gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK KURULU RAPORUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” Kanunu’na dayalı olarak yürürlükte olan “Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği” 03/08/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup, 01/09/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmelik ile birlikte; 2011/49 sayılı Genelge çerçevesinde iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin hususlar devam etmekte olup, çalışma gücü kaybı tespitine ilişkin hususlar yeniden düzenlemiştir. Yeni yönetmeliğe bağlı olarak değiştirilen Genelgede sağlık kurulu raporu düzenleyecek hastanelerin dikkat etmesi gereken işlemler düzenlenmiştir.

22 Ekim 2013 Salı 04:26
SAĞLIK KURULU RAPORUNDA  DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

SAĞLIK KURULU RAPORU DÜZENLEYEN SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINCA 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
 
1- Maluliyet Tespitine Esas Sağlık Kurulu Raporlarında; 
 
a) Hastane adının, 
b) Sigortalı veya hak sahibinin adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, baba adı ve doğum tarihi 
bilgilerinin, 
c) Raporun tarih ve sayısının, 
ç) Hastaneye giriş ve çıkış tarihlerinin, 
d) Sigortalı ve 15 yaşından büyük çocukların son 6 aylık mühürlü fotoğrafının, 
e) Sağlık Kurulu raporunun düzenlenme nedeninin (maluliyet, iş kazası, meslek hastalığı 
…), 
f) Kimlik tespiti yapılarak sigortalı/hak sahibinin talebine esas teşkil eden hastalık ya da 
arızalarının, ilgili branşlarca muayenesi sonucu, muayene bulgularının her bölümün 
karşısına ayrıntılı olarak yazılmasına, 
g) İlgili branşlarca yapılan tetkik sonuçlarının sağlık kurulu raporuna yazılıp, tetkik 
raporlarının aslı ya da onaylı fotokopilerinin eklenmesine, 
ğ) Eklenen test ve tetkik belgelerinde sigortalı/hak sahibinin adı, soyadı ve tetkik tarihinin 
belirtilmesine, 
h) Devam eden tedavisi varsa tedavi protokolünün belirtilmesine, 
ı) Tıbbi terimlerin kısaltılmaksızın yazılmasına, 
i) Daha önce aynı hastanede tedavi görülmüş ise, buna ilişkin işlem tarihinin de yer aldığı 
epikrizler, ameliyat notları, patoloji raporları, tetkikleri ve benzeri belgelerin aslı veya 
resmî onaylı fotokopilerinin eklenmesine, 
j) Hekim muayeneleri, tetkikler vb. işlemler tamamlandıktan sonra bilgisayar ortamında 
yazılmış ve sağlık kurulunca onayları tamamlanmış, asıl nüshasının sevk veren sosyal 
güvenlik il müdürlüğüne gönderilmesine, hasta yakınlarına bir nüsha verilecek ise “aslı 
gibidir” onayı yapılarak verilmesine, 
k) Karar hanesinde çalışma gücü kayıp oranı belirtilmeksizin, "Sosyal Güvenlik Kurumunca 
belirlenecektir" ibaresinin yazılmasına, 
 
dikkat edilir. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET