gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GELİR TESTİ BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

11.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı yasa kapsamında SYD Vakıflarına yapılacak gelir testi müracaatları, 30 Eylül 2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

07 Eylül 2015 Pazartesi 20:45
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GELİR TESTİ BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

6552 SAYILI YASA KAPSAMINDA GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) GELİR TESTİ BAŞVURU SÜRESİNİN BAKANLAR KURULU KARARIYLA UZATILMASINA DAİR DUYURU

6552 sayılı yasanın 57 nci maddesiyle, 5510 sayılı kanuna eklenen genel sağlık sigortalılık borçlarıyla ilgili geçici 53 üncü madde metni hükümleri; “60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımını takip eden ay başından itibaren altı ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir. 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında resen genel sağlık sigortası tescili yapılmış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gelir testi yaptırmış olmakla birlikte gelir düzeyleri asgari ücretin iki katından daha düşük olarak tespit edilmiş olanların, bu tespit öncesinde genel sağlık sigortası primi ödenmemiş olan süreleri hakkında da gelir testi sonucu bulunan tutarlar esas alınarak birinci fıkra hükümleri uygulanır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödemiş oldukları genel sağlık sigortası primi ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade edilmez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir. Birinci fıkrada belirtilen altı aylık süreyi altı ay daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” şeklindedir. 

 
31.03.2015 tarihli ve 29312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 23/03/2015 tarihli ve 2015/7470 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki kararda; (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 53 üncü maddesinde yer alan başvuru süresi maddede belirtilen sürenin bitiminden itibaren altı ay uzatılmıştır.
 
(2) Aynı Kanunun geçici 60 ıncımaddesinde yer alan başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi, anılan maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen borçlular yönünden maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren altı ay uzatılmıştır.” ifadeleri yer almaktadır. 


Bu itibarla, 11.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı yasa kapsamında SYD Vakıflarına yapılacak gelir testi müracaatları, 30 Eylül 2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET