gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Tarımda bağımsız çalışan 4/b sigortalıları için yeniden muafiyet imkanı getirildi.28.10.2010

28 Ekim 2010 Perşembe 09:08
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik

28 Ekim 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27743
YÖNETMELİK
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin geçici 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içerisinde” ibaresi “31/3/2011 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.
             MADDE 2 –  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/5/2010
27579
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/10/2010
27727
 
 
 

 Değiştirilen madde fıkra "Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, Kurumca ziraat odalarından veya ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerinden alınan kayıtlardan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine göre resen tescili yapılanların, ziraat odalarından veya ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerinden alacakları ve resen tescil tarihinden geriye doğru en fazla 1 yıla ilişkin olmak üzere (Ek-2/A) muafiyet belgesi ile belgelemeleri ve bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içerisinde bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içerisinde Kuruma ibraz etmeleri halinde muafiyetin başlangıç tarihi itibariyle sigortalılıkları sona erdirilir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET