gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TIBBİ MALZEMELERDE SUT DEĞİŞİKLİKLERİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 18/08/2014 tarihli duyuru ile Tıbbı Malzeme Listeleri Tıbbı Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili bazı açıklamalarda bulunmuştur.

19 Ağustos 2014 Salı 04:16
TIBBİ MALZEMELERDE SUT DEĞİŞİKLİKLERİ

SGKca 05/02/2014 tarihinde yapılan duyuru ile firmaların; SUT eki vetaslak tıbbi malzeme listelerindeki tıbbi malzeme SUT kodlarına ürünlerineşleştirilmesi istenilmiştir.

Duyurudayer alan taslak listeler 25/07/2014 tarihi ve 29071 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama TebliğindeDeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ekinde yer alarak SUT eki liste halinegelmişlerdir. Bu listelerden;

s"Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi AlanGrubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-2)",

s"Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait TıbbiMalzemeler (EK-3/F-3)",

s"Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan GrubunaAit Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-4)",

s"Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi BranşınaAit Tıbbi Malzemeler

(EK-3/T)"

listelerinde; 05/02/2014 tarihindeyayımlanan duyuru ekinde yer alan listelere göre gereksinimler doğrultusundabazı tıbbi malzeme alan tanımları eklenmiş, çıkarılmış ve alan tanımlarında değişiklikler yapılmıştır.

Sözkonusu listelerde ürünü olan Tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmalarınverdikleri taahhütname nedeniyle mağdur olmamaları için ürünlerini buduyurumuz eki EK-1'de yer alan listelerdeki tıbbi malzeme alan tanımı ve SUT kodlarını esas alarak yenideneşleştirmeleri gerekmektedir. Ayrıca; 14/03/2014 tarihine kadar internetortamında yapılan eşleştirmelerde bir çok firma tarafından yanlış tıbbi malzemeSUT koduna eşleştirme yapıldığı (ölçü, şekil, materyal gibi unsurları dikkate almadan eşleştirdikleri), fiyat tekliflerinin gerçekten uzak olduğutespit edilmiştir. Verilmiş olan taahhütler nedeniyle daha sonra mağdurolmamaları için ürünlerini ilgili SUT koduna eşleştirmeleri sırasında azamiözeni göstermeleri ve fiyat tekliflerini gözden geçirmelerigerekmektedir.

Bu kapsamda; firmalar ürünleriniduyuru eki EK-3'deki "Barkod Bildirim Listesi" formunu doldurarakdaha önce almış oldukları şifreleriyle 27/08/2014 çarşamba günü mesai bitiminekadar http://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresinden yüklemeleri gerekmektedir. Ürün yüklemelerinde aşağıdakibilgilendirmeye dikkat edilmesi gerekmektedir.

 Firmalar; duyuru ekindeki EK-3/F-2,EK-3/F-3, EK-3/F-4 listelerine; 05/02/2014 tarihinde yapılan duyuru kapsamındabu 3 (Üç) listeye eşleştirdikleri ürünleri ile sınırlı olmak kaydıylaürünlerini eşleştirebilirler. Ancak EK-3/F-2, EK-3/F-3,EK-3/F-4 listeleri arasında SUT kodu değişimi yapılabilir. (Örneğin; daha önceEK-3/F-2 listesine eşleştirilmiş bir ürün bu eşleştirmede EK-3/F-4 listesindekiSUT koduna eşleştirilebilir.) EK-3/T listesine ise, 05/02/2014 tarihinde yapılan duyuru kapsamında EK-3/T listesineeşleştirdikleri ürünleri ile sınırlı olmak kaydıyla ürünlerinieşleştirebilirler. Söz konusu listelere ait barkodlar duyuru eki EK-2'debelirtilmiştir.

1- Barkod eşleştirmelerinde buduyuru eki EK-1'dekilistelerde yer alan SUT kodları ve tıbbi malzeme alan tanımları dikkatealınarak eşleştirme yapılacaktır.

2- 05/02/2014 tarihinde yapılan duyurukapsamında yeni SUT kodu açılması için 20/02/2014 tarihine kadar Kurumumuzabaşvuran firmaların başvurularının kabul edildiğikendilerine bildirilen ürünleri; uygun görülen tıbbi malzeme SUT kodlarınaKurumumuzca eklenecektir.

3- Firmalar, daha önce eşleştirdikleriürünlerinin EK-1'de yer alan branş listelerindeki SUT kodlarına uygunolmadığını tespit etmişlerse bu ürünleri için eşleştirmeyapmamaları gerekmektedir. (Örneğin kranial listesine eşleştirmeleri gerektiğihalde travma listelerine eşleştirdikleri ürünlerini ya da uygun SUT koduolmadığı için yakın SUT kodlarına eşleştirdikleri ürünlerini bu eşleştirmede uygun SUT kodu yoksa eşleştirmemelidirler.)

4- Firmaların 05/02/2014 tarihindeyapılan duyuru kapsamında herhangi bir nedenle eşleştirme yapamadıkları ürünleriçin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda Kuruma başvurmaları gerekmektedir.14/03/2014 tarihinden sonra Kurumumuza Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzugereği C ve D grubu başvuru yapmış olan firmaların başvurularıdeğerlendirilecek olup bu kapsamda başvuruda bulunan firmaların başvurduklarıürünleri için başka bir işlem yapmalarına gerekbulunmamaktadır.

5- 27/08/2014 tarihine kadarürünlerini uygun bir şekilde yüklemeyen firmaların ürünleri, Kurumcayayımlanacak olan barkodlu listelerde yer alamayacaktır.

Firmaların05/02/2014 tarihindeki duyuru kapsamında vermiş oldukları TAHHÜTNAME geçerli olup, yanlış eşleştirme yapılması halinde taahhütname gereğiişlem yapılacaktır.

 

EKLER:

EK-1 - Branş Listeleri (4 Liste) 

EK-2 -Barkod Listesi (2 Liste) 

EK-3 - Barkod Bildirim Listesi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET