gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ECZANELERİN SGK İLE YENİ SÖZLEŞMESİ

SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan Protokol gereği eczaneler sözleşmelerini 02/05/2016 tarihine kadar yenilemesi gerekmektedir.

11 Nisan 2016 Pazartesi 16:00
ECZANELERİN SGK İLE YENİ SÖZLEŞMESİ

SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” 01/04/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

SGK ile sözleşmeli eczanelerin sözleşmelerini 02/05/2016 tarihine kadar yenilemesi gerekmektedir.

Sarı olan kısım yeni  eklenenlerdir. 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN

PROTOKOL

 

1.TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR

 

1.1.Taraflar

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliğidir.

 

1.2.   Konu

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık hizmetlerinin finansmanı sağlanan ve bu Protokolün (2) numaralı maddesinde belirtilen kişilere, serbest eczanelerden ilaç ve provizyon sisteminde yer alan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin usul ve esaslar ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

1.3.   Dayanak

Bu Protokol; 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi, 5502 sayılı Kanun ile 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncu maddesinin (j) fıkrası hükümleri gereğince düzenlenmiştir.

 

1.4.   Tanımlar

1.4.1.Bu Protokolde geçen;

1.4.2.Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

Kurum taşra teşkilatı: Kurumla sözleşmeli eczanenin reçetelerini teslim ettiği ve Kurum tarafından web sayfasında duyurulan birimi,

1.4.3.TEB: 6643 sayılı Kanunla kurulan Türk Eczacıları Birliğini,

1.4.4.Eczacı: 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde tarif edilen eczane sahibi ve/veya mesul müdürü,

1.4.5.Eczane: 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren serbest eczaneyi,

1.4.6.Hasta: Kurum tarafından sağlık hizmetlerinin finansmanı sağlanan ve (2) numaralı maddede belirtilen kişileri,

1.4.7.Mevzuat: Kanun,tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge, yönerge, genel yazı, usul ve esasları ve diğer yasal mevzuatı,

1.4.8.SUT: Protokolün geçerli olduğu dönemde yürürlükte bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ile Ek Tebliğleri,

1.4.9.A grubu reçete: Yatan hasta reçetelerini (günübirlik tedavi reçeteleri de dahil) ve sağlık raporu ile temin edilen ilaç/ilaçları içeren reçeteleri,

1.4.10.B grubu reçete: Kurum mevzuatına göre ayrı fatura edilmesine ilişkin düzenleme olmayan veya içeriğinde herhangi bir raporlu ilaç bulundurmayan ayaktan hasta reçetelerini(A ve C grubu dışında kalan reçeteler)

1.4.11.C grubu reçete: Kurum mevzuatına göre ayrı fatura edilmesine ilişkin düzenleme olan reçeteler ile bu Protokol ekinde (EK-4) yer alan reçeteleri,

1.4.12.Fatura dönemi: Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, eczane tarafından her ayın birinci ve sonuncu günü dâhil olmak üzere verilen hizmetleri kapsayan dönemi,

1.4.13.Ödeme Genelgesi: Kurum tarafından yayımlanan "Fatura Bedellerinin Ödenmesi"
konulu genelgeyi,

1.4.14.İlaç Takip Sistemi (İTS): İlaç dış ambalajlarında yer alan karekodlar üzerinden, ilaçların kayıtlarının tutulduğu ve takibinin yapıldığı sistemi,

İfade eder.

 

2.PROTOKOLE GÖRE HİZMET ALACAK KİŞİLER    

2.1. SUT'un (1.2)numaralı maddesinde belirtilen kişiler.

 

3.UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

3.1.Eczane tarafından SUT'un "Sağlık Hizmeti Sunucuları'" başlıklı bölümünde tanımlanan sağlık hizmeti sunucularından: Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşları (Toplum sağlığı merkezlerinden görevli olarak aile sağlığı merkezlerine görevlendirilen hekimlerin reçeteleri dahil), İkinci Basamak Resmi Sağlık Kurumları, Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kurumları ve sözleşmeli İkinci Basamak Özel Sağlık Kurumları tarafından düzenlenen reçetelerin yanı sıra sözleşmeli diyaliz merkezleri, sözleşmeli tanı tedavi merkezleri, kurum hekimleri ve işyeri hekimleri (yalnızca ilgili işyerinde çalışanlara) tarafından düzenlenen reçeteler sözleşmeli eczaneler tarafından bu Protokol ve bu Protokolün imzalandığı tarihteki SUT hükümleri çerçevesinde karşılanır.

Ancak SUT hükümlerine göre, özel sağlıkkurum ve kuruluşlarında yapılan diş  tedavilerive bu tedavilere ait ilaç bedelleri hasta tarafından ödendikten sonra Kurumdantalep edilecektir. Bu nedenle, söz konusu ilaçlara ait bedeller eczanetarafından Kuruma fatura edilmeyecektir. SUT'ta eczacının ilaç vermesi ile ilgili iş ve işlemlereilişkin değişiklik yapılması halinde görüş birliği sağlanır.

Hasta sevk işlemlerine ilişkin olarak eczacılarınherhangi bir sorumlulukları yoktur. Karşılanan reçetelerden sevk nedeniyleherhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

 

3.2.Reçete muhteviyatıilaç bedellerinin eczaneye ödenebilmesi için, reçetelerin Sağlık
Bakanlığı ve Kurum mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş olması, aşağıda sayılanişlemlerin reçeteye uygulanması ve belirtilen belgelerin reçete ekindebulunması şarttır. Eczane tarafından bu özellikleri taşımayan reçeteler kabuledilmeyecek, kabul edilse dahi bu reçetelerdeki ilaç bedelleri [(3.3.) numaralımadde kapsamında yapılan iade sonrasında düzeltilmiş bulunanlar hariç] Kurumtarafından ödenmeyecektir

 

3.2.1. Reçetelerde, hekiminadı soyadı, kuruluş/kurumun adı, hekimin ana uzmanlık dalı ile birlikte var iseyan uzmanlık dalı, asistanlar için ihtisas yaptığı uzmanlık dalı, hekimin diplomanumarası veya Sağlık Bakanlığınca verilen doktor diploma tescil numarası bilgilerive hekimin ıslak imzası mutlaka yer alacaktır. Ayrıca reçetelerde hasta adısoyadı, T.C. Kimlik Numarası, reçete tanzim tarihi ile MEDULA takip numarasıveya protokol numarası yer alacaktır. İmza dışındaki bilgiler, el yazısı ileyazılabileceği gibi kaşe veya bilgisayar ortamında veya hastane otomasyonsistemleri tarafından basılan etiketin/barkodun yapıştırılması veyabilgisayardan yazılmış reçete şeklinde olabilir. Hastane bilgi etiketinde yer alantarih ile hekimin yazdığı reçete tarihi arasında farklılık bulunması halindehekimin reçeteye yazmış olduğu tarih esas alınır. Reçetelerde, kurumbaşhekiminin onayı ve mühür aranmayacaktır. Kurumla sözleşmeli resmi sağlıkkurumlarınca temin edilemeyen yatan hastalara ait reçetelerde "EczanemizdeYoktur. Yatan Hasta" kaşesi ve başhekimlik onayı aranacaktır.

 

3.2.2. Reçetelerin arkayüzünde; reçete sahibi ya da ilacı/ilaçları alankişinin adı, soyadı ve kalem ....kutu ilacı aldım" ibaresi, T.C. KimlikNumarası, T.C. Kimlik Numarası olmaması halinde ibraz edilen kimlik belgenumarası yer alacaktır. Okuma yazma bilmeyen reçete sahibi veya ilacı/ilaçları alan kişinin reçeteye parmakizi alınır.

 

3.2.3.Reçetelerinarka yüzüne eczane kaşesi basılacak ve eczacı tarafından imzalanacaktır. (EK-2)

 

3.2.4.Verilenilaçların tamamının karekod bilgileri İlaç Takip Sisteminden onay alınarakKuruma fatura edilecektir. Sağlık Bakanlığı tarafından Beşeri Tıbbi Ürünler ambalajlamave Etiketleme Yönetmeliği ile karekod uygulaması kapsamı dışında tutulanürünlere ait kupür ve barkod diyagramları reçeteye düşmeyecek şekildeeklenecektir. İlaç Takip Sistemi (İTS-Karekod uygulaması) üzerinden satış onayıalınarak Kuruma fatura edilen ilaçlarla ilgili olarak Sağlık Bakanlığınca veKurumca belirlenecek usul ve esaslara göre işlem yapılacaktır.

 

3.2.5.Majistralilacın terkibine giren ilaç varsa, bunlara ait karekodların İlaç TakipSistemine satış bildirimi yapılacaktır. Karekod uygulaması kapsamı dışındatutulan ürünler için ise kupür ve barkod diyagramları reçeteye düşmeyecekşekilde eklenecektir. Majistral terkibine giren ancak Kurum geri ödemelistesinde yer almayan ilaçlar için kupür/karekod gibi kanıtlayıcı belgeninreçeteye eklenmesi gerekmemektedir.

Majistral tarifeye yönelik güncellemeler her yılgörüşülüp, yeniden değerlendirilir.

 

3.2.6.Reçetelerdeyazılan ilacın miktarı bir birimden (kutu, şişe vb.) fazla ise hekim tarafındanmiktarın ayrıca yazı ile de belirtilmesi gerekmektedir.

 

3.2.7.Provizyonsistemine reçete kaydı yapıldıktan sonra sistemden alınan çıktı reçeteyeeklenecektir.

 

3.2.8.Yurtdışı sigortalıları için, provizyon sisteminde müstahaklık sorgulamasıyapılıncaya kadar, Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerince düzenlenmiş"Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi"ninfotokopisi, bu sigortalılara ilişkin deneme ilaç provizyon çıktısı ve İTS'yekarekod bildirimi yapıldığına dair çıktı reçeteye eklenecek olup, ayrıcaadlarına düzenlenen reçetelere sağlık yardım hakkını veren ülkenin adıyazılacaktır. Söz konusu reçetelerin Kuruma ibrazında bu Protokol ekinde (EK-3)bulunan form doldurulacaktır.

Geçirdikleri iş kazası nedeniyle prim ödemegün sayısı şartına bağlı olmaksızın Kurumca sağlık hizmetlerinin finansmanısağlanan aktif sigortalılar için provizyon sisteminde müstahaklık sorgulamasıyapılıncaya kadar, işveren tarafından düzenlenmiş ve iş kazası bölümüdoldurulmuş vizite kağıdı reçeteye eklenecektir. İş kazası reçetesi e-reçeteolarak girilmiş ise vizite kağıdı eklenmesine gerek yoktur.

Yurtdışı sigortalılarından TC KimlikNumarası ile MEDULA sisteminden provizyon alınan sigortalıların reçeteleri isebu madde çerçevesinde değerlendirilmeyecek, diğer reçeteler gibi MEDULAüzerinden karşılanacaktır.

 

3.2.9. Aşağıda belirtilenilaçların kullanımında endikasyon uyumu aranacaktır.

*SUT'ta ödeme şartı endikasyona bağlı olanilaçlar (SUT'un 4.2 numaralı maddesinde özel olarak etken madde adı belirtilipendikasyon uyumu aranacağı belirtilen ilaçlar),

*SUT eki EK-4/E, EK-4/F ve EK-4/Glistelerinde ödeme şartı olarak ayrıca endikasyon belirtilen ilaçlar,

*Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlananEndikasyon Dışı İlaç Kullanımı Genelgesinde belirtilen ilaçlar,

*İlaç kullanım raporuna dayanılarak katılımpayından muaf olarak verilen ilaçlar. (SUT eki EK-4/D listesinde yanında (*)yıldız işareti bulunanlar için kendi bulunduğu üst başlıklarda belirtilenhastalıklarda kullanımında),

Bu ilaçların endikasyon dışı reçeteyazımında, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen endikasyon dışı ilaç kullanımizninin bir örneği reçeteye eklenecektir.    

 

3.2.10.SadeceMEDULA'ya tanımlanması yapılmamış kişilere yazılan reçete ve raporlarda; kullanımırapora bağlı veya katılım payı alınmayacak ilaç(lar) için ilgili raporun birfotokopisi reçeteye eklenecektir. 01.11.2010 tarihinden itibaren elektronikortamda düzenlenmiş sağlık raporları ile ilgili olarak herhangi bir rapor veyaek belge fotokopisi eklenmeyecek olup raporun MEDULA sisteminde kayıtlı olmasıyeterlidir.

 

3.2.11.Reçetedeilacın ticari adı belirtilmeyip sadece kimyasal adı (etken madde adı)
belirtilmiş ise eczacılar tarafından o etken maddeyi içeren piyasada bedeli endüşük olan ilaç verilecektir. Pahalı olan ilacın verilmesi halinde en düşükbedel üzerinden ödeme yapılır. Ancak provizyon sisteminde eşdeğer ilaçuygulaması bandında yer alan ilaçlardan herhangi birisinin verilmesi halindeverilen ilacın bedeli ödenecektir.

 

3.2.12.Reçetedeyazılı ilacın "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi" nde (SUT eki EK-4/A)ve provizyon sisteminde eşdeğer ürün grubu sütununda yer almaması halinde,hekim tarafından reçeteye yazılmış olan ilacın yerine farmasötik eşdeğerininverilebilmesi için, verilecek ilaç bedelinin reçetede yazılı ilaç bedelindenfazla olmaması ve eczacı tarafından reçete üzerine "......ilacı yerine.......    ilacını veriyorum, farmasötik eşdeğeriolduğunu onaylıyorum." ibaresinin yazılarak veya bu ibareyi içeren kaşeninbasılarak imzalanması şarttır.

 

3.2.13.Buprotokolün ekinde (EK-4) belirtilen reçetelerde ilgili bölge eczacı odası onayıolacaktır.

 

3.2.14.Reçetelerdemutlaka teşhis yer alacaktır. Teşhisin rapor ile belgelendiği durumlarda(ilacın ödenmesi için hekim tarafından teşhis olarak MEDULA sistemine özelkodlarla girilenler de dahil olmak üzere) teşhis reçete üzerinde yok iserapordaki teşhis reçete teşhisi olarak kabul edilir. Reçetede kullanımıendikasyon uyumuna bağlı ilaçlar hariç olmak üzere tek teşhis yazılmasıyeterlidir.

 

3.2.15. Reçete hekim tarafından SUT'ta belirtilen istisnalarharicinde elektronik (e-reçete) ortamda düzenlenecektir.Sağlık Bakanlığı tarafından elektronik imza uygulamasınınbaşlatılmasından sonragüvenli elektronik imza ile imzalanmamış olan e-reçeteler ve e-raporlareczacılar tarafından kabul edilmeyecektir. E-reçete olarak düzenlenmişreçeteler için aşağıdaki kurallar eczane tarafından uygulanacaktır.

 

3.2.15.1.HastanınT.C. Kimlik Numarası ve MEDULA takip numarası/elektronik reçete
numarası MEDULA eczane provizyon sistemine girilecektir.

 

3.2.15.2.Reçetemuhteviyatı, bu Protokol hükümlerine göre reçete sahibi/ilaçlarıalana teslim edilecektir. Bu işlem, eczaneden ilaçları alan kişinin T.C. KimlikNumarasının ve istenmesi halinde ilacı alan kişi ile ilgili diğer ek doğrulamabilgilerinin MEDULA eczane provizyon sistemine kayıt edilmesi ile tamamlanmışolacaktır. Bu şekilde yapılan işlemlerden sonra eczacı hastaya ilaçlarınıteslim etmiş sayılacaktır. Teslime ilişkin herhangi bir belge aranmayacaktır.

 

3.2.15.3.SUTve eklerinde, bazı ilaçların kullanımı için düzenlenecek reçetelerin ekindeibrazı istenilen belgelerde aranan bilgiler, e-reçete/ e-rapor uygulamasındae-reçete veya e-rapor içinde belirtilecek olup ayrıca belge istenmeyecektir.      .

 

3.2.15.4.  Aşağıdaki ilaçları ihtiva eden vezikredilen hizmet sunucuları tarafından düzenlenen reçeteler (Kurum tarafındangerekli düzenlemeler tamamlanıncaya kadar) manuel olarak düzenlenecektir.

a)Yabancıülkelerle yapılan "Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri" kapsamında Kurum
tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için düzenlenen reçeteler,

b)Majistralilaç içeren reçeteler, alerji aşıları reçeteleri,

c)îthalilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar için düzenlenenreçeteler,

ç) SUT'un 1.7(2) fıkrasının b ve c bentlerinde tanımlanan ve MEDULA hastanesisteminden provizyon alınmamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumundadüzenlenen reçeteler,

d)Acildedüzenlenen reçeteler,

e)Ailehekimleri tarafından "gezici sağlık hizmeti" kapsamında düzenlenenreçeteler (bu reçetelerin gezici sağlık hizmeti kapsamında düzenlendiğinibelirtir ifadenin bulunması ve hekim tarafından onaylanması gerekmektedir.),

f)Evdesağlık hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler,

g)Resmive özel sağlık kuruluşlarından; kamu idareleri bünyesindeki kurum
hekimliklerinde, işyeri hekimliklerinde, belediyelere ait polikliniklerde,huzur evlerinde, aile hekimlikleri dışındaki birinci basamak resmi sağlıkhizmeti sunucularında, üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde, Türk SilahlıKuvvetlerinin birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularındadüzenlenen reçeteler (resmi ve özel sağlık kuruluşlarının MEDULA hastanesistemini kullanmaya başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halindee-reçete uygulamasına geçmeleri zorunludur.)

 

3.2.15.5.Şekerölçüm çubukları, şeker ölçüm cihazları, iğne ucu vekarekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçeteler için reçete çıktısıalınarak, barkodlar ve varsa fiyat kupürleri reçete çıktısınayapıştırılacaktır.

 

3.2.15.6.Elektrikkesintisi ya da MEDULA provizyon sistemi ve/veya hekimin kullandığı yazılımsisteminin çalışmaması nedeniyle, hekim tarafından hizmetin aksamaması içinkağıt ortamında düzenlenmiş olan reçeteler de eczane tarafından Protokolhükümleri çerçevesinde kabul edilecektir.

 

3.2.15.7.Oluşabileceksorunlar karşısında sağlık hizmetlerinin aksamaması için hekim
tarafından düzenlenen e-reçeteler, çıktı olarak kâğıt ortamında da düzenlenerekhastaya verilebilecek ve eczaneler tarafından kabul edilerek Kuruma gönderilecektir.Bu şekilde hem e-reçete hem de kâğıda yazılmış olan reçeteler için eczanetarafından her iki şekilden biri tercih edilerek işleminin yapılması halinde,Kurum tarafından ödemesi yapılacaktır.

 

3.3.Reçeteiadesi

 

3.3.1. Reçete üzerinde;

1.Hastaya aitbilgilerin (Ad, soyad, kimlik numarası),

2.Hekime aitbilgilerin (ad, soyad, diploma numarası/ diploma tescil numarası, sağlıkkurum/kuruluşunun adı, ilacın ödenmesi için gerekli ise uzmanlık dalı),

3.Hekimin imzasının,

4.Reçete düzenlenmetarihinin,

5.Reçete kayıt defteriprotokol numarasının veya MEDULA takip numarasının,

6.Reçete teşhisinin(reçete ekinde teşhisi belirtir rapor yok ise), Reçetede kullanımı
endikasyon uyumuna bağlı ilaçlar hariç olmak üzere tek teşhis yazılmasıyeterlidir.

7.Protokolün (3.2.9)numaralı maddesinde yer alan ilaçlarla ilgili endikasyon uyumunun,

8.Bir birimdenfazla reçete edilmiş ilaca ait birim adetinin yazı ile belirtilmesinin,

9.Hekim, hasta, tarih,protokol no, ilaç ile ilgili bilgilerde değişiklik, iptal veya karalama var isedeğişikliğe ilişkin hekim onayının (kaşe ve imza),

10.SUT ve eki listelergereği reçete üzerinde belirtilmesi gereken ilaca ait özel şartları
tanımlayan ibarelerin, değerlerin veya kullanım sürelerinin,

11.Yatan hastalara aitreçetelerde "Eczanemizde yoktur. Yatan hasta" kaşesi ve Başhekimlik onayının,Bulunmaması,

12.Reçetedekibarkod etiketi üzerindeki hekim ile reçeteyi yazan hekimin farklı olması,

13.Reçetedeyazılı hekim bilgisinin sehven yanlış girilmesi,

14.Manuel reçetelerde e-reçetedüzenlenememe gerekçesinin bulunmaması,


Reçete arkasında;

1.İlaç/ilaçları alankişinin adı, soyadı, adres veya telefon bilgisi, reçete sahibi veya birinciderece yakını dışındaki kişilerce alınmış ise T.C. Kimlik Numarası, T.C. KimlikNumarası olmaması halinde ibraz edilen kimlik belge numarası ve imzasının,"....kalem/kutu ilacı aldım." ibaresinin,

2.Eczane kaşesi veeczacı imzasının,

3.Farmasötik eşdeğerverilmesi halinde eşdeğer kaşesinin ve eczacı imzasının (provizyon sisteminde eşdeğerürün grubu sütununda yer almayan ilaçlar),

4.Bölge Eczacı Odasıkoordinasyonunda dönüşümlü karşılanan reçetelerde oda onayının, bulunmaması,

 

Reçete ekinde;

1.Provizyon sisteminekayıt sonrasında alman çıktının,

2.Provizyon sistemineraporlu olarak kaydedilmiş reçetelere ait sağlık raporunun, (elektronik raporhariç)

3.SUT gereği reçeteekinde bulunması gereken belgelerin (sağlık raporu, tahlil/tetkik belgesi, güvenlikve endikasyon dışı ilaç kullanım izni vb.),

4.Yurtdışısigortalılara ait belgelerin eksik olması veya süresinin dolmuş olması,

5.İş kazası halindedüzenlenmiş vizite kâğıdının bulunmaması,

6.Sağlık Bakanlığıtarafından Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalajlama ve Etiketleme Yönetmeliği ilekarekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ilaçlar ile şeker ölçüm çubukları, şeker ölçüm cihazları, insülin kalem iğne uçları ve karekoduygulaması kapsamı dışında kalan tüm ürünlere ait kupürlerin bulunmaması veyabu ilaçlardan karekodlu olanların karekod sonlandırmasmın yapılmaması, (sözleşme dönemi boyunca yalnızca bir defaya ve ilk tespit edilenreçeteye mahsus olmak üzere)

 

Reçete eki belgelerde;

1.İlaç kullanım raporunda hasta kimlikbilgileri veya ilaç adına ilişkin yazım hataları
bulunması,

2.İlaç kullanım raporunda SUT hükümlerinegöre bulunması gereken, ilacın kullanım
dozu, teşhis, etken madde, kullanım süresi, ilgili hekim onayı, tedavi şeması,ICD-10
kodu veya ilacın ödenmesi için SUT'ta özel düzenlenmiş kriterlerin (tedavigeçmişi,

tahlilsonuç bilgileri, ilaca başlama ve sonlandırma kıstasları, vb) bulunmaması veyabulunan bilgilerin rapor içeriğiyle çelişki oluşturması,durumunda,

Reçete ve ekleri tekrar fatura edilmeyecekşekilde iptal edilerek düzeltilmek üzere iade edilir.

Faturanın hatalı tasnif edildiğinin, faturaüzerinde yer alan bilgilerin sistemle uyumlu olmadığının veya faturabilgilerinde eksiklikler bulunduğunun fatura kontrol aşamasında tespiti halindesöz konusu fatura ve eki belgeler düzeltilmek üzere eczaneye iade edilir.

 

3.3.2. İadeedilen reçetelerde ve eki belgelerde yapılacak düzeltmelerde, reçeteyi yazandoktor yoksa başhekimlik kaşe ve onayı kabul edilir.

Aile hekimleri tarafından düzenlenmişreçetelerde ise yerine görevli diğer hekimin düzeltmesi kabul edilir. E- reçeteveya raporların düzeltilmesi işlemi için (hekimin başka bir yerde görev almasıdurumunda düzeltme yapabilmesi için) MEDULA'da 3 (üç) ay içerisinde gereklidüzenleme yapılır.

 

3.4.   Eczacı indirimoranları, bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden aşağıda
belirtildiği şekilde uygulanacaktır;

700.000TL' ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 0 indirim,

700.001TL ile 900.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 0,75indirim,
900.001 TL ile 1.500.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %2,20 indirim.

1.500.000TL üzerinde satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 2,75 indirim.

 

İmalatçı ve ithalatçı indirimi yapılarakdepocuya satış fiyatı üzerinden depocu ve eczacı kar oranları uygulandıktansonra ulaşılan fiyattan eczane indirimi yapılır.

 

Bununlabirlikte bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden her reçete başına;

200.000TL'ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 3 (üç) TL,

200.001TLile 400.000TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 2,50 (iki buçuk) TL,

400.001TL ile 700.000TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 1,50 (bir buçuk) TL,

700.001TL ile 900.000TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 75 (yetmişbeş) Kuruş,900.001 TL ile 1.200.000TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 50 (elli)Kuruş,

1.200.001TL ile 1.500.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 40 (kırk) Kuruş,
1.500.001 TL üzerinde satış hâsılatı olan eczacıya 30 (otuz) Kuruş,

hizmetbedeli ödenir.

Bir önceki yıl satış hâsılatı olmayan veyeni açılan eczaneler için en düşük indirim oranı ve en yüksek hizmet bedeliuygulanır.

Ayrıcamobil reçeteler ile soğuk zincir ilaçlan içeren reçetelerde, reçete başı hizmetbedeli % 50 artırımlı olarak ödenir.

Mobilreçetelerde " Mobil Reçete Kaşesi" bulunması veya hekim tarafından"Mobil Reçete" ibaresinin yazılması zorunludur.

Yıllık reçete sayısında mücbir sebeplerhariç, olağanüstü artma veya azalma olması halinde hizmet bedeli yenidendeğerlendirilir.

 

3.5.SUT hükümlerine göreeczacı tarafından, kapsamda sayılan kişilerden Kurum adına tahsil edilenpoliklinik muayene katılım paylan, eczacının alacağından mahsup edilir ve kalantutar eczacıya ödenir. Kurum,devlet adına eczaneler üzerinden yapılan muayene katılım payı tahsilatı içinalternatif uygulamalar üzerine çalışmalar yürütür.

 

3.6.Reçetemuhteviyatı ilaçlar bölünemez, reçetede yer alan tüm ilaçların aynı eczane tarafındanverilmesi ve fatura edilmesi zorunludur. 

 

3.7.Protokolekinde (EK-4) belirtilen reçeteler Türk Eczacıları Birliği sorumluluğunda veilgili Bölge Eczacı Odası koordinasyonunda eczanelerce eşit paylaşım esasınadayanarak üst limitli olarak karşılanır. Söz konusu reçeteler eczacı tarafındanBölge Eczacı Odasına onaylatıldıktan sonra Kuruma fatura edilecektir.

Kurumca sağlık hizmetlerinin finansmanısağlanan kişiler, bu madde kapsamındaki reçeteleri ile istedikleri eczaneyebaşvurabilirler. Bu madde hükmüyle ilgili düzenlemeler Protokol ekinde (EK-4)belirtilmiştir. Gerek duyulan konularda TEB Merkez Heyeti hastayı mağduretmeyecek ilave önlemler alır. TEB Merkez Heyeti bu maddenin uygulanmasınıyasal düzenlemeler ve mahkeme kararlarına uygun olarak yapar.

Sisteme ilişkin Kuruma iletilen öneri veşikâyetler Kurum tarafından yazılı olarak TEB'e iletilir. TEB tarafındanyapılan iyileştirmeler de Kuruma yazılı olarak bildirilir. Bölge Eczacı Odalarıtarafından hizmetin yürütümü için gerekli olan katkı payı, bu sistemin işleyişiiçin yapılan masrafları geçmeyecek şekilde TEB Merkez Heyeti tarafındanbelirlenir. Bölge Eczacı Odaları üçer aylık dönemlerde sistemin gelir ve giderlerinigösteren belgeleri TEB aracılığıyla Kuruma rapor eder.

Kişilerin ilaca erişiminin, dağıtımı yapaneczacı odası tarafından aksatılması halinde bu sorun giderilinceye kadaraksaklığın olduğu bölgede Kurum bu madde hükmünü uygulamamaya yetkilidir.

 

3.8.Bu Protokolçerçevesinde eczaneden temin edilen reçete muhteviyatı ilaçlar için eşdeğer ilaçuygulamasında, SUT'ta belirtilen hükümler geçerlidir. SUT eki Bedeli Ödenecekİlaçlar Listesinde eşdeğer grubu sütununda yer alan ilaçların ödenmesindeaşağıdaki hususlar uyarınca ödeme yapılır. Ancak eşdeğer ilaç uygulamasıkapsamında olan, TEB tarafından iletilen ve piyasada bulunmayan ilaçlar,öncelikli olarak değerlendirilir.

 

3.8.1. Reçetede yazılıilaç, SUT'ta belirlenen yüzdelik dilim içinde ise kendisi veya ucuz olanı
verilir ve verilen ilaç üzerinden ödeme yapılır.

 

3.8.2.SUT'tabelirlenen yüzdelik dilim içinde ancak reçetede yazılı ilaçtan daha pahalıolanının verilmesi durumunda reçetede yazılı ilaç bedeli üzerinden ödemeyapılır.

 

3.8.3.Reçetedeyazılı ilaç SUT'ta belirlenen yüzdelik dilimin üzerinde ise, belirlenenyüzdelik dilimin içinde ilaç verilmesi durumunda verilen ilacın bedeli esasalınarak ödeme yapılır.

 

3.8.4. Reçetede yazılı ilaçSUT'ta belirlenen yüzdelik dilimin üzerinde ise ve eczane
tarafından da bu ilaç veya yüzdelik dilimin üzerinde başka bir ilaç verilmişise en ucuz ilaç
bedeli üzerine SUT'ta belirlenen yüzdelik tutarın eklenmesi ile bulunacak bedelüzerinden
ödeme yapılır.

 

3.9.Reçetede yer alanampul adedi kadar plastik tek kullanımlık enjektör bedeli ödenir.
Hekimce reçeteye enjektör ve/veya adedi yazılmamış olsa dahi reçetedeki ampulsayısı kadar tek kullanımlık enjektör verilir. Reçeteye enjektörlerinalındığına dair bir kayıt düşülmek suretiyle ilgiliye imzalattırılır. Enjektörbedeli her yıl Kurumca belirlenir.

İnsülin kalem iğne ucu bedelleri, insülinkartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde (hastanın günlükinsülin kullanımına göre) ödenir. Şeker ölçüm çubuk bedelleri, bunlara aitbarkodun reçeteye eklenmesi halinde SUT'un ilgili maddesine göre ödenir.

Yatan hasta için enjektör, insülin kalemiğne ucu ve şeker ölçüm çubuk bedelleri ödenmez.

 

3.10.BuProtokol gereği, iade edildiği halde düzeltilmeyen reçetelerin SUT'tabelirtilen reçete düzenleme ve ilaç yazılım esaslarına uymadığı tespitedildiğinde reçete/ilaç bedelleri ödenmez. Ayakta ve yatarak tedavilerde,SUT'ta öngörülen tedavi sürelerine uygun olmayan miktarda ilaç içerenreçetelerin verilmesi halinde, SUT'ta belirtilen tedavi süresine karşılık gelenmiktarın bedeli ödenir. Bedeli ödenmeyen ilaçlara ait karekod bilgileri İTS'denyeniden satılabilir hale getirilemez, varsa kupürler iptal edilir ve eczaneyeiade edilmez.

 

3.11.Reçetelerdeyazılı ilaçların ambalaj miktarı (20 tablet, 100 ml. gibi) hekim tarafındanbelirtilmemiş ise, eczacı tedaviyi sağlayabilecek mümkün olan en küçük ambalajıverecektir. Büyük ambalajlı olanların verilmesi halinde dahi, bedeli ucuz olanilaç üzerinden ödeme yapılacaktır.

 

3.12.Reçeteekinde yer alan ancak fatura edilmeyen ilaç fiyat kupürü ve barkod diyagramlarıiptal edilir ve iade edilmez.

 

3.13.Reçeteler,düzenlendiği il dışındaki diğer illerden de karşılanabilir.

 

3.14.Kurumcabelirlenecek bazı medikal malzemeler bu Protokol kapsamında TİTUBB (Türkiyeİlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) kaydı bulunan sözleşmeli eczanelerdende temin edilebilecektir. Bu çerçevede EK-6'da belirtilen ürünler Kurumcabelirlenen fiyatlar ve SUT'tabelirtilen usul ve esaslara göre ödenir. Söz konusu medikal malzemelereait barkodun reçeteye eklenmesi zorunludur. Bu malzemeler Protokolün imzalanmasından sonra 3 (üç) ayiçinde MEDULA'ya tanımlanır.

 

3.15.Reçetegirişi aşamasında reçetedeki ilaçlarla uyumlu olmayan rapor seçilmiş ancaksistemde reçetedeki ilaçlarla uyumlu hasta adına düzenlenmiş rapor varsakesinti yapılmaz.

 

3.16.Eczanelergenel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere sunmuşoldukları sağlık hizmetlerine ilişkin MEDULA eczane provizyon sistemine kayıtlıolan sağlık verilerini ve kişisel verileri üçüncü şahıslar ile paylaşamaz.

 

3.17.Eczacılar,kendilerine hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, kurumlar,hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları ve üçüncü şahıslarla kuryeşirketleri ile açık veya gizli işbirliği yapamaz, simsar, kurye elemanı vebenzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama ve yönlendirmeyapamaz. İnternet, faks, telefon, kurye, komisyoncu ve benzeri yollarlaeczanelere gelen reçeteler kabul edilmez. Eczacılara bu yolla gelen ilaç taleplerikarşılanmaz. Bu durumunun Kurum veya TEB tarafından tespit edilmesi halinde6197 sayılı yasanın 24 üncü maddesi gereği İl Sağlık Müdürlüğüne işlemyapılması için bildirilir.

Protokolün eki (EK-4) uyarınca Bölge EczacıOdası koordinasyonluğunda yapılan reçete dağıtım işlemleri bu madde kapsamıdışındadır.

 

4.ÖDEMEŞARTLARI VE ZAMANI    

 

4.1. Faturaların düzenlenmesi

Sözleşmeli eczanelerce protokolde belirtilenesaslar çerçevesinde karşılanan ve her ayın ilk ve son gününü kapsayan dönemeait reçeteler, o aya ait son günün tarihini taşıyacak şekilde provizyon sistemiüzerinden dönem sonlandırması yapılarak faturalandırılır. Elektronik faturakullanan eczaneler için fatura düzenlenmesine ilişkin olarak Kurumcaduyurulacak usul ve esaslara uyulacaktır.

E-reçetelere ait herhangi bir reçete çıktısıfatura ekine konmayacaktır. (Şeker ölçüm

çubukları, şeker ölçüm cihazı,iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçete çıktıları hariç)Sadece icmal listesi faturaya ilave edilecektir. Protokolün 3.7 inci maddesi gereğikarşılanan reçetelerden e-reçete olanları için ise, fatura ekinde bu reçetelereilişkin bölge eczacı odasınca onaylanmış icmal listesinin bulunması yeterlidir.

Eczaneler faturalarını; SUT'un ilgilimaddesinde belirtilen usul ve esaslara göre tasnif

edeceklerdir.

Bu Protokolün (2) numaralı maddesindebelirtilen kişilerin eczanelere müracaatlarında, Kurumca finansmanı sağlanansağlık hizmetlerinden yararlanma haklarının olup olmadığının tespiti içineczane provizyon sistemi üzerinden, T.C. Kimlik Numarası ile provizyon alınmasızorunludur. Ancak, T.C. Kimlik Numarası ile provizyon alınamaması durumunda, ilgiliKanunlara tabi olduklarını gösterir belge ile (Provizyon sistemi üzerindenmüstahaklık sorgulamasının yapılması sağlanıncaya kadar), müracaat ve diğergerekli işlemler yürütülerek verilen hizmetlere ilişkin faturalar her hastaiçin ayrı ayrı olmak üzere manuel olarak düzenlenir. Bu kişilerin Kurum bilgiişlem sistemine T.C. Kimlik Numarasının kaydının sağlanması amacı ile faturaekinde ilgili Kanunlara tabi olduklarını gösterir belge fotokopisi Kurumagönderilir.

 

4.2.Faturaların teslimi

 

4.2.1. Düzenlenenfaturalar, dönem sonlandırması yapılan ayı takip eden ayın ilk 15 (onbeş) günüiçinde Kurum taşra teşkilatına teslim edilir. Her ayın ilk 15 (onbeş) günüiçerisinde teslim edilen faturaların teslim tarihi o ayın 15 (onbeş) inci günüolarak kabul edilir. 15 (onbeş) inci günün tatil gününe gelmesi durumunda takipeden ilk iş günü teslim edilir. Teslimat sırasında Kurumca evrak tarih venumarası verilir.

Ancak, her ayın l'i (bir) ila 15'i (onbeş)arasında karşılanan kan ürünü ve hemofili reçeteleri takip eden 3 (üç) iş günüiçinde, 16 (onaltı) ila ay sonu arasında karşılanan reçeteler ise takip eden 3(üç) iş günü içinde olmak üzere ayda iki kere faturalandırılarak Kurum taşrateşkilatına teslim edilir.

 

4.2.2. Zamanında teslimedilmeyen reçetelerin inceleme ve ödeme süreci, teslim edildiği
tarihten sonraki ay döneminde teslim alınmış gibi kabul edilerek bu tarihtenitibaren başlar. Kuruma zamanında teslim edildiği halde Kurum tarafından hatalıkayıt yapılması ya da kayıt altına almamama gibi nedenlerle ödemegeciktirilemez.

 

4.2.3.Reçetelerin,faturaların ve fatura eki listelerin sorumluluğu Kurum tarafından teslimalınıncaya kadar (kimin tarafından teslim edildiğine bakılmaksızın) eczacıyaaittir.

FaturaKuruma teslim edildikten sonra fatura eki belgelerin/reçetelerin eksik teslimedildiğinin eczacı tarafından fark edilmesi veya Kurum tarafından örneklemesırasında fark edilmesi durumunda eczacının Kuruma gerekçesi ile birliktebelgeler/reçeteleri ibraz etmesi halinde söz konusu evrak Kurum tarafından teslimalınır. Bir takvim yılı içerisinde söz konusu durumun 2 (iki)'nin üzerindetekrarlanması halinde reçete/reçetelerin tutarının %20 tutarında cezai şartuygulanarak reçeteler teslim alınır.   

 

4.3.Faturainceleme ve ödeme

4.3.1.Eczacı, sözleşmeyapılması/yenilenmesi aşamasında faturalarının kontrolünde örnekleme yöntemininkullanılıp kullanılmaması hakkında tercihini Kuruma vereceği dilekçe ilebildirir. Tercihte bulunulmaması halinde örnekleme yöntemi kabul edilmişsayılır. Örnekleme yapılarak fatura incelenmesi yöntemini kabul eden eczacıtarafından Kuruma gönderilen fatura ve eki belgeler, teslim tarihinden itibarenen geç 60 (altmış) gün içerisinde "Ödeme Genelgesi"ne göre örneklemeyöntemiyle (A grubu, B grubu, C grubu için belirlenen oranlarda) incelenir veinceleme sonucunda tespit edilen hata oranı reçetelerin kendi gruplarınauygulanarak ödeme gerçekleştirilir. Örnekleme yöntemini kabul eden eczacılara60 (altmış) günden önce avans ödemesi yapılabilir.

Ayın 1 (bir) inci ve 15 (onbeş) inci günleriarasında karşılanan ve süresinde teslim edilen kan ürünü ve hemofilireçetelerinin fatura bedelleri bir sonraki ayın ilk 3 (üç) iş günü, ayın 16(onaltı) ncı ve ay sonu arasında karşılanan ve süresinde teslim edilenreçetelerin fatura bedelleri ise bir sonraki ayın 12 (oniki) nci ve 15 (onbeş)inci günleri arasında Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre incelenereködenir.

Kuruma teslim edilen örnekleme yöntemi ileincelenecek fatura eki reçeteler, reçete kontrol aşamasında herhangi birkritere bağlı olmadan ve manuel müdahale olmaksızın provizyon sistemince sadecebir sefer örnekleme yöntemi ile seçilerek çıktı alınır. Örnekleme yöntemi ileseçilen bu reçeteler eczacı tarafından sistemden görülür.

Örnekleme yöntemini tercih etmeyen eczacıtarafından Kuruma teslim edilen fatura eki reçetelerin tamamı incelenerek,fatura teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) ıncı gün itibariyle "ÖdemeGenelgesi"ne göre ödenir. Bu süreden önce avans ödemesi yapılmaz.

 

4.3.2. Kurumca iade edilenreçeteler eczacı tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra teslimalındığı tarihten itibaren 15 (onbeş) işgünü içerisinde Kuruma teslim edilir.Bu süre içerisinde teslim edilmeyen reçete bedelleri veya eksiklikleritamamlanmadan Kuruma teslim edilen reçete/reçetedeki eksikliği olan ilaçbedelleri ödenmez. Ödenmeyen bedel ödenecek miktardan düşülerek, döneme aitfatura bedeli takip eden ilk ödeme döneminde ödenir. Örnekleme yöntemini kabuleden eczaneler için, ödenmeyen bedeller hata oranı tespitinde dikkate alınarakfaturaya yansıtılır.

İlgili hekime yukarıdaki süre içerisinde ulaşılamadığınıneczacı tarafından belgelenerek Kuruma başvurulması halinde 15 (on beş) iş günüek süre tanınır.

 

4.3.3.Kuruminceleme sonucunda tespit ettiği hata oranını, hata tutarını ve hatalı bulunanhususları eczaneye, provizyon sistemi üzerinden gönderilen mesaj ve ayrıcasistem elverdiği ölçüde SMS ile eczacıya bildirir. Provizyon sistemi üzerindenyapılan bildirim esas alınır.

 

4.3.4.Kurumcaörnekleme yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hata oranının Agrubu reçetelerde %3'ün, B grubu reçetelerde %5'in üzerinde olması halindeprovizyon sisteminden, eczacının ekranına 5 (beş) iş günü süreyle kırmızıbantlı uyarı yapılacaktır. Eczacı tarafından bu reçetelerin tamamının kontroledilmesinin uyarının yapıldığı günü takip eden 5 (beş) iş günü içinde yazılıolarak talep edilmesi halinde ilgili fatura dönemine ilişkin incelenmesiistenen gruptaki tüm reçeteler incelenir. Bu madde gereği işlem yapılaneczacıya, daha önce ödeme yapılmamış ise, fatura teslim tarihinden itibaren 60(altmış) gün içinde alacaklarından mahsuben fatura tutarının tamamının avansödemesi yapılır, fatura teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde dereçetelerin tamamı incelenir.

Bu madde kapsamında eczacıya yapılan yersizödemeler, eczacının Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Kurumdatahakkuk etmiş alacağı veya yeterli alacağı bulunmayan eczacılar için Kurumalacağı genel hükümlere göre tahsil edilir.

 

4.3.5. Örnekleme yönteminikabul eden eczacı tarafından, itiraz inceleme komisyonuna
başvurulması halinde, Kurum tarafından örnekleme yöntemi ile yapılan incelemesonucunda belirlenen fatura tutarı için daha önce ödeme yapılmamış ise, faturateslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde alacaklarından mahsubenfatura tutarının tamamının ödemesi yapılır. Fatura teslim tarihinden itibaren90 (doksan) gün içinde de reçetelerin tamamı incelenir. Eczane itiraz incelemekomisyonu; sağlık sosyal güvenlik merkez müdürü veya görevlendireceği personelbaşkanlığında, sağlık sosyal güvenlik merkezinde görev yapan 1 (bir) sağlıkhizmetleri sınıfı personeli ile reçetesi incelenen eczacı ve bölge eczacıodasından bir eczacı olmak üzere toplam 4 (dört) kişiden oluşur. Reçetesiincelenen eczacının itiraz inceleme komisyonuna katılamaması halinde yazılıolarak yetkilendireceği başka bir eczacı komisyona katılabilir. Kararlaroyçokluğu ile alınır. Eşitlik olması halinde genel müdürlükte oluşturulanitiraz inceleme üst komisyonuna gönderilir.

İtiraz inceleme üst komisyonuna gönderilecekolan itiraza konu belgelerin bir nüshası ilgili bölge eczacı odasına verilir.

Genel müdürlük itiraz inceleme üstkomisyonu; Kurumu temsilen 2 (iki) kişi, TEB'i temsilen 1 (bir) kişi olmaküzere toplam 3 (üç) kişiden oluşur. Kararlar oybirliği ile alınır. Bu konudahuzur hakkı ödenmez.

Örnekleme yöntemini kabul etmeyen eczacınınreçeteleri Kurum tarafından incelenir ve komisyona gerek kalmaksızınsonuçlandırılır.

 

4.3.6. Protokolün (5.3)numaralı maddesindeki fiillerin tespit edildiği reçetede fiili
ilgilendiren reçete veya ilaç bedelleri ödenmez (5.3.3, 5.3.6 ve 5.3.14maddeleri hariç).
Kurumca yapılan yersiz ödemeler varsa, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacakyasal faizi ile birlikte eczacının Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsupedilir. Eczacının
alacağının yersiz ödeme tutarını karşılamaması veya alacağının olmaması halinde,genel
hükümlere göre tahsil edilir.

 

4.3.7. Eczacının kendisininve/veya çalışanlarının Kuruma sigorta prim aslı, işsizlik sigortası prim aslı,cezai şart ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve doğabilecek diğerferilerine ilişkin borcu bulunması halinde bu borç miktarı yasal faizi ilebirlikte eczanenin Kurumdaki alacağından düşüldükten sonra varsa kalan tutareczacıya ödenir. Bu işlemlerle ilgili belgenin bir sureti ilgiliye gönderilir.

Yukarıda sayılan konularda ve bu protokolden kaynaklı Kurumtarafından eczacıya yapılacak her türlü ödemelerde de yasal faiz uygulanır.

 

4.3.8.Eczacınınyazılı müracaatı halinde kesinleşmiş dönemlerle ilgili kesinti oranlarını vetutarlarını gösteren bir belge eczacıya verilir.

 

4.3.9.Kurum tarafından yapılan ödemelerde;ödemeye ait tutarın hangi faturaya ait olduğunun belirlenebilmesi için bankabilgilerine fatura numarası veya icmal döküm numarası yazılmasına ilişkinçalışma Kurum tarafından tamamlanır.

 

5.SÖZLEŞMENİNFESHİ VE CEZAİ ŞARTLAR     

 

5.1.Taraflarbir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi her zamanfeshedebilir.

 

5.2.Savunma

Bu protokolün (5) numaralı maddesinde yeralan fiillerin tespiti halinde eczacıya 15 (onbeş) gün süre verilerek eczacınınyazılı savunması istenir. Talep edilmesi halinde soruşturmanın gizliliğineriayet edilerek savunma istenilen konuyla ilgili eczacının Protokolkapsamında yaptığı iş ve işlemlere yönelik bilgi ve belgelerin birerörneği eczacıya verilir. Bu süre içerisinde savunma verilmesi halinde savunmasıKurum taşra teşkilatınca değerlendirilir. 15 (onbeş) gün içerisinde savunmaverilmemesi halinde Kurumca işlemlere devam edilir.

Sözleşme feshi, uyarı ve cezai şartlara yapılacakitirazlara ilişkin olarak Protokol taraflarınca ortaklaşa üst itiraz komisyonlarıoluşturulacaktır.

 

5.3.   Cezai şart uygulanacak fiiller, fesih nedeni fiiller ve sözleşmeyapılmayacak süreler

 

5.3.1.Reçetedeyazılan ilacın eczanede bulunduğu halde eczanede bulunan ilacın verilmediğininve/veya reçete karşılamada reçete veya hasta seçimi yapıldığının ve/veya reçetesahibinin kurallara uygun yazılmış ve provizyon sisteminin onay verdiğireçetesinde yer alan ilacı hastaya bedeli karşılığında satıldığının tespitihalinde, eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve2 (iki) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Hastanın kendi isteğiyle aldığıreçeteler için bu madde hükmü uygulanmaz.

 

5.3,.2.EczacınınKuruma fatura ettiği reçetelerde (e-reçete olarak düzenlenenler hariç)bulunması gereken ve reçete muhteviyatı ilaçların reçete sahibine ya da ilacı alana teslim edildiğine ilişkin imzanın, reçetesahibine veya ilacı alana ait olmadığının tespit edilmesihalinde, reçete bedelinin 2 (iki) katıtutarında cezai şart uygulanarak eczacı yazılı olarak uyarılır, tekrarı halindereçete bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşmefeshedilir ve 1 (bir) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak hastanın ilacıaldığını beyan etmesi durumunda bu madde hükmü uygulanmaz.

 

5.3.3.Sözleşmesifeshedilen eczacıya ait reçetelerin Kurum ile sözleşmeli eczacı tarafındanKuruma fatura edilmesi halinde, reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezaişart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi)katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süreile sözleşme yapılmaz.

 

5.3.4.Reçetedeyazılı ilaç yerine farmasötik eşdeğer olmayan ilaç verilmesi durumunda birfatura döneminde ilaç bedelinin 5 (beş) katından az olmamak üzere 500 (beşyüz)TL cezai şart uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasında reçeteninkarşılandığı tarihteki Kurum provizyon sistemindeki eşdeğer tablosu dikkatealınır.

 

5.3.5. Kurum, İl Sağlık Müdürlüğü veya Eczacı Odası tarafındaneczanede yapılan denetimde, reçete sahibi veya ilacı alan kişiye teslimedilmeyen ilaçlara ait reçetelerin Kuruma fatura edildiğinin tespiti halindeilaç bedelinin 2 (iki) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır.Tekrarı halinde ilaç bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanaraksözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak, Kurumtarafından yapılacak soruşturma neticesinde hastaya teslim edilmek üzerehastanın ilaç alım tarihinden itibaren 60  (altmış) günü geçmeyecek sürede ilaçlarıneczanede bekletildiğinin saptanması halinde bu madde hükmü uygulanmaz.

 

5.3.6.Kurumunmahsup suretiyle tahsilini yaptığı haller hariç olmak üzere, alınması gerekenilaç katılım payları ve/veya poliklinik muayene katılım payını ve/veya eşdeğerilaç uygulaması nedeniyle oluşan fiyat farklarını tahsil etmeyen veya hastayaiade eden eczacılara, ilk tespitte 500 (beşyüz) TL cezai şart uygulanarakeczane yazılı olarak uyarılır, yazılı uyarıya rağmen tekrarı halinde sözleşmefeshedilir ve 1 (Bir) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Tespit işlemi Kurumcayapılabileceği gibi ilgili eczacı odası tarafından da yapılabilir. Tespitişleminin, ilgili eczacı odası tarafından yapılması ve Türk Eczacıları BirliğiMerkez Heyetince onaylanarak Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde Kurumtarafından madde hükümleri uygulanır. Eczacı odası tespiti ve TEB Merkez Heyetionayına istinaden yapılan işlemlerin yargı kararı ile haksız yapıldığına kararverilmesi durumunda, eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar,tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilenkarşılanır. Ancak Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan dava TürkEczacıları Birliğine ihbar edilir. Eczacı tarafından, poliklinik muayenekatılım payı tahsil edilmemesi veya iade edilmesi halinde uygulanacak cezaişart tutarının hesaplanmasında (6.17) numaralı madde hükmünün son fıkrasıuygulanmaz.

 

5.3.7.Resmiveya özel sağlık kurum ve kuruluşlarına ait ilaçların kupürlerinin veya bedelidaha önce ödenmiş reçetelere ait kupürlerin Kuruma fatura edildiğinin tespitedilmesi halinde 3.000 (üç bin) TL cezai şart uygulanır. Bu madde protokolünimzalanmasından itibaren 1 (bir) yıl geçerlidir.

 

5.3.8.Kurumafatura edilen reçetede ya da reçete ekinde bulunması gereken belgelerde(e-reçete ve/veya e-rapor olarak düzenlenenler hariç) (tıbbi bilgi ve belgelerde dahil olmak üzere) eczacı veya eczane çalışanları tarafından tahrifatyapıldığının ve Kurum zararının oluştuğunun tespiti halinde reçete bedelinin 10(on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halindereçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşmefeshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

 

5.3.9.Kurumcayapılan incelemeler neticesinde Provizyon sistemine gerçeğe aykırı reçete kaydıyapılarak Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 10 (on)katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçetebedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilirve 1 (bir) yıl süre ile sözleşme yapılmaz. Ancakbu durumun sehven yapıldığının eczacı tarafından bildirilmesi ve Kurumcayapılacak araştırma ve/veya inceleme sonucunda tespit edilmesi durumunda buhüküm uygulanmaz.

 

5.3.10.Eczacıya da eczane çalışanlarınca Kurumu zarara uğratmak amacıyla kasıtlı olarak Kurumasahte ilaç fiyat kupürü/sahte karekod, sahte reçete veya sahte rapor faturaedildiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şartuygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katıtutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreylesözleşme yapılmaz.

Ancak, söz konusu sahte ilaç fiyatkupürü/sahte karekod, sahte reçete veya sahte raporun eczacı yada eczaneçalışanları dışında üçüncü kişilerin dahli ile Kuruma fatura edildiğininyapılacak araştırma ve/veya inceleme sonucunda tespit edilmesi halinde, bumadde hükmü uygulanmaz.

 

5.3.11.Eczacı,Kurum ile Kuruma bağlı vakıf, dernek gibi kuruluşlara bağış yapamaz, hediye vb.şekilde katkıda bulunamaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde sözleşmefeshedilir, 3 (üç) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Tespit işlemi Kurumcayapılabileceği gibi ilgili eczacı odasınca da yapılabilir. Tespit işleminin,ilgili eczacı odasınca yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinceonaylanarak Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde Kurumca fesih yapılır.Yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilen tespitler nedeniylesözleşmesi feshedilen eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar,tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilenkarşılanır. Ancak Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan dava TürkEczacıları Birliğine ihbar edilir.

Eczanenin muvazaalı olarak faaliyetgösterdiğine ilişkin bulguların tespit edilmesi halinde durum ivedilikle İlSağlık Müdürlüğüne ve TEB'e bildirilir. Kurum gerekli incelemeleri yapar. Busüreç içerisinde Sağlık Müdürlüğünden ve/veya TEB'den eczanenin muvazaalıolduğuna dair bilgi/karar gelmesi halinde sözleşme feshedilir.

Eczacı tarafından eczanenin muvazaalı olarakişletildiğinin Kuruma bildirilmesi halinde eczanenin ekranı kapatılarak tümödemeleri durdurulur.

 

5.3.12.Eczaneninmuvazaalı olarak faaliyet gösterdiğine ilişkin bulguların tespit edilmesi halindedurum ivedilikle İl Sağlık Müdürlüğüne ve TEB ‘e bildirilir. Kurum gerekliincelemeleri yapar.Bu süreç içersinde Sağlık Müdürlüğünden ve/veya TEB’deneczanenin muvazaalı olduğuna dair bilgi/karar gelmesi halinde sözleşmefeshedilir.

Eczacıtarafından eczanenin muvazaalı olarak işletildiğinin Kuruma bildirilmesihalinde eczanenin ekranı kapatılarak tüm ödemeleri durdurulur.

Eczanenin muvazaalı olarak işletildiğinintespiti halinde sözleşme tarihinden itibaren Kurumca eczaneye yapılan tümödemeler geri alınır.

Sağlık Bakanlığı tarafından muvazaalı eczaneişletmesi nedeni ile ruhsatnamesi iptal edilmiş eczacı ile 5 (beş) yıl süre ilesözleşme yapılmaz.

Kurumca eczanelerde yapılan denetimlerde eczacınınmazeretsiz olarak eczanede bulunmadığının 3 (üç) kere tespiti halinde durum İlSağlık Müdürlüğüne bildirilir. İl Sağlık Müdürlüğünden eczanenin muvazaalıolduğuna dair bilgi/karar gelmesi halinde söz konusu karara göre işlem yapılır.

 

5.3.13.Busözleşmenin (7.3) ve (7.5) numaralı maddeleri kapsamındaki bildirimlerin süresiiçerisinde yapılmaması halinde eczacıya 500 (beşyüz) TL cezai şart uygulanır.

Ancak eczanenin herhangi bir şekilde yerinindeğişmemesi, adres değişikliğinin  belediyeninveya kamu idaresinin yapmış olduğu değişiklik nedeniyle oluşması halinde cezaişart uygulanmaz.

 

5.3.14.Muayenekatılım payını tahsil etmemek amacıyla reçete girilip silinmesi, hastanın ilaç almasınıengellemek amacıyla reçete girilip silinmesi, hastanın rızası dışında adınadevam reçetesi girilip silinmesi veya ilaç veriliş sürelerini ihlal amacıylareçete girilip silinmesi fiillerinin tespit edilmesi durumunda yapılan herişlem için fiile iştirak eden tüm eczanelere ayrı ayrı 100 (yüz) TL cezai şartuygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır. Maddede sayılan fiillerden herhangibirinin tekrarı halinde cezai şart miktarı 300 (üçyüz) TL olarak uygulanır.

 

6. CEZAİ ŞART VE FESHE İLİŞKİNGENEL HÜKÜMLER

 

6.1.   Bu Protokolhükümleri ile ilgili olarak ceza hukuku açısından suç teşkil eden fiillerin tespitihalinde, ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

6.2.   Hakkında suçduyurusunda bulunulan ve sözleşmesi feshedilen eczacı veya mesul müdür hakkındatakipsizlik kararı verilmesi ve bu kararın kesinleşmesinden soma talep halinde sözleşmeyapılır.

6.3.   Bu Protokolhükümleri ile ilgili olarak hakkında suç duyurusunda bulunulan ve açılan Kamudavası sonucunda ceza mahkemesi tarafından beraat kararı verilen eczacınınberaat kararından sonra talebi halinde sözleşme yapılır.

 

6.4.   Fiilin/fiillerintekrar olup olmadığının tespitinde, tebligat tarihleri esas alınır,
fiilin/fiillerin işlendiği tarihten geriye doğru Kurumla sözleşmeli olduğusüreler dikkate
alınarak son 1 (bir) yıla bakılır.

Uyarının eczacıya tebliğ edildiği tarihtensonraki 1 (bir) yıl içerisinde karşılanarak Kuruma fatura edilmiş olanreçetelerde, aynı fiilin tekrar işlendiğinin tespiti halinde fesih işleminingereği uygulanır.

 

6.5.   Yazılı uyarınıntebliğ edildiği tarihten önceki dönemlere ait olup Kuruma teslim edilmiş reçetelerdeaynı fiilin tekrarının tespiti halinde cezai şart, ilk tespit gibi uygulanır.

Yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihtenönceki dönemlere ait olup Kuruma teslim edilmiş reçetelerde, uyarı yapılan aynıfiilin/fiillerin tekrarının tespiti halinde, fiilin/fiillerin gerektirdiğifesih hükümleri uygulanmaz, yazılı uyarıyı gerektiren her fiil için eczacıuyarılır.

 

6.6.   Eczacı tarafından,bu protokolün (5.3) numaralı maddesinde belirtilen fiillerden fesih gerektirenbirden fazla farklı fiilin aynı veya farklı fatura döneminde tespiti halindeyeniden sözleşme yapılması için bekleme sürelerinden uzun olan süre uygulanır.

 

6.7.   Protokolün (5) ve(6.1) numaralı maddelerinde belirtilen fiiller nedeniyle Kurum
tarafından yapılan cezai şart, uyarı ve fesih işlemleri, eczacının T.C. KimlikNumarası,
eczanenin ve eczacının ismi, yapılan işleme esas protokol yılı ve ilgiliprotokol hükümleri ile fesih başlangıç tarihi ve süresi, tebligat masraflarıTEB tarafından karşılanmak üzere Türk Eczacıları Birliğine bildirilir.

 

6.8.   Fesih nedeniylesözleşme yapılmayacak süre içinde sözleşmesi feshedilen eczacının yeni birisimle veya başka bir adreste eczane açması, eczane devir alması veya mesulmüdür olarak görev alması halinde eczacı ile sözleşme yapılmaz.

 

6.9.   Fesih nedeniylesözleşme yapılmayacak süre dolduğunda, feshe ilişkin yargı süreci devam etsedahi eczacının talebi halinde sözleşme yapılır.

 

6.10. Bu protokolünyürürlük tarihinden önceki dönemlerde geçerli olan protokol
hükümlerine göre Kuruma fatura edilen ve kontrolleri Kurum tarafından buProtokol yürürlük tarihinden sonra yapılan reçeteler için, ya da reçetekontrolleri yapılmış olmakla birlikte fesih uyarı ve cezaişarta ilişkin işlemlerin henüz tamamlanmadığı durumlarda tespit edilenfiil/fiiller için Kurumca bu Protokol hükümleri uygulanır.

Ancak eczacı tarafından  Kurumdan tebligat tarihinden itibaren birdefaya mahsus olmak üzere yazılı olarak talep edilmesi halinde, ilgili protokolhükümleri uygulanır.

 

6.11. Bu Protokol ve buProtokolün yürürlük tarihinden önce geçerli olan protokol
hükümlerine göre sözleşmesi feshedilen ve Kurum aleyhine feshe ilişkin davaaçmış ve
ihtiyati tedbir kararı almış eczacı ile ihtiyati tedbir kararı çerçevesindeihtirazı kayıtla
sözleşme devam eder. Sözleşmenin yenilenmesi gerektiğinde ihtirazi kayıtlasözleşme
yenilenir.

Ancak ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasıve/veya davanın reddedilmesi halinde sözleşme feshedilir ve fesih nedeniylesözleşme yapılmayacak süre uygulanır.

 

6.12. Bu Protokolünyürürlük tarihinden önce herhangi bir nedenle Kurumca veya Kuruma
devredilen kurumlarca sözleşmesi feshedilen ve/veya cezai şart uygulanan eczacının bu
işleme karşı dava açmış olması ve açılan davanın Protokolün yürürlüğe girdiğitarihte
kesinleşmemiş olması halinde yazılı talebi ile;
Kurumca tespit edilen vesözleşmesinin
feshedilmesi ve/veya cezaişart uygulanmasına ilişkin fiil/fiiller için bu Protokolün (5) ve
(6)
numaralı maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. Ancak Kurumca tahsil edilmiş olan
cezai şart ve yersiz ödeme tutarları geri ödenmez, mahsup edilmez.

Bu protokolden önceki protokollerde sözleşmenin feshi ve cezai şart gerektirenmaddelerden bu protokolde kaldırılmış olanlar nedeniyle sözleşme feshi ve/veyacezai şart uygulanmış olan işlemler, konusu kalmadığından durdurulur ve işlemyapılmaz. Bu Protokolün yürürlük tarihinden önce (5.3) numaralı maddede sayılanfiillerden dolayı sözleşmesi feshedilen ve/veya cezai şart uygulanan eczanelerin yazılıtalebi üzerine, bu Protokoldeki cezai şart ve fesih hükümleri uygulanır. Ancakeczanenin feshine ilişkin fiil için; bu Protokol hükümlerinde eczacının yazılıolarak uyarılması ve/veya "tekrarı halinde" yeni bir yaptırımbelirtilmiş ise, bu Protokolün yürürlük tarihinden önce yapılmış fesih işlemi"yazılı olarak uyarı" ve/veya fesih işlemine esas fiil ise tekraradayalı yaptırımlar için ilk fiil olarak kabul edilir.

Bu madde hükmü uygulanırken daha önce Kurumadevredilen kurumlar ile yapılan protokoller gereği sözleşmesi feshedilen eczacıiçin, fesih tarihinden itibaren geçen süre bu Protokol hükümlerine göresözleşme yapılmayacak süreden düşülür.

 

 

6.13. Kurum, herhangi birşikayet ya da tespit ettiği bir husus nedeniyle gerekçeli olarak, bu
Protokolün uygulanmasıyla ilgili hususları, eczane nezdinde yapılacak olan dadahil olmak
üzere, Kurum müfettişleri, Kurumun kontrol ve denetim ile görevli memurları veKurum
yetkilileri marifeti ile her zaman incelettirebilir. Kurum yetkilileritarafından yapılacak
denetimlerde çalışanların sigortalı olup olmadıklarının tespiti yapılarak,sigortasız çalışanlar
Kurumun ilgili birimine bildirilir. Kurum yetkilileri tarafından eczane içindeyapılacak
inceleme ve denetimler Bölge Eczacı Odalarınca görevlendirilecek denetçi eczacıile birlikte
yapılır. Bölge Eczacı Odaları, Kurumun denetçi eczacı görevlendirilmesine dairyazılı
taleplerini karşılarlar. Bu talebin karşılanmaması halinde denetim Kurumelemanlarınca
gerçekleştirilir.

 

6.14.SağlıkBakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüklerince görevlendirilen yasal denetçiler tarafındaneczanede yapılan denetimlerde bu Protokolde sözleşmenin feshini ve/veya cezaişart gerektiren hususlarının tespit edilerek Kuruma bildirilmesi halinde, budurum Kurum tarafından değerlendirilerek fesih hükümleri ve süreleri ile cezaişartlara ilişkin işlem yapılır.

 

6.15.TürkEczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Bölge Eczacı Odaları tarafından yapılandenetimlerde, bu Protokolde sözleşmenin feshini ve/veya cezai şartı gerektirenhususların tespiti halinde bu hususlar Kuruma bildirilir. Kurum tarafındandeğerlendirilerek yukarıda belirtilen fesih hükümleri ve süreleri ile cezaişarta ilişkin işlem yapılır. Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan davaTürk Eczacıları Birliğine ihbar edilir. Eczacı odası tespiti ve TEB MerkezHeyeti onayına istinaden yapılan işlemlerin yargı kararı ile haksız olduğunailişkin karar verilmesi durumunda, eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevizarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilenkarşılanır.

 

6.16.Cezaişart, uyarı ve feshe ilişkin işlemlerde tebligat tarihi esas alınır.

 

6.17. Bir fatura dönemiiçin uygulanacak cezai şartın hesaplanması reçete bazında yapılır. Bir reçetedebirden fazla usulsüz fiilin tespit edilmesi durumunda cezai şartlardan enyüksek olanı esas alınır.

Bir fatura döneminde cezai işlem gerektirenbirden fazla reçete tespit edilmesi halinde belirlenen cezai şartlar her birreçetedeki tespit için ayrı ayrı hesaplanıp bu bedeller toplanmak suretiyletahsil edilir.

Cezai şartlar reçete/ilaç bedelinden az olamaz.(Bu maddenin uygulanmasında Protokolün 5.3.4, 5.3.6 ve 5.3.14 numaralı maddehükmü hariçtir.)

Kurumca uygulanacak cezai şart tutarının herfiil için 250 (ikiyüzelli) TL'den az olması halinde, alınacak cezai şart bedeli250 (ikiyüzelli) TL olarak uygulanır. Belirtilen aynı fiilin/fiillerin son 1(bir) yıl içinde tekrarlandığının tespit edilmesi halinde uygulanacak cezaişart bedeli her fiil için 500 (beşyüz) TL olarak uygulanır.

 

6.18.Kurumcacezai şartların eczacıya tebliğinde, tespit edilen her bir fiil ve her cezaişart tutarı açıkça belirtilir. Fiillerle ilgili cezai işlemin tebliğiaşamasında tüm tespitler yazılı olarak bildirilir.

 

6.19.Cezaişart tutarı, tebliğ tarihini takip eden 15 (onbeş) işgünü içerisinde eczacıtarafından talep edilmesi halinde 6 (altı) eşit taksitte tahsil edilebilir.Tahsilat, eczanenin Kurumdan alacağı bulunması halinde, alacağından taksitlemahsup edilmesi şeklinde de yapılabilir. Ancak eczacının, alacağının cezai şarttutarını karşılamaması, alacağının olmaması veya taksitlerini ödememesihalinde, ceza miktarı genel hükümlere göre tahsil edilir.

 

6.20.Konususuç teşkil eden hususla ilgili bu Protokolün (6.1) maddesi uyarınca hakkındaCumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulan ve kamu davası açılarak davasonucunda suçu sabit görülen eczacıya ilgili madde gereğince fesih cezasıuygulanır.

Sözkonusu maddenin yürütümünde 5510 sayılı Kanunun 103. maddesi esas alınır.

5510 S.lı SosyalSigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu MADDE 103

İDARİ YAPTIRIMLAR VE FESİH

(Değişik: 17/4/2008-5754/61 md.)
Kurumca yapılan inceleme neticesinde;
a) Sağlık hizmeti sunulmadığı halde sağlık hizmetini fatura ettiği,

b) Faturayı veya faturaya dayanak oluşturan belgeleri, gerçeğe aykırı olarak düzenlediği,

c) 64 üncü madde gereğince kapsam dışı tutulan sağlık hizmetlerini, kapsam içinde olan sağlık hizmetleri gibi gösterdiği,

d) Sağlık hizmetlerine hak kazanmayan kişilere, sağlık hizmeti sunarak Kuruma fatura ettiği,

e) 73 üncü madde gereğince belirlenen tavanın üzerinde ilave ücret aldığı,
tespit edilen sağlık hizmeti sunucuları hakkında genel hükümlere göre takip yapılır. Bu fiiller nedeniyle Kurumun yersiz ödediği tutar 96 ncı maddeye göre geri alınır. Ayrıca bu fiilleri işleyen veya sağlık hizmeti satın alınmasına ilişkin sözleşmelerde belirtilen hükümlere aykırı davrandığı tespit edilen sağlık hizmeti sunucularının Kurum ile yaptıkları sözleşmeleri feshedilebilir ve Kurumca belirlenecek süre içinde tekrar sözleşme yapılmaz.

71 inci maddede yer alan kimlik tespiti yükümlülüğünü yapmayan ve bu nedenle bir başka kişiye sağlık hizmeti sunulması nedeniyle Kurumun zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti sunucularından uğranılan zarar geri alınır.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/54 md.) Kurum müfettişlerince yapılan inceleme veya soruşturma esnasında yapılan tespitlere bağlı olarak, oluşabilecek Kurum alacağı tahsilinin riske gireceğinin öngörülmesi hâlinde, en az üç müfettişten oluşan komisyonun uygun görüşü ve Rehberlik ve Teftiş Başkanının onayıyla altı ayı geçmemek üzere, inceleme veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar sağlık hizmeti sunucusunun Kurum nezdindeki muaccel veya müeccel alacaklarının ödemesi, tahsili riske gireceği öngörülen alacakla orantılı olarak durdurulabilir. Altı aylık süre içinde inceleme veya soruşturma sonuçlanmaz ise durdurma kararı kendiliğinden kalkar ve bu tarihten itibaren muaccel olan alacakları ödenmeye devam olunur. Altı aylık süre sonuna kadar ödemesi durdurulan alacaklar ise inceleme veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar ödenmez. Ancak, sağlık hizmeti sunucusunun Kurum nezdindeki muaccel olan alacaklarının her biri için 6183 sayılı Kanunun l0 uncu maddesinin birinci fıkrasının 2 nci ve 3 üncü bentlerinde sayılanlar kapsamında teminat verilmesi hâlinde durdurma kararı bu kararı uygulayan Kurum ünitesi tarafından kaldırılır ve Kurum nezdindeki alacakları ödenir.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/54 md.) Kurum tarafından sözleşmesi feshedilmiş sağlık hizmeti sunucusuyla feshe neden olan fiillere bağlı olarak oluşan Kurum alacakları tahsil edilmeden ve fesih süresi tamamlanmadan yeni bir sözleşme yapılmaz. Söz konusu sağlık hizmeti sunucusunun devri hâlinde ise feshe neden olan Kurum alacakları tahsil edilmeden ve en az bir yıllık fesih süresi geçmeden devralan sağlık hizmeti sunucusu ile sözleşme yapılmaz. Sözleşme yapılmayan veya sözleşmesi feshedilen sağlık hizmeti sunucusunun muayene ve işlemlere ilişkin fatura bedelleri ödenmez.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/54 md.) 5237 sayılı Kanunda belirtilen ve Kurum zararına neden olan nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiği kesinleşmiş mahkeme kararıyla sabit görülmesi şartıyla; söz konusu fiillerin sağlık hizmeti sunucusunun yöneticileri ve/veya ortakları tarafından işlendiği durumda aynı sağlık hizmeti sunucusuyla veya bunların daha sonra yönetici ve/veya ortak olduğu sağlık hizmeti sunucusuyla hiçbir şekilde sözleşme yapılmaz, bu fiillerin hekimler tarafından işlendiği durumda ise ilgili hekimlerle en az üç yıl süre ile sözleşme yapılmaz. Kesinleşmiş mahkeme kararının beklenmesi sağlık hizmeti satın alınmasına ilişkin sözleşmelerde belirtilen fesih sürelerinin uygulanmasına engel olmaz.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/54 md.) 5237 sayılı Kanunda belirtilen nitelikli dolandırıcılık fiillerini işleyen sağlık hizmeti sunucusu ve/veya ilgili hekimler hakkında ruhsat iptali de dâhil olmak üzere gerekli tüm iş ve işlemler için keyfiyet Sağlık Bakanlığına bildirilir. Nitelikli dolandırıcılık fiillerini işleyerek Kurum zararına neden olmuş hekimlerden gelen muayene ve işlemlere ilişkin fatura bedelleri en az üç yıl süre ile ödenmez.

 

 

7. PROTOKOLE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

 

7.1.Kurumla eczane arasında buprotokol esaslarına göre her yılın Nisanayında sözleşme yenilenir. Kurum ile TEB arasında yapılacak ekprotokol veya protokollerle düzenleme yapılması halinde, sözleşmeli eczacı budüzenlemelere uymakla yükümlüdür. Kurum, Protokol hükümlerini kabul eden vebaşvuru formunu getiren eczacı ile (feshi gerektirecek hususlar nedeniylesözleşmeleri feshedilenlerin fesih süreleri boyunca ve muvazaalı olarakaçıldığı kanıtlanan eczaneler hariç) sözleşme yapar. Eczacı sözleşmede protokolhükümlerini okuduğunu ve kabul ettiğini el yazısı ile yazacaktır.

 

7.2.Kurumtarafından eczacıya yapılacak tebligatlar sözleşmede belirttiği adresine,eczacı tarafından Kuruma yapılacak bildirimler ise Kurumun taşra teşkilatınayapılır. Tebligatlar, 7201 sayılı "Tebligat Kanunu" hükümlerine göreve iadeli taahhütlü olarak yapılır.

 

7.3.Sözleşmede belirtilenadrese yapılan tebligatlar, eczacıya yapılmış sayılır. Adres
değişikliği halinde eczacı adres değişikliğini ruhsatnamenin eczacıya teslimedildiği tarihten
itibaren 5 (beş) işgünü içinde yazılı olarak Kurumun taşra teşkilatınabildirir. Aksi halde
bildirilen son adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır. Kamu idareleri veyabelediyeler
tarafından yapılan değişiklikler nedeniyle oluşan adres değişiklikleri içinsüre şartı aranmaz.

 

7.4.   Eczaneninunvanının ve/veya mesul müdürünün değişmesi halinde unvan değişikliği  ve/veya mesul müdürün ayrılışı, değişiklikve/veya ayrılış tarihinde eczacı tarafından yazılı olarak Kuruma bildirilir.Kurum tarafından bu tarih itibariyle reçete girişi durdurulur. Mesul müdürünsözleşme yapmaya engel halinin olmaması halinde sözleşme devam eder ve reçete girişiaçılır, aksi halde sözleşme feshedilir.

 

7.5.   Eczanenin kapanmasıdevredilmesi veya ruhsatının askıya alınması halinde; kapanma devir veyaruhsatın askıya alınma tarihinde sözleşme kendiliğinden sona erer, Kapanış,devir veya askıya alınma işlemi 15(onbeş) gün içinde Kuruma bildirilir.

 

7.6.Kapanma,devir veya ruhsatın askıya alınma tarihine kadar eczane tarafından karşılananreçeteler protokolün (4.2) numaralı maddesi doğrultusunda Kuruma teslim edilir.Bu faturalar Kurum tarafından öncelikli olarak kontrol edilir ve bedelleri(4.3) numaralı maddesi esaslarına göre ödenir.

 

7.7.Kurumtarafından yapılan inceleme sonucu Protokol hükümlerine göre eczacıya iadesigereken reçeteler, /faturalar, Kurumca elden veya ödemeli olarak gönderilir. Bureçeteler/faturalar eczane tarafından Kuruma kargo ile veya iadeli taahhütlüposta yoluyla gönderilebileceği gibi elden de teslim edilebilir. Kargo ileyapılan geri gönderme işlemlerinde kargoya veriliş tarihi Kuruma teslimedildiği tarih olarak değerlendirilir.

 

7.8.Eczacı,Kurumdan doğmuş ve doğacak alacaklarını hiçbir suretle devir ve temlik edemez.

 

7.9.   Sözleşmeden doğacakher türlü vergi, resim, harç ve masraflar eczacı tarafından
karşılanır.

 

7.10. Sözleşmenin herhangibir nedenle sona ermesi halinde, bu süre zarfında işleme alınmış olanfatura/faturalar ve eki belgeler, sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılır.

 

7.11.Protokolhükümleri ancak tarafların mutabakatı ile değiştirilebilir.

 

7.12.Eczacıtarafından ilk kez sözleşme imzalanması halinde eczacıya ait;

-Kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ilebirlikte),

-Ruhsat fotokopisi,

-İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,

-Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

-Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesindenalman bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form (yeni açılan eczanelerhariçtir),

-Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesihalinde bunu belirten dilekçe,

-Eczacı odasından alınan yeni tarihli"Sözleşmeye Engel Yoktur" belgesi, Kuruma bir dilekçe ekinde ibrazedilecektir.

 

7.13. Sözleşmeninyenilenmesi halinde;

-Değişiklik olması halinde ruhsatfotokopisi,

-Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesindenalman bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form,

-Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşmemetni,

-Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesihalinde bunu belirten dilekçe,

-Eczacı odasından alman yeni tarihli"Sözleşmeye Engel Yoktur" belgesi,

Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.

 

7.14.Kurumlasözleşme imzalayan eczacıya provizyon şifresi verilir. Sözleşmeli eczane aynısözleşme dönemi içerisinde herhangi bir gerekçe ile tekrar şifre talebindebulunduğunda her bir şifre için 50 (elli) TL bedel tahsil edilir.

 

7.15.Eczacılar,sözleşme yaparken 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncumaddesine dayanılarak, bu protokolün tüm maddelerini, sayfalarını ve ekleriniiçeren TEB tarafından bastırılmış ve her sayfası eczacı tarafından imzalanmış"Tip Sözleşmesini" (EK-1) kullanırlar. Eczanenin yapacağı indirimoranının tespiti amacıyla Protokolün eki (EK-5) formunun bir örneği Kurum taşrateşkilatına ibraz edilecektir.

 

7.16.Sözleşmeler 02/05/2016 tarihine kadar imzalanarak Kuruma teslimedilecektir. Bu tarihe kadar sözleşme yapılmaması halinde eczacınınmevcut sözleşmesi feshedilmiş sayılır.

 

7.17.Bu Protokol ve ilgili SUT hükümlerininuygulanmasına yönelik olarak sözleşmeli eczane sahibi eczacıların ve eczacılıkfakültesi öğrencilerinin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi için Kurum, TürkEczacıları Birliği ve Eczacı Odaları işbirliği halinde programlar hazırlar veuygular.

 

7.18.Geçici koruma altındaki yabancılarınreçete muhteviyatı ilaçlarının karşılanması ve reçetelerinin incelenmesi içingerekli usul ve esaslara ilişkin çalışma Kurum ve Türk Eczacıları Birliğiarasında yürütülecek ve sonrasında bu Protokole eklenecektir.

 

7.19.Buprotokolün sözleşme metni olarak basım ve dağıtımı Türk Eczacıları Birliğitarafından yapılır. Sözleşme bedeli eczanelerin bir önceki yıl satış hasılatınagöre kademeli olarak TEB merkez heyetince belirlenir. Ayrıca Kurumca talepedilmesi halinde kitap, broşür vb. dokümanların basım ve dağıtımı TürkEczacıları Birliği tarafından yapılır.

 

8.YETKİLİ MAHKEME

 

8.1.BuProtokolün uygulanmasında Kurum ile TEB arasında doğan uzlaşmazlıklarda Ankaramahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

8.2.Taşrateşkilatı ile eczaneler arasında imzalanan sözleşmelerin uygulanmasından doğanuyuşmazlıklarda sözleşmeyi yapan taşra teşkilatının bulunduğu yer mahkemelerive icra daireleri yetkilidir.

 

9. YÜRÜRLÜK

 

9.1. Bu Protokol 01/04/2016 tarihinde yürürlüğe girer. Protokolün süresi 2+2yıl olmak üzere 4 yıl olup; 31/03/2020tarihine kadar geçerlidir. İlk 2 yılın sonunda genel değerlendirme görüşmeleriyapılır. Mali konular bir önceki yılın hesaplamaları yapılarak, bir öncekiyılın enflasyon oranında güncellenir. Revizyon görüşmelerine süre bitiminden enaz l(bir) ay, yeni dönem protokol görüşmelerine süre bitiminden en az 3 (üç) ayönce başlanır. Süre bitiminde herhangi bir nedenle protokolünimzalanamaması durumunda görüşmeler devam eder. Bu sürede yenisi imzalanıncayakadar bu protokol hükümleri geçerlidir.

 

9.2.Mali konularda enflasyon oranındayapılacak iyileştirme düzenlemesi Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk EczacılarıBirliği ile arasında belirlenecek kriterlere göre yapılır.

 

9.3.BuProtokolün 3.2.5, 3.9,3.14 ve 4.3.3 numaralı maddeleri MEDULA sistemine entegrasyonun sağlanmasısonrasında yürürlüğe girer.

 

10.YÜRÜTME

 

10.1. Bu protokolünyürütümü Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılır. Kurum ve TEB arasındayetkililerden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon Ocak, Mayıs, ve Eylülaylarının ilk haftasında toplanır. Protokolün/sözleşmenin yürütülmesindekiaksaklıkları ve itirazları değerlendirerek karara varır. Komisyon protokolderevizyon yapılması halinde söz konusu hususları yazılı olarak tutanak altınaalır.

 

Taraflar 1 (bir) ay önceden yazılıbildirimde bulunmak şartıyla, bu protokolü feshetme hakkına sahiptir.

 

10.2.BuProtokol içeriği sözleşmenin yürütümü Kurum taşra teşkilatı tarafından yapılır.

 

10.3.21(yirmi bir) sayfa, iki nüsha ve 6 (altı) eki belge olarak düzenlenen buProtokol 01/04/2016 tarihinde Kurum ile TEB arasındakarşılıklı mutabakat ile imzalanmış olup, bir nüshası Türk EczacılarıBirliğinde bir nüshası da Sosyal Güvenlik Kurumunda saklanacaktır.

 

Buprotokolün (3.7.) numaralı maddesi kapsamında yer alan reçeteler, Kurundatip   sözleşme imzalayan eczanelertarafından aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde karşılanacaktır.

1.Eczacılar,protokolün (3.7.) numaralı maddesinde yer alan reçeteleri karşılarken, TEBMerkez Heyeti tarafından oluşturulan yazılım programında yer alan farklı grupuygulaması ve sıralama sistemi uyarınca işlem yapacaklardır.

 

2.Sıralamaya girmek istemeyeneczacılar, Bölge Eczacı Odasına yazılı başvuruda bulunur. Bunun dışındakieczacılar, kota üst limiti esasına göre kapsamdaki reçeteleri karşılar.

 

3.Bu reçetelerde kotaüst limiti, bölgesel kriterler göz önünde bulundurularak her grup için Türk EczacılarıBirliği Merkez Heyeti tarafından belirlenir. Reçetelerin bölünememesi nedeniylesıralama limitinin aşılması halinde limit üstü tutar, eczanenin bir sonrakisırasının kotasından düşülecektir.

 

4.Sıralama, eczaneisimlerinin o il/ilçedeki alfabetik dizilişi esas alınarak oluşturulur ve kuraile belirlenecek harften başlar. Sıralamanın oluşturulmasından sonra sistemedahil olacak eczacılar mevcut sıranın sonuna eklenir.

 

5.Sıralamada yer alaneczacılar, gerekli iletişimin sağlanabilmesi için aktif olarak kullandıkları enaz bir sabit telefon numarası, cep telefonu numarası, faks numarası veelektronik posta adresini eczacı odalarına yazılı olarak bildirmek zorundadır.Bu bilgilerde bir değişiklik olması halinde üç gün içinde güncel bilgi eczacıodasına yazılı olarak bildirilir.

 

6.Sıralamaya dahilolup kotası dolmayan ve Kurumla sözleşmesi bulunan her eczacı bu kapsamdakireçeteyi karşılar.

 

7.Sıralamada yeralsın ya da almasın Kurumla sözleşmesi bulunan her eczacı, kapsamda yer alanreçetenin eczanesine gelmesi halinde reçete hakkında eczacı odasına/bürosunaveya eczacı odası temsilcisine bilgi vermekle yükümlüdür.

 

8.Bu sisteme dahilolmayan veya sistemde yer almakla birlikte kotası dolan eczacı tarafındanbildirilen reçete, eczacı odası veya temsilcisi tarafından sıradaki eczaneyeiletilir. Sisteme dahil ve kotası dolmayan sıradaki eczacı, reçetemuhteviyatını en kısa süre içerisinde hastaya veya hastaya ulaştırılmak üzereeczacı odasına/temsilcisine/bürosuna veya reçetenin geldiği eczaneye ulaştırır.

 

9.Eczacı, o an içineczanesinde mevcut olmayan reçete muhteviyatı ilacı bulabilmek için azamigayreti gösterir. Ecza depolarından sorulan ve depolarda bulunmadığı faks veyayazılı olarak eczacıya bildirilen ilacın yer aldığı reçete eczacı tarafından eczacıodasına/bürosuna veya temsilcisine bildirilir. Reçete muhteviyatı ilacındepolarda da bulunmadığı ve bu nedenle temin edilemediği hastaya/hasta yakınınabildirilir.

 

10.Medula EczaneProgramında bu sıralamaya tabi reçetelerin ayrı fatura edilmesi için gereklidüzenleme yapılır. Ayrıca Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafındanhazırlanan yazılım programı ile sistemin sağlıklı işlemesinin takip ve kontrolüyapılır.

 

11.İlaçlarınhastaya tesliminden sonra eczacı, karşıladığı reçeteye ait olan ve Türk
Eczacıları Birliği'nin reçete tevzi sisteminden alman döküm listesini onay içineczacı
odasına teslim eder. Onay işlemleri eczacı tarafından yapılır, kesinliklehastaya/hasta yakınma yaptırılmaz. Eczacı odası onayı bulunmayan bu sistemkapsamındaki reçete bedelleri Kurum tarafından ödenmez.

 

12.Kapsamdahilindeki reçetelerin karşılama usul ve esaslarına uymayan eczacılar ilk olarakyazılı olarak uyarılır. Daha sonra Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti
tarafından 5000 (Beşbin) TL para cezası verilir. Üçüncü ihlalde ise sistemedahil tüm sıralardan 6 (altı) ay süreyle çıkarılır.

 

13.TürkEczacıları Birliği Merkez Heyeti Kurumla mutabakat sağlayarak aşağıdaki sıralıdağıtım listesine ilaç eklemesi yapabilir.

 

14.Sıralı Dağıtım sistemine tabi reçete grupları aşağıdabelirtilmiştir.

a- Mor ve turuncureçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,

b- İşyeri hekimitarafından yazılan reçeteler,

c- Eritropoietin vedarbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,

ç- Özel yada Kamu Diyaliz Merkezlerindedüzenlenmiş tüm reçeteler,

d- Diyalizsolüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,

e- Eczacı Odalarıncadağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,

f- 2828 sayılı SosyalHizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım verehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler ileözel ve kamu huzurevlerinde kalan kişilere ait reçeteler ile 5378 sayılıÖzürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik YapılmasıHakkında Kanuna göre özel rehabilitasyon merkezlerinde kalan kişilere aitreçeteler,

g- Eczane olmayanyerleşim bölgelerindeki sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler,

h- Organ naklisonrasında kullanılan ilaçlar

ı- Tüp bebek ve tüpbebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçeteler, i- Oral beslenmesolüsyonlarını ihtiva eden reçeteler

j- Harp Okulları,Askeri Liseler, Polis Meslek Yüksek Okulları, Fakülte ve Yüksek

Okullarda TSK namına okuyanlar ve AstsubayYüksek Okullarında okuyan

öğrencilerin reçeteleri

k- Yurt dışısigortalılarına ait reçeteler

l- Evde bakımhizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler.

m. Talasemiendikasyonunda kullanılan ilaçlar (Deferipron, Deferasiroks)

n. TNF alfa blokeriolarak kullanılan ilaçlar

o. Majistral formülihtiva eden reçeteler

p. Rituximab, Abatasept,Tofasitinibsitrat, Kanakinumab, Tosilizumab, sertolizumab

 

KURUMCA BELİRLENENFİYATLAR ESAS ALINARAK ECZANELER TARAFINDAN TEMİN EDİLEBİLECEK MEDİKAL MALZEMELİSTESİ

 

HASTA ALT BEZİ

 

ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME SONDA, TORBAVE SETLERİ

SET TRANSFER PARENTERAL BESLENME

TORBA, PARENTERAL BESLENME(150-250-500-1000-2000 ml.)

ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (TORBALI)

ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (ŞİŞE KAPAKLI)

ENTERAL BESLENME SETİ GRAVİTY

BESLENME KATETERİ

TÜP, NAZODUEDONAL BESLENME

BESLENME TÜPÜ

BESLENME TÜPÜ NAZOGASTRİK

TORBA, PARENTERAL BESLENME (3000-4000 ml.)

SET POMPA ENTERAL YIKAMALI

ENJEKTÖR 50CC ( BESLENME AMAÇLI-GÜN AŞIRI 1ADET)

 

DİYALİZ SARF MALZEMELERİ

BAĞLANTI ADAPTÖRÜ, PERİTON DİALİZ, KATETERİİÇİN, PLASTİK BAĞLANTI ADAPTÖRÜ, PERİTON DİALİZ, KATETERİ İÇİN, TİTANYUM SET,ARA BAĞLANTI, PERİTON DİALİZ KATETERİ İÇİN PERİTON DİYALİZ MİNİ KAPAK CYLERDRENAJ SETİ HOMECHOİCE ALETLİ PD SETİ

HOMECHOİCE DÜŞÜK RESÜRKÜLASYON HACİMLİ APDSETİ

SLEEP-SAFE SET PLUS

PD-NİGHT VARİO PLUS SYSTEM WİTH PIN

SLEEP-SAFE SET PAED

 

KOLOSTOMİ İLE İLGİLİ SARF MALZEMELERİ

KOLOSTOMİ TORBASI (TEK PARÇALI ALTTANBOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL) KOLOSTOMİ ADAPTÖRÜ

KOLOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN) (FİLTREDAHİL) PASTA, KOLOSTOMİ

 

İLEOSTOMİ İLE İLGİLİ SARF MALZEMELERİ

İLEOSTOMİ TORBASI(TEK PARÇALI ALTTANBOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL) İLEOSTOMİ ADAPTÖRÜ

İLEOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN)(FİLTREDAHİL) MACUN, İLEOSTOMİ

 

ÜROSTOMİ İLE İLGİLİ SARF MALZEMELERİ

ÜROSTOMİ TORBASI ÇEŞİTLERİ ÜROSTOMİ ADAPTÖRÜPASTA, ÜROSTOMİ

 

 

 

 

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET