gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLAR İÇİN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK BELGESİ DÜZENLENMEYECEK

Kurum mevzuatı gereği 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için “geçici işgöremezlik belgesi” düzenlenmeyecek ve istirahat raporları Kurumumuza gönderilmeyecektir.

24 Ağustos 2011 Çarşamba 09:31
Memurlar İçin Geçici İş Göremezlik Belgesi Düzenlenmeyecek

Genel Müdürlüğümüze intikal eden bildirimlerden sağlık hizmet sunucularınca kendilerine müracaat eden kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar için geçici işgöremezlik belgesi düzenlenerek Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine gönderildiği anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 16 ncı maddesi hükmü gereği anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendine tabi sigortalıların sağlık hizmet sunucularına müracaatlarında bu kişilerin istirahatına gerek duyulması halinde, istirahatlı kaldıkları döneme ilişkin olarak geçici işgöremezlik ödeneği ödenmekte olup Kurumumuzca kısa vadeli sigorta kollarından ödenecek olan geçici işgöremezlik ödeneği için “geçici işgöremezlik belgesi” düzenlenmesi ve bir nüshasının ilgili Kurum birimine gönderilmesi gerekmektedir.
Aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için ise geçici işgöremezlik ödeneği ödenmesi söz konusu olmayıp gerek 5510 sayılı Kanunda gerekse ikincil mevzuat düzenlemelerimizde sözü edilen kişilerin istirahatli bırakılmaları halinde ne tür bir belge düzenlenmesi gerektiği hususuna yer verilmemiştir.
Ayrıca 6111 sayılı Kanunun 107 nci madesi ile 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde yer alan “Hastalık ve refakat izni” ne ilişkin değişiklikler yapılmış olup “Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu
konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle
belirleneceği” hüküm altına alınmış ve söz konusu hükümler 25.02.2011 tarihinden itibaren geçerlidir.
Bu itibarla, Kurum mevzuatı gereği 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için “geçici işgöremezlik belgesi” düzenlenmeyecek ve istirahat raporları Kurumumuza gönderilmeyecektir.
İlgililerin istirahat raporlarına ait düzenlenmesi gereken belgelere ilişkin olarak Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından bilgi alınması gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET