gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DUBLE EMEKLİLİK ŞARTLARI SİGORTABİLDİRİM VE PRİM ÖDEME USUL VE ESASLARI

6111 sayılı Kanun ile getirilen aynı anda birden fazla satatüde 4/b(Bağ-Kur) ve 4/a(SSK) çalışamsı bulunan sigortalılar primlerini ödemeleri veya iki statüden birini tercih ederek emekli olabilecekler. Bu uygulamada önemli değişiklikler öngörülmektedir. Zira bu güne kadar sigortalılığın tekliği ilkesi gereği 4/a veya 4/b'den birisi üzerinden sigortalılık sürmekte ve prim ödenmekteydi. Şimdi ise sigortalılara aynı anda ikisi üzerinden prim ödeyerek emekli aylıklarını arttırabilme şansı verilemktedir. Ancak gerçek yaşamda sigortalıların çok ta tercih etmeyeceğini düşündüğümüz uygulama sigorta bildiriminde de değişiklik getirmektedir. Mali müşavir, personel ve insan kaynakları birimlerinin çok iyi izlemesi gereken düzenleme beraberinde bazı sorunları da getirecektir. Şimdileik sadece 2011/36 sayılı Genelge ile getirilen iş ve işlemler aşağıda bulunmaktadır. www. kamudanhaberler.com

15 Mayıs 2011 Pazar 12:42
Duble Emeklilik Şartları SigortaBildirim ve Prim Ödeme Usul ve Esasları

 
Birden Fazla Sigortalılık Statülerine Tabi Çalışmalarda Hizmetlerin
Değerlendirilmesi
 
Kanunun sigortalılık hallerinin birleşmesine ilişkin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası
6111 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile 1/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere
değiştirilmiş, ayrıca 6111 sayılı Kanunla Kanuna eklenen geçici 33 üncü madde ile 53 üncü
maddenin birinci fıkrasında yapılan değişikliklerin 1/3/2011 tarihinden önceki süreler için
uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Öte yandan, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden
dolayı 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak
bildirilemeyeceklerinden bu durumdaki sigortalılar 1/3/2011 tarihinden önce olduğu gibi bu
tarihten sonra da kendi işyerlerinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre
sigortalı olamayacaklardır. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentlerine tabi olarak birden fazla statüde aynı anda çalışılması halinde aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.
 
1/3/2011 tarihinden itibaren birden fazla sigortalılık statüsüne tabi
çalışmalarda hizmetlerin değerlendirilmesi
 
Sigortalılığı 1/3/2011 tarihinden sonra başlayanların hizmetlerinin çakışması
 
Kanunun 53 üncü maddesi ile 1/3/2011 tarihinden itibaren sigortalıların 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde çalışmaları halinde öncelikle (c)
bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde
çalışmaları halinde ise (a) bendi kapsamındaki sigortalılıkları geçerli sayılacaktır. (b) bendi
kapsamındaki sigortalılık (a) bendine tabi çalışmanın başladığı tarihten bir gün önce sona
erdirilecektir.
 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların 1/3/2011
tarihinden itibaren (a) bendi kapsamında çalışmaya başlamaları halinde e-Sigortalı yoluyla
Kuruma verilen sigortalı işe giriş bildirgelerinde “5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılığınız sona erdirilmiştir. 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (b) bendine tabi ayrıca prim ödemeye devam etmek istiyor iseniz sosyal güvenlik il
müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeniz gerekmektedir” uyarısı verilecek,
bu kayıtlar otomatik olarak “(4/b) Tescil Programının” terk işlemleri menüsünden (01) terk
kodu sigorta türünde “53 üncü maddeye göre sonlandırma” ile sona erdirilecektir.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışması sona erenlerin
(b) bendi kapsamındaki çalışmalarının devam etmesi halinde ise (a) bendine tabi çalışmasının
sona erdiği tarihten bir gün sonra (b) bendine tabi sigortalılıkları başlatılacaktır.
 
Örnek 1- 25/5/2011 tarihinde vergi mükellefiyeti nedeniyle 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (b) bendine tabi sigortalı olan ve sigortalılığı devam etmekte iken 18/8/2011
tarihinde işveren yanında hizmet akdine tabi çalışmaya başlayan sigortalının (b) bendi
kapsamındaki sigortalılığı 17/8/2011 tarihi itibariyle sona erdirilerek, 18/8/2011 tarihi itibariyle (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.
 
Örnek 2- 2/3/2012 tarihinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi
çalışmaya başlayan sigortalı bu kapsamdaki sigortalılığı devam etmekte iken 21/11/2014
tarihinde vergi mükellefi olmuştur. Bu durumda (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı (a) bendi
kapsamındaki sigortalılığı sona ermediği sürece başlatılmayacaktır.
 
Örnek 3- Örnek 2’deki sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi
sigortalılığının 12/5/2015 tarihinde sona ermesi ve vergi mükellefiyetinin devam etmesi
halinde (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı 13/5/2015 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
 
Sigortalılığı 1/3/2011 tarihinden önce başlayanların 1/3/2011 tarihinden
sonra hizmetlerinin çakışması
 
1/3/2011 tarihinden önce Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi
çalışması bulunan sigortalıların 1/3/2011 tarihinden sonra (a) bendine tabi çalışmaları halinde
önce başlayan sigortalılık statüsüne göre işlem yapılmayacak, (b) bendi kapsamındaki
sigortalılığı “6.1.1” bölümünde belirtildiği şekilde sona erdirilecektir.
 
Örnek 1- 20/5/2009 tarihinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında
sigortalılığı devam etmekte iken 12/12/2011 tarihinden itibaren (a) bendi kapsamında
çalışmaya başlayan sigortalının, (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı 11/12/2011 tarihi
itibariyle sona erdirilecektir.
 
Örnek 2- 3/9/2009 tarihinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4)
numaralı alt bendine tabi sigortalılığı devam etmekte iken 25/7/2011 tarihinden itibaren (a)
bendine tabi çalışması başlayan sigortalının tarım sigortalılığı 24/7/2011 tarihinde sona
erdirilecektir
 
Sigortalılığı 1/3/2011 tarihinden önce başlayanların 1/3/2011 tarihinden önce hizmetlerin çakışması
1/3/2011 tarihi itibariyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)
bendine tabi çalışmaları devam eden sigortalıların 6111 sayılı Kanunla Kanuna eklenen geçici
33 üncü madde uyarınca hangi sigortalılık statüsünün önce başladığına bakılmaksızın (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı 28/2/2011 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.
 
Örnek -11/11/2008 tarihinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında
başlayan sigortalılığı devam etmekte iken 11/12/2009 tarihinden itibaren (a) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalının 28/2/2011 tarihi itibariyle (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı sona erdirilecek, 1/3/2011 tarihi itibariyle (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı devam ettirilecektir.
 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi
çalışması bulunanların aynı anda her iki statüde de prim ödemeleri halinde hizmetlerin
değerlendirilmesi
 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendine tabi sigortalılığın
çakışması nedeniyle (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar 1/3/2011 tarihinden
sonra yazılı talepte bulunmak ve 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, (b) bendi kapsamındaki çalışmasından
dolayı talep tarihinden itibaren (b) bendi içinde prim ödeyebileceklerdir. Ancak, (a) ve (b)
bendi için ödenecek primlerin toplamı prime esas kazancın üst sınırından fazla olamayacaktır.
Sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlardan (b) bendi kapsamında prim ödemek isteyenler iş
kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile
uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilecektir.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi sigortalılık
halleri çakışanlardan (b) bendi kapsamında ayrıca prim ödemek için talepte bulunanlara, (b)
bendi statüsünde iş kazası ve meslek hastalıkları yönünden Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen yardımlar yapılacaktır. Bu yardımların yapılmasında (b) bendi statüsünde ödenen primler esas alınacaktır.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ödenecek primler
uzun vadeli sigorta kolları yönünden 26 ncı, 28 inci ve 32 nci maddelerinin birinci fıkralarının
uygulanmasında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi hizmetlerle birlikte dikkate alınacaktır. Ancak, hizmetin değerlendirilmesinde ay 30 günü, prime esas kazançlar ise Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenen azami kazancı geçemeyecektir. Bu sigortalılara kısa vadeli sigorta kollarından Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hastalık ve analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesinde de sigortalılık statüsü 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi olarak değerlendirilecektir.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi sigortalılıkları
çakışanlardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas
alınmakla beraber 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki çalışmalarından
dolayı prim ödeyenlerin ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar (b) bendi kapsamındaki
primlerini ödememeleri halinde o aya ait primin ödeme imkanı ortadan kalkacağından, söz
konusu ay için hesaplanacak (a) bendi kapsamında prime esas kazanca dahil edilmeyecek
ayrıca o ayda iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına tutulması halinde iş kazası ve
meslek hastalığı hükümlerinde de yararlandırılmayacaktır.
 
Örnek 1- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılığı devam
ederken 27/5/2011 tarihinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
çalışmaya başlayan ve prime esas kazanç alt sınırı üzerinden prim ödenen sigortalının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı 26/5/2011 tarihinde sona erdirilmiştir. Sigortalı 17/7/2011 tarihinde
aynı zamanda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında da alt sınır üzerinden
prim ödeyeceğine ilişkin talepte bulunmuş olup sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki hizmetleri aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilecektir.
 
Bu sigortalının 2011 yılı Mayıs ayı gün sayısı (4/a + 4/b = 26 + 5 = 31) 30 gün olarak,
prime esas kazancı ise (690,30 + 132,75) 823,05 olarak dikkate alınacaktır.
17/7/2011 tarihinden itibaren esas alınmayan sigortalılık statüsünde ödenen 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sürelere ait prime esas kazançları uzun
vade yönünden malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanması ile yaşlılık ve ölüm toptan
ödemesinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki hizmetlere ilave
edilerek değerlendirilecek (2011 yılı Temmuz ayı 837,00 + 418,50 = 1.255,50), gün sayısı ise
30 gün olacaktır.
 
Sigortalının 15/8/2011 tarihinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamında iş kazası geçirmesi halinde sigortalıya ödenecek geçici iş görmezlik ödeneği ile
meslekte kazanma gücünü % 20 oranında kaybettiğinin tespit edilmesi durumda bağlanacak
sürekli iş göremezlik geliri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi statüsünde ödenen
kazançlar esas alınarak değerlendirilecek, yardımlar da 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b)
bendi statüsünden yapılacaktır.
Bu şekilde çalışmaya devam eden sigortalı 12/9/2011 tarihinde 5 gün hastalık sigortası
yönünden rapor almıştır. Sigortalının 5 günlük geçici iş göremezlik ödeneği 4 üncü maddenin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ödenecek, 2011 yılı Eylül ayı prime esas kazancı
(697,50 + 837,00) 1.534,50, gün sayısı 25 olacaktır.
 
Örnek 2- Örnek 1’deki sigortalının 15/8/2011 tarihinde 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında iş kazası geçirmesi halinde, sigortalıya ödenecek geçici iş
göremezlik ödeneği ile meslekte kazanma gücünü % 20 oranında kaybetmesi halinde
bağlanacak sürekli iş göremezlik geliri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi statüsünde ödenen kazançlar esas alınarak değerlendirilecek ve yardımlar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılacaktır.
 
Örnek 3- Örnek 1’deki sigortalının 12/12/2011 tarihinde 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında iş kazası geçirdiği 1/2/2012 tarihinde tespit edilmiştir. Ancak,
sigortalı 2011 yılı Aralık ayı primini 2012 yılı Ocak ayı sonuna kadar ödemediğinden 4 üncü  maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı geçerli sayılmayacak, sigortalı iş kazası ve meslek hastalığı hükümlerinden yararlanamayacaktır.
Örnek 4- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendine göre sigortalılığının
çakışması nedeniyle 15/9/2011 tarihinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) kapsamında
sigortalılığı durdurulan ve bu bent kapsamındaki sigortalılığının devam etmesi yönünde talepte bulunmayan sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki
sigortalılığı 21/12/2012 tarihinde sona ermiştir. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamında sigortalılığı devam eden sigortalının bu bent kapsamındaki sigortalılığı 22/12/2012 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
 
Kısmi süreli olarak 30 günden az çalışılan sürelerde hizmetlerin çakışması
4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesiyle, ev hizmetlerinden 30 günden az
veya puantaj kaydıyla çalışıp eksik gün nedeni 06 (Kısmi istihdam), 07 (Puantaj kayıtları) ve
17 (Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) olan sigortalıların aynı zamanda Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan sigortalılık hallerinin bulunması durumunda,
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılığı sona ermedikçe ay
içerisinde eksik kalan günlerinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında
sigortalı sayılmayacaklardır. Ay içerisinde eksik kalan süreleri için isteğe bağlı sigortaya
müracaat edebilecekleri gibi 41 inci maddenin (i) bendi kapsamında borçlanabileceklerdir. Bu
şekilde kazanılan süreler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık
süresi olarak değerlendirilecektir. Ancak, kısmi süreli çalışması nedeniyle (a) bendi
kapsamında sigortalı sayılanların devam eden (b) bendi kapsamındaki çalışması nedeniyle de
prim ödemek istenmesi durumunda (b) bendi kapsamında 30 gün üzerinden prim tahakkuk
ettirilecektir.
 
Örnek 5- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi çalışan ve prime esas
kazancın üst sınırı üzerinden ödeme yapan sigortalı 11/4/2011 tarihinde 4 üncü maddenin
birinci fıkrasının (a) kapsamında her ay 20 gün süreyle kısmi süreli olarak çalışmaya başlamış, primleri alt sınırı üzerinden ödenmiştir. Sigortalı 22/4/2011 tarihinde aynı zamanda prime esas kazancın üst sınırı üzerinden 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) kapsamında da prim ödeyeceğine ilişkin talepte bulunmuş olup sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki hizmetleri aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilecektir.
 
Bu sigortalının 2011 yılı Nisan ayı gün sayısı (10 + 20) 30 gün olarak, prime esas
kazancı ise (1.725,80 + 531,00 + 1.553,72) 3.810,52 olarak dikkate alınacaktır. Sigortalı Mayıs ayından itibaren her ay 20 gün kısmi süreli olarak çalıştığından 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki gün sayısı 20 gün olarak dikkate alınacaktır. Yatırılan tutar üst sınırı geçse dahi prime esas kazançlar tabloda belirtildiği şekilde dikkate alınacaktır.
 
Kanunun 67 nci maddesine 6111 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle eklenen beşinci
fıkrasında 25/2/2011 tarihinden itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamındaki sigortalıların 4857 sayılı İş Kanununun 56 ncı ve 74 üncü maddeleri ile
diğer iş kanunlarına göre ücretsiz izin sayılan süreler haricinde ayrıca bir takvim yılı içerisinde toplam bir ayı aşmayan ve işverenlerince belgelendirilen ücretsiz izin sürelerinde genel sağlık sigortalılıklarının devam edeceği hüküm altına alındığından, bu durumdaki sigortalılara 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında gün bildirilmeyeceğinden 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yatırılan primler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında günsüz prime esas kazanç olarak dikkate alınacaktır.
 
Örnek 6- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi çalışan ve prime esas
kazancın alt sınırı üzerinden ödeme yapan sigortalı 4/7/2011 tarihinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlamıştır. Sigortalı 2/8/2011 tarihinde aynı zamanda prime esas kazancın alt sınırı üzerinden 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında da prim ödeyeceğine ilişkin talepte bulunmuş, 2011 yılı Eylül ayında puantaj kaydı nedeniyle 25 gün çalışmış, Kasım ayında bir aylık ücretsiz izin almış, Aralık ayında (a) bendi kapsamındaki çalışmasına geri dönmüştür. Sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki hizmetleri aşağıda belirtildiği şekilde
değerlendirilecektir.
 
5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi ile 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılık statülerinin çakışması
6111 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(g) bendine “Bu bent kapsamında yurt dışındaki işyerlerinde çalışan sigortalıların, bu sürede
ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalılık sayılır” cümlesi eklenmiştir. Söz konusu hüküm uyarınca bu kapsamda sigortalı sayılanların isteğe bağlı olarak ödenen primleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sayılacak ancak, bu şekilde prim ödeyen sigortalıların 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlamaları halinde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılıkları ile isteğe bağlı sigortalılıkları sona erdirilecektir.
 
Örnek- 1/5/2011 tarihinde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında
sigortalı olan 12/5/2011 tarihinde de isteğe bağlı sigortalı olmak için müracaat eden sigortalı,
26/6/2011 tarihinde limited şirket ortağı olmuştur. Bu sigortalının 5 inci maddenin birinci
fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılığı ile isteğe bağlı sigortalılığı 25/6/2011 tarihi
itibariyle sona erdirilecektir.
 
Hizmet çakışmalarında sosyal güvenlik destek primi uygulaması
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi hizmet çakışmalarında
sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılar hakkında 1/3/2011 tarihinden itibaren (a) bendi kapsamındaki sigortalılık esas alınarak işlem yapılacaktır.
 
Örnek- 1/3/2003 tarihinden itibaren 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamında yaşlılık aylığı alan sigortalının esnaf sigortalılığının devam etmesi nedeniyle
aylığından sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Sigortalının 3/6/2011 tarihinde 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlaması nedeniyle aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisi 2/6/2011 tarihi itibariyle kaldırılacaktır.
 
Kanunun ek 5 inci madde ile ek 6 ncı madde kapsamındaki hizmetlerin
çakışması
 
6111 sayılı Kanunla Kanuna eklenen ek 5 inci madde ile ek 6 ncı maddelerde
sigortalılık talep ile başlamakta, sigortalıların 4 üncü madde kapsamında çalışmamaları halinde bu sigortalılıkları devam etmekte, talepleri halinde ise sona ermektedir. Bu durumda ek 5 inci madde kapsamında sigortalılığı devam ederken ek 6 ncı madde kapsamında talepte bulunan ya da ek 6 ncı madde kapsamında sigortalılığı devam ederken ek 5 inci madde kapsamında talepte bulunan sigortalıların önce başlayan sigortalılıkları sona ermeden diğer kapsamdaki sigortalılığı başlatılmayacaktır.
 
1/10/2008-1/3/2011 tarihleri arasında birden fazla sigortalılık statülerine tabi
çakışmalarda hizmetlerin değerlendirilmesi
 
6111 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle Kanuna eklenen geçici 33 üncü maddeyle, 53
üncü maddenin birinci fıkrasında 1/3/2011 tarihi itibarıyla yapılan değişikliklerin bu tarihten
önceki işlemler için uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu hüküm gereğince 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki hizmet çakışmalarının 1/10/2008- 28/2/2011 tarihleri arasında olması halinde 5/3/2009 tarihli ve 2009/37 sayılı Genelge gereğince, 1/10/2008 tarihinden önceki sürelerde çakışma olması halinde ise hizmetlerin değerlendirilmesinde devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunun 9/2/1993 tarihli ve 16-60 Ek Genelgesi, devredilen Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün 6/8/1993 tarihli ve 1993-1 sayılı Talimatı ve 18/9/1998 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesiyle Bu Kurumlar Arasında Diğer İşlemlere İlişkin Protokol gereğince işlem yapılmaya devam edilecektir. Bahsedilen tarihlerde sosyal güvenlik destek primine tabi çakışmalar için de aynı şekilde işlem yapılacaktır.
 
1/10/2008-1/3/2011 tarihleri arasında 23/12/2009 tarihli ve 2009/155 sayılı Genelge ile
4857 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde işverenlerin işçilerin gidiş ve dönüşlerinde yolda
geçecek süreleri karşılamak üzere toplam dört güne kadar verdikleri ücretsiz izin ile 74 üncü
maddesinde kadın işçiye onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar verilen ücretsiz izinler dışında kalan sürelerde Kanun kapsamındaki sigortalılık niteliği yitirilmiş sayıldığından ücretsiz yol ve analık izin süresi dışındaki ücretsiz izin süreleri bulunanların bu sürelerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaları halinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılıkları sona erdirilecektir.

www. kamudanhaberler.com
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET