gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TRAFİK KAZALARI 6111 SONRASI SGK UYGULAMALARI

6111 sayılı Kanun sonrası trafik kazaları sağlık hizmetlerinde 25.02.2011 tarihi sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu fatura ödemeleri usul ve esasları Sosyal Güvenlik Kurumu 14.04.2011 tarihli yazısı ile açıklanmaktadır.

27 Nisan 2011 Çarşamba 14:43
Trafik Kazaları 6111 Sonrası SGK Uygulamaları

14/11/2008 tarihinden sonra trafik kazası geçirmiş Kurumumuz sigortalılarına üniversiteler ile diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları sağlık hizmetlerine ait varsa incelenmemiş faturaların ilgili sağlık kuruluşuna iade edilmesi, ödenmiş faturalar var ise de belgeleri iade edilerek tutarın ilgili sağlık hizmet sunucusunun alacaklarından mahsup edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

 

6111 sayılı Kanun”un 59. maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun yeniden düzenlenen 98 inci maddesinde; “Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.” ifadesine yer verilmiştir. Yine aynı Kanunun Geçici 1. maddesinde; “Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Buna göre; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda tanımlanmış trafik kazaları nedeniyle, 25/02/2011 tarihinden sonra sunulan sağlık hizmeti bedellerinin ödenmesinde aşağıdaki hususlara uygulanmaktadır.

 

1- Trafik kazasının oluş tarihine ve kazazedenin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın 25/02/2011 tarihinden itibaren üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilecek tüm sağlık hizmet bedelleri Kurumca karşılanacaktır.

Genel sağlık sigortalılarının tedavi giderlerinin faturalandırılması için MEDULA’da gerekli düzenleme yapılmış olup MEDULA üzerinden faturalandırma yapılacaktır.

Genel sağlık sigortalısı olmayan trafik kazazedelerinin tedavi giderleri ise, MEDULA’da düzenleme yapılıncaya kadar Kuruma manuel olarak fatura edilecektir. Sağlık hizmet sunucuları tüm kazazedeler için tedavi bedellerine ait fatura ekine trafik kazası olduğuna dair kanıtlayıcı belge veya kaza tespit tutanağı ekleyeceklerdir.

 

2- Genel sağlık sigortalısı olmayanların tedavi giderlerinin karşılanması trafik kazaları halleriyle sınırlı olup, bu kişilerin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlanan trafik kazası tarifine uymayan kazalar sonucu oluşacak tedavi giderleri Kurumca karşılanmayacaktır.

 

3- Kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın 25/02/2011 tarihinden sonra kullanacağı tıbbi malzeme ve ilaç bedelleri Kurumumuz mevzuatı çerçevesinde karşılanacaktır. Genel sağlık sigortalısı olmayanların tıbbi malzeme ve ilaç bedellerine ait fatura ekine trafik kazası olduğuna dair kanıtlayıcı belge veya kaza tespit tutanağı ekleyeceklerdir.

 

4- Genel sağlık sigortalılarına trafik kazası nedeniyle 25/02/2011 tarihinden önce verilmiş tedavi giderlerinin karşılanması yönünde çalışmalar devam etmekte olup sonuçlandığında ayrıca gerekli uygulama yöntemleri bildirilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET