gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK TEVKİFAT TESCİLLERİNDE BELGE ŞARTINI SÜRDÜRDÜ

SGK, tevkifata dayalı geriye dönük tescil işlemlerinde, istenilen belgeler temin edilmeden sigortalıların taahhüdüne istinaden tescil yapılıp yapılamayacağı hususunda talimat istenmesi üzerine aşağıdaki açıklamada bulundu.

21 Ekim 2014 Salı 20:52
SGK TEVKİFAT TESCİLLERİNDE BELGE ŞARTINI SÜRDÜRDÜ

SGK, 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 60 ıncı maddesinin yürürlüğe girmesi nedeniyle, iş yoğunluğu olacağından bahisle, 22/05/2007 tarihli ve 7 Seri Numaralı Tebliğe göre tevkifata dayalı geriye dönük tescil işlemlerinde, istenilen belgeler temin edilmeden sigortalıların taahhüdüne istinaden tescil yapılıp yapılamayacağı hususunda talimat istenmesi üzerine aşağıdaki açıklamada bulundu.

"Bilindiği gibi, 21/03/2002 tarihli ve 24702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlükten kaldırılan 4 Seri Numaralı Uygulama Tebliğinin "Prim Tevkifatı Nedeniyle Tescil ve Sigortalılığın Başlangıcı" başlıklı (I) bendi, 22/05/2007 tarih ve 26529 saylı Resmi Gazete'de yayımlanan 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 7 Seri Numaralı Tebliğ ile yayım tarihi itibariyle yeniden yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, 2926 sayılı Kanun kapsamında bulundukları halde Kuruma kayıt ve tescilini yaptırmayan, Kurumca da re'sen tescil edilmeyen ve sattıkları ürün bedellerinden tevkifat yapılanların sigortalılıkları 22/05/2007 tarihli ve 7 Seri Numaralı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan 13/06/2007 tarihli ve 2007/44 numaralı Genelge gereğince, tevkifat yapılan çiftçilerin tevkifatın yapıldığını gösteren belgeleri de eklemek suretiyle Kuruma yazılı talepte bulunmaları halinde, tevkifat tutarlarının Kurum hesaplarına intikal etmesi şartıyla, tevkifat yapılan tarihi takip eden aybaşından itibaren sigortalılıklarının başlatılabileceği ifade edilmiştir.

6111 sayılı Kanunla getirilen yapılandırma işlemleri esnasında, 2926 sayılı Kanun kapsamında bulundukları halde Kuruma kayıt ve tescilini yaptırmayan, Kurumca da re'sen tescil edilmeyen ve sattıkları ürün bedellerinden tevkifat yapılanların, 22/05/2007 tarihli ve 7 Seri Numaralı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan 13/06/2007 tarihli ve 2007/44 numaralı Genelge gereğince tescilini yaptırmak için çok sayıda talep olduğundan, tescile esas istenilen belgelerin sonradan ibraz edilmek üzere sigortalıların verdikleri taahhütname doğrultusunda işlem yapılmıştır.

Ancak, yapılan bu uygulamadan sonra usulsüz beyanda bulunanlardan primini ödeyenler mağduriyetlerini ileri sürerek beyan etmiş oldukları sürelerin hizmet süresi olarak değerlendirilmesini talep etmekle beraber, talebi yerine getirilmeyenlerden bazılarının ise konuyu yargıya intikal ettirdikleri tespit edilmiştir.

Ayrıca, sattığı üründen tevkifat yapılıp 22/05/2007 tarihli ve 7 Seri Numaralı Tebliğ ve uygulanmasına ilişkin hazırlanan 13/06/2007 tarihli 2007/44 numaralı Genelgeye istinaden, tescil talebinde bulunanların çoğunun tescil işlemi yapılmış bulunmaktadır.

Bu nedenle, tevkifata dayalı geriye dönük tescil işlemlerinin taahhüt beyanına göre değil, 13/06/2007 tarihli 7 Seri Numaralı Tebliğine istinaden hazırlanan, 13/06/207 tarihli ve 2007/44 numaralı Genelge doğrultusunda yapılması" istenildi.


KamudanHaberler


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET