gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EN SON HALİYLE KAMU PERSONELİ BORÇLANMA İŞLEMLERİ

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiğiklik Yapılmasına Dair Kanun 25/2/2011 tarihli ve 27857 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun (bundan sonra bu Genelgede Kanun olarak anılacaktır) zorunlu sigortalılık, isteğe bağlı sigorta ve borçlanmaya iliĢkin hükümlerinde yeni düzenlemeler getirilmiş olup yapılacak işlemler Genelge ile açıklanmıştır

07 Nisan 2011 Perşembe 09:21
En Son Haliyle Kamu Personeli Borçlanma İşlemleri

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalıların borçlanabilecekleri süreler
 
 Geçici 4 üncü maddenin onyedinci fıkrasına göre yapılacak borçlanmalar
6111 sayılı Kanunun 47 nci maddesi ile Kanunun geçici 4 üncü maddesinin onyedinci fıkrasında yer alan “altı ay içerisinde” ibaresi “30/6/2011 tarihine kadar”, “iki yıl içinde” ibaresi “31/12/2014 tarihine kadar” Şeklinde değiŞtirilmiŞtir.
 
Personel mevzuatına göre almıŞ oldukları disiplin cezası sonucu 23/4/1999 tarihi ile 14/2/2005 tarihleri arasında memuriyetleri sona erenlerden, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiŞ disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanların 30/6/2011 tarihine kadar Kuruma müracaatları halinde, görevlerinden ayrıldıkları tarih ile göreve baŞladıkları tarih arasındaki prim veya kesenek ödenmemiŞ süreleri, görevlerinden ayrıldıkları derece ve kademelerine prim veya kesenek ödenmemiŞ veya borçlanmak istedikleri sürenin her üç yılına bir derece yükselmesi ve her tam yılına bir kademe verilmek suretiyle ve öğrenim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesindeki yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere tespit edilecek derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının müracaat tarihinde yürürlükte olan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karŞılık oranları borçlandırılmak suretiyle hizmetinden sayılacak, bundan doğacak borç tutarının tamamı 31/12/2014 tarihine kadar kendileri tarafından taksitlerle veya defaten ödenecektir.
 
Daha önce, Kanunun geçici 4 üncü maddesinin onyedinci fıkrası uyarınca 2008 yılı Ekim ayı baŞından itibaren altı ay içerisinde borçlananların borç tutarının tebliğ tarihinden itibaren tamamının iki yıl içinde ödememesi nedeniyle hizmet olarak sayılmayan veya 2008 yılı Ekim ayı baŞından itibaren altı aylık sürenin dolumundan sonra müracaat etmeleri nedeniyle borçlanma talepleri reddedilenlerin borçlanma kapsamında olan bu süreleri 30/6/2011 tarihine kadar yeniden müracaat etmeleri halinde yeni müracaat tarihindeki mali hükümler esas alınarak borçlandırılacaktır.
 
Örnek 1- 12/1/2004 tarihinde almıŞ olduğu disiplin cezası nedeniyle görevine son verilen, daha sonra 5525 sayılı Kanun uyarınca hakkında verilmiŞ olan disiplin cezası bütün sonuçları ile ortadan kaldırılan ve 2/11/2008 tarihinde disiplin cezası nedeniyle açıkta geçen süresini borçlanma talebinde bulunan sigortalıya borç miktarı 5/12/2008 tarihinde tebliğ edilmiŞtir. İki yıl içinde borcunu ödemeyen sigortalı 30/6/2011 tarihine kadar disiplin cezası nedeniyle açıkta geçen süresinin tekrar borçlandırılmasını istemesi halinde borçlanma iŞlemi yeni baŞvuru tarihindeki mali esaslara göre yapılacaktır.
Örnek 2- 7/12/2002 tarihinde almıŞ olduğu disiplin cezası nedeniyle görevine son verilen, daha sonra 5525 sayılı Kanun uyarınca hakkında verilmiŞ olan disiplin cezası bütün sonuçları ile ortadan kaldırılan ve 28/5/2008 tarihli dilekçesi ile disiplin cezası nedeniyle açıkta geçen süresini borçlanmak isteyen sigortalının talebi altı aylık sürenin dolum tarihinden sonra olduğundan reddedilmiŞtir. Sigortalının açıkta geçen süresini 30/6/2011 tarihine kadar tekrar borçlanmak istemesi halinde, borçlanma iŞlemi yeni baŞvuru tarihindeki mali esaslara göre yapılacaktır.
Örnek 3- 8/3/2003 tarihinde almıŞ olduğu disiplin cezası nedeniyle görevine son verilen, daha sonra 5525 sayılı Kanun uyarınca hakkında verilmiŞ olan disiplin cezası bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılan ve 8/1/2009 tarihinde disiplin cezası nedeniyle açıkta geçen süresini borçlanmak isteyen sigortalıya borç miktarı 3/7/2009 tarihinde tebliğ edilmiŞtir. Sigortalının 3/7/2011 tarihinde sona eren borç ödeme süresi 6111 sayılı Kanunun uyarınca 31/12/2014 tarihine kadar uzatılmıŞtır.
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca gözaltına alınanların veya tutuklananların borçlanmaları
5434 sayılı Kanuna tabi çalıŞmakta iken 1402 sayılı Kanun uyarınca kurulan sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle tutuklananlardan, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yönetime elkoyduğu 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren haklarında kovuŞturmaya yer olmadığına (takipsizlik) veya beraatlerine karar verilenlerin, gözaltında veya tutuklulukta geçen ve herhangi bir nedenle hizmet olarak sayılmayan süreleri, göreve baŞlatılıp baŞlatılmadıklarına bakılmaksızın kendileri veya hak sahiplerinin bu durumlarını belgeleyerek 25/8/2011 tarihine kadar Kuruma müracaat etmeleri kaydıyla, gözaltına alındığı veya tutuklandığı tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademesinin müracaat tarihindeki katsayılar ve emeklilik keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karŞılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak borçlanma tutarının borcun tebliğ tarihinden itibaren altı ay içerisinde kendilerince veya hak sahiplerince ödenmesi hâlinde hizmet sürelerine eklenecektir.
Borçlanılan süreler 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 205 inci maddesine göre yaŞ tespitinde dikkate alınmayacaktır.
Kendi sigortalıklarından dolayı 25/2/2011 tarihine kadar sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık bağlananlar, bu kapsamdaki sürelerin tamamı herhangi bir Şekilde hizmet olarak değerlendirilmiŞ olanlar ile 12 Eylül 1980 tarihinden önce haklarında beraat veya kovuŞturmaya yer olmadığına karar verilenlerin bu süreleri borçlandırılmayacaktır.
Sigortalıların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi borçlanma müracaatları devir tarihine kadar Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire BaŞkanlığına yapılacaktır.
Örnek 1- Hatay İl Sağlık Müdürlüğünde hemŞire olarak görev yapmakta iken 14/3/1980 tarihinde 1402 sayılı Kanun uyarınca gözaltına alınan, 18/8/1980 tarihinde tutuklanan ve 9/3/1981 tarihinde hakkında verilen takipsizlik kararı gereğince serbest bırakıldıktan sonra 3/4/1981 tarihinde tekrar görevine baŞlatılan sigortalının gözaltı ve tutukluluk süresi 12/9/1980 tarihinden sonra sona erdiğinden, gözaltı süresinde tarafına 2/3 açık aylıkları ödenen, ancak göreve iade edildiği tarihte noksan ödenen 1/3 oranındaki aylıkları ödenmeyen sigortalının gözaltında iken aylıklarından 1/2 oranında kesenek kesilmesi nedeniyle yarım hizmet sayılan gözaltına alındığı tarihi takip eden 1/4/1980 tarihi ile takipsizlik kararının verildiği tarihi takip eden ay sonu olan 30/3/1981 tarihi arasındaki süresinin kalan yarısı 25/8/2011 tarihine kadar müracaat etmesi halinde borçlandırılacaktır.
Örnek 2- İzmir Tarım İl Müdürlüğünde memur olarak görev yapmakta iken 28/2/1980 tarihinde 1402 sayılı Kanun uyarınca gözaltına alınan, 11/4/1980 tarihinde tutuklanan ve 16/6/1981 tarihinde hakkında verilen beraat kararı ile serbest bırakılan ancak, Kurumunca tekrar görevine baŞlatılmayan sigortalının gözaltı süresinde tarafına 2/3 açık aylıkları ödenerek aylıklarından 1/2 oranında kesenek kesilmesi nedeniyle yarım hizmet sayılan süresinin, gözaltına alındığı tarihi takip eden aybaŞı olan 1/3/1980 tarihi ile beraat kararının verildiği tarihi takip eden ay sonu olan 30/6/1981 tarihi arasındaki süresinin kalan yarısı 25/8/2011 tarihine kadar müracaat etmesi halinde borçlandırılacaktır.
Örnek 3- Sivas Belediye BaŞkanlığında memur olarak görev yapmakta iken, 18/6/1980 tarihinde 1402 sayılı Kanun uyarınca gözaltına alınan ve hakkında verilen takipsizlik kararı gereğince 3/1/1981 tarihinde serbest bırakıldıktan sonra 19/4/1981 tarihinde tekrar görevine baŞlatılan sigortalının gözaltı süresi hakkındaki takipsizlik kararı 12/9/1980 tarihinden sonra sona erdiğinden, 1/7/1980-30/1/1981 tarihleri arasında gözaltında geçen süresi borçlandırılacak, ancak serbest bırakıldığı 1/2/1981 tarihi ile görevine baŞlatıldığı 30/4/1981 tarihi arasındaki süresinin borçlandırılmasına imkan bulunmamaktadır.
Örnek 4- Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yapmakta iken, 3/5/1979 tarihinde 1402 sayılı Kanun uyarınca gözaltına alınan ve hakkında verilen takipsizlik kararı gereğince serbest bırakıldıktan sonra 20/11/1979 tarihinde tekrar görevine baŞlatılan sigortalının gözaltı süresi hakkındaki takipsizlik kararı 12/9/1980 tarihinden önce verildiğinden, gözaltı süresinde tarafına 2/3 açık aylıkları ödenen, ancak göreve iade edildiği tarihte noksan ödenen 1/3 oranındaki aylıkları ödenmeyen sigortalının gözaltında iken aylıklarından 1/2 oranında kesenek kesilmesi nedeniyle yarım hizmet sayılan 1/5/1979-20/11/1979 tarihleri arasındaki süresinin kalan yarısı borçlandırılamayacaktır.
Örnek 5- Memur olarak görev yapmakta iken 25/6/1980 tarihinde 1402 sayılı Kanun uyarınca gözaltına alınan, 30/6/1980 tarihinde tutuklanan, 19/4/1982 tarihinde sıkıyönetim komutanlığınca görevine son verilen, daha sonra mahkemece 14/2/1983 tarihinde beraatına karar verilen ve görevine baŞlatılmayan sigortalının, görevine son verildiği tarihe kadar gözaltında ve tutuklulukta geçen süresi 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, görevine son verilme tarihinden mahkemece beraatına karar verildiği tarihe kadar göz altında ve tutuklulukta geçen süresi ise 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında borçlandırılacaktır.

Genelge için upload/2011_36[1].pdf tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET