gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMEKLİLİK İKRAMİYESİ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik ikramiyesinin hesaplanması, kişilerin hizmet süreleri, derece/kademe (emeklilik keseneğine esas aylık ile kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri), gösterge, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı unsurları üzerinden yapılmaktadır. İlk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamına tabi göreve giren sigortalıların da Kurumlarınca emeklilik ikramiye hesaplamalarında aynı şekilde hesaplanması gerekmektedir. Bu konuda SGK Kurumları uyardı.

07 Ekim 2014 Salı 02:48
EMEKLİLİK İKRAMİYESİ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı sayılan personelin 5510 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlanması sırasında hesaplanacak "EMEKLİ İKRAMİYESİ" tutarına yönelik olarak Kurumların yapacakları işlemler konusunda uyardı.


Sosyal Güvenlik Kurumu 21/08/2014 tarihinde Web adresinde "4/c Sigortalılarının Hizmet Birleştirmeleri Hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Duyuru" başlığı altında yapılan açıklamada, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı sayılan personelin daha önce mülga sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçen sigortalı sürelerinin, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmesine ilişkin 5510 sayılı Kanunda bir hüküm bulunmadığından, söz konusu sürelerin emeklilik keseneğine esas aylıklarında değerlendirilmesine imkan bulunmadığı, bu sürelerin yalnızca toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacağı konusu da yer almış olup, bu konuda yapılan açıklamalarda bir değişiklik bulunmadığını belirtti.


Bu kapsamda, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı sayılan personelin 5510 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlanması sırasında hesaplanacak "EMEKLİ İKRAMİYESİ" tutarına yönelik olarak aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlemlerin yapılmasını istedi.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun ek 82 nci maddesi;

"1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan;

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında geçen uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süreleri esas alınarak emekli ikramiyesi; anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan sigortalıların emeklilik ikramiyesine ilişkin azami süre, hesap yöntemi, emekli ikramiyesinin hesabında kullanılan Ödeme unsurları ile bu ödeme unsurlarına hak kazanma şartlarına ilişkin esas ve usûller, ödeme unsurlarının ikramiye hesabına esas alınan oran ve/veya miktarları dikkate alınarak ödenir. ..." hükmünü amirdir.

Bu hüküm uyarınca, İlk defa 5510 sayılı Kanunun 4/1 ( c ) kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan, emeklilik talebinde bulunanlara emeklilik ikramiyesi tutarının hesaplanmasında 5434 sayılı Kanun hükümlerinin esas alınması gerekmektedir.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik ikramiyesinin hesaplanması, bilindiği gibi kişilerin hizmet süreleri, derece/kademe (emeklilik keseneğine esas aylık ile kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri), gösterge, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı unsurları üzerinden yapılmaktadır.

Her ne kadar, 5510 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4/1 ( c ) kapsamında sigortalı olanlar hakkında intibak yapılması işlemine son verilmiş ise de, anılan hüküm gereği emeklilik ikramiyesi tutarının bulunabilmesi için, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademesi ile kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin bilinmesi ve bu şekilde sanal bir intibak işleminin yapılması zorunlu olmaktadır. Bu durumda, sigortalı çalışmaların bir bölümünün 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce geçip geçmediğinin bir önemi bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında mülga hükümleri dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananlar ile ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamına tabi göreve giren sigortalıların tüm hizmet bilgileri ile öğrenim durumu, unvan, askerlik, intibak ve ek gösterge, makam, görev, temsil tazminatı bilgilerine elektronik ortamda ulaşmak ve kağıt ortamında emeklilik belgesi gönderilmeksizin, taranmış fotoğrafları ile birlikte emeklilik belgesinin elektronik ortamda hazırlanarak e-imza ile gönderilmesi ve emekli aylığının gecikme olmaksızın en kısa sürede bağlanmasını sağlayacak olan HİTAP programında, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi uyarınca sigortalı sayılanların veri girişleri için hazırlanan alanlara emeklilik keseneğine esas aylıklara ilişkin bölüm eklenmiş ve zorunlu alan olarak tanımlanmıştır.

Buna göre, ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) kapsamında sigortalı sayılan personelin primleri 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak prime esas kazançları üzerinden SGK'ya gönderilecek ve bu konuda Kurumlar tarafından prime esas kazançlar açısından emekli keseneğine esas aylık intibak yönünden bir işlem yapılmayacaktır.

Ancak, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı olan personel açısından da 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan personel hakkında HİTAP kapsamında veri girişlerinde esas alınan tüm bilgilerin yer alacağı şekilde sanal intibak olarak işlemlerin yapılmasına devam edilmesi gerekmektedir.


K: SGK

KamudanHaberler


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET