gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ DEĞİŞTİ

SGK Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklikle neler geldi?

20 Mart 2015 Cuma 11:48
MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ DEĞİŞTİ

MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİK

2015/1 GENELGE

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “malûl” ibaresinin  “ağır engelli” şeklinde değiştirilmesi (6552 sayılı Kanun 41. Madde) üzerine ikincil mevzuatın Kanuna uyumunun sağlanması ve uygulamada yaşanan bazı sıkıntılar sebebiyle Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. 


18 Mart 2015 tarih ve 29299 sayılı Resmi gazetede yayınlanan bu yönetmelik değişikliği ile;

Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul (ağır engelli) çocuğu olan kadın sigortalılara ilave prim ödeme gün sayısı eklenmesi ve bu sürenin yaştan düşülmesine esas olmak üzere çocukların başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engellilik hali tespitinin, “Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği” yerine Kanunla “malûl” ibaresinin  “ağır engelli” şeklinde değiştirilmesi sebebiyle “Engellilik  Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yapılması,
Yönetmeliğin, sigortalıların başka birinin sürekli bakımına muhtaçlık hallerini düzenleyen 12.maddesinde sayılan  uzuv (el, kol, bacak), kayıpları hallerine, “veya yok hükmünde olması” ilavesi eklenerek  kayıp olmasa da bu uzuvların tam olarak işlevini yitirmiş olması sebebiyle aynı kapsamda değerlendirilmesi,
Kurum sağlık kurulunca verilen kararlara karşı Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna 6 ay sürede itiraz edilmesi şartının, Kanunda süre şartı olmaması ve uygulamada yaşanan sıkıntılar sebebiyle kaldırılması,
Kanser tanısı konularak tedavi altına alınan sigortalılara, hastalıklarının evresine bakılmaksızın 18 ay süre ile maluliyet hakkı tanınmış olmakla birlikte, yönetmelikte maluliyet başlangıç tarihinin teşhis tarihi olarak yer alması sebebiyle, uygulamada bu hakkın teşhisten sonra müracaatın uzamasına bağlı olarak yeterince kullanılamadığı/kullandırılamadığı, bu durumdaki hastaların maluliyet başlangıç tarihinin “talebe istinaden düzenlenmiş sağlık kurulu raporu tarihi”  olarak değiştirilmesi, sağlanmıştır.

EK: Resmi Gazetede yayınlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

18 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29299

MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 3/8/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “malul” ibaresi “ağır engelli” şeklinde, (f) bendinde yer alan “Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünü” ibaresi “Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü” şeklinde değiştirilmiştir

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve kadın sigortalıların malul çocuklarının” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (ç), (d) ve (e) bentlerindeki “kaybı” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya yok hükmünde olması” ibareleri ile birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Kadın sigortalıların başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuklarının tespitinde, yürürlükte olan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik esas alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki “30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Kurum sağlık kurulunca verilen kararlara yapılan itirazlar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunda değerlendirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık Listesinin Onkoloji başlıklı E maddesinin yirmi sekizinci fıkrasında yer alan “teşhis” ibaresi “maluliyet talep tarihinden önceki bir yıl içinde tanı almak kaydıyla, talebe istinaden düzenlenmiş sağlık kurulu raporu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi 11/9/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET