gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK HİTAP'TA SÜRELERİ BİR DAHA UZATTI

Kamu idareleri tarafından programa veri aktarımı hususunda yoğun bir çalışma yürütülmesine rağmen bir kısım personelin unvan, eğitim, askerlik bilgilerinin programa aktarılmadığının tespit edilmesi ve kamu idarelerinin belirlenen sürede süre içinde bilgi aktarımının yetiştirilmeyeceği yönündeki talepleri dikkate alınarak, veri aktarımı süresi aşağıda belirtildiği şekilde uzatılmıştır. Konuya ilişkin SGK'nın duyurusu aşağıdadır.

03 Kasım 2013 Pazar 16:15
SGK HİTAP'TA SÜRELERİ BİR DAHA UZATTI

 
“HİTAP”  HİZMET TAKİP PROGRAMINA VERİ AKTARIM SÜRESİNİN UZATILMASI 
HAKKINDA DUYURU 
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında aktif olarak görev yapan sigortalılar ile 
bu kapsamda görev yapmakta iken görevden ayrılmış olan sigortalıların hizmet 
başlangıcından itibaren tüm hizmet belgesi bilgilerinin elektronik ortama alınması amacıyla 
başlatılan hizmet takip programına ilişkin Tebliğ 14/4/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanmıştır. 
5510 sayılı Kanunun 100 ve 102 nci maddeleri uyarınca, kamu idarelerine 14/4/2012 
tarihinde görevde olan sigortalıların bilgilerini Tebliğ’de belirlenen süre içinde hiç 
göndermemesi halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin beş katı, herhangi bir bilginin 
geç gönderilmesi halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para 
cezası uygulanacaktır. 
Kamu idareleri tarafından programa veri aktarımı hususunda yoğun bir çalışma 
yürütülmesine rağmen bir kısım personelin unvan, eğitim, askerlik bilgilerinin programa 
aktarılmadığının tespit edilmesi ve kamu idarelerinin belirlenen sürede süre içinde bilgi 
aktarımının yetiştirilmeyeceği yönündeki talepleri dikkate alınarak, Başkanlık Makamının 
23/10/2013 tarihli Olur’u ile veri aktarımı süresi aşağıda belirtildiği şekilde uzatılmıştır. 
Buna göre kamu idarelerinin, 
a) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan sigortalılar için birinci ve ikinci 
aşamada gönderilmesi gereken bilgileri 30/6/2014 (dahil) tarihine kadar, 
b) Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarih ile 30/6/2014 tarihi arasında ilk defa veya tekrar 
atanan sigortalıların birinci ve ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgilerini 1/9/2014 
(dahil) tarihine kadar, 
c) 30/6/2014 tarihinden sonra ilk defa, tekrar veya naklen atanan sigortalılar için 
birinci ve ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgileri göreve başladıkları tarihi takip eden 
ikinci ayın sonuna kadar, 
ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sigortalıların sisteme aktarılan bilgilerinde 
herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliğin yapıldığı/onaylandığı, belgenin ibraz 
edildiği/intikal ettiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar, 
d) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle görevlerinden 
ayrılmış olan sigortalıların bilgilerini (emekliler ile naklen tayin olanlar hariç) 30/6/2015 
(dahil) tarihine kadar, 
programa aktarması gerekmektedir. 
Yukarıda belirtilen süre sonunda Hizmet takip programı uygulamaya alınacağından, 
kamu idarelerinin veri aktarımı ve eksiklerin giderilmesine yönelik gerekli çalışmaları biran 
önce tamamlanması hususunda gerekli özeni göstermesinin, sigortalıların işlemlerin kısa 
sürede yapılması ve idari para cezasına muhatap olunmaması açısından uygun olacağı 
düşünülmektedir. 
Önemle duyurulur. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET