gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TIBBİ MALZEMELERDE SGK'DAN BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

SGK 13/10/2015 tarihli duyuru yazısı ile TIBBI MALZEME LİSTELERİ TIBBI MALZEME ALAN TANIMLARINA ÜRÜNLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ konusunda önemli değişikliğe gitti.

14 Ekim 2015 Çarşamba 10:23
TIBBİ MALZEMELERDE SGK'DAN BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Kurumca; daha önce değişik tarihlerde yapılanduyurular ile firmaların SUT eki ve taslak tıbbi malzeme listelerindeki tıbbimalzeme SUT kodlarına ürünlerini eşleştirmesi istenilmiştir. 1 Ekim 2014 tarihiitibariyle tüm taslak listeler de SUT eki liste haline gelmişlerdir. Bazılistelerde duyuru tarihinden sonra gereksinimler doğrultusunda bazı tıbbimalzeme alan tanımları eklenmiş, çıkarılmış ve alan tanımlarında değişiklikleryapılmıştı.

Sağlık hizmetlerine erişimin aksamaması, mağduriyetoluşmaması ve Kurumca yapılacak denetimlere esas olması için SUT EK-3 Tıbbimalzeme listelerindeki SUT kodlarında firmalarca ürün eşleştirmeleriyapılacaktır.

Bu kapsamda; Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbimalzemeler kapsamında yer alan ve duyuru eki EK-1'deki SUT kodlarında ürünüolan tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmaların daha önce yapılanduyurular çerçevesinde eşleştirmiş veya eşleştirmemiş olduklarına bakılmaksızın(Firmalarca söz konusu SUT kodları için Kurumumuza "C" ve"D" grubu başvurusunda bulunulan ürünler dahil) TİTUBB kayıt/bildirimişlemi tamamlanmış olan tüm ürünlerini (TİTUBB kayıt/bildirim işlemitamamlanmış ancak türlü nedenlerle hali hazırda piyasada arz ve dağıtımıolmayan ürünler de dâhil) duyuru eki EK-1'deki tıbbi malzeme alan tanımı veSUT kodlarını esas alarak yeniden eşleştirmeleri gerekmektedir. Daha öncekiduyurularımız kapsamında EK-1 listesindeki SUT kodlarına firmalarcaeşleştirilen tüm ürün barkodları sistemimizden silinecektir. Bu nedenle duyuru eki EK-1Listesindeki SUT kodları kapsamına giren ürünlerinin tamamı için eşleştirmeyapmaları gerekmektedir.

Kuruma bugüne kadar yapılmış olan "C" ve"D" grubu başvuruları değerlendirilmeye alınmayacak, EK-1listelerdeki SUT kodları için 01/06/2016 tarihine kadar da "C" ve"D" grubu başvurular kabul edilmeyecektir. Bu nedenle firmaların ürünlerinin TİTUBB kayıtlarınıbiran önce tamamlayıp, duyurumuz kapsamında ürünlerini eşleştirmelerinde yarargörülmektedir. Firmaların şu anda üretim veya dağıtımını yapmamakla birliktesağlık hizmeti sunucuları depolarında yer alan ve Kurumumuza fatura edilmesidüşünülen ürünlerini de bu kapsamda eşleştirme yapmaları gerekmektedir. Bukapsamda eşleştirilen ürünler 1 Aralık 2015 tarihinden itibaren MEDULAsisteminde tanımlanacak olup, bu tarihten sonra işlem tarihi itibariyle MEDULAsisteminde tanımlı bulunmayan ürünlerin bedelleri Kurumumuzcakarşılanmayacaktır.

Eşleştirilen ürünler tamamen firmaların beyanı esasalınarak MEDULA sistemine kaydedilecek ve Kurumumuz internet sayfasından daduyurulacaktır. Daha önce internet ortamında yapılan eşleştirmelerde; bazıfirmaların ürünlerini yanlış tıbbi malzeme SUT koduna eşleştirme yaptığı (ölçü, şekil,materyal gibi unsurları dikkate almadan eşleştirdikleri) tespit edilmiştir.Yanlış eşleştirme sonucunda oluşabilecek kurum ve kuruluşlarının zararlarıverilen taahhütler kapsamında firmalardan ve müteselsilen sağlık hizmetisunucularından tahsil edilecektir. Bu nedenle daha sonra mağdur olmamaları içinfirmaların ürünlerini ilgili SUT koduna eşleştirmeleri sırasında azami özenigöstermeleri ve sağlık hizmeti sunucularının da firmalardan ürünlerini alırken gerekliönlemleri almaları yararlı olacaktır.

İlk defa şifre başvurusunda bulunacaklar; EK-3'te yeralan "Başvuru Formu" nu 2 nüsha olarak doldurarak Sosyal GüvenlikKurumu Başkanlığının Ziyabey Cad. No:6 BALGAT/ANKARA adresindeki Genel Evrakservisinden kayıt numarası aldıktan sonra Genel Sağlık Sigortası GenelMüdürlüğü Tıbbi Malzeme Dairesi Başkanlığına başvuracaklardır. Burada; EK-2'deyer alan TAAHHÜTNAME'nin ticari işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişitarafından imzalı hali teslim edildikten sonra verilecek şifre ile firmalar SUTkodlarına eşleştirmiş olduğu ürünlerini http://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresinden yükleyeceklerdir.Taahhütnameye ek olarak ticari işletmenin Ticaret Sicil Gazetesinde tescilineilişkin ilanın noterlikçe onaylı bir nüshası ile ticari işletmeyi temsil veilzama yetkili kişinin imza sirküsü (Noter onaylı) yetkili kişi tarafındanKuruma ibraz edilmelidir. Şifre alma işlemi temsil ve ilzama yetkili kişitarafından gerçekleştirilemeyecek ise vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiyeimza beyanı ile gelmesi durumunda şifre teslim edilir; ancak taahhütname temsilve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.

Bir firma tanımlayıcı numarasına sadece bir şifreverilecektir. Ticari işletmeyi temsile yetkili kişi birden fazla firmayı temsilediyorsa birden fazla şifre alabilir. Ancak verilen şifre ile sadecetanımlanmış ve taahhüt vermiş olduğu firmanın (Firma tanımlayıcı numarası)ürünlerini eşleştirebilecektir. Şifrelerin güvenliğinden ve sistemde yapılacakher türlü işlemden firma sorumludur.

Daha önce şifre almış olan firmalar yeniden şifrealmayacaklardır. Ancak EK-2 de yer alan "TAAHHÜTNAME''yi yenidendoldurarak ekinde güncel imza sirküleri ile birlikte Kurumumuz Genel Sağlık SigortasıGenel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Dairesi Başkanlığına teslim etmelerigerekmektedir. Aksi takdirde yapmış oldukları barkod eşleştirmeleri taahhütnameteslim edilene kadar MEDULA sisteminde yer almayacaktır.

Firmaların; ürünlerini EK-1'de yer alan tıbbi malzemealan tanımlarını ve SUT kodlarını esas alarak, EK-4'te yer alan dosyadakiformatta doldurduktan sonra kendilerine verilen şifreleri kullanarak 16/11/2015 Pazartesi günü mesai bitiminekadar http://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresinden yüklemelerigerekmektedir. Belirtilmiş olan bu süre kesinlikle uzatılmayacak olup bu tarihtensonra sisteme firmalar tarafından hiçbir yükleme yapılamayacaktır.

Ürünün eşleştirileceği tıbbi malzeme alan tanımınınEK-1'deki listede yer almaması durumunda eşleştirme yapılmamalıdır. Her birürün (Barkod) EK-1'deki listesinde yer alan en fazla 1 (bir) tıbbi malzeme alantanımına eşleştirilebilecektir. Ancak herhangi bir SUT koduna eşleştirilmişolan ürün, eşleştirildiği SUT kodunun alan tanımının başka listelerde de olmasıdurumunda diğer listelerdeki aynı alan tanımlarına da mutlaka eşleştirilecektir. (Örneğin KR2014 "AORTKOARKTASYONU BALON KATETER" SUT koduna eşleştirilmiş olan bir ürün KV1175"AORT KOARKTASYONU BALON KATETER SUT" koduna da eşleştirilecektir.)Bununla birlikte EK-6'da yer alan barkodların Kurumumuzca 01.10.2015 tarihindeyayımlanan "TIBBİ MALZEME LİSTELERİ TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINAEŞLEŞTİRİLEN ÜRÜNLERİN MEDULAYA TANIMLANMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU-13"ile MEDULA'ya aktarılması tamamlandığından bu duyuru kapsamında herhangi birSUT koduna eşleştirmesi yapılmayacaktır. EK-6'da yer alan SUTkodlarında yapılacak başvurulara ilişkin izlenecek yol daha sonraduyurulacaktır.

Listeye kaydedilen barkodlar, firma tanımlayıcınumarası ile TİTUBB kayıtları esas alınarak sorgulanacak olup, mağduriyetyaşanmaması için firmaların ürünlerinin TİTUBB durumlarını kontrol etmeleri,varsa eksikliklerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu nedenle son günbeklenmeden listeler yüklenmelidir. Ayrıca; firmaların, iletişim bilgilerindeki(adres, e-posta, telefon) değişiklikleri medşahıs sisteminde güncellemeleri veyazılı olarak da Kurumunu bilgilendirmeleri gerekmektedir.Bilgilendirmemeleri halinde mevcut adreslerine yapılacak tebligatlarınsorumluluğu ilgili firmalara ait olacaktır.

Söz konusu listeler Kurumca herhangi birdeğerlendirmeye tabi tutulmaksızın firmaların kendi beyanları doğrultusundaeşleştirdikleri SUT kodlarıyla birlikte 23/11/2015 tarihinde Kurumumuz internet sayfasındayayımlanacaktır.

01/12/2015 tarihinden itibaren SUT kodu Barkod eşleşmesiyapılmamış ürünlerin sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sisteminehizmet kaydı yapılamayacaktır.

Firmaların yanlış eşleştirme yaptığının herhangi birşekilde tespit edilmesi halinde taahhütname ve duyuru gereği işlem yapılaraktaraflardan yersiz ödemelerin tahsili yoluna gidilecektir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

EKLER:

EK-1 - SUT kodu listesi

EK-2 - Taahhütname

EK-3 - Başvuru formu

EK-4 - Barkod Bildirim Listesi

EK-5 - Medsahis Sistemi Kullanma Kılavuzu

EK-6 - Eşleştirmeye Dahil Olmayan Barkodlar

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET