gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK ECZACILAR VE 4/B SİGORTALILARINA PRİM İADESİ YAPACAK

SGK, 4/b kapsamındaki aralarında eczacıların da bulunduğu sigortalıların prim hesaplarında yer alan fazla ödemelerin talepleri halinde ilgililere iade edilmesi için il müdürlüklerimize talimat gönderildiğini açıkladı.

27 Mart 2015 Cuma 06:14
SGK ECZACILAR VE 4/B SİGORTALILARINA PRİM İADESİ YAPACAK

SGK yaptığı açıklamada;


Sosyal Güvenlik Reformuyla birlikte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı olanların primleri 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren ücret/kazanç beyanı sistemine göre ödenmeye başlanmıştır.


Reformla Bağ-Kur sigortalısı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıdan daha düşük olduğu tespit edilenlerin primleri yükseltilmekte ve aradaki farkın primi, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilmesi düzenlemesini getirmiştir.


Kurumumuz, getirilen bu kuralı bugüne kadar dosya üzerinden manuel kontrol ederken, artık geliştirilen bir program sayesinde 2014 yılı Ağustos ayından itibaren elektronik olarak kontrolün yanında Kurum müfettişlerince de 2013 yılı içerisinde yanlarında çalıştırdıkları işçilerin prime esas kazançlarının en yükseğinden beyan etmeleri gerekirken bunu yapmayarak daha düşük beyanda bulunan yaklaşık 112 bin sigortalı tespit edilmiş ve primlerinin yükseltilmesi rapor edilmiştir.


2013 yılı içerisinde yanlarında çalıştırdıkları işçilerin prime esas kazançlarının en yükseğinden daha az beyanda bulunanların prime esas kazançlarının tespit edilen seviyeye yükseltilmesinden sonra, aralarında eczacıların da bulunduğu sigortalılara hak ediş ödemesi yapılırken mevcut 4/b prim borçları kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmiştir.


Çalıştırdıkları sigortalılardan dolayı 2013 yılından itibaren geçerli olmak üzere beyanı resen yükseltilen 4/b kapsamındaki sigortalıların, yanında çalıştırdığı sigortalıyı işten çıkardığı ya da ücretini düşürdüğü tarihten sonra geçerli olmak üzere beyanda bulunma imkanlarının olmaması nedeniyle, 2013 yılına münhasıran olmak üzere, 4/b kapsamında sigortalı olanlardan aynı zamanda işveren olanların aylık prime esas kazançlarının, kendilerine ait işyeri veya işyerlerinde çalıştırdıkları sigortalıların prime esas günlük kazançlarının en yükseğinin otuz katından az olmayacağını kontrol eden programda değişiklik yapılmıştır.


Sigortalı mağduriyetinin ortadan kaldırılması bakımından, söz konusu programın yeniden belirlenen iş kuralları çerçevesinde sadece 2013 yılı için çalıştırılması işleminin tamamlanıncaya ve böylece gerçek prim borçlarının tespit edilinceye kadar, daha önce resen yükseltilen prime esas kazançları eski haline getirilmiştir.


Ancak, resen yükseltilen prime esas kazançlarının eski haline getirilmesinden sonra kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilen tutarlar prim hesabında fazla ödeme olarak yer almıştır.


Bu nedenlerle, 4/b kapsamındaki aralarında eczacıların da bulunduğu sigortalıların prim hesaplarında yer alan fazla ödemelerin, 2014/28 sayılı Kurum Genelgesinde yer alan hükümler uyarınca talepleri halinde ilgililere iade edilmesi için il müdürlüklerimize talimat gönderilmiştir.


SGK konuya ilişkin genel yazısında;

GENEL YAZI

 

 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesininbirinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalı olanların prime esas kazançlarıbu kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrası ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin98 inci maddesine göre belirlenmektedir

Sigortalı aynı zamanda işverenise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlükkazancının en yükseğinin otuz katından az olamaz. Aylık prime esas kazancı,çalıştırdığı sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğutespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazançdüzeyine çıkartılarak aradaki farkın primi, 89 uncu madde hükümlerine göregecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilmektedir.

4/b kapsamında sigortalıolanlardan aynı zamanda işveren olanların aylık prime esas kazançlarının,kendilerine ait işyeri veya işyerlerinde çalıştırdıkları sigortalıların primeesas günlük kazançlarının en yükseğinin otuz katından az olmayacağına ilişkinkural, manuel olarak kontrol edilirken, geliştirilen bir program sayesinde 2014yılının Ağustos ayından itibaren elektronik olarak kontrol edilmeyebaşlanmıştır.

2014 yılının Ağustos ayındanitibaren gerekli kontroller yapılırken, Kurum müfettişlerimizce 2013 yılıiçerisinde yanlarında çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazançlarının enyükseğinden beyan etmeleri gerekirken bunu yapmayarak daha az beyanda bulunansigortalılar tespit edilmiş ve primlerinin yükseltilmesi rapor edilmiştir. Burapor doğrultusunda sigortalılarımızın prime esas kazançları tespit edilenseviyeye yükseltilmiştir.

2013 yılı için beyanı resenyükseltilen bazı sigortalıların Genel Müdürlüğümüze yapmış olduklarıbaşvurularda, işyerinde çalıştırdığı sigortalılar için bir yada bir kaç aylıksüre için yüksek tutarda prime esas kazanç bildirdiğini, bu durumun dahasonraki ayların prim tahakkuklarının da yükselttiğinden mağduriyetlerine nedenolduğu ifade edilmiştir.

Söz konusu sigortalılarındurumu Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmiş ve yanında çalıştırdıklarısigortalılardan dolayı 2013 yılından itibaren geçerli olmak üzere beyanı resenyükseltilen 4/b kapsamındaki sigortalıların, yanında çalıştırdığı sigortalıyıişten çıkardığı ya da ücretini düşürdüğü tarihten sonra geçerli olmak üzerebeyanda bulunma imkanlarının olmaması nedeniyle, 2013 yılına münhasır olmaküzere, 4/b kapsamında sigortalı olanlardan aynı zamanda işveren olanların aylıkprime esas kazançlarının, kendilerine ait işyeri veya işyerlerinde çalıştırdıklarısigortalıların prime esas günlük kazançlarının en yükseğinin otuz katından azolmayacağını kontrol eden programda değişiklik yapılmıştır.

Sigortalı mağduriyetininortadan kaldırılması bakımından, söz konusu programın yeniden belirlenen işkuralları çerçevesinde sadece 2013 yılı için çalıştırılması işleminintamamlanıncaya ve böylece gerçek prim borçlarının tespit edilinceye kadar, dahaönce resen yükseltilen prime esas kazançları eski haline getirilmiştir.

 

Diğer taraftan, 5510 sayılı "Sosyal Sigortalar veGenel Sağlık Sigortası Kanunun 90 ıncı maddesinde; "İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmamasıkaydıyla ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, Kurumumuz ile Türk Eczacıları Birliği arasındayapılan protokolün ödeme şartları ve zamanı başlıklı bölümünün 4.3.7 ncimaddesinde; "Eczacının kendisinin ve/veya çalışanlarının Kuruma prim aslı,işsizlik sigortası prim aslı, cezai şart ile bunlara bağlı gecikme cezası,gecikme zammı ve doğabilecek diğer ferilerine ilişkin borcu bulunması halindebu borç miktarı yasal faizi ile birlikte eczanenin Kurumdaki alacağındandüşüldükten sonra varsa kalan tutar eczacıya ödenir." hükmü ile Kurumumuzahak edişten prim borcu kesintisi yapma hakkı verilmiştir.

2013 yılı içerisindeyanlarında çalıştırdıkları işçilerin prime esas kazançlarının en yükseğindendaha az beyanda bulunanların prime esas kazançlarının tespit edilen seviyeyeyükseltilmesinden sonra, aralarında eczacıların da bulunduğu sigortalılara hakediş ödemesi yapılırken mevcut 4/b prim borçları kesinti yapılmak suretiyletahsil edilmiştir.

Ancak, resen yükseltilen prime esas kazançlarının eskihaline getirilmesinden sonra kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilen tutarlarprim hesabında fazla ödeme olarak yer almıştır.

Diğer taraftan, 2014/28 sayılıKurum Genelgesinin "7- Prim İade İşlemleri" başlıklı bölümünde"yanlış veya yersiz tahsil edilmiş olan primlerin ilgililere iadeedilebilmesi için, primlerin tahsil edildiği tarihten talep tarihine kadar onyıllık sürenin geçmemiş olması, işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik ilmüdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine talepte bulunulması gerekmektedir."hükmüne yer verilmiştir.

Bu nedenlerle;

Aralarında eczacıların da bulunduğu 4/b kapsamındakisigortalıların prim hesaplarında yer alan fazla ödemelerin, 2014/28 sayılıKurum Genelgesinde yer alan hükümler uyarınca talepleri halinde ilgililere iadeedilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini veuygulamanın yukarıda izah edilen şekilde ivedilikle yerine getirilmesini ristedi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET