gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLARIN SAĞLIK HAK SAHİPLİĞİ SONLANDIRMA İŞLEMLERİ

657 sayılı Kanuna göre kamu personeli olup 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesine göre genel sağlık sigortalısı olanlar 15.01.2010 tarihinden itibaren genel sağlık sigortalısı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır. İlaç ve hastane tedavi hizmetlerinden Kurumları tarafından yapılan aktivasyon işlemleri sonrasından elde edilebilmektedir. Yine sağlık hak sahipliğinin sona ermesi bu aktivasyon işleminin sonlandırılmasıyla gerçekleşmektedir.

19 Mayıs 2011 Perşembe 09:52
Memurların Sağlık Hak Sahipliği Sonlandırma İşlemleri


18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ” uyarınca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan, aynı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kiŞilerin Genel Sağlık Sigortalılığı tescil ve aktivasyon iŞlemleri görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluŞlarınca yapılmaktadır.

 

 

Kamu personeli sigortalıların aktivasyon sonlandırma iŞlemlerinde kamu kurum ve kuruluŞlarınca farklı iŞlemlerin yapılabilmekte ve en sık rastlanan hatalı uygulamalar görevleri ile iliŞiği kesilen kamu görevlileri ve bakmakla yükümlü kiŞilerin sağlık aktivasyon kayıtlarının sağlık hizmeti alma hakkı sona ermemiŞ olmasına karŞın süresinden önce kapatılabilmektedir.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun “Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma ġartları” baŞlıklı 67 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında zorunlu sigortalılığı sona erenlerin, zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlandırılması, bu sigortalıların sigortalılık niteliklerini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıklarının olması durumunda sigortalılık niteliklerini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaları gerekmektedir.

 

Görevleri ile iliŞiği kesilen kamu görevlileri ve bakmakla yükümlü kiŞilerin sağlık aktivasyon kayıtlarının kapatılması, kiŞilerin yukarıda belirtilen sürelerde sağlık hizmetlerinden yararlanamamalarına dolayısıyla mağduriyetlerine neden olmaktadır.

 

Bu nedenle, kamu kurum ve kuruluŞlarında 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında çalıŞmakta iken görevlerinden ayrılan sigortalıların, web sayfamızın E-SGK/HAK SAHĠPLĠĞĠ alanında bulunan GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programında daha önce 3 nolu kullanıcı adı ve Şifresine sahip personel tarafından yapılmıŞ olan sağlık aktivasyon kayıtlarının silinmemesi, yukarıdaki belirtilen hususlara dikkat edilerek ilgili menüden Aktivasyon İptal/BaŞlat alanına girilerek aktivasyon bitiŞ tarihinin yazılması gerekmektedir.


kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET