c fıkrasında anlatılan husus nedir açıklayabilir misiniz? Malum taslak yok bizde..SGK ile ilgili olan...

Buarada, editörlerden ricam şu düzeysiz atışmaları yapanlara Allah rızası için bi müdahale edin artık... 

 

MADDE 27 - 5502 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, İnsan Kaynakları Daire Başkanı, İnşaat ve Emlak Daire Başkanı, kadrosunda bulunanların kadroları iptal edilerek Bakanlık Müşaviri kadrosuna atanmış sayılırlar. Bu Kanunla ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarının herhangi bir sebeple boşalması halinde kadroları hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu madde gereğince Bakanlık Müşavirliğince atanmış sayılanların eski kadrosuna ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklarını almaya devam ederler, ancak atandıkları yeni kadronun aylık ve malî hakların toplam net tutarı eski kadrolarının aylık ve malî hakları toplam net tutarından yüksek olanlar yeni kadronun aylık ve malî haklarını almaya devam ederler. Bu süreler 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır.”

“GEÇİCİ MADDE 10- Kurumun yeniden yapılandırılması sonrasında yürütülen hizmetlerin aksamaması amacıyla bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren altı ay süreyle diğer mevzuatlardaki hükümlere bakılmaksızın görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar Kurum Başkanının teklifi ilgili Bakanın onayı ile gerçekleştirilir. Bu atamalarda vekâleten görev yapan ve yapmakta olan personelin başarılı olma durumları dikkate alınır. İlk defa alınacak personel de bu fıkrada belirtilen süreyle sınırlı olması kaydıyla alınacak personel sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılmak suretiyle alınır. Sözlü sınav Resmi Gazetede ve Kurumun web sayfasında duyurulur. Bu duyuruda; sınavın yeri, alınacak personel sayısı ve unvanı, aranılacak KPSS puan türü ve asgari puan ve diğer hususlar yer alır. Sözlü sınav Kurum Başkanı tarafından oluşturulacak beş kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Bu sınavda ses kaydı, kamera ve benzeri cihazlara hiçbir kayıt tutulmaz.    

 

MADDE 15 - 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (g) bendinde yer alan “Sosyal Sigortalar Genel Müdürü” ibaresi “Emeklilik İşlemleri Genel Müdürü, Sigorta Primleri Genel Müdürü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 - 5502 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Kurum alacaklarından, tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla olacağı anlaşılanlar ile yapılacak takip sonunda tahsili imkânsız olanların tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkinine karar vermek ve terkin yetkisinin tamamını veya bir kısmını yetki sınırlarını da belirtmek kaydıyla Kurum Başkanına, Genel Müdürlere ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlerine devretmek, prim ve prime ilişkin alacaklar hariç olmak üzere Kurum yararının bulunması halinde; uyuşmazlıkların dava açılmadan veya icra takibi yapılmadan uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, Kurum tarafından veya Kuruma karşı açılan dava veya icra takiplerinin uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, sulhe, kabule, feragate ve kanun yollarına başvurulmamasına karar vermek.”

MADDE 17 - 5502 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü

b) Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

c) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

ç) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

d) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

e) Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

f) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Her bir genel müdürlük bünyesinde, Yönetim Kurulu kararı ile en fazla 8 adet daire başkanlığı kurulabilir.”

MADDE 18 - 5502 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Emeklilik İşleri Genel Müdürlüğü

MADDE 13- Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sosyal güvenlik mevzuatında emeklilik işlemleriyle ilgili verilen görevleri yapmak.

b) Sigortalı ve Hak sahiplerinin gelir ve/veya aylık bağlama işlemlerini yürütmek.

c) Sigortalı hizmet kayıtlarını oluşturmak.

d) Sigortalı ve hak sahiplerine yönelik hizmetlerin ve her türlü iletişimin, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

e) Hizmet borçlanma işlemlerini yapmak.

f) Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlarla ilgili işlemleri yapmak.

g) Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek,

h) Diğer kanunlarda yer alan ve görev alanına giren hususlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

i) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.

j) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

MADDE 19 - 5502 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13/A maddesi eklenmiştir.

“Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

MADDE 13/A- Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kurumun prim ve prime ilişkin diğer alacaklarının tahsilâtını yapmak, tahsil edilemeyen prim ve prime ilişkin diğer alacakları gecikme süresi ve miktarına göre sınıflandırarak takibine öncelik vermek, süresi içerisinde tahsil edilemeyen prim ve prime ilişkin diğer alacaklar ile ilgili olarak borçlular hakkında gerekli idarî ve icraî takibatını yapmak. Bunlardan kaynaklanan davaların kadrolu veya vekâlet akdine dayanılarak çalıştırılacak sözleşmeli avukatlarca, yetkili mercilerde her derecede takip edilmesini, sağlamak üzere Hukuk Müşavirliğine iletilmesini sağlamak.

b) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereği tahsil edilmesi gereken işsizlik sigortası primlerinin tahsil ve takip işlemlerini yapmak.

c) Yönetim Kurulunca gerekli görülen durumlarda, Kurumun süresinde ödenmeyen prim ve prime ilişkin alacakları ile diğer kanunlarla tahsil ve takip yetkisi Kuruma verilen alacakların tahsilât işlemlerini, yapılacak protokoller çerçevesinde kısmen veya tamamen kamu gelirlerinin toplanması ve takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden hizmet almak suretiyle gerçekleştirmek.

ç) Kapsamda olduğu halde tescili yapılmayan sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının ve işyerlerinin işlemlerini re’sen sonuçlandırmak, kayıt dışı çalışmanın önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ve her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü konusunda işbirliği yapmak, projeler oluşturmak, geliştirmek ve uygulamak.

d) Sigortalıları, hak sahiplerini ve işverenleri sosyal güvenlik mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim araçları ile bilgilendirmek.

e) Diğer kanunlarda yer alan ve görev alanına giren hususlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

f) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.

g) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.”

MADDE 20 - 5502 sayılı Kanunun 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 18/A maddesi eklenmiştir.

“Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

MADDE 18/A) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğini sağlamak ve gerekli çalışmaları yapmak,

b)Sosyal Güvenliğe ilişkin konularda uluslararası gelişmeleri izlemek ve çalışmalara katılmak,

c)Kurumun görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve uygulama çalışmalarını yürütmek,

ç)Ülkemizin Uluslararası kuruluşlara üyeliğinden ve usulüne uygun yürürlüğe konmuş çok taraflı sözleşmelerden doğan yükümlülükleri yerine getirmek,

d)Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.”

MADDE 21 - 5502 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Personel Genel Müdürlüğü

b) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü”

MADDE 22 - 5502 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Personel Genel Müdürlüğü

MADDE 24- Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kurumun insan gücü planlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

b) Kurum personelinin kadro, atama, nakil, sicil, disiplin, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

c) Kurum personelinin eğitim planı hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

ç) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.”

MADDE 23 - 5502 sayılı Kanunun 25 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 25- Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği mal ve hizmetlere ilişkin satın alma ve taşınırlara ilişkin satma, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütmek.

b) Taşınırların kayıtlarını tutmak.

c) Kurum sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini plânlamak ve yürütmek.

ç) Taşınmazlara ilişkin her türlü satım, yapma, yaptırma, bakım, onarım ve tadilat işlerini yürütmek.

d) Kurumun ihtiyaç duyduğu hizmet binalarını kiralamak, satın almak, yapmak/yaptırmak veya Kurumun mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binaların devri karşılığında ve/veya kurum bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden, düzenlenen protokol çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile Kurum iştiraklerine doğrudan yaptırmak, iş ve işlemlerini yürütmek.

e) Kurum gayrimenkul ve demirbaşlarını sigorta yapmak, kiraya vermek, işletmek, kamu kurumları arasında taşınmaz ve ayni hak devri ile Kuruma yapılacak gayrimenkul bağış işlemlerinin yürütülmesinde mevzuata yönelik değerlendirmeleri, teknik-ekonomik etütleri ve rantabilite hesaplarını yapmak, izlemek, her aşamada takip etmek ve yürütmek.

f) Kurum gayrimenkul ve demirbaşlarının bakım ve onarım işlerini yürütmek.

g) Kurum iştiraklerine ait gayrimenkullerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, izlemek, denetlemek ve gerekli önlemler hakkında önerilerde bulunmak.

ğ) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.”

MADDE 24 - 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kurum Yönetim Kurulu üyeleri Genel müdür kadrosuna ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları ile özlük, emeklilik ve diğer malî haklarını alırlar.”

MADDE 25 - 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başkan, başkan yardımcısı, genel müdür, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı ataması müşterek kararnameyle, genel müdürlükler ile Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesindeki daire başkanları, I. Hukuk Müşaviri, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı ve sosyal güvenlik il müdürleri Başkanın önerisi üzerine Bakan tarafından, bunların dışında kalan personelin ataması Başkan tarafından yapılır. Genel Müdürlükler ile Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek sayıda daire başkanlığı kurulur.”

MADDE 26 - 5502 sayılı Kanuna ekli (I) Sayılı Cetvelin “Ana Hizmet Birimleri” bölümündeki Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü” ibaresi “Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiş ve aynı bölüme “Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü” ve “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı” ibareleri eklenmiştir. Aynı cetvelin “Yardımcı Hizmet Birimleri” bölümündeki “İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı” ibaresi “İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü”, “Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı” ile “İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı” ibareleri çıkarılmış, “Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.      

 Kaynak: memurlarnet forum

 

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET