gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞVEREN VE SİGORTALILARDAN EKSİK MÜRACATLARA 31 EKİME KADAR YAPILANDIRMA

Ömer Eker: Torba Kanun yapılandırma döneminde, yanlış anlaşılmadan kaynaklanan eksik müracaatlardan dolayı yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla birtakım düzenlemelere gidildiğini belirtti.

27 Eylül 2011 Salı 20:35
İşveren ve Sigortalılardan Eksik Müracatlara 31 Ekime Kadar Yapılandırma

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Amasya il Müdürü Ömer Eker'in İHA'ya yaptığı açıklamda;
Ömer Eker:  Torba Kanun yapılandırma döneminde, yanlış anlaşılmadan kaynaklanan eksik müracaatlardan dolayı yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla birtakım düzenlemelere gidildiğini belirtti. Eker yaptığı açıklamada, eksik müracaattan dolayı mağduriyet yaşayan sigortalı ve işverenlerin 31 Ekim 2011 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde yasanın vermiş olduğu haklardan istifade edebileceklerini söyledi. Eker, Sosyal güvenlik prim borçlarından dolayı, işverenlerin e-sigorta kanalıyla yapmış oldukları müracaatları neticesi yapılandırma kapsamında olup da daha önceleri 5458 sayılı yasa ve 5510 sayılı Kanunun Geçici 24 ve 25. Maddelerine göre, yapılandırma müracaatı olan işverenlerin ödenmeyen borçlarına istinaden bu yasadan faydalanabilmesi için ünitelerce bozulmayan yapılandırmaları nedeniyle, e-sigorta yoluyla yapmış oldukları müracaatlarını sistem tarafından barkotsuz bir şekilde yapılmış olup da kabul edilmemiş taleplerinin de yeniden değerlendirilebileceğini vurguladı.
Anayurt

YAPILANDIRMANIN AYRINTILARI
SGK İl Müdürü Reşit Coşkun dür Coşkun, mağduriyetlerin İl Gazetesine açıklamalarda bulunan SGK İl Müdürü Reşit Coşkun, 6111 saydı kanuna göre borçlarım yapılandıran, sigorta ve işverenlerde birden çok borç türü bazında yapılandırma için başvurmaları gerekirken bir tek borç için başvuruda bulunduklarım söyledi. Bu nedenle diğer işyerleriyle ilgili başvurmadıklarından dolayı vatandaşların mağdur olduklarını ifade eden Coşkun, vatandaşların 31 Ekim 2011 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde yapdandırmalanndaki noksanlıklar giderilerek borçlarını yapdandırmış şekilde ödeyeceklerini dile getirdi.

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU
 
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Coşkun şu ifadelere yer verdi; "İşverenler tarafından, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine tabi sigortalılık statüsünden kaynaklanan ve 6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçlan için her bir işyeri yönünden ayn ayn işyeri sicil numarası belirtilerek başvuruda bulunulması gerektiği düzenlenmesine karşın bazı işyerlerinden dolayı yapdandırma başvurusunda bulunulduğu halde diğer işyerlerinden dolayı yapılandırma başvurusunda bulunulmadığı"

YALNIZCA BİR MÜRACAATTA BULUNULUYOR

"Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortahlar tarafmdan, 1 Ekim 2008 tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçlan için ayn ayn müracaat edümesi yerine yalnızca bir müracaatta bulunulduğu, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi bazı sigortalılarımızın; bir taraftan söz konusu bendin (1), (2) veya (3) nolu alt bentlerinden, diğer taraftan (4) nolu alt bendinden kaynaklanan prim borçlan bulunduğu halde bu borçlar için ayn başvuruda bulunulması yerine yalnızca bir başvuruda bulunulduğu"

E-SİGORTA

"Kapsama giren borçlan daha önce 5458 sayılı Kanun uyarınca veya 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddeleri uyarınca yeniden yapılandınldığı halde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırma anlaşmaları bozma koşuluna girmiş bazı işverenlerimizin 6111 sayılı Kanun uyarınca e-Sigorta kanalıyla yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmak istedikleri, ancak daha önceki yapdandırma işlemlerinin ilgili Ünitece bozulmamış olması nedeniyle bu başvuruların e-Sigorta kanalıyla yapüamadığı, ancak bahse konu işverenlerimizce e-Sigorta kanalıyla yeniden yapdandırma başvurusunda bulunulmuş olduğu düşünülerek ilgili Üniteye de aynca kağıt ortamında başvuruda bulunulmadığı, anlaşılmıştır"

AYRI AYRI YAPILANDIRMA

"Uygulamada karşdaşüan bu durum nedeniyle, 6111 sayılı Kanunun 168 inci maddesine istinaden Yönetim Kurulumuzca alman 9/9/2011 tarihli ve 2011/33 saydı karar ile; Türkiye genelinde birden fazla işyeri bulunan ve bu işyerlerinin 6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçlan yönünden 2011/29 sayılı Genelge uyarınca her bir işyeri için ayn ayn yapdandırma başvurusunda bulunmaları gerektiği halde yalnızca bir veya birkaç işyerinden dolayı yapılandırma başvurusunda bulunduğu anlaşılan işverenlerimizin"

AYRI AYRI BAŞVURUDA BULUNMALARI GEREKİYOR

"Yaşlılık, emekülik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 saydı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsammda çalışmaya başlayan ve 1/10/2008 tarihinden önceki ve sonraki sürelere diskin sosyal güvenlik destek prim borçlan için ayn ayn başvuruda bulunmalan gerekirken, yalnızca bir başvuruda bulunduğu anlaşılan sigortalüanmızm, 5510 saydı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin hem (1), (2) veya (3) nolu alt bentlerinden, hem de (4) nolu alt bendinden kaynaklanan prim borçlan için ayn ayn başvuruda bulunmalan gerekirken yalnızca birinden dolayı başvuruda bulunduğu anlaşüan sigortaldanmızm"

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ

"6111 saydı Kanunda öngörülen başvuru süresi içinde Kurumumuza yaptıkları başvurulan dikkate alınarak; başvuruda bulunulmamış diğer işyerlerinin kapsama giren borçlan veya 1/10/2008 tarihinden önceki veya sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçlan ya da 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) veya (3) numaralı alt bentlerinden ya da (4) numaralı alt bendinden kaynaklanan prim borçlarının" BARKODSUZ BAŞVURU ÇIKTISI "e-Sigorta kanalıyla başvuruda bulunduktan halde ödeme planlanm almadığım beyan eden işverenlerimize ait işyerlerinin "e-Sigorta kanalıyla başvuruda bulunulan işyerleri" listesinde yer almaması halinde, 6111 sayılı Kanundan yararlanmak için andan Kanun ile belirlenen yapılandırma başvuru süreci içinde bahse konu işyerlerinden dolayı 5458 saydı Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddesi uyarınca yeniden yapdandınlmış olup bozulması gerektiği halde bozulmamış yapılandırma an- , laşmalanmn bulunduğunun anlaşılması kaydıyla, söz konusu işverenlerimizin elektronik ortamdaki başvurularına dair barkodsuz başvuru çıktısını ibraz etmeleri halinde bahse konu belgede kayıtlı tarih itibariyle; barkodsuz başvuru çıktısı ibraz etmemeleri halinde ise 25/2/2011 tarihinde başvuruda bulunduklan kabul edderek kapsama giren prim borçlarının"

YENİDEN YAPILANDIRILMAYA KARAR VERİLDİ

"6111 sayılı Kanun kapsammda ilk taksit ödeme yükümlülüğünün 2011/Haziran ayında başladığı ve üçüncü taksit ödeme yükümlülüğünün de en geç 31/10/2011 tarihine kadar yerine getirilmesi gerektiği (ilk iki taksitini vadesinde ödememiş olanlar yönünden üçüncü taksitin de vadesinde ödenmemesi halinde yeniden yapdandırma hakkının kaybedileceği) dikkate alındığında en geç 31/10/2011 tarihine kadar borçlu bulunduklan Kurumumuz ilgili ünitelerine yazdı olarak başvurmalan ve yeniden yapılandırma hakkı kaybeddmeyecek şekilde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, 6111 saydı Kanun uyarınca talep edilebilecek taksit sayısında söz konusu borçlarının yeniden yapdandınlmasma karar verilmiştir"

EKSİKSİZ OLARAK ÖDENMESİ GEREKİYOR

"Bu bağlamda, 6111 saydı Kanun kapsammda yeniden yapdandınlan borçların Uk taksit ödeme yükümlülüğü 201 l/Haziran ayından itibaren başladığından ve buna göre yukanda belirtilen durumdaki işverenlerimiz ve sigortalüanmız tarafmdan 201 l/Haziran ve 201 l/Ağustos aylarındaki taksitler süresi içinde ödenmemiş olacağından, yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulmaması için 2011 yılma ilişkin olarak ödeme vadesi 31/10/2011 ve 2/1/2012 tarihlerinde sona erecek taksitlerin süresi içinde ve eksiksiz olarak ödenmesi gerekmektedir" dedi.

«Kenan KUZUCU HABER İl Gazetesi

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET