gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK BELEDİYE ALACAKLARINI GENELGE İLE DÜZENLEDİ.

Sosyal Güvenlik Kurumu belediyelerden olan alacakların takip ve tahsilinde yürütülecek işlemler Genelge ile yeniden belirlendi.

13 Mart 2011 Pazar 13:49
SGK Belediye Alacaklarını Genelge ile Düzenledi.

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip edilen borçlarından dolayı belediyelerin genel bütçe gelirlerinden almakta oldukları her türlü payları ile üçüncü kişiler neznindeki hak ve alacakları ve kamuya tahsisli olsun olmasın her türlü taşınır, taşınmaz mallarının haczi mümkün bulunmakta iken,

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin Yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15 inci maddesinin son fıkrasında;  Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Yine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 10 uncu maddesinde de; Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, söz konusu kanuni düzenlemeler uyarınca, büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinde sayılan mal, hak, alacak, ve gelirlerinin haczi imkansız hale gelmiş bulunmaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET