gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TORBA KANUNDA ÖZEL HASTANELERE AĞIR İDARİ YAPTIRIMLAR GELDİ

6552 sayılı Torba Kanunla SGK’nın alacağının tahsilinin riske gireceğinin öngörülmesi halinde, ilgili sağlık hizmeti sunucularının Kurum nezdindeki alacaklarının ödemesinin 6 aya kadar durdurulabileceği düzenlenmesine gidildi. Ayrıca, nitelikli dolandırıcılık suçu işleyerek Kurum zararına sebep olan kişiler ve sağlık hizmet sunucuları ile sözleşme yapılmayacak ve bu suçu işleyen hekimlerden gelen muayene ve işlemlere ilişkin faturalar en az 3 yıl süreyle ödenmeyecektir .

20 Eylül 2014 Cumartesi 08:21
TORBA KANUNDA ÖZEL HASTANELERE AĞIR İDARİ YAPTIRIMLAR GELDİ

Torba Kanunda, SGK’nın alacağının tahsilinin riske gireceğinin öngörülmesi halinde, ilgili sağlık hizmeti sunucularının Kurum nezdindeki alacaklarının ödemesinin 6 aya kadar durdurulabileceği düzenlenmesine gidildi. Ayrıca, nitelikli dolandırıcılık suçu işleyerek Kurum zararına sebep olan kişiler ve sağlık hizmet sunucuları ile sözleşme yapılmayacak ve bu suçu işleyen hekimlerden gelen muayene ve işlemlere ilişkin faturalar en az 3 yıl süreyle ödenmeyecektir .


İlgili 54. maddede;


MADDE 54- 5510 sayılı Kanunun l03üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.


“Kurum müfettişlerinceyapılan inceleme veya soruşturma esnasında yapılan tespitlere bağlı olarak,oluşabilecek Kurum alacağı tahsilinin riske gireceğinin öngörülmesi hâlinde, enaz üç müfettişten oluşan komisyonun uygun görüşü ve Rehberlik ve Teftiş Başkanınınonayıyla altı ayı geçmemek üzere, inceleme veya soruşturma sonuçlanıncaya kadarsağlık hizmeti sunucusunun  Kurum nezdindeki muaccel veya müeccelalacaklarının ödemesi, tahsili riske gireceği öngörülen alacakla orantılıolarak durdurulabilir. Altı aylık süre içinde inceleme veya soruşturmasonuçlanmaz ise durdurma kararı kendiliğinden kalkar ve bu tarihten itibarenmuaccel olan alacakları ödenmeye devam olunur. Altı aylık süre sonuna kadarödemesi durdurulan alacaklar ise inceleme veya soruşturma sonuçlanıncaya kadarödenmez. Ancak, sağlık hizmeti sunucusunun Kurum nezdindeki muaccel olanalacaklarının her biri için 6183 sayılı Kanunun l0 uncu maddesinin birincifıkrasının 2 nci ve 3 üncü bentlerinde sayılanlar kapsamında teminat verilmesihâlinde durdurma kararı bu kararı uygulayan Kurum ünitesi tarafından kaldırılırve Kurum nezdindeki alacakları ödenir.

Kurum tarafındansözleşmesi feshedilmiş sağlık hizmeti sunucusuyla feshe neden olan fiillerebağlı olarak oluşan Kurum alacakları tahsil edilmeden ve fesih süresitamamlanmadan yeni bir sözleşme yapılmaz. Söz konusu sağlık hizmeti sunucusunundevri hâlinde ise feshe neden olan Kurum alacakları tahsil edilmeden ve en azbir yıllık fesih süresi geçmeden devralan sağlık hizmeti sunucusu ile sözleşmeyapılmaz. Sözleşme yapılmayan veya sözleşmesi feshedilen sağlık hizmetisunucusunun muayene ve işlemlere ilişkin fatura bedelleri ödenmez.

5237 sayılı Kanundabelirtilen ve Kurum zararına neden olan nitelikli dolandırıcılık suçununişlendiği kesinleşmiş mahkeme kararıyla sabit görülmesi şartıyla; söz konusufiillerin sağlık hizmeti sunucusunun yöneticileri ve/veya ortakları tarafındanişlendiği durumda aynı sağlık hizmeti sunucusuyla veya bunların daha sonrayönetici ve/veya ortak olduğu sağlık hizmeti sunucusuyla hiçbir şekildesözleşme yapılmaz, bu fiillerin hekimler tarafından işlendiği durumda iseilgili hekimlerle en az üç yıl süre ile sözleşme yapılmaz. Kesinleşmiş mahkemekararının beklenmesi sağlık hizmeti satın alınmasına ilişkin sözleşmelerdebelirtilen fesih sürelerinin uygulanmasına engel olmaz.

5237 sayılı Kanundabelirtilen nitelikli dolandırıcılık fiillerini işleyen sağlık hizmeti sunucusuve/veya ilgili hekimler hakkında ruhsat iptali de dâhil olmak üzere gerekli tümiş ve işlemler için keyfiyet Sağlık Bakanlığına bildirilir. Niteliklidolandırıcılık fiillerini işleyerek Kurum zararına neden olmuş hekimlerdengelen muayene ve işlemlere ilişkin fatura bedelleri en az üç yıl süre ileödenmez.”


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET